r De St. Joseph-Kerk. Vierde Blad. Zaterdag i Maart 1924 LEIDEN's VIERDE PAROCHIEKERK. F x- Met belangstelling zullen zeer velen do (afbeeldingen bezien, die wij hier geven Tan Leidens's vierde parochiekerk, de S t. Josepkkerk. Met belangstelling, en bij eenige nadere beschouwing onge twijfeld ook met zeer veel waardeering voor het werk der architecten, de hoeren l, v. d. Laan en ir. Jan A. v. d. Laan (vader en zoon). Wij willen onze lezers helpen hij hot bezichtigen dier photo's en hun daarbij een en ander ïuedodcelen, wat daarop niet is te zien. De nieuwe kerk zal liggen aan den Hec- -lensingel, hoek Alexanderstraat, met twee boofdin gauge n aan den Hceren- fiingel. en één zij-ingang aan do Alexanderstraat, terwijl aan den Heeren- eiugel ook nog een derde kleine uitgang gal zijn. Het gebouw is 60 M. lang, 25 M. breed en binnenwerk 17 M. hoog; de lengte-as ligt in Noord-Zuidelijke richting, zoodat de kerk niet is georiënteerd, wat het voor deel beeft, dat st zonnelicht in de ochtend uren recht op het altaar valt over de •verlichting der kerk, waarbij de architect gich zeer bijzondere oisclien heeft gesteld, tieelen wij echter straks meer mede. Tusschen de twee hoofdingangen aan ■den Hcerensingel is een bidkapel, welke overdag open staat en te hereiken is door een deur in elk der heide portalen. Met «en gesloten hek is deze kapel afgescheiden van de kerk, die echter vandaar uit ge- jhcel is te overzien. Het k e r k r u i m is één overspannen ïuimto zonder kolommen. Groote voldoe ning moet dat geven aan allen, die voor een kerk den zeer 'practischen eisch stellen, dat alle of vrijwel alle aanwezigen op het al taar kunnen zien. Aan dezen eisch is hier voldaan waarvoor wij gaarne hulde brengen aan den architect, die heeft weten ie ontwerpen een middenschip, waarvan 'de zes betonnen spanten een spanning van niet minder dan 17.5 M. hebben. Het kerk- jruim biedt ruimte voor 962 'zitplaatsen. Aan de zijkanten van het schip der kerk ïijn gangen waarin aan iederen kant pee biechtstoelen en de kruisweg wel ke zijn gescheiden van het kerkruim door een reeks spitsbogen, waarboven de laag geplaatste ramen het schip goed verlichten Het schip heeft door een zweren gemet- sdden hoog aansluiting aan het presbyte- jium of priesterkoor. Het presbyterium wordt als voor naamste gedeelte der kerk in rechthoeki- gen vorm hoog opgetrokken en door aan kide zijden hooggeplaatste vensters sterk verlicht Togen de achterzijde van het presby terium verheft zich het hoofdaltaar. Om een nog sterkere accentueering van dit hoofdmoment in de kerk te verkrijgen is echter bet altaar de wand teruggeplaatst en afgesloten door een spitsboog, die een natuurlijke omsluiting vormt van liet al taar. waarop aan weerszijden de liooge xamen do volle klaarte gieten van het zonnelicht. Daar, waar tegenwoordig is de Eucharistische Christus, de Goddelijke^ Zon van ons leven, daar is de zonneolie-' lichting, stroomend uit aan het oog ont trokken ramen, het sterkst. Er zijn in de kerk dus drio graden van verlichting, op- gaande in sterkte: het schip, het presby terium en het altaar, 'n Zeer mooie, gods dienstige gedachte ligt aan dit architeclo- ïisch initiatief ten grondslag! Achter het presbyterium is do S a c r i s- tie (waarbij later kunnen aansluiten Kosterswoning en patronaat§7 2aal), vanwaaruit de priesters ter rech ter- en Ier linkerzijde van het hoofdaltaar de kerk kan in- en uitgaan. Tegen den hoog, tusschen kerkruim en presbyterium, wordt aan do epistelzijde «en zijaltaar geplaatst; terwijl aan den Evangeliekant de preekstoel wordt opgericht, welke dus allen in de kerk vóór zich zien. Aan weerszijde van het presbyterium, vecht tegenover de gangen, is een kin derkapel met vrij uitzicht op het hoofd altaar, elk plaats biedend voor 96 kinderen Het presbyterium ligt vijf treden hooger 'dan het kerkruim, terwijl voor het altaar nog drio treden liggen. De kinderkapellen liggen maar één trede lager dan het pres byterium. wat het zien op het altaar ver gemakkelijkt. Het presbyterium is afgesloten door 0 mm u n i e b a n k 0 n: één voor het schip ou twee voor de kinderkapellen. Wij gaan nu weer even buiten de kerk en zien daar, ter rechterzijde? de toren, tïelko 53) nieter hoog zal worden opge trokken. Onder deze toren is do doop kapel, die in verbinding staal met de doop kamer en de p a s t o r i e. Men kan dus in do doopkapel komen zonder do kerk te betreden. Ho kerk die door een klein voorplein een liek van den Singel is gescheiden ]'s iu geél-getiute baksteen opgetrokken. Het spitse dak is 27 M. hoog. Ook uitwen dig spreekt liet presbyterium door de hoo ger opgetrokken zijwanden. In hot midden, boven het presbyterium, is een torentje *oor het Augelus-klokje. Een breed, spits Jtttloopend gevel venster dient om to ver achten het zangkoor, dat boven de bidkapel en do ingangen ligt, en om ook vaa achteruit het lioht de kerk in te wer- P&u. «ij zien, dat langs Alexanderstraat en ^Sel nog een stuk grond blijft open lig gen, waar later een g e s I i c h t zal verrij zen voor ouden van dagen, een pension, be heerd door de Zusters "van het St. Elisa- bethsgesticht. Wij gaan nog 'ns'de kerk binnen om u te zeggen, dat do lambriseering zal worden van verglaasde steen en het hooger gedeel te in geel-bruine baksteen, zal worden op getrokken. Het plafond is van houten bal ken, waarlusschen vierkanten granietvlak- ken, die beschilderd kunnen worden; ook de wanden langs het presbyterium en do groolo afsluitboog bieden gelegenheid voor beschildering. Ziehier '11 vluchtige beschrijving var ouzo vierde Leidsche Parocliie-kerk Later, als zij klaar is, zal er nog veel moei van te vertellen zijn. En, naar berekening, zal de kerk Juli van liet volgend jaar gereed zijn. Men be gint a.s. Maandag aan het achtergedeelte, om aan de voorzijde te gaan werken, als de Zusters Carmelitessen, die daar nu nog hun huis hebben, naar de Oude Vest zijn vertrokken. Gods zegen moge rusten op den bouw heer pasfoor Leusen, de architecten, dc aannemers en de werklieden' Het groot- sche werk worde voltrokken zonder tegen slag en in voorspoed! Een vraag om steun. X geven wij hier het woord aan. den pastoor der nieuwe parochie, aan den zeer- cerw. heer A. Leusen. Do aanbesteding van de nieuwe parochie kerk aan den Heerensingel te Leiden, toe gewijd aan den H. Joseph, lieeft plaats gehad en Maandag 3 Maart, hopen wij, zullen de werkzaamheden aanvangen. Het begin van do maand Maart, bijzon der toegewijd aan de vereering van dei H. Joseph, is wel bijzonder geschikt out onder de bescherming van Jesus' Voedster vader het werk te doen beginnen. Het begin dezer maand en de aanvang, der werkzaamheden zijn ook voor mij, aai?, wien den bouw dezer kerk is opgedragen, een aanleiding om aan do katholieken van Leiden en omstreken nogmaals dringend tc vragen, dat zij mij zullen helpen dit nieuw verblijf voor den Zoon van God. toegewiju aan diens dierbaren ,a vol tooien. In goed vertrouwen op den H. Josepl? durven wij de werkzaamheden doen begin nen, alhoewel de henoodigdo gelden voor den bouw nog niet bijeen zijn. Tor cere van den H. Joseph vraag ik u dus mij te steunen èn door deel te nemen in do leening ten laste der St. Joseph-kork èn door uw giften. De leening voor deze kerk is verdeeld in obligaties van f 1000, f500, f 250,'f 100 en f50, rentende 5 pCt. Deze leening is voorzeker een veilige be legging voor uw geld en do kleino obliga ties, die ook met een opzeggingstermijn van zes maanden worden uitgegeven, ma ken het voor iedereen mogelijk om aan deze leening deel te nemen. Bedenkt u eens, of gij ter cere van den H. Joseph niet een inschrijving kunt doen en waagt eens een prosoectus aan. Al'een als velen, de een meer, de anuer minder deélnemen aan deze leening, zal het werk kunnen worden voltooid. Maar ook hen ik zoo vrij nogmaals oen hemen tc doen op uwe milddadigheid. Voor den houw en meubileering eenre kerk is zulk een ontzaggelijke sorn gelds noodig, welke niet geheel kmi worden ge leend. Als trouwe kinderen der Katholieke Jvcrk vereert gii ook de H. Joseph on zult gij u ongetwijfeld gedrongen gevoelen in deze maand den H. Joseph hijzonder te ver eeren. Moge. dan deze bijzondere vereering van den H. Patroon der nieuwe parochiekerk u allen een aanleiding zijn om te zijner eer uwe offergaven voor den bouw der n: we kerk zoo ruim mogelijk te doen zijn. Iedere gift, zelfs de kleinste, is var. harte welkom. Ter cere van den H. Joseph dus doe ik dit beroep èn op uwe hulpvaardigheid èn op uwe liefdadigheid, in het volle vertrou wen.'dat uwe eerbied en liefde voor don H. Joseph u zullen aansporen mij, zooveel gij kunt, te helpen en te steunen. A. LEUSEN, Pr. AGENDA'S NED. R. K. VOLKSBOND, Afd. Leiden. Zondag 122 uur plaatsbespreking in Zo- merzovg. Zor.dag S uur uitvoering Vondel Dinsdag S uur Graf. Slud'cclub. Woensdag 7.30—8.30 uur Bechtsk. Bureau. Donderdag 8 uur. Bestuur R. K. Volks* bond. Zaterdag zitting Spaarbank van S9. Zitting Voorschotbank van 8—uur. Zitting Retraitefonds van 8—9 uur. Zitting Volkstuintjes ,.St. Isidorus" van 7.308.30 uur. Zitting ..Onze Reiskas" van 7.30—9 uur. Zitting Brandstoffcncommissie van 7.3C 8.30 uur. 79 uur Bibliotheek Dc spaarders worden verzocht de rente te laten bijschrijven. ST. JOZEFGEZELLEN VEREEN!GING. Zondag 5de der 7 Zondagen die het feest van St. Jozef voorafgaan. Bijeenkomsten van 1(2.302.30 uur. Te 8.15 uur feestelijke bijeen komst voor Gezellen en Gehuwde Gezellen 'ter gelegenheid van den verjaardag van dén WelEerw. Heer G. Kemperman, vice-praesis onzer vereeniging. Maandag feestavond van het St. Pel rus- patronaat, voor de gezelion gesloten. Dinsdag te 8.30 uur verplichte maandeiijk- scho bijeenkomst voor de Gehuwde Gezellen. Woensdag to 8.30 uur vergadering van het Hoofdbestuur. Woensdag, Donderdag en Zaterdag bijeen komst voor de Gezellen. ALEXANDfcft.STQAAT. HET INWENDIGE. DE PLATTEGROND.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1924 | | pagina 3