A.WAALS DAMES- ii KIM0ERKLEE0IH& Dames- en Kinderkleeding f6.75 Verder Blouses, Rokken, Japonnen, enz. Haarlemmerstraat 114 LEIDEN I ferencier gericht in gespannen afwachting wat liij nu zeggen ging. Maar de conferen cier herhaalde langzaam en onbewogen dezelfde woorden, die den vervaarlijken uitroep hadden uitgelokt, wachtte daarna een oogenblik, en toen de doodsche stilte der menigte niet meer verbroken werd, ging de conferencier weer rustig voort en aan het slot dankto hij voor het aandach tig en welwillend gehoor. Na afloop der conferentie bleven groote groepen van menschen tot 11 uur in den avond op het kerkplein, nog „nakaarten", waarbij me nige schoppentroef tegen den confereciex werd uitgespeeld. „Weet je wat. ie hier komt doen'?" zeide er een die alles weet. „Morgen is het stemmen voor de Provin ciale Staten, en nou wil ie stemmen win nen voor de Roomschen, die bang zijn voor de R.-K. Volkspartij". Anderen meen den, dat er wel rake dingen waren ge zegd, maar een brievenbesteller, die de wijsheid in zijn tasch pleegt te dragen, wist het wel beter en zei: „Die vent en dat was de conferencier weet er nog minder van als een kind van drie jaar". En weg was ie, want een brievenbestel ler heeft „altijd weinig tijd". Toch kregen de besprekingen nog een waardig slot. De slager van den overkant tot wiens vak het behoort korte metten te maken, zcj: „Jul lie weten er niks van. De pater komt hier om de Roomsche leer uiteen te zetten. En wat raakt julie dat'?" En uit respect voor zijn gespierde annen gingen toen allen naar huis. ingezonden Stukken (Buiten verantwoordelijkheid dei- De R.-K. Kamer-Centrale Leiden. Mijnheer de Redacteur! Het bevreemdt mij ten zeerste, dat er tot nog toe geen vergadering van den „Kamer-Centrale" is uitgeschreven. Weet ik goed, dan wordt er toch 2 Juni a.s. een vergadering van den Alg. Bond van R.-K. Kiesvereenigingen in Nederland te Utrecht gehouden. Of wordt er op die laatstge noemde vergadering zoo weinig belangrijks behandeld? Ik meen toch, dat er op de agenda voor komt een op de vorige vergadering der Centrale gedaan voorstel van den Kamer- kieskring Leiden, en dat is toch wel van belang! Het Bestuur der Kamer-Centrale kan goede redenen hebben, het zonder verga dering te laten doorgaan, doch dan had het mogelijk beter geweest, dat eens ter kennis te brengen. Dat is althans mijn meening. Dankend voor plaatsing. W. B. STADSNIEUWS „MIRJA". De auteur zelf, de heer Bernard Verhoe-* ven, geeft in dit nummer een verklaring yan zijn eersteling op het gebied der too- neelkunst. De lezers vinden in dit nummer een bon, waarop zij tegen een van den officieelen prijs aanmerkelijk afwijkenden prijs twee kaarten kunnen koopen. Men wachte niet tot Dinsdag, maar ver- zekere zich reeds Maandag van een plaats bewijs. De herhaling van het zoo geroemde too neelwerk moet de belangstelling trekken van Katholiek Leiden en omgeving. Een toonecLtuk van een Katholiek schrijver, uitgevoerd door een Katholieke dilettanten-club, wier spel erkende tooneel- recensenten, als L. v. d. Broeke (Tijd), en Willem Nieuwenhuys (Maasbode) hoog roemen het moet een vollen Schouwburg trekken. DE ALMA. De Algemeene Leidschc Missie-actie zal slagen De tentoonstelling wordt gehouden van II16 October in de groolo Stadszaal; ook de foyer en andere zalen zijn voor deze dagen afgehuurd voor film- en licht- beeldenvoorslellingen. Waarschijnlijk zal 11 October een Pon tificale Hoogmis worden opgedragen in de Mon Père Kerk. Er zijn minstens 12 missioneerende or den, welke deelnemen aan de tentoonstel ling. De groote Stadszaal is uitnemend ge schikt voor de inzendingen, waaraan bij zondere zorg zal worden besteed. Leidsche processie naar Heilo. 13 Juni gaat de Leidsche processie naar de aloude Bedevaartsplaats van O. L. Vrouwe ten Nood te Heilo. Be bijzonderheden van vertrek enz. zul len binnenkort op de gewone wijze worden bekead gemaakt. Het steeds toenemende succes in onze Speciale Afdeelingen voor stelt ons in staat voor altijd lagere prijzen te verkoopen Wij bieden thans een buitengewoon voordeelige Col- lectie aan in: 11505 Regenmantels vanaf f 5.75 Lustermanfeis 8.75 Zijden» en Eoiienne Mantels Zwart laken Mantels 11.75 Blauwe Costumes, op zijde gevoerd 12.75 tegen ongelooflijk lage prijken in alle maten en kleuren verkrijg baar, kost in prima laken, slechts Een herhaalde oproep. Het bestuur van het R.-K. Huisvestings comité herhaalt nogmaals zijn oproep om adressen voor plaatsing van Katholieke kinderen uit Duseldorf waar de nood zoo hoog is. Komt, Katholieken uit Leiden en omge ving, laat die bede niet teveigeefsch zijp! 't Is Hechts voor een logies van eenige weken: en tu doet er zulk een goed werk mee. Adressen worden gaarne ingewacht bij kap. Th. Blom, den heer G. v. d. Heyden, Haarlemmerstraat 220, of een der andere bestuursleden van het R.-K. Huisvestings comité! Voor Eer en Deugd. In het St. Antonius Patronaat werd gis teravond een vergadering gehouden door do Leidsche vrouwelijke afd. van de Ver- eeniging Voor Eer en Deugd. De vergadering werd geopend door de presidente, mej. M. Swart, die den Eerw. Directeur, den Wel Eerw. Pater v. d. Donk, de oud-leden en de genoodigden har telijk welkom heette. Spr. uitte den wensch, dat van deze vergadering hernieuwd leven moge uit gaan en de afd. vele leden moge winnen, opdat zij haar eer als Christin en als vrouw hoog zouden kunnen houden. De notulen der vorige bestuursvergade ring werden hierna door mevr. v. d. Hart- Bootsma voorgelezen. Vervolgens kreeg de WelEerw. directeur het woord, die in een kernachtige toe spraak de aanwezigen opwekte tot liefde voor de Vereeniging. De Eerw. spr. nam hierbij als uitgangspunt het feest van 's Heeren Hemelvaart. Wij allen, zegt spr., hopen vurig eens in den Hemel te komen. Echter „de Hemel lijdt geweld en alleen -zij, die ge weid gebruiken, zullen Hem verwerven", d.w.z.. dat er gestreden moet worden. De weg, die ten hemel leidt, is echter steil en voor velen is de onkuischlieicl en onrein heid een groot struikelblok. Met voorbeel den uit het Oud Verbond, wijst spr. er nader op, hoo God do zonrle van onrein heid steeds strafte. Eraan herinnerend, boe allen in zich dragen het vuur der begeerlijkheid, wijst de Eerw. directeur erop, hoo er bovendien door de wereld een wind waait, die dat vuur aanwakkert en in lichtelaaie doet ontvlammen. De moderne wereld is vol ontucht, zich uitend in de mode-dweepzucht, in theaters en bioscopen, in zedelooze lectuyr en zede - looze afbeeldingen, zoo menigmaal bere kend op de prikkeling der zinnen. De Vereeniging „Voor Eer en Deugd" nu is daar, om de middelen aan te geven tot beoefening en bevordering der reinheid. Zij is ook de Vereeniging, die openlijk den strijd tegen de openbare zedeloosheid is begonnen. De Eerw. directeur zet vervolgens aaa de hand van den leiddraad der Vereeni ging uiteen, hoe men een goed lid der Ver eeniging kan zijn en spoort ten slotte al len aan. trouwe leden der Vereeniging te zijn en als goede propagandisten te ijve ren voor haar bloei. De presidente, mej. Swart, dankte in hartelijke woorden den Eerw. spreker voor zijn opwekkend woord en uitte den wensch, dat allen gezamenlijk den strijd legen de zedeloosheid zouden aanbinden en daar door hoog uit dragen de schoone Katho lieke beginselen. Alle aanwezigen gaven zich hierna defi nitief op als lid, zoodat de Vereeniging een nieuw leven begint, waarvan wij hartgron dig hopen, dat het vruchtbaar moge zijn. Na het zingen van een lied werd de vergadering gesloten. Prof. Eerdmans. Gisteren was prof. dr. B. D. Eerdmans 25 jaar aan de Leidsche Universiteit ver bonden. Hij wou er geen feest van heb ben gemaakt en gaf» daarom „niet thuis" Prof. Eerdmans aanvaardde 11 Mei 189S het professoraat in het Oude Testa ment en hield zijn inaugureel© oratie over het verband tusschen de beoefening der studie van het Oude Testament en die der Semietische studiën. Bijna op denzelfden datum twee jaar te voren, n.l. op 10 Mei 1896, had dr. Eerdmans zijn intree als predikant ge daan bij de Ned. Herv. Gemeente te Mid- woud, dat zijn eerste en eenige stand plaats is geweest. „Het Vaderland" roemt de verdiensten van prof. Eerdmans op het terrein der wetenschap heel hoog. Niet zooveel roem heeft het blad voor hem als politicus. Het blad besluit na een overzicht van zijn we tenschappelijk werk: Zijn belangstelling hield daarmee niet op. Ze breidde zich uit tot de algemeene politiek. Hij is zelfs een tijd lang lid van de Tweede Kamer geweest. En nog heetf do openbare zaak zijn liefde, misschien nu zelfs zijn voorliefde. Maar hoo dit zij, het zal hem moeite kosten in de politiek zich zooveer te onderscheiden als hij het in de wetenschap heeft gedaan. Zijn vrienden en bewonderaars hopen, dat de wetenschap en de universiteit van zijn al gemeene gaven nog veel profijt zullen trekken. Bij Kon. besl. is, met ingang van 16 Mei 1923, eervol ontslag verleend aan den onderwijzer bij de Kweekschool voor Zee vaart alhier Th. Brouwers, op zijn ver zoek, in verband met het hem kenbaar ge maakte voornemen zijno betrekking op te heffen. Tot het Comité voor de lezing over Oos tenrijk is alsnog toegetreden de heer G. van der Heyden. Bij het te Utrecht gehouden muziekcon cours, gegeven ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de Geniemuziek, be haalde do R.-K. Muziekvereeniging „Pe- rosi" alhier een 3en prijs in de 3e afdee- ling harmonie met 41 punten; de muziek vereeniging „Polyhymnia" behaalde een 3en prijs in de 3e afd. fanfare met 37 punten. Gisteravond heeft de heropening plaats gehad van perceel Hoogewoerd 42, alwaar de heer G. Stigter een naar de eischen des tijds ingerichte vleeschhouwerij en spek slagerij is begonnen. Niet lang geleden is de winkel, waarin toen .alleen een vleesch houwerij was gevestigd, naar de wettelij ke voorschriften ingericht, zoodat de zaak uiteraard weinig verandering heeft pn- dergaan. Gisteravond gaf do winkel ech ter een keurig aanzien, mede doordat er tal van fraaie bloemstukken waren aange bracht, door leveranciers e.d. geschonken Het liep er gisteravond dan ook druk, waarover de firmant zich niet anders dan verheugen kan. De daders van don inbraak, die gister nacht is geploegd ton huizo van den heer P., zijn reeds gevat. De recherche alhier had onmiddellijk de Haagsche recherche van den inbraak in kennis gesteld, waar op deze aanstonds een uitgebreid onder zoek instelde, met het gevolg, dat zij ïn een woning aldaar aanhielden den bewo ner P. en den Leidenaar E. Op heiden werden tal van gouden sieraden en veel tafelzilver bevonden, dat door een broer van den heer P. en zijn zoontje als het ontvreemde werd herkend. Door het spoedig vereenigd optreden der Leidsche en Haagsche recherche, is hier hier dus een goede vangst gehoekt. De beide inbrekers zouden heden naar hier overgebracht worden. Van den rijwielhandelaar v. H. is ver moedelijk een rijwiel verduisterd door een persoon, die voorgaf P. te heeten. De politie stelt een onderzoek in. Door zekeren P. is aangifte gedaan, dat een hem toebehoorende geit uit een wei land aan den Rodenburgerpolder is ver dwenen. Gisteren is op de markt een varken on beheerd achtergebleven. Inlichtingen aan het Commissariaat van Politie. Gisteravond heeft de tooneelclub „Stu diefonds Hartebrug" in den foyer dei* Stadsgehoorzaal wederom opgevoerd „Du- rand en Durand", ten bate der kerk van Pastoor Leusen. De foyer was vrij goed bezet maar hét had beter gekund en het spel was ook meer belangstelling waard geweest. De aanwezigen waren zeer voldaan over wat hun door deze dilettantenclub werd ge boden. PATRONAATS-ARBEIDSBE'JRS. Aanmelding: Donderda- R9 uur Pancraiius- Patronaat. Hooigracht. Aanbieding: 1 kantoorbediende- Gevraagd: 1 behanger en stoffeer dersleerling. Gemeentelijke Aankondiging. GEMEENTELIJKE VISCHVERKOOP. Aan den gemeentelijken visehwinkel, Viscbmarkt 18, Tel. 1225, is HEDEN AVOND verkrijgbaar SCHOL k f 0.15 en KABELJAUW a f 0.40 per pond. N. C. DE GIJSELAAR, Burgemeester. Leiden, 12 Mei 1923. KOEPOKINENTING. Burgemeester en Wethouders van Lei den brengen "ter algemeene kennis, dat vanaf Woensdag 16 Mei e. k. eiken Woens dag 1G Mei e. k. eiken Woensdag, telkens des namiddag om twee uur in het Elisa- bethshof aan de Oude Vest, gelegenheid zal worden gegeven tot kostelooze inenting en herinenting. N. C. DE GIJSELAAR, Burgemeester. VAN STRIJEN, Secretaris. Leiden, 12 Mei 1923. STEMMING GEMEENTERAAD. Burgemeester en Wethouders van Lei den brengen ter openbare kennis, dat op Woensdag 23 Mei a.s., van des voormid dags acht uur tot des namiddags vijf uur zal geschieden do Stemming ter verkiezing van de leden van den Gemeenteraad van Leiden. Stemplicht. Herinnerd wordt aan de verplichting, opgelegd bij artikel 72, 2do lid, der Kies wet, dat ieder, die volgens do Kiezerslijst L 1 is lot de keuze mede te werken, zich binnen den voor do stemming bepaal den tijd ter uitoefening van zij& kiesrecht moet aanmelden bij het stembureau in het voor hem op de Kiezerslijst aangewezen stemdistrict. Artikel 150 der Kieswet luidt: De kiezer, die niet voldoet aan de ver plichting, opgelegd hij art. 72, 2de lid, wordt, tenzij den rechter eene geldige reden van verhindering blijkt, gestraft met berisping of met geldboete van ten hoog ste drie gulden. Indien tijdens het plegen van de over treding nog geen twee jaren zijn verloo- pen sedert een vroegere veroordeeling van den schuldige wegens gelijke overtreding onherroepelijk is geworden, of de deswege opgelegde geldboete vrijwillig is betaald, wordt geldboete van ten hoogste lien gul den opgelegd. De uilsjpraak is aan hooger beroep noch cassatie onderworpen. Indien de straf van berisping wordt op gelegd aan een afwezig gebleven beklaag de, wordt eeno schriftelijke vermaning van den kantonrechter, om aan de ver plichting; opgelegd bij art. 72, 2do lid, lu het vervolg te voldoen, aan den veroor deelde vanwege het Openbaar Ministerie geteekend op de wijze, voorgeschreven bij art. 144 van het Wetboek van Strafvor dering. Tevens wordt de aandacht gevestigd op artikel 12S van het Wetboek van Straf recht, luidende: Hij, die opzettelijk zich voor een ander 1 uit'tv-u'le, aan een krachtens wettelijk voors"!:—'ff uitgeschreven verkiezing deel neem. "H gestraft m«t gevangenisstraf van ten hoogste één jaar. N. G. DE GIJSELAAR, Burgemeester. VAN STRI.TE^r, -Secretaris. UITBREIDINGSPLAN DER GEMEENTE Do Burgemeester, Hoofd van het Ge meentebestuur van Leiden; Gelet op artikel 31 der Woningwet: Brengt ter algemeene kennis, dat he door den Gemeenteraad, in zijn vergade ring van 12 Maart 1923, vastgesteld plan tot gedeeltelijke herziening van het uit breidingsplan der gemeente, voor zooveel betreft het gedeelte, gelegen ten oosten vai? den Rijnsburgerweg en ten noorden var. de Poelwetering, door de Gedeputeerdt Staten dezer provincie is goedgekeurd bij hun besluit van 1 Mei 1923, G. S. 47/1, ea dat bedoeld plan met de daarbij behooren- de kaarten, groudteekeningen, enz. op de Seerctr.H" der gemeente voor eon md<w tei inzage ligt. De Burgeer stf^-.ypr N. C. DE GIJSELAA Katholiek© i£*|e&?a£a LEIDEN. Zaterdag Commissie „Kunst en Wetenschap voor het Volk", bezoek Geologisch Museum, te 3 uur. Maandag. Naaicursus R. K. Vrouwenbond, Bondsgebouw, te 7.30 uur. Dinsdag. Nccl. R. K. Bond van Handels-, Kantoor- en Winkelbedienden, afd. Leiden, gebouw der St. Jozefsge- zellenvereeniging, 8.15 uur. Dinsdag. R. K. D. Vrouwenbond in Zomer- zorg, te 8 uur. Donderdag. Jongensbond, onderafd. Leidsch Kruisverbond, Patronaat jgebouw, Hooigracht, te 8 uur. Donderdag. Recollectie Hartebrugskcrk, te 8 uur. Vrijdag, Ledenvergadering R. K. Volks bond, te 8.15 uur. NIEUWKOOP. Zondag. R.-K. Kiesvereeniging. Patro naatsgebouw, to halfacht. ALGEMEENE AGENDA Vrijdag Liefdadigheklsuitvoering ran het Studiefonds „Hartebrug", Foyer der Stads-Gelioorzaal, te 8 uur. Maandag. „Overschotje", Hofstadtooneel, Schouwburg, te 8 uur. MUZIEK EN TOMEEL Donderdag, Zaterdag en Zondag. Demon stratie „Dor Eenigste Wercldklok'' Stadsgehoorzaal (kl. zaal). Donderdag. „Mirja". Leidsche Schouwburg, te 8 uur. Dinsdag Voordracht met lichtbeelden over Oostenrijk, Foyer der Stads-Gehoor- zaal, te 3 uur. Apotheken die tot en met Zondag op Maandagmorgen eiken nacht en des Zon dags geopend zijn: H. J. M. Froot, Maarsmanssteeg 17, Tel. 432. De apotheek van het Ziekenfonds tot Hulp der Menschheid is steeds geopend, doch alleen voor leden van dit Fonds. Van Zaterdagavond 8 u. tot Ma-andagmM- ger 8 uur nemen de volgende huisartsen dei dienst waar- Dr. Janssens, Rapenburg 49, Tel. 970. Dr. Seret, Breesrlant 38, TeL 581. Dr T;mr«Tn,-nc Rroo«traa. Dr. Veldhuijzen, Hooigracht 84, Tel. 6t7< Dr Wp?hf-r« Hrv.iffrqrh» 81 Tol Dc geneeskundige Zondagsdienst te Oegstgeest wordt van Zaterdagavond s uur tot Maandagmorgen 8 uur waargeno men door Dr. Vaiekamp, Warmonderweg 22, telef. 1916. Telegrafisch Weerbericht volgens waarnemingen verricht in den wor gen van 12 Mei 1923, medegedeeld door het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut te De Bildt. Hoogste Barometerst.762.2 Yestmanocf Laagste Barometerst.: 743.5 Aberdeen. Verwachting lot den avond van 13 Mei- Meest matige, tijdelijk nog krachtig® Zuidwestelijke tot Westelijke wind, zwaar bewolkt met tijdelijke opklaringen, a^n vankelijlc nog regen- of hagelbuien, zei temperatuur.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1923 | | pagina 2