Om 12 uur werd de, om zijn grootcn een voud en bijzonder© toegankelijkheid zeer beminde professor, door de studenten in de groote recreatiezaal ontvangen. Nadat bet orkest Largo van Handel had uitgevoerd^ hield de prefect der studenten een toespraak tot den Feesteling. Spreker schildert de groote dankbaarheid en vreugde, welke ongetwijfeld den jubi leerenden priester bezielt en schetst de hooge waarde van de roeping en de vreug de van den wijdingsdag. Hij herinnert er vervolgens aan, hoe de jubilaris na enkele jaren van priesterlijke zielzorg zich met liefde aan do zware maar schoone taak heeft geschonken van prediker der waarheid bij uitstek en leeraar der wetenschap, die „God leerend en ge leerd door God, tot God leidt." De eerw. prefect huldigt den Jubilaris daarna als den intiemen zieleherder en vertrouwelijkcn raadgever van hen, die zich ••oorbereiden voor het Priesterschap en zeer in het bijzonder ook als den moderator der Maria-Congregatie. Na deze toespraak werd, wederom op onberispelijk-ver sorgde wijze, door soli en koor uitgevoerd: „Seigneur soyez beni", een der bekende cantiques van Bertier. Hierna een mooio declamatie „Het Maag delijk lied van St. Jan" van pater Mole naar door een der studenten, en tot slot door het vicr-stcmmig koor der Liederta fel de „Haec dies" van Palestrina. De hoogleeraar dankte hartelijk voor de wijze, waarop de ccrw. heeren theologan ten zijn feestdag hadden willen meevieren. In den namiddag kwamen vele vrienden en bekenden den jubilaris gelukwenschen. Kapelaan J. J. van Santé. Vandaag hebben de parochianen van „St. Petrus" het 12J4-jarig priesterjubilé ge vierd van den wcleerw. heer kapelaan v. Santé. In het „Kerkbericht voor P. K. te Lei den", van jl. Zaterdag, heeft blijkbaar een vriendenhand een artikel weten binnen te smokkelen, bniten voorkennis van den be scheiden redacteur. Wij eiteeren daaruit gaarne het volgende: Met dankbare voldoening mag kapelaan Van Santé terugzien op een vruchtbaar priesterleven. De vruchten van het pries- terwerk zijn niet zoo dadelijk aan te wij zen, en de weldaden, den mensohen uitge deeld, zijn niet zoo aanstonds te tellen en te wegen naar getal en gewicht maar zeker heeft de jubilaris door rijn ernstig opgevat priesterwerk onnoemlijk veel goeds gesticht in Bovencarspel, Castricum en in onze stad Leiden. Na twee-en-een-half jaar in „De Streek* gewerkt te hebtfen, wees hem de Bisschop Castricum aan, waar hem de moeilijke taak werd opgedragen van de zielzorg over do ongelukkigen, die wegens verstoordo geest vermogens in_hot groote Aodem-ingericht gesticht aan "e duinen worden verpleegd. Daar vond zijn priesterlijke ijver nog tijd esp. gen in de huisgezinnen. Hier in Leiden heeft kapelaaif Van Santé reeds bijna zeven jaren wederom met liefde en toewijding gearbeid. On danks het drukke werk in deze groote Pe trus-parochie, nam hij op zich de redac tie van het „Kerkbericht", waarin hij ook met de hem eigen klaarheid niet zelden de verschillende ingezonden vragen weet te beantwoorden, en in welk blaadje wij alle week stil genieten van ascetische overwe gingen op de Catechismus. Als vrucht van zijn diepe kennis en on- verflauwden ijver verschenen van zijn hand een vijftal apologetische werkjes: „Gods dienst en Liberalisme"; „Dompers"; „Aan den leiband"; „Denkfouten"; „Verstand, Gemoed, Geloof": boekjes, welke om hun klare en populaire geloofsverdediging ge prezen werden'door niemand minder dan Prof. De Groot. Zegenrijk is zijn arbeid voor de Room- ■che H. B. S.-lecrlingen, aan wie hij twee maal in de week godsdienst-onderricht geeft. Wel onbegrijpelijk en betreurens waardig is het, dat niet meer meisjes en jongens van de H. B. S. door hnnne ouders worden gezonden om dien cursus van ka pelaan Van Santé volgen! Vanmorgen «m tien uur droeg de Jubi laris een plechtige H. Mis op aan het in een fijn-smaakvolle licht- en bloemen weelde prijkende hoofdaltaar. De Jubilaris werd. geassisteerd door don zeereerw. pastoor Th. M. Beukers, als dia ken, de weleerw. heeren kapelaans Th. v. Outersterp, als subdiaken, en H. Brouwer als ccremoniaris. In het priesterkoor had den o. a. plaats genomen de hoog eerw heer Deken P. L. Dessens, de zeer eerw heer pastoor J. Zwart van Zaandam (ge boorteplaats van den Feesteling), de zeer eerw. heer pastoor Willenborg uit Bloe mendaal. Onder directie van den heer J. Tomroée voerde het zangkoor zeer verdienstelijk uit de Missa Jubilate van A. Wiltberger, Tantum Ergo van denzclfden en Laudate Dominion van W. Teeuwisse; de bekende zanger, de heer Jac. Jong mans, gaf als solo: Ecce Panis Angqlorum. Zeer vele parochianen woonden de H. Mis bij. Te 12 uur had in de pastorie de aanbie ding plaats van het geschenk der parochie. De heer W. J. Maas hield daarbij een van groote waarfieering getuigende toespraak, er o. a. op wijzend, dat heel de parochie, arm en rijk, jong en oud, aan het geschenk had bijgedragen. Het geschenk bestaat uit een groote en mooie collectie tafelzilver, nog gecomple teerd door geschenken van Kerkbestuur en leerlingen Godsdienstonderwijs. Ook waren er nog verschillcndo andere cadeaux den Jubilaris toegezonden. Hartelijk dankte kap. v. Santé voor al deze zoo ondubbelzinnige blijken van erkentelijkheid en sympathie. De nu volgende receptie was druk be- Socht. Morgenavond is er een bijeenkomst van de organisaties, welker geest, adviseur kap. Van Santé is. STADSNIEUWS Leidsche Reddingsbrigade. Gisteravond, hield bovengenoemde ver- eeniginig haar jaariijksche algemeen© ledenvergadering in Café „De Harmonie" De Voorzitter, de heer C. J. Verzijden, opent de vergadering, die slecht bezocht was, met een welken» nan de aanwezigen Spr. memoreert', drnt verschillende leden der Reddingsbrigade in het afgeloopcn jaar zijn geslaagd voor het diploma, af genomen door den Bond tot het redden van drenkelingen. Bovendien zijn vier dezer leden tweemaal uitgekomen in estafette-wedeitrijden to Den Haag en Utrecht, alwaar dj den eersten prijs wis ten te behalen De .Secretaris, de heer Brummelbamp, doet mcde-deeling van een ingekomen schrijven van den heer B. Planjer, waarin de volgende wensohen naar voren worden gebracht lo. Dat de oefena/vonden in de Leid- sehe Zweminrichting behouden blijven, waarvoor schrijver gaarne de leiding weer op zich zal nemen 2o. Heb instellen van een curstis Eerste Hulp bij Ongelukken, omdat bij de wed strijden te Utrecht gebleken is, dat de leden hier weinig van weten 3o. De heer Planjer wijst er verder op, diat verschillende kastjes der Reddings brigade zoo geplaatst zijn, dat men ge vaar loopt in het water te vallen. ■40. Het aanstellen van een gediplo meerd leider van de oefeningen tegen be zoldiging. "Wat het eerste pkn betreft, zegt de Voorzitter, dat het bestuur het aanbod van den heer Planjer gaarne aanvaard. Wat het tweede punt betreft herinnert de Voorzitter er aan, dat dr. Boonacker zich destijds beschikbaar stelde tot het geven van een dergelijke n, cursus, waar voor toen niet veel animo bestond. Echter heeft dr. Boonacker opnieuw rijn toezeg ging gegeven tot het houden van een ver volgcursus. Het plaatsen van de kast jee, die vroe ger aan den weg geplaatst stonden, zijn nu wegens de -rol© lasten, die daardoor veroorzaakt werden, aan den waterkant geplaatst gewonden. Dit punt wordt aangehouden tot op 't ednde der vergadering evenals de aan stelling van een gedinloaneerd leader. De notulen der vorige algemeene ver gadering wooden onveranderd vastge steld. Het jaarverslag, hierna door den secre taris uitgebracht, wijst weder op een teruggang in het ledental. Bedroeg het ledental in 1920 230 pensonen, in 1921 212, in het afgeloopen jaar 185, terwijl een nieuwe teruggang voor het komend jaar te wachten is, indien tenminste nieit nieu wsleden zich aanmelden, een bedrag van 380.76, aan uitgaven 222.45, woordeelig slot aldua 158.31. Het rapport der commissie van kas- nazieners landt gunstig, terwijl tot- kas- naznener» voor het volgend jaar worden benoemd de heeren Aarse, mr. Coeman en E. J. KeldeT. Hierna was de beetuu/rsverHezing aan de orde wegens aftreden van voorzatter en penningmeester. Verschillende leden drongen er bij den voorzitter op aan, op rijn besluit terug te komen, omdat de Reddingsbrigade an ders valk Nadat de Voorzitter met op één na algemeene stemmen herkozen was, kwam hij op zijn besluit terug en nam zijn benoeming weer tijdelijk aan. Tot penningmeester werd benoemd de heer A. G. Hooijere, dio eveneens zijn be noeming aannam. Bij de rondvraag verzocht de heer W. d. Steen de medewerking der pers cm allen ingezetenen bescherming te verzoe ken van de reddingskastjes en reddings baken*, welke laatste vooral herhaaldelijk worden stuk gemaakt en in het water ge worpen, aan welk verzoek wij bij deze voldoen. De Voorzitter dankt in zijn slotwoord den heer v. Unen, den aftredenden pen ningmeester, voor hetgeen hij voor de Reddingsbrigade bed gedaan. Hierna volgde sluiting. Volksbond-nieuws. Op urtnoodaging van de Commissie „Kunst en Wetennchap voor heb Volk" zal op Woensdag 28 Februari sa voor de leden van dien R.-K. Volksbond als spreker optreden Prof. J. A. J. Barge, al hier, met heb onderwerpDe samenstel ling van het Nederlandsche volk. De St. Petrusparochie te Leiden viert deze week plechtig het eeuwfeest van de Broederschap van den goeden dood gis terenavond is 'b triduum begonnen met een schoone, leerrijke prcdicatie van pastoor Willenborg uit Bloemendaal, met z'n zoo heel bijzondere redenaarsgave. Vrijdag, 16 Februari, en in het vervolg om de 14 dagen zal in de kerk aan de Har- tebrug, Haarlemmerstraat alhier, 's avonds te 8 uur Lof en Predikatie worden gehou den voor de Duitsche meisjes en alle te Leiden vertoevende Duitschers. Deze oefeningen zullen worden geleid door den Duitscken priester Prof. Dr. Dit- scheid. Naar wij vernemen is de toestand van Weihouder Bots, die in het St. Elisabelhs- gesticht wordt verpleegd, langzaam voor uitgaande. Voor het examen nuttige liandwerken is 1 te Rotterdam geslaagd mej. J. A. Verheul, alhier. Door Cornells S. van M. is aan het po litiebureau aangifte gedaan van het verlie zen van een portemonnaie, een klein be drag aan geld inhoudend. Voorbijgangers verklaarden, dat zij gezien hadden, dat een jongen de portemonnaie opraapte, die in zijn zak stak en hard wegliep. Hoewel hij verklaarde do portemonnaie aan het bureau van politie te zullen dcponceren, is zulks tot heden niet geschied. Zijn signale ment is bekend. TOONEEL'. DADA-AVOND. Het is onze gewoonte niet tijdens den vastentijd vermakelijkheden te bezoeken. Dezo „vermakelijkheid', die zich aan dient als een ernstige poging lot kunst- verbetering, wilden wij echter niet ver zuimen. Bovendien., de politiemacht bleek versterkt., je kunt nooit woten. De avond is echter criant vervelend verloopen, en niemand gevoelde lust de dadaïstisch o „vermakelijkheid" verder voort lo zetten. Zooals men alreeds van elders heeft kunnen lezen, traden op de heeren Theo van Doesburg met een inleiding, Ivurt Schwilters met allerlei dadaïstische voor drachten en mevr. Pelro Doesburg als pianiste. Een velletje papier, waarop let ters in de dolste wanorde (prijs25 ct.) ver meldt wat dada is: „Dada is dood. Dada is idioot. Leve dadai" De heelo wereld is dada, alleen de Dadaïsten zijn niet dada, want anders waren zij geen Dadaïsten, aldus Theo van Doesburg, met z'n zwarte overhemd en witte das. En hij heeft groot gelijk. Zet het. publiek iets moois en iets gees tigs voor het blijft weg en de loges gapen van leegheid. Zeg lot de menschen, dat ze allemaal „mesjogge" zijn, draai met een rateltje, zing valsch, trommel met je vuisten op een tafeltje, maak ge dichten als 1.2.3.4.5.6.7.7.7.7...7.. 6.5. 4.3.2.1.1/2.1/4.1/8.28.28.28.28.28.32, flap allerlei nonsens eruit, doe gekker dan de gekste gek uit /n gekkenhuis... en de menschen komen bij massa's, betalen grif de dure Schouwburgplaatsen Is het publiek dada, of niet? Is het idioot of niet? Maar de dadaïsten zijn niet dada, zij strijken de centen binnen en gaan heen. Wuif dan maar met je handje en zeg maar: da da. Doch de room schijnt spoedig van de dadaïstische melk af te zijn. Er bleken al thans in Leiden niet zooveel aanbidders van den onzin te zijn, dat zij den Schouw burg ook maar voor een vierde of vijfde gedeelte konden vullen. Het meerendeel werd gevormd door studenten en lui die wel eens van 'n beetje „keet" hielden, 't Viel echter niet mee. Wel werden de onmogelijkste infernale en bestiale gelui den losgelaten, en daarin heeft voor het grootste deel het amusement van den avond bestaan doch je kunt jezelve niet 24 uur lang wijsmaken, dat je daar om lachen moet. Ook de nonsens der Dadaïsten bereikte de hoogte van het geestige niet. Wilt u een paar voorbeelden? De liefdo is een put op een kathedraal. a.ii>jupsgac, ge stoten ^zecr waar). .0 meisje, groen ondier, ik hou van jou, jij, mij. ik, gij, wij; blauw zijn je gele haren, je draagt je hoed aan je voeten en op je handen loop je. Ja, dada laat zich moeilijk begrijpen. Er werd met boekjes gecolporteerd om dada te doen doordringen in onze stompe hersenen. Men doet het beste deze te le zen na middernacht bij het liolit van een uitgeblazen nachlpilje. Na de pauze werd een nieuwbakken da daïstische ster ontdekt in de badkuipen alias baignoires. Een artillerist, die ontzettend tof uit was, kreeg een dadaïstische bevlieging en amuseerde per slot van rekening „das verehrle Publikum" beter dan de dadaïs ten op het tooncel. Theo van Doesburg deed hem het vriendelijk verzoek, cf hij niet zoo goed wilde zijn, naar Endegeest te repalrieeren. De favoriet van den avond was eehter Kurt Schwilters, die den zieligen indruk maakt van een te hard uit de kuilen ge schoten jongeling. „Lieber Kurt, sing noch einmal", werd herhaaldelijk geroepen. Over het spel van mevr. van Doesburg zat men gewoon perplex, en wel voorna melijk hierom, dat er niet bij gelaehen kon worden. Toen Kurt Schwittcrs tegen half elf met een allerbeminnelijkst gezicht (arme kerel) kwam mededcelen: „Meine Herr- schaften, es ist abgcloopcn", verlangden de Herrscliaflen nog een muzieknum- mertje van mevr. Doesburg. Onder dit pianoratelvnur was het «lil, absoluut stil En dit feit was liet merkwaardigste van den geheelen avond. Tot slot dit: Zoudt u wel willen gelöo- ven dat cr in de zaal ook nog 'n paar menschen waren, die iets moois zochten tussclien deze rommel? Toch was het zoo Zc doken diep naar den verzonken pa rel, doch konden hem niet vinden. Als probaat middel wordt aan dc hand gedaan elkaar een tijd lang afschuwelijk scheel aankijken. Het resultaat moei verbluffend zijn, je bereikt een ongekend© dadaïstische hoog te Wie wil het prnbecrcn? JOMEMIE-NIEUWS LEIDEN. Na v©rd©dagiu<g van een academisch proefschrift, getiteld ..Twee verbeteringen in liet Wetboek van koop handel, Koopmansboeken en. Makelaardij" werd heden bevorderd tot doctor in de rechtsgeleerdheid de heer Hendrik Johan nes Willem van der Poel, geboren te Sappemeer (Gr.), wonende te 'e-Graven- bage. UIT DE OBtëGEtflMS BODEGRAVEN. Gemeenteraad. In het verslag van den gemeenteraad is een gedeelte verkeerd geplaatst. Er staat: „Ingekomen is een schrijven van den polder Weipoort, waarin wordt medege deeld, dat aan den heer Surïngar toestem ming werd verleend voor het opgraven van den weg ten dienste der electrificatie." Onmiddellijk hierop volgt: „De Voorzitter stelt voor deze aangele genheid in handen van B. en W. te stellen, die besprekingen hieromtrent zullen voe ren met den heer Ouwehand" Het zal wel zijn opgevallen, dat ieder verband hierin gemist £<dt. Men leze na 1 „electrificatie": „Volgens de betreffende voorwaarde is de aannemer verplicht gedurende een jaar to zorgen voor het behoorlijk onderhoud der betreffende geul. Hieraan wordt even wel niet de hand gehouden. Do aannemer werd door den polder hierop gewezen ovenwei zonder gevolg. Een schrijven aan de Lichtcommissie bleef onbeantwoord. In verband hiermede hebben de eigenaren om ongelukken te voorkomen de verbetering zelf ter hand genomen. Adressanten ver zoeken thans tegemoetkoming in de kos ten of uitkeering van een bedrag ad f 200 evenals de polder Zijdzijde, waarvoor de polder aan het onderhoud gedurende het geheele jaar voor eigen rekening zal nemen Do Voorzittci' merkt op dat niet de heer Suringar toestemming heeft gevraagd doch de Gemeente. B. en W. zijn evenwel in on derhandeling met den heer Ouweliand. De heer Hortonsius is van meening dat de aannemer den heer Ouwehand voor het in orde brengen der straten en wegen moet zorgen en meent dat dezo hieraan slecht de hand houdt. De Voorzitter merkt op dat de Rijksweg thans onder goedkeuring van hot llijk is, waardoor deze zaak in orde is. Overigens moet de aannemer cr voor zorgen dat de geul gedurende een jaar goed wordt onderhouden, do nieuwe aan sluitingen komen evenwel voor rekening van de Gemeente. B. en W. zijn thans even wel in onderhandeling met den lieer Ouwe liand teneinde tot een algeheele verbetering der straten to komen, waardoor alles in orde komt. De heer v. d. Marei voorzitter der lichtcommissie merkt op dat do lieer Ouwehand den polder Zuidzijde 'n bedrag voor verbetering uitkeerde. Waar hem dit evenwel te hoog is voorgekomen, is hij thans niet zoo toeschietelijk. Spr. verwacht evenwel dat de onderhandelingen zeer ze ker zullen slagen. De Voorzitter stelt voor deze aangelegen heid in handen van B. en W. te stelloD, die besprekingen hieromtrent zullen voeren met. do heer Onwehand; hiertoo wordt z. h. st. besloten. R. K. Volksbond. Dc R. K. Volksbond afd. Bodegraven vergadert Vrijdag a.s. des avonds ten 74 uur in het Patronaat. Do agenda vermeldt o.m.: Verslag Secretaris en Penningmeester, lezing over „Concor dia", bespreking brandstoffen. Ongeluk. Het 2-jarig dochtertje van D. alhier dronk in de vorigo week uit ee^ pfvt jnct kokende thee. Onder hevige >- v rd liet kind naar het ziejr o6n aé bekomen' verWOlid'iftge'rfoverleden Voetbal. Naar wij vernemen zal zeer waarschijnlijk op Zondag 25 Februari a.s. op het B. V. V.-terrein ©en ontmoeting plaats hebben tussclien B. V. V. I, kam pioen le klasso A G. V. B. on G. S. V. I, kampioen G. V. B. van het vorig seizoen te Gouda. Omtrent de gestelde voorwaar den is men in onderhandeling. Naar men ons medcdeeld heeft de verccniging „Zwammcrdam" geprotesteerd tegen den wedstrijd Bodegraven I—Alphen II op grond dat 10 minuten te lang werd gespeeld in welke periode een doelpunt werd gemaakt, alsmede tegen het toeken nen van een penalty aan Alphen. KATWIJK AAN DEN RIJN. Bloemenhandel. De tamelijk strenge vomst heeft direct tot gevoJg dat de prij zen der getrokken tulpen naar beneden gaan. De marictikoop]ieden durven weinig koopen, voor de straatventers is de toe stand nog gevaarlijker terwijl do risico om voor budtcnkurd! te koopen ook zoo groet a-s dat de vraag hiervoor aanmerkelijk kleiner is geworden. De bedrijfskosten worden vooral omdat dadelijk veel har- dor gestookt moet worden, veel booger. Het is voor deze bedrijven vooral te hopen dat spoedig ander weer mag ikomen. NOORDWIJK AAN ZEE. Personalia. Voor het axamen nut tige handwerken elao%dc te Rotterdam mej. J. van der Wiel, alhier. NOORDWIJKERHOUT. Personalia. Voor het examen fraaie handwerken slaagde te Amsterdam mej. M. G. J. J. do With, alhier. ROELOFARENDSVEEN. Onderscheiding. Bij Kon. besluit is aan pater Eustachius van Lieshout, tijdc- Ink kapelaan in de parochie St. Petrus Banden alhier, verlof verleend tot 't aan nemen der versierselen van de hem door Zijne Majesteit den Koning der Belgen geschonken onderscheiding van ridder in de Kroonorde van Belgic. RIJNZATERWOUDE. Missieavond. Maandag- en Dinsdag avond werd door den Z.Eerw. Father Schoenmaker ©en Missieavond1 gegeven. ZijnEerw. toonde in woord, en bcold aan het groote wenk dor Missie en tevens de moeilijke taak, welke de Missionarissen en Zusters in het Heidenseh Afrika te verrichten hebben. Al hebben we ook veel gehoord en gelezen van het bekeerings- wesrk in de Missie, hier word zóó duide lijk voorgesteld, de barixiarsohhedd dier menschen vóór en hun beschaving do befceerimg. Met den vensok dat deze avond zal hebben bijgedragen tot ver meerdering der liefdo voor de Missie en dat het de parochie eens gegeven zal werden Priesters en Zusters tc gc*ven voor dit sohoono maar zware werk eindigde Fatlier Schoenmaker doze leerzame avon den Mot een hartelijk voord, van dank wor den beide avonden door den ZeeaEerw. heer Pastoor Sprengers gesloten, waarna een isde-r in Je gelegenheid werd gesteld, I Gemeentelijke Aankond GEMEENTELIJKE VISCHVER Aan den gemeentelijken vitó Vischmarkt 18 (Tel. 1225) is Vrjjj krijgbaar SCHELVISCH a (}<5 SCHOL a ƒ0.36—ƒ0.58, SCHAR KABELJAUW k ƒ0.48, TARBOT J per pond en ZEEUWSCHE MOS flu a 0 05 por K.G. N. C. DE GIJSELAAR, Burg, Leiden', 15 Februari 1923. pti N ijft lgi oen mte loc LEIDEN. Donderdag. Recollectie Hartebrui 6.30 uur. Donderdag. Jongensbond, ondcral het Leidsc'n Kruisvcrboiïd, cratius Patronaat, te 8 uu:'i Vrijdag. R. K. Vereenigingen van* Kleermakers, Typografen, werkers, Mcubelm. enz., bouw, te 8 uur. SASSENKEiM. 6" Vrijdag. R. K. Bloemist-, Land bouwarbeidershond „Sl Dedit". Café „De Oudo Pi n 7.30 uur. ZOETERWOUDE (DorC. z Zaaterdag. It. K. Tooneelvereenigi; D d Genoegen" bij J. J. Lub'oe, uur. lijk' !t Ivfl Apotheken d'C tot en mei Zoi uit Maandagmorgen eiken nacht en ,Jn dags geopend zijn: M. Boekwi.it, Vischmarkt 8. Te!, ede De apotheek van het Ziekenfoi Hulp der Mcnschbeid is steeds j doch alleen voor leden van dit fon Telegrafisch Weerberi volgens waarnemingen verricht in gen van 15 Febr. 1023, medcgi p0 door het Kon. Ned. Meteorologi Instituut tc De Bildt. Hoogste Barometcrst.7G8.0 Roest Laagste Barometerst.753.2 Vestm ei Verwachting tot den avond van Zwakke lot matige Oostelijke tc ry lijke wind, nevelig tot zwnarbc^,. betrokken, waarschijnlijk enkele n ieL sneeuwbuien, lichte vorst 's nach peratuur overdag om liet. vriespè ha een offertje to brengen voor de 'tei soke Missie. Dc belangstelling op sten. avond, was niot bijster gra nst tweeden avond was de zaal tjokw te heeft ziek een comité gevormd koanen tct de oprichting van een monument. Veiling. Deze week hield dc veneeniging alhier kaar janrvcq die zooals gewoonlijk goed was Uit helt jaarverslag stippen we in het afgeloopen jaar waren pirn. 130.000 eieren voor 11K g' aan diversen nog voo-r 954.33. uitbetaald 12007.90, zoodat cr cc was van 508.74. Ais gewoonlijk onder de leden een GO-tal prijzea en ©en prijs toegekend aan den dor van liet grootst aanial ei« heer D. B. die pl.m. 11000 eieren w WASSENAAB. De Nieuwe Kerk, Voo-r enkeJc dagen konden wij dat db Bouwcommissie voor do kerk dn Oud-Wassenaar de hand l©gd op een prachtig perceel grond park Oud-Wassenaar. Zooals onze lezei-s weten, is hoop begrepen d© bekende boenfc en Driesprong" en nu ligt het in hf 11 nemen van de Bouwcommissie de? 0 h derij zoo spoedig move I'm V V,'J' te richten. D© eenige moeilijkheid, die 1 wezenlijiking momenteel in den «i as het feit, dat de boerderij nog bflij' woirdifc. Wanneer dit bezwaar echte dig kan weiden opgeheven, zal kerk binnen e*en tweetal maanden; ibruilc kunnen ikomen. Personalia. Onze plo-atsgenool van G'inkct behaalde dezer dagen! sterdam 3t diploma voor kraam vel 'gd ei; I Irij nt tv. Dit Vo< mei lééi do do ZOETERWOUDE Waterleiding. Het aantal sant perceelen aan do gemeentelijke brei lejding bedroeg op 1 Januari 1.1. '-1 aar slechts een achttal perceelen die d» Dap in de termen vallen moeten wordö gesloten. Tegen de eigenaars is aid proces-verbaal opgemaakt, wegens N voldoen aan do verordening. Autobus. D© autobusdienst Zod deLeiden zal 5 Maart a.s. ^oro opend. Ev zullen dagelijks 4 ritten hebben naar en van Leiden cn wd 0gen de Zuidbuurt en 2 vanaf de Weip* hier. fen? Gemeenteraad. Naar wc venitf $r ook de heer A. van Bcnnekom 7.i« jj, n meer beschikbaar stellen voor do ome wing van zijn mandaat als raadslt dat van dc R. K. raadsleden, jjj,{ danken cr wellicht drie niet. meer ^er terugkceren, nl. de heeren Stadlte' Bennekoni cn H. van Leeuwen Jö wordt ecenwel beweerd dat de hcer, houder zich opnieuw heeft laten car" el stellen bij de R. K. Kiesvcrccnicinf Tot lid van den gemeenteraad gisteren benoemd do heer H. J- laai die do benoeming evenwel niet lie® Jar genomen. Burgerwacht. Dchcer H. Smet* heeft ontslag genomen als bestusrs Burgerwacht. "Ma

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1923 | | pagina 2