tttttte.it NETTE JONGEN LEEUWIN De stand van hederrmiddacr 3 uur is ao.n- ven door den grooten wijzer. Hel dun- o lijntje beduidt den stand van gister" iddag 3 uur. WATER-TEMPERATUUR Hedenmorgen 7 uur 16 gr. G., 12 uur 6 gr. C., 3 uur 16 gr. G. BRONWATER Hedenmoreen 7 uur 15 gr. C., 12 uur 15 H gr. G., 3 uur 16 gr. G. LUCHT-TEMPERATUUR 17 gr. C. LICHT OP VOOR FIETSERS «a. Vrijdag 12 Sept.: van n.m. 7.566.00 vm STABSlËEÜKÏS Prof. rnr. C. van Votlenhoven. Prof. mr. C. van Vollenhoven, die door de regeeringen van de Vereenigde Staten en Mexico benoemd* is Jot lid en voorzitter van een algeineene commissie voor rechts aanspraken van Mexieaansche onderda- en tegen de V. S. en van onderdanen der V. S. tegen Mexico en met het oog hierop sedert Augustus te Washington heeft ver toefd, heeft zich den 6en dezer naar ons land ingescheept, waar hij Maandag of Dinsdag wordt verwacht. Wij. herinneren er aan dat de vergade ring van de R. K. Kiesvereenigi ng wordt gehouden vanavond te 8.15 uur in de S t. J o s e p h g e z e 1 1 e n v e r. op het Rapenburg. Gisterenavond werd de aangekondigde bijeenkomst gehouden van bewoners van Kort Rapenburg en Princëssekade om do versiering te bespreken. Van de Princesse- kade was niemand aanwezig; van het Kort Rapenburg 7 personen. Besloten werd zien bii de versiering (illuminatie) te bepalen tot het Kort Rapenburg. Er is e&n commis sie gevormd bestaande uit de heeren H. Th. G. Coster. J. E. Zirkzee en H. Thomas, w Voor de Kraaijerstraat is een commissie gevormd, bestaande uit de heeren D. Bro- kaar (Voorzitter). De Boer (secretaris), Osinga (penningmeester), Leugering e*i v- d. Steen. De bewoners van de Groenoordsfraat hebben een commissie benoemd en beslo ten ook deze straat een feestelijk aanzien te geven. Tevens bestaat het voornemen op Maandag 6 October een kinderfeestje te or- ganiseeren. Van omwonenden, wier kinde ren hieraan willen deelnemen, worden gel delijke bijdragen ineewacht bij den pen ningmeester, M. Bakker, Groenoordstraat No. 14. Wij vernemen, dat gedurende, de laatste week zich méér dan duizend personen zich hebben opgegeven als lid der 3 Oc- Vereeniging. Het aantal leden bedraagt thans over de 6500. Als de helft dezer leden met hun dame gebruik zullen willen maken van liet Openluchtspel, mogen de tribunes, die plaats bieden voor bijna 5200 persone-n. nog wel wat uitgezet worden. Verwacht wordt, gezien de zeer vele aanvragen van buiten af. buitengewoon veel vreemdelingenbe- zock. Hedenmorgen te circa half negen heeft hij café „Zomerzorg" een ongeval plaats gehad, dat. betrekkelijk goed is afgeloo- pon. Voor een éénmanswagen van de N. Z. H. Tramwegmaatschappij, rijdende in dP richting Oegstgeest, reed de Kawijk- sche visscher G. G. per fiets in dezelfde richting. Door met he.t rijwiel over den weg te slingeren kwam de man te vallen. het geen een lichte aanrijding veroorzaakte. De visscher bekwam hoegenaamd geen letsel. De fiets werd echter vrij ernstig bescha digd. Terwijl op de Oude VesT K., wonende Bomeosfraat, aardappelen laadde op zijn rijwiel, werd dit. aangereden door een voertuig, bestuurd door I. G. Op den hoek Heerengracht-Langeslraat iijn een vrachtauto van de boterhandel „Algemeen Belang" en een vrachtauto van Groencwegens motorbootdienst Leiden j—Amsterdam, met elkaar in botsing ge komen. Een persoon, die op do boterwa- gon zat,. liep een halssnede op door glas scherven van een ruit die bij de botsing in gedrukt was. De wagen van den boterhan del werd aan het voorstuk zwaar bescha digd. Ten nadeele van C. S. is uit een zen ding naar Amsterdam 125 el gele katoen ontvreemd. Laatste Belichten Brand. W W Men seint ons uit Zaandam: Hedenmiddag is om 1 uur brand uit gebroken in de stoomhoutzagerij „De Vlijt" van de N.V. van Doesburg en Co. Naar het zich laat aanzien zal de fabriek niet behouden blijven. TELEGRAMMEÜ (VAN GNZEN DRAADLGGZEN DEENST). Frankrijk zal dé Sovjets erkennen. PARIJS 12 September (V.D.) Frank rijk zal Rusland met ingang van 15 Octo ber officieel erkennen. Heden werd beslo ten een commissie te benoemen, wier taak liet is alle details te bestudeeren inzake een erkenning de Jure. Aan een diner vergiftigd. LONDEN" 12 September (V. D.) Der tien van de veertien personen, die aanza ten aan het diner, dat gegeven werd door lady Terrington, het liberale lagerhuislid te Essex, zijn ernstig ongesteld geworden. Een Londensche specialist was van mee ning, dat het eten vergiftigd was door het vaatwerk. De liquidatie van de bezetting. BERLIJN 12 September (V. D.) Tot dusver zijn te Dortmund 47, te Essen 10 politieke gevangenen vrijgelaten. Bespre kingen te Coblenz hadden tot resultaat, dat binnenkort 600 personen vrijgelaten zullen worden. In het Roergebied is de ge- heele Landkreis Bochuni reeds ontruimd door de Fransche troepen. Ook uit de Landkreis Gelsenkirelien zijn de bezet tingstroepen afgemarcheerd. De Duitsche betalingen. BERLIJN 13 September (V. D.) In verband met d$ betaling van de tweede 20 millioen goudmarken verklaarde Owen Young, dat Duitschland deze maand waar schijnlijk geen verdere betalingen te doen zal hebben, daar de door Frankrijk en België begonnen betalingen uit het Spoor weg-regie-restant de voor September op te brengen 83 millioen zullen dekken. Owen Young drukte zijn bevrediging uit ever zijn werk te Berlijn. Hij heeft overal groote medewerking gevonden. De Zeppelin voor Amerika. BERLIJN 12 September (V. D.) De Zeppelinvaart is goed verloopen. Na een reis van 8 uur landde het schip weer te Friedriclishafen. Hevige regens in Noord-Amerika. BOSTON 12 September (V. D.) Groo te schade aan oogst, voorwegen en brug gen wordt gemeld in het geheele Noorden van Nieuw-Engeland. Er is op sommige plaatsen meer dan 5 inches regen gevallen Staking op de Philippijnen. HONOLULU 12 September (V. D.) Op het tuineiland van Kaua werd heftig gevochten tusschen de politie en de Phi- lippijnsche stakers, 19 personen werden gedood of gewond. Het is thans rustig. BIARICTSEB1GHTEN HANDELSBEURS TE LEIDEN. Bouwmaterialen:' Waalsteen, oploopend, vlotte handel. Pan nen. prijs vast, goede omzet; Cement, vas'.e prijzen, veel vraag. Zuivel:' Gouda volvet 65—72 cents; Gouda 40 pet. 65 cents, Gouda 30 pet. 62 cents, Gouda 20 pet. 4647 cents, Leidsche 20 pet. 47 cents. Handel en aanvoer matig. LEIDEN, 12 Sept. Veemarkt. Aange voerd: 741 Runderen, 45 Kalveren, 125S Schapen, 1098 Varkens en 1039 Biggen. Prij zen per stuk: 39 Stieren f 175—600; 123 Kalf- en Melkkoeien f 200465; 255 Vare koeien f 175290; 170 Vette Ossen cn Koeien f 495630, schoon aan haak f 0.80 1.20; 145 Graskalveren f 60130; 8 Vette Kalveren f 70175, schoon aan de haak .f 1.00—1.75; 37 Nuchtere Kalveren f 1023; 540 Vette Schapen f 3753. schoon aan ds haak f 1.521.68; 718 Weideschapen f 31 45; 1908 Magere Varkens voor fokkerij en Londen f 14—48, per Kg. le.vend gewicht f 0.68; 1039 Biggen f 611; 16 Bokken of Geiten f 315. Kaas. Aangevoerd 129 partijen. Be steed werd voor: le soort Goudsehe kaas f 7579, 2e soort f 6874; le soort. Leid sche kaas f 6872, 2e soort f 62—67 per 50 Kg. Handel voor Goudsehe en Leidsche kaas matig. Aan de Stadswaag gewogen 100 partijen. 4233 stuks, 33158 Kg. LEEUWARDEN, 12 Sept. Kaas. Sleu telkaas f 0.590.93, Nagelkaas f 0.170.54; Gouda Kaas f 0.141.13; Edammer Kaas f 0.35—0.96. Commissie f 228. Aangevoerd 41180 Kg. Boter. Fabrieksboter f 1.91—2.28 per Kg. Aangevoerd 25/3 en 230/6 stukken. W ieseinotceringen (Amsterd a m Berlijn - 0.62 New-York 2.606/g Parijs 14.021/a Brussel 33.021/2 Zürich 49.05 Rome f 11.42 Christiania 3"\90 Kopenhaven 44.10 Stockholm 69.45 Weenen i 0.0036' Praag 7.80 Madrid 34.30 BEURSOVERZICHT. De markt had een onbehaaglijk aanzien. Affaires van beteekenis kwamen niet voor, waardoor de beroepshandel als van ouds van de gelegenheid gebruik maakte om het koerspeil hier en daar te drukken. In Suikers kwamen H. v. A/s circa 3 pet. be neden gister. Kon. flauwe tendenz, zij lie pen een 3-tal pets. terug. Gec. flauw ge opend. konden later iets aantrekken. De meeste belangstelling was voor Comp. die levendig op hoogere prijzen werden ver handeld. Scheepv. eerder aangeboden, voor al voor de laaggeprijsde aandeelen, als Holl. Stoomboot. Jurgens onveranderd. Rubbers verlaten. Tabakken iets luier. Toee vast, prijs te Londen weer hooger. bi sens waarnemingen verricht in den mor» Jgen van 12 Sept. 1924, medegedeeld door het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut te De Bildt. ïoogste Barometeret.765.4 Zuerich en München. P laagste Barometqrst.738.0 Haparanda. Verwachting tot den avond van 13 Sept.: Matige tot krachtige Zuidelijke tot luidwestelijken wind, zwaarbewolkt tot Betrokken met tijdelijke opklaring, waar schijnlijk enkele regenbuien, later iets loeier. Barometerstand. Weleerw. Hoeren Kapelaans Simons en Nieveen v. Dijkuin, de eorw. heeren Si mons. Vlasveld en Buis, theologanten van Mill-Hill, en misdinaars. Pastoor Leusen wachtte de geestelijkheid op. De hoogeorw. heer Deken hield voor den aanvang der plechtigheid een predicatie met als tekstwoorden: De steen,, die Ik heb opgericht als een gedenksteen, zal ge noemd worden huis van God. Gelijk Ja cob, dankbaar voor de Goddelijke bescher ming en de zekere terugkeer, de steen aan God toeheiligde, waarop hij geslapen had, God belovend op die plaats een tempel te zullen bouwen zoo gaan wij nu ook de eerste steen van een nieuwen tempel aan God toeheiligen. En op .de plaats van deze steen zal ook komen een huis van God "Wij gaan God geven de plechtige" verze kering, dat hier Hem ter eere een tempel eal worden gebouwd, onder de gebeden en zegeningen der Kerk. Als een gebed God des te welgevallige!" i"4 naar de mate do bidder God welgevallig-er is, hc-t getal der bladenden grooter is'en de ge beds ver hoo ring meer strekt tof "verheerlijking van God hoe welgevallig moeten God dan zijn de gebeden der Kerk, die nu gaan verricht worden. Als de ruwe Ezau alles verloren achtte, toen hij den zegen zijns vader miste op welk een hooge waarde moeten dan niet worden geschat de zegeningen dei- Kerk. Wij gaan hiei* niet wijden en loggen een ziellooze steen, zonder meer; het doel van deze steenlegging is dat hier zal bloeien het ware geloof, do vreeze des Hee ren en do Christelijke liefde. Als deze eerste steen voor een kerkge bouw wordt gewijd, dan ligt daarin een vermaning voor ons, die zijn do levende steenen van Christus levende stichting, de Kerk, om te beantwoorden aan onze hooge j roeping van heiligheid. Bij den houw van den Joodschen tem pel kon Mos es zeggen, dat de Joden 'r veel brachten, dat er niet meer noodig was. Dat zal hier echter niet gebeuren! Dat wij bij het Laatste Oordeel niet mo gen worden beschaamd door wat de Jo den hebben gedaan voor hun tempel wij, die het uitjubelen, dat in onze tempels tegenwoordig is de Koning der eeuwige heerlijkheid, ■weggezonden uit Goddelijke Liefde in een afgrond van zelf-vernedering j In een geestdriftige peroratie, de he-ste wenschen uitsprekend voor den verderen bouw der kerk, eindigde de.gewijde rede naar. De nog immer als jeugdige Deken had met luide, krachtige stem zijn mooie predi catie voor allen duidelijk verstaanbaar uitgesproken, welke dan ook door allen met gespannen aandacht was gevolgd. Hierna had onder gebeden, gezangen en zegeningen de liturgische plechtigheid plaats, die dank zij de Hollandsche ver taling door allen kon worden meege leefd. Hoe zinrijk is dat alles en hoe mooi is het, in de beteekenis er van door te drin gen! Na afloop dankte pastoor Leusen allen voor de belangstelling, voor de reeds ont vangen rijke giften, de kerk in de ver dere milddadigheid warm aanbevelend. Vele aanwezigen-legden een steentje maar wij merkten ook dat velen, doordat het. reeds laat. geworden was (het was al balftwaalf) nog voor aflocp dei- plechtigheid of tersfond. daarna het ter rein met spoed verlieten, om ïïaar hun da- gelijksche bezigheden terug te koeren Maar deze allen kennen toch het adres van pastoor Leusen! EEUSTE STEË^LEGGENG SL-JOSEPHKERK. Vandaag heeft plaats gehad de Eerste steenlegging van de nieuwe St.-Josepb- kerk aan den Heerensingel. De liturgische plechtigheid werd vooraf gegaan door een H. Mis in do Mon-Père kerk, opgedragen door den pasfoor der nieuwe parochie, den Zeereerw. Heer A Leusen. Groot was de belangstelling van geestelijken en leeken, die de H. Mis hij woonden. Daarna begaven allen zich naar het ter rein aan den Heerensingel, en vele anderen sloten zich nog hij de kerkgangers aan. Degenen, die den ïaalsten tijd, niet in deze omgeving waren geweest, waren ver baasd en opgetogen over de groote vor deringen, die de bouw reeds heeft ge maakt. Gisteravond was door den Weleerw. Heer Kaplaan P. Simons, in tegenwoor digheid van bet kerkbestuur, een houten kruis neergeplaatst op de plaats voor het hoofdaltaar bestemd; dit kruis was nu omsierd met palmen en groen. Daarnaast waren opgesteld, de. henoodigdhedeiivoor do eerste-sieenlcgging. Op het terrein wapperden aan alle kanten vlaggen en pauselijke wimpels. Katholiek Leiden was hier vertegen woordigd: de geestelijkheid, n.k pastoor Crombag, de paters v. d. Donk, Frigge, v. Lubeek, kapelaan Brouwers, kap. Wolf (Obdam). Verder wethouder Sanders, vertegen woordigers van kerkbestuur en de meeste katholieke organisaties. Na een tijdje wachten kwam de stoet van dienstdoende geestelijkheid op het terrein: de Hoogeerw. heer deken P. L. Dessens, voorafgegaan door den Zeereerw. pater praeses Heiling en den Zeereerw. zeergel. heer Juffermans, leeraar te Hage- veld, resp. als diaken en subdiaken, de Msvertems35\ Geboren: 9050 JOHANNES, Zoon van C. W. TER HAAR. C. TER HAAR— ROMBERG. Leiden,' 12 September 1924. Utrcchtsche Jaagpad 56a. Voor de vele bewijzen en blijken van belangstelling ondervonden bij het plotseling overlijden, door een nood lottig toeval, van onzen ge liefden Zoon, Broeder, Zwager en Oom 9061fc ADRIANUS MOLENKAMP, onzen hartelijken dank. Uit aller naam: P. MOLENKAMP. Zoeterwoude a. d. Rijn, 12 September 1924. GEVRAAGD. gevraagd, voor loop- en "Winkel werk, en om later eventueel in het vak te wor den opgeleid, bij 9051 LEIDEH. Aan de Kettingfabriek der Kon. Ned. Grofsraederii, kunnen eenige 5050 JONGENS geplaatst worden. Aanmelding bij den Por tier der Kettingfabriek. Met toestemming van H.H. B. en W. hoopt ondergeteekende de e.k. week in ds Gemeente RIJNSBURG een COLLECTE fe houden voor het Blinden instituut „Bartimeus" te Zeist. Zij hoopt, dat een Ieder naar vermogen zal bijdragen en denkt op MAANDAG '15 SEPTEMBER te Rijnsburg te beginnen. Zie Ingezonden Stukken. 2845 MeJ. F. VAN DER WERF» Wiilsm Barendstr. 16, Meppel» GFID. Winkeliers k.s ee i op hunne vorderingen Voorschot beka^ men. Ambtenaren zonder borg of levensverzekering te sluiteu tegen billijke voorwaarden. Adres: voor inlichtingen zoo wel schriftelijk als mondeling, Morschstraat 60a, Leiden. Voor- loopig des avonds van 7-9 uur te spreken. 905"b Dir. J. J. KETTMANN. HAAR L.STR. 208 j Reclameweek! 1-persoons Matras i 8.50 Ü-pers. Kapokmatrassen 16.75, 19.75, 23.50, 25.75, 27.50 2-pers. Kapokmatrassen 26.50, 29.50,35.—, 42.50 Vraagt ons 2-pers. 3 dec- lig Matras, Peluw, 2 Kapokkussens, prima Damast 28.75 Zoo juist ontvangen: groote collectie zuiver Wollen Dekens, abso luut niet met katoen vermengd, zelfs niet onze goedkoopste. Wollen Dekens vanaf 3.98 2 Fauteuils, 4 Stoelen (leer) U.80 Compleet leer Ameublement 36.50 Compleet Moqu et- j te Garnituur 45.75 i 6 prima Stoelen. 17.90 6 st. leeren zitting en ruggen24.75 Mass. Eiken Tafel 12.90 Gedenkplaat „Leidens Ontzet" 2.25 Schilderijen p. p. 6.90 9063 Enz., enz. Alles zeer voordeelig.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1924 | | pagina 7