W.E.Z. Voor het zoeken in N.-W. Groenland en Kaap Columbia zal een beroep worden gedaan op de te New York gevormde hulp commissie. Kleine oorzaken. Ondanks de crisis, welke de textielnij verheid voor Gent thans doormaakt, gaan de arbeidsters daar thans om nietige rede- ren in staking. Ten gevolge van een hoog- loopend verschil van meening aan de fa briek „Le Lys" tusschen een opzichteres en een arbeidster werd deze laatste weg gestuurd. De anderen kozen terstond haar partij en lieten het werk in den steek. De staaksters verlangen, behalve een betere arbeidscontrole, dat de ontslagene weder in dienst wordt genomen, of dat zij en de opzichteres beiden zullen worden bestraft. De directie heeft hierop geantwoord door het stopzetten van het geheele bedrijf met uitzondering van een afdeeling. Zoo staan thans 2500 arbeidsters broodeloos op straat. Nederlandsch Oost-Indië. Opium-smokkelaars. Soerabajasche politie arresteerde te Pa- Boeroean 3 Chmee^sn en 2 Forrjozanon, die clandestien in het bezit waren van opium tot een waarde van 60 000. Tevens is de politie op bet spoor gekomen van een wijdvertakte smokten rrganisutie over ge heel Java. Gelooid wordt dat het geconfis- ceerde slechts een tiende gedeelte van den 'totalen smokkelvoor aai bedraagt OOIDERMUJS Examen Kerklatijn. Bij het op 0 Juni 1.1. voor do eerste maal te Amsterdam afgenomen examen kerkla tijn slaagden, mejuffr. M. M. A. Luykx te Hilversum, de heer H. Versleego te Zand- voort en dee heer H. C. Beumor te Amster dam. LAMP- ER TUINBOUW Invoer van bollen In de V. S. In de „Handelsberichten' deelt de Di rectie van den landbouw mede: De persdienst van het Departement van Landbouw te Washington heeft dezer da gen eenige mededeelingen, omtrent het standpunt, hetwelk de Amerikaansche Re geering ten aanzien van den invoer van bloembollen inneemt, gepubliceerd, waar aan het volgende is ontleend: De publicatie draagt tot titel „All foreign bulbs not to be excluded" (alle buitenland- •che bloembollen niet uitgesloten) en begint als volgt: „Er schijnt een wijd verspreide meening te bestaan, dat het Departement van Land bouw na dit jaar alle bollen wil uitsluiten. De grond voor deze meening schijnt, naaï het Departement van verschillende zijden Is meegedeeld, gezocht te moeten worden in beweringen van handelaren en anderen te genover koopers, dat na dit jaar geen in voer van buitenlandsche bollen in de Ver- eenigde Staten zal worden toegestaan! Het feit is, dat het Departement nimmer eenige beperking aan den invoer van tulpen, hya cinthen, crocussen, lelies en lelietjesvan dalen heeft opgelegd en de invoer hiervan blijft, evenals in het verleden onbeperkt toegestaan. Van alle andere bollen, namelijk van de „beperkte" ("restricted) bollen, heeft gele genheid tot invoer bestaan tor voorziening in elke wezenlijke hnhoofte en zulks zal zoo blijven. Deze behoeffpn sluiten in invoer van nieuwe variëteiten van plantgoed mot het doel zelf te gaan kweeken, alsmede voor proofnemingen. onderwijs of weten schappelijke doeleinden. Met andere woor den, in do mogelijkheid van invoer is ruim voorzien voor alle doeleinden, welke geacht knnnon worden van algemeen belang te zi.in slechts van toepassing op den invoer van zendingen voor on middel lijken ver koop. Een werkelijke uitsluiting van eenige categorie van hollen heeft daarom nimmer bestaan en nimmer In do bedoeling gele gen." De belangrijkste bollonsoorf. welke op grond van ernstige ziektegevaren aan de „lijst van beperkingen" zal worden toege voegd, te beginnen met 1920, Is de narcis. Een aantal andere bollen van minder be lang zal alsdan eveneens op die lijst wor den geplaatst Deze andere bollen zijn reeds aan beperking onderworpen geweest, maar twee jaar geleden is deze beperking opgc- hpvon voor epn periode van drie jaar, ten einde kweekers in de gelegenheid te stellen deze bollen te gaan kweeken om in de hmnenlandsche behoeften te kunnen voor zien. Nadat verwezen is naar de bollenconfe- renfle van SO October 1922, waar het bui tengewoon eroote risico aan den invoer van narcisbollen verbonden is, duidelijk naar voren is gebracht, hetgeen tot het be sluit om den Invoer van narcisbollen te beperken, beeft geleid, wordt gezegd, dat do warm-water-behandeling, welke in Ne derland en Engeland wordt toegepast, het wel mogelijk maakt om bet plantmateriaal zoodanig te ontsmetten, dat de verliezen ïn de culturen of bef veld gelimiteerd wor den, maar dat deze behandeling niet voor komt een belangrijke overblijvende besmet ting in dpn coproduceerden oogst. Boven dien kan de behandeling niet worden toe gepast op de groep van bollen, bestemd om in bloei te worden getrokken, (hetgeen met de in de Vereenigde Staten ingevoerde bollpn in hoofdzaak het geval is), omdat Haar het Dona rtement door Nodorlandscbe autoriteiten is meegedeeld, zii bet blootvcr- Jnogen der bollen ernstig schaadt en de be handelde bollen praetlsch waardeloos maakf voor vervroegen. Ten slofte wordt er nog on gewezen, dat 3e invoer van bollen in do Vereenigde Sta len thans veel groofer is dan vóór 1919, toen die invoer in het geheel niet werd be perkt. Bijvoorbeeld werden in het belas tingjaar, eindigende 80 Juli 1914, dus juist voor den oorlog en op geenerlei wijze door dien oorlog beinvloed, ongeveer 178.000.000 bollen, knollen en wortelstok ken, gekweekt voor bloem of blad, inge voerd, terwijl dat aantal voor het belas tingjaar 1924, wior dezelfde klassen van planten, bijna 271.000.000 bedroeg, waar van 12.000.000 behoorden tot de „beperkte" of zoogenaamde „uitgesloten" soorten, in gevoerd als plantgoed. Allo beperkingen van den invoer ten spijt, is 1924 het record jaar voor deze invoeren. In 1918, het jaar, dat onmiddellijk aan het opleggen van be perkingen vooraf ging, bedroeg de invoer aan bollen slechts 105.000.000, d.i. veel minder dan de helft van 1924, maar onge twijfeld werden in dit jaar de invoeren on gunstig beinvloed door de oorlogsomstan digheden. Bovendien zal, op de basis van den invoer van 1924 en ondanks de beper kingen, welke aan den invoer van narcis sen en sommigeminder belangrijke bollen zul len worden gesteld, de invoer van bollen in 1926 waarschijnlijk de 200.000.000 stuks te boven gaan en het is zeer wel mogelijk, dat 1926 zelfs nog een grooteren invoer zal aanwijzen dan 1924. Deze schatting laat bovendien buiten beschouwing de invoeren, welke op speciale vergunning zullen moge lijk zijn van de „beperkte" bollen voor plan- tengoed, welke veilig op 25 a 30.000.000 mogen worden gesteld. sport VOETBAL. Bestuursvergadering van den N. V. B. Zaterdag j.l. heeft het bestuur van den N. V. B vergaderd. Het bestuur besluit op het oogenblik geen dislvir'1 ::len voor het seizoen 19251926 vast te stellen en in dat geval een eventueel te houden oefenwedstrijd dan in de provincie vast te stellen. Van den heer Classen, secretaris van de Nederlandsche Club te Keulen, was de me dedeeling ontvangen, dat eenige vooraan staande personen, waaronder ook Neder landers, een wisselpri' ter beschikking wenschtcn te stellen, ten einde dezen door de beste elftallen van beide landen steeds te Keulen en te Amsterdam te doen ver spelen. Het bestuur besluit, onder dankzegging voor de aanbieding, daarop niet in te gaan, omdat van de zijde van hot bestuur van den D.F.B. te verstaan "egeven is, dat de D.F.B. zich er niet mede kan ver eenigen, dat de ontmoetingen steeds *e Keulen zouden plaats hebben. De wedstrijd LuxemburgNederland wordt vastgesteld op 8 November 1925. Eveneens wordt vastgesteld de voorloopige agenda van de algemeene vpreadering. Op voorstel van dpn heer Timm -"uns wordt besloten in afwijking van het bij ar tikel 38 van het HP. bepaalde, een da tum waarop de algemeene vergadering zal worden gehouden, te bepalen on 10 Augustus, omdat het ook dan mogelijk is een financieel verslag te hebben, zoodat elk lid van de algemeene verend*"dan in staat zal zijn gesteld aan de band van de cijfers den.-- -financiooien toestand van den N. V B. te bestudeeren. Hot bestuur besluit om na de publicatie van de royementen, welke op 2 Juli 1925 zal plaats hebben, geen royementen meer over te nemen tot de eerste week In Sep tember. Tevens wordt besloten tot het wederom uitgeven van een zwartboek, waarin zul len worden gepubliceerd alle per 1 Augus tus 1925 van kracht zijnde royementen en schorsingen. (Sportkr.) KORFBAL. Seriewedstrijden H. S. V. Zondag werden deze wedstrijden te 's-Gra- venhage gehouden. le Afdeeling: le ronde: O.S.G.R.Vitesse (H.) 2—1, H.B.S.—Fluks 1—3, D.K.C.— H.S.V. 1—3, H.K.V.—Vitesse (L.) 1—4. le Ronde winnaars: O.S.CR.Fluks 1 1 (O.S.C.R. wiut), H.S.V.—'Vitesse (L.) 1— 1 (Vitesse wint). Eindstrijd winnaars: OS. C.R.—Vitesse (L). 2—1. lo Ronde verliezers: Vitesse (H.)H.B. S. 0—1, D.K.G.H.K.V. 2—3. Eindstrijd verliezers: H.B.S.H.K.V. 02. le Prijs O.S.C.R., 2e prijs Vitesse (L.), 3e prijs H.K.V., 4e prijs HBS. WATERPOLO. De competitie. Een gehepl nieuwe indeeling zal dit sei zoen beproefd worden, om na te gaan of daaraan minder gebreken kleven dan aan het oude systeem. Reeds nu kan geconstateerd worden, dat het haast geen vermeerdering van deelne mende zeventallen heeft gebracht. Verleden jaar namen 62 teams deel. dit jaar hebben 64 ploegen ingeschreven. Deze kleine ver meerdering is nog te danken aan de groote- re deelneming van de reserve zeventallen. Het aantal clubs is verminderd. Verdwenen uit de rijen zijn o.a.: Schie- damsche Zwem club (heeren), Dordtsche Zwemclub, de eerste klasser Onderlinge Dames Zwemclub en de tweede klasser Thetis (Zaandijk). Daartegenover staat eenge winst. Vaha- lis (Tiel) en de damesploegen van H. P. G. (Heemstede) en Waterlelie (Zaandam). De dames eerste klasse telt riu vier ploe gen: H. D. Z. en A. D. Z. te Amsterdam, R. D. Z. te Rotterdam en de Haagsche Z. en P. C. De heeren eerste klasse heeft weer twee afdeelingen van vier: in A spelen de vier Amsterdamsche clubs, een indeeling, moge lijk gemaakt door het uitvallen van Nep- tunus (Zaandam), die nu in de tweede klasso uitkomt. Daardoor konden de Maas (Rotterdam), de Goudsche en de Utrecht- scbe Zwemclub met de pas gepromoveerde Leidsche Zwemclub In één, de B-afdeeling, vereenigd worden. Maas I—L. Z. C. I Hedenavond 8 uur wordt in het Zwarte Plasje te Hillegersberg de wedstrijd de MaasLeidschi Z. C. voor de lste klas Ingezonden Mededeeling. VALENCIA M ANNANAS Na,ure' Je fijnste limonade LIMONADE GAZEUZE Alleen op Kroontlesch. Je meest zindelijke verpakking. W. A. ELSHOF &ZOON H A AF;L,STRAAT LEIDEN 2434 van den Nederlandschen Zwemhond ge speeld. Dit is de eerste competitiewedstrijd van bet nieuwe seizoen en van het resultaat valt moeilijk iets te voorspellen. De Maas, die het vorig jaar de derde plaats in de afd. A. bezette, is een flinke ploeg. Weliswaar moet zij den steun van Han van Senus missen, doch de L. Z. C. moet het zonder Segaar doen die in de verovering van het eerste klasse-schap een leeuwenaandeel heeft gehad. Men weet, dat hii speciaal in het maken van doelpunten uitblonk. Mogen de nieuwe krachten het vertrou wen, dat de leiders in hen stellen, niet be schamen. Hoog de poloclub der L. Z. G.I BILJARTEN. Jaarvergadering Ned. Biljartbond. Zaterdagmiddag werd in Café Parte- zicht te Amsterdam de algemeene verga dering van de Ned. Biljartbond gehouden. Na ampele bespreking werd „De Biljart wereld" gekozen als officieel bondsorgaan Het voorstel van de Friesche Biljartclub om de districten op te heffen werd aan genomen. De voorzitter, de heer Huurman, die zijn functie wensebte neer te leggen, zal, op aandringen der vergadering totdat de reglementen gewijzigd zijn nog tijde lijk aanblijven. De heer Vos werd tot penningmeester benoemd, terwijl verder de heeren Masten broek en Smit in het bestuur werden geko zen. Al deze benoemingen zijn echter tij delijk. Op voorstel van den .heer Reycke werd mr. D. Lioni tot eere-voorzitter benoemd, welk feit van harte toegejuicht werd. DAMMEN. Bizot wereldkampioen. In den wedstrijd om het wereldkampioen schap dammen te Parijs heeft de Fransch- man Bizot den titel veroverd. LUCHTVAART. Verongelukte Italiaansche vliegers. Reuter seint uit Cairo: In de woestijn tusschen de Sollmnsiwa- oaso zijn de lijken der vier Italiaansche vliegers gevonden, die in April veronge lukt waren. De vliegers zijn blijkbaar van honger gestorven. De minister van oorlog zal een commis sie zenden om dfinitief de doodsoorzaak vast te stellen. Om den Gordon Bennettbeker. In tegenwoordigheid van ongeveer 300.000 personen had Zondag bij uitgelezen weer op het plein van Solboscb lc Brus sel het vertrek plaats der luchtballons, die deelnemen aan den Gordon Bennettwed- strijd. De Engelsche luchtballon Elsie is gister nacht gedaald op den spoorweg te Etaples (Frankrijk) waar hij door een trein werd vernield. De toekomst der lichte vliegtuigen. Het tijdperk van het lichte vliegtuig schijnt aanzienlijk nader tc zijn gebracht door de prestatie van den bekenden Engel- schen vlieger Allan Cobham, die een reis van Londen naar Zurich en terug, een af stand van oon 1600 K.M. binnen ecu dag volbracht. Dit is de langste vlucht-aan-een- stuk, ooit door een licht vliegtuig gedaan. De tocht werd hoofdzakelijk ondernomen om de kwaliteiten van Britsche machines te toonen nu Duitsche ontwerpers met succes vliegtuig-typen van denzelfden aard maken. Het vliegtuig van Cobham was een zooge naamde De Haviland „Moth", voorzien van een motor van 27 P.K., een plaats ver schaffend aan twee personen, vlieger en waarnemer of passagier. Maar Cobham ging alleen. Het is het eenige vliegtuig dat tot nu toe door het ministerie voor Lucht vaart is goedgekeurd voor onderwijs voor de leden der vliegclubs, die hier met regee- ringsaanmoediging en met het doel een reservekorps van vliegers te kweeken zijn opgericht. Men schat dat een machi ne van deze constructie voor 2150 gulden zou kunnen worden verkocht, vooropgesteld dat dee vraag ruim zou zijn. Het meest verrassende van deze vlucht LondenZu rich v.v. is, dat ze alles inbegrepen nog geen 5 pd.st. kostte, dit is een voorbeeld van goedkoop reizen dat de stoutste droo- men overtreft. Maar men mag inmiddels niet uit bet oog verliezen, dat Cobham een van de bekwaamste vliegers in de wereld is; en al deed hij het voorkomen alsóf de reis buitengewoon eenvoudig was, het is aan gerechtvaardigden twijfel onderhevig of de geestdrieftiee amateur het er even luisterrijk zou afbrengen. Sterker gezegd kan zulk een vlucht practiseb gesproken en onder de huidige omstandigheden door de meesten zelfs niet worden beproefd. Nietemin is Cobham's prpstatie vol bplofte voor de toekomst en geeft ze een grooten indruk ven de betrouwbaarheid van de machine. Cobham veerklaarde dat de motor zich prachtig hield, „hii was als een naai machine den heelen tijd". Het vliegtuig wordt meer en meer een gewoonte-ding. Vluchten, die eenige jareen geleden nog als groote wonderen zouden zijn beschouwd worden nu als normaal aanvaard. Niet lang geleden waagde een öekend indus trieel hier de voorspelling dat reizigers, die haast hadden, over twintig jaar per vlieg tuig den Atlantischen Oceaan over zouden steken. Dit klinkt niet onmogelijk meer. Zooals men weet is er bij de Duitsche rondvlucht ook bijzondere aandacht ge wijd aan de lichte vliegtuigen. Volgens de Frankforter Ztg. heeft het sportieve resul taat dezer onderneming de verwachtingen verre overtroffen. Een lichte Daimler-ma chine van slechts 19 P.K. heeft den twee den tocht die algemeen voor een zeer moei lijke etappe gehouden werd en 1130 K.M. lang was, in 16 uren 26 minuten afgelegd: dit is dus bijna 70 K.M. per uur, waarbij men dan moet bedenken dat de gewone vliegtuigmotoren wel vijfmaal sterker zijn. „Vad." FSnanciëele Berichten HET FAILLISSEMENT VAN DE STICHTING „SPAARFONDS VOOR BODEMCULTUUR". Op grond dat dit faillissement betreft een soort van Spaarbank, waarbij talrijke kleine inleggers belang hebben, hebben cu ratoren mr. J. J. van Troostenburg de Bruyn en mr. T. Donker Curtius het ge- wenscht geacht omtrent de geschiedenis der instelling en de oorzaken van dit fail lissement eenige gegevens mede te doelen. Zij hebben een uitgebre;d verslag uitge bracht van de verificatie-vergadering op 8 Juni 1925, waaraan wij bier een en an der ontleenen: Oprichting en doel. Het Spaarfonds voor Bodemcnltuur werd als Stichting opgerecht bij akte van 17 Augustus 1918, voor den notaris Mr. A. J. B Rijke te 's-Gravenhage. Het kapitaal was f 1.000dat einde 1922 door toevoe gingen uit de winst was aangegroeid tot f 8 950.04. De akte van oprichting zegt omtrent het doel alleen in haar aanhef: „met het doel het bevorderen van Bodemcultuur". In een in 1918 uitgegeven reclame-ge schrift en in de reglementen voor de con- tribueerende leden en voor de spaarders wordt dit uitgewerkt als: „het verzamelen van geldmiddelen, mot bet doel deze te beleggen in „werken van Bod emcul tuur". Ook wordt daar als taak genoemd: „spaargelden verzamelen en rente gevend beleggen in vaste goederen." Bestuur. De oprichters vormden het eerste Be stuur. Als zoodanig traden op. tot hun ont slagneming: Mr. P J. M Aalberse, Voor zitter tot April 1922. Mr. J. A. Loeff, tot Juni 1919. Joh H. F. Deckers, tot Janliari 1920. A. Smits, Onder-Voorzitter, tot he den. A. H. Smulders, tot April 1924. Dr. E. G. H Verviers, Secr.-Penningmeester tot Juni 1924 In Juli 1920 trad a's n:euw lid op, ter vervanging van Mr. Loeff of den heer Deckers, Mr. N. C. M. Smits van Oyen, die in Januari 1924 ontslag nam. De verdere vacatures werden niet vervuld men vond geen geschikte personen bereid zoodat tenslotte de heeren Smits en Ver viers alleen nog het Bestuur vormden. Dr. Verviers trad toen af, na met den heer Smits in eene Bestuursvergadering van 20 Juni 1924 het Bestuur te hebben aange vuld door de benoeming van zeven cor respondenten, die een comité tot beharti ging der belaneen der schuldei sobers had den gevormd Van dezen voerden het be heer- de heer Ir. A. J L. Juten te Berden op Zoom: de heer G van Oostveen te Tiel: de heer .T. B Th. Zantvoort te Utrecht; de heer .T. G. van Oss te Ewijk. Dit bestuur vroeg surséance aan. Reglementair wordt het Beheer gevoerd door het Bestuur in z'jn geheel, waarvan de Voorzitter en Secretaris-Pennïngmees- ter naar buiten optreden. De practische onmogeiijkho'd voor een complex van 6 personen, die in verschillende p'aalsen wonen, om het dageilijksch beheer te voe ren, le'ddo er spoedig toe, dat Dr. Ver viers als dagelijksch leider optrad en feitelijk de Directie voerde. Die toestand werd bevestigd in een reglement voor het dagelijksch beheer, vastgesteld in eene Bestuursvergadering van 11 Juli 1919. dat aan Dr. Verviers delegeerde de leiding der zaken volgens de door de gezamen lijke Besturs^den getrokken algemeene gedragslijnen, behoudens omtrent zaken van eene ge'dwaarde van meer dan f25 000 Blijkens de korte notulen zijn 29 Be stuursvergaderingen gehouden: ln 1918 2: in 1919 4: in 1920 6: in 1921 6: in 1922 4: in 1923 4; in 1924 3: d de heeren Smits en Verviers aHe bijwoonden; verder Mr Loeff 1, Mr. Aa'berse 4. de heeren Smulders 24. Deckers 5, Smits van Oyen 12. Inlusschen werden ook vele zaken bui'en de ver coderingen mondeling of schrifte lijk afgedaan. Werkwijze. Het verzamelen der gelden zoude op tweeërlei wijze geschreden: als contribu ties en als spaargelden. Men zou „lid'' der Stichting kunnen worden en. na betaling van f 25.contri butie. ontvangen oen oontributiebewijs. dat zou deelen in de elke 5 jaar, o.a dnor taxatie der gronden, vast te stellen winst. Verder werden spaargeVlen aan genomen. eene'vaste rente gerend (3 4.2 pCt.) en met hoogstens drie maan den opzegbaar; later ook deposito's voor 1 jaar of langer. Aanvankelijk schijnt men verwacht te hebben vooral gelden te knnnon b'ieen brengen uit de niet terugvorderbare s'or- tingen op confributicbewiizen: tegen be- legg'ng dezer gelden in vaste goederen bestond wegens de niet opvorderbaarhe'd minder bezwaar. Spoedig vloeiden echter de spaargelden en deposito's ruimer toe dan de contributies, en stond men voor het gevaar van belegging van op korten termijn opvraagbare gelden in moeilijk te realiseeren vast goed. "Waarschuwt hiertegen werden ontvangen, en in her stuur is dit gevaar wel gevoeld, en daardoor is men gedreven op het pa^ credietgeving, die den val der insie! heeft teweeggebracht. Men trok de spaargelden door oen aantal correspondenten aan te stellen' o av ontvingen eene provisie van over het bedrag, dat in een jaar mee/ hen werd ingelegd dan uitbetaald. Op wijze werd het geld uit de omgeving; correspondenten naar de Stichting, trokken. Ten einde de aantrekkelijkheid der c tributiebewijzen te verhoogen werd re in 19i9 de 5-jaarlijksche winstuilkty veranderd in eene jaarlijksehe, zoodat meer aandeelen werden. Dit bracht grooto verandering in het karakter: bii 5-jarige verdeeling had de w'nst mó komen uit de ingevolge grondverbeler enz verkregen waardevermeerdering i het onroerend goed. door herschattins: te stellen. Bij jaarlijksehe winstverdeel vervie' dit en moest de winst in hoofde komen uit het verschil van gemaakl? betaalde rente. De zucht door dividenduilkeering den bloei der zaak te doen blijken en ds door gelden te trekken is toen gaan o; heersohen en heeft tot bedenkelijke hat dingen gele'd. De inrichting van het B. stuur had' gevolge, dat Dr. Verviers als vrijwel oti perkt Directeur optrad. Rechtstreeks persoonlijk voordeel h. ben de bestuursleden behalve Dr V viers weinig genoten; in het geheel hun als honorarium uitbetaa'd in 1! aan 3 hunner elk f 300.in 1921 één hunner f 300. Een hunner is nog debiteur der in- ling. Br. Verviers had aanvankelijk een laris van f5000.spoed 'g verhoosd f 10 000of nog mper. hierover is t schil. Hii maakte gebru'k van de ge,; der instelling o.a voor effectenaankonn voor de uitgave van het weekblad ..Kr lieke Staatkunde". Hij is ter zake dek voor minstens f 40 000.waarvoor ee: doch onvo1 doend, nndprpand. Beheer. Het beheer heeft zich gekenmerkte ondeskund'gheid, lichtvaardigheid en e leiding.aldus curatoren. De oorspronkelijke opzet van bevor ren van Bodemcultuur, althans het k' gen in werken van BodemcuHunr, h spoedig op den achtergrond Einde I1 was van de verzamelde gelden onge slechts Yk in gronden, daarentegen II cred'eten, Vk in gebouwen en effecten stoken Reeds aanstonds werd begonnen - afwachting der gelcgenhe'd tot bele?: in gronden met de binnenkomende: den te beleggen in effecten, waarbij' speculatieve fondsen.'die voor be'e?: van spaargelden niet in aanmeking 1 den mogen komen. De dal'ng vat meeste dier fondsen, in en na 1920, br: groote verliezen mede. Bij de credit) leening werd op lichtzinnige wijze: uitgeleend. zonder behoorlijke waar! gen voor de terughetak'ng, veelal zo: behoorlijke akten of duidelijke voorin den, de renten werden veelal maar li'j hoekt, en aan nakoming der verplich gen niet do hand gehouden. Hel ce' maakt den indruk van dilellant'smr paard met begunstig'ng van fami'iV' en relab'es. alsmede angst de gendom liezen aan den dag te zien komen. Dn kwam de zucht om door te gunstigei sfe'lingen gelden tot zich te trekken Het streven om gunstige resulfate kunnen aanwijzen, heeft het gehce'? heer beheerseht on tegen misled voorstelLngen werd daartoe niet cpg' Ter begronding van dit oordeel n verder door curatoren op verschil' fp>'en. gewezen Ook in andere opzichten werd bel! wille der reclame met de waarheid' nauw genomen. Men b^eef voortdffi spaarbankboekjes gebruiken van de' spronkelijke oplage, die op de eerip zijde als Bestuur vermeldden on' I Loeff en Aa.'berse en den heer alsof deze nog steeds I'd van het Bf; waren, hoewel zij in Juni' 1910. in 1922 en in Januari 1920 reeds oh' hadden genomen, en Mr. Loeff in No;* ber 1919 nog op openbaarmaking vat: ontslagname hnd aangedrongen, t' jaarstukksn over 1019 n;et mee vi'de kenen. Ook Mr. Aalberse1 zocht bij zijn ontslagneia z ij n naam niet meer te p 1 aah op publicaties of c i r c u I a i' Op de boekjes warden de namen niet gebaald, in do Jaarverslagen worde*-' der de namen der ..ledennnrichle'-5 een in het oog loopende plaa's eed' waardoor deze namen a's reclamem bleven dienen, terw'jl de namen va» leden van het Bestuur in 1920 een den er plaats krijgen, in vo1 gerde geheel zijn weggelaten! ""Deze vpr>' vermeMden dus wel de namen van d' spronkelijke leden van het Bestuur.® niet wie daarvan nog in functie ^nff Geleden verliezen. De verliezen z'jn in hoofdzaak op beleggingen in verleende credielö- der in effecten, in deelname in oiw mingen en in hot kantoorgebouw. Effecten. Na de oprichting werd besloten T pig de gelden te bcleggeó in „PJ derlandsche be' e g g' n gs f on d sen 'lT ten van fondsen werden hiervoor steld. waarop echter meerdere f011 speculatieven aard voorkwamen vaartaandeelen. TJopmaf, Tnsl"'n van Nierop, Tels). Het karakterei ging werd hierbij spoedig over^ daar einde 1919 reeds eene beleen 25 mille op effecten bij de Nea^r''' Bank was gesloten, dus meer efie 1 ren gekocht dan gelden te belegge

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1925 | | pagina 4