F. §€©HS? L VAN SONDEREN. i^anstruien DE NIJVERHEID. ZA^DVLIET's Boekhandel, SIMT NiCOLAAS-AANBIEDiriG. 10 pCf- korting, MAISON „CHIC J met Eneelseh patent. 'Deze machine l;e><y l>ekroond geworden op de Ko- ■iijke Tentoonstelling to Cambridge 'op do Landbouwtentoonstelling te Du-, n met. zilveren medaille. De Titan-iuin- is van eenvoudige constructie en dF een ploegschaar, wordt voortbewo- i door ccn hefboom voor en achler- te bewegen, waardoor de staaldraad aan 'net einde van hei te beploegen ik grond wordt vastgezet, op een klos trommel gewonden wordt, die achter a hefboom is aangebracht, waardoor de Wg door den grond gedreven wordt. lat een voor geploegd is. 6telt men het idvat zoo laag mogelijk; dit. maakt t opwindingsmechanisme vrij cn dan do ploeg teruggereden worden om nieuwe voor te beginnen, wparbijmen Etaaldraad eerst een voorbreed moet er zet ten. De diepte van den ploegvoor -26 c.M. bedragen. Vrijdag j.l. heeft een geheelen dag iemand laten ploe- n op den tuin van den heer Wout Prins- uitkomsten laten we hier volgen. De locgveur was lang ongeveer 18 R.R [trover heeft men ongeveer 20 minuted [érk. Men moet negentien ploegveuren «kken om een R.R. te beslaan. Over 18 f.p, zal men dan ook werk hebben 17 aal 20 minuten in 340 minuten of bijna k uur. Bij ecu werkdag van 's morgc-ne K tot 's avonds zes (dat zijn dus 10 jcrkuren) zal men kunnen doen als we heel royaal nemen 35 R.R- De leider i deze 'demonstratie beweerde evenwel at men wel 45 R.R. per dag kan ploe- ii, wat in tegenspraak is met voornoem- c cijfers. Nu nog iets over het gepraes- ïcrde werk. Doordat het. niet vlug ge- octf gaat, wordt do grond niet voldoende imFcwerkt, waardoor mest en vuil niet loMoende ondergewerkt, worden, wat na tuurlijk geen verbetering is van de be- laaiide freesmachine. Een goede 6pit- ler verbetert in alle opzichten deze nieu- ip tuinploeg. Toch zit er wel iets in: n.l. voor zware jonden, waar de spitter zijn graaf of pade niet in kan krijgen, zonder er den oef. op te zei ten, is een prestatie van 35 fjj>. goed te noemen. Voor ^onze zar.d- ironden is tuinploeg „Titan" in den hui- ijjcfcn vorm een ding, dat er absoluut niet in zal gaan- Kon men er iets op vinden, Jnt. het quantum van gepraeeteerden ar- leid doet verhoogen, dan was er wel iets /oor te zeggen. Do algemeene opinie van b heeren bloemisten, die door een zeer joote opkomst- hun belangstelling toon den. was omtrent de tuinpl-oo" zeer pessi mistisch. Hot voortbewegen van do ploeg, al schijnt het op zichzelf niet zwaar, zal, ramoer het <~en geheelen dag moet wot- ien volgehouden, als stuurman een sfevi- pn boy verei6ehen. We hopen dat deze bpoordeeïing. misschien veel gelijkend op ten veroordeeling, den geachte demon- Etratieleider niet zal ontmoedigen, maar doen zoeken naar middelen om den wensch van de bloemisten te vervullen n.l. eon grootov arbeidsprestatie en voordeel doen met hun opmerkingen. We konden bemer ken dat hot onthaal wat do deiporetratie- loider van zijn ploeg verwachtte, hem te- ECimel. riaal; P. J. Buyze, A. J. Feilh en E. A. F. van By landt, commissarissen. R£ChTZi>KEN 1IOOGE RAAD. F. W., te L o i d e n, had in een perceel een flesch jenever verkocht, voor welk perceel geen vergunning 'tot dien verkoop wa9 verleend De kantonrechter had hem voor dit feit veroordeeld tot ƒ10 boete of 5 dagen hechfcms, welk vonnis de recht bank te 's-Grsvenhage bevestigde. De procureur-generaal concludeerde tot verwerping van het beroep. Uitspraak 4 December. Gemengde Berichten. SPORT. BOKSEN. Het böksverbod. De burgemeesters van 's-Hertogehbosch en Wagendngien hebben medegedeeld boks wedstrijden. in hunne gemeentten niet te wïlen toeefo-ten. ROEIEN. Het bestuur van de L.S.R.V.. Njord is Yoor het jaar 19221923 als volgt samen gesteld: mr. J. Du try van Haeften, prae- E. de "Visser, ab-actis, Breestraat lila; S. Roest Crol'lius, quaestor, Plant soen 55; J. L. Goemans, comm. v. mate Droevig ongeluk. Terwijl de heer S. te Enschedé bezig was zich te scheren, greep zijn zesjarig zoontje hem onverwacht van achteren aan, waardoor hij met het mes in de hand strui- ktlde en boven op het kind viel. De kleine, eenigst kind, overleed aan de gevolgen. Ongelukken. Aan den Waaldijk te Rotterdam is een bus carbid, waar men met een brandende lucifer te dicht bij kwam, uit elkaar ge sprongen, tengevolge waarvan de magazijn meester G. van E. een gedeelte van den inhoud in het gelaat kreeg. Met ernstige kwetsuren aan beide oogen is hij naar een ooglij dersgesticht gebracht. Gisterenavond is te Yeendam de werkman K. B. door het op hol slaan van de paarden onder een houtwagen geraakt en gedood. Jachtongeluk. De Tel. verneemt uit Nieuwer 'Amstel:' Alhier waren onder ^Amstelveen op den Boel J. B. zijn neef en J. beiden van hier en A. v. d. B. uit Amsterdam aan het ja gen. Tegen het huiswaarts keeren zouden zij nog even een snip welke aangeschoten was opzoeken. Op een gegeven moment ging een der geweren af en de volle lading hagel trof den 66-jarigen J. B. in den lin kerschouder, terwijl nog een enkelen kor rel nabij de keel in de huid drong. Hoewel niet noodelijk, is B. ernstig getroffen. Het gebeurde is geheel en al aan een ongeluk te wijten. Het geweer is evenwel toch in beslag genomen. Kind verbrand. Een jongentje van drie jaar is te Arnhem in een onbewaakt oogenblik met een bran dende kachel in aanraking gekomen, waar door zijn. kleertjes vlam vatten. Schreeu wend liep het kind naar buiten en viel daarbij nog van de trap. De vader bracht het naar het ziekenhuis, waar -het eenige uren later aan de bekomen wonden is over leden. Tt]einincident? Toen de trein die om 4.31 gisterenmiddag uit Den Haag vertrokken is, het station Haarlem passeerde, zag men vanaf het perron dat een der deuren van een coupé openstond. Telegrafisch is dit aan het station Halfweg medegedeeld, welk station de trein deed stoppen. In de coupé werd niets aangetroffen dat er op wees dat iemand er in gezeten had, noch bagage, noch spoorkaartje is gevonden. Op de me- dedeeling van een der reizigers echter dat in Den Haag een dame in dien coupé was gestapt, is order gegeven de geheele spoor baan af te zoeken. Tot vannacht twaalf uur was aan het station in Den Haag ech ter nog niets bekend van een ongeluk. Smokkelen. Do koramiezen te Bellingwolde hebben vannacht acht paarden in beslag genomen. Te Beuthen is de vrouw van een mil- lionnair uit Warschau gearresteerd op het oogenblik dat z:j voor tw.ee - i mark koopwaar over de grenzen wilde smokke len. Zij is tegen een borgtocht van 7 mil- lioen in vrijheid gesteld. - Trouwlustig, Te Zutphen is een paartje in ondertrouw gegaan van wie de man 85 en de vrouw 71 jaar telt. Voor den man is dit de vierde keer, dat hij de „blauwe stoep" opgaat. Afpersing. Een bewoner van de Jacob van Lennep- straat te Amsterdam, werd Maandagavond door een man achtervolgd tot op de trap de hand dat hem een som gelds zou wor den ter hand gesteld. Toen de achtervolgde f 50 had gegeven, droop de afperser af. De bewoner van het perceel had echter het signalement onthouden en liep haastig naar de politie. Het mocht de politie van het bureau Overtoom na een onderzoek gelukken den dader in zijn woning aan te houden. Hij gaf toe dat hij zich aan af persing had schuldig gemaakt en verklaar de dat langdurige werkloosheid hem tot de daad gedreven had. Evenwel ontkende hij met een revolver gedreigd te hebben. De politie vond echter het wapen onder zijn bed. De aangehoudene zal ter beschikking der justitie worden gesteld. Hbld. Voor postzegelliefhebbers. Bij Gouvernementsbesluit van 6 Sept. 11. is aan de Vereen. Nederl. Ind*sche Jaar beurs het recht verleend een serie van 11 Ned. Ind. zegels de waarden 1 tot en met 20 cent in een oplaag van 20.000 sorieB te overdrukken met de woorden „3e Jaarbeurs Bandoeng 1922". Deze zegels worden in het Internationaal verkeer toe gelaten en mogen tot 30 April 1923 ge bruikt worden. Diefstal uit een aangeteekend stuk. Dezer dagen werd melding gemaakt van den diefstal van f 10.000 uit een aangetee kend stuk, door de firma L. Mees en Zn. aan de Suikerfabriek Statendam te Geer- truidenberg verzonden. Kort daarop ont ving de directie van de fabriek acht brief jes van duizend per brief terug. De politie van de eerste afdeeling te R'dam heb ben een onderzoek naar het geheimzinnig geval ingesteld. Het bleek, dat de lijm, waarmede het a-angeteekend stuk weder was dichtgeplakt naar bekend was de enveloppe met krantenknipsels opgevuld dezelfde was als die op hel kantoor van de firma Mees wordt gebruikt. Men heeft toen verschillende bedienden daar in ver hoor genomen en enkele schrijfproeven la ten verrichten. Het resultaat was dat de kantoorbediende L. v. d. B., gearresteerd werd. Zijn schrift kwam zeer overeen met dat op de enveloppe, waarin de acht dui zend gulden werden teruggezonden, v. d. B. ontkende aanvankelijk, doch hij viel ten slotte door de mand. Van do twee duizend gulden, die nog onvindbaar waren, werd in z'n woning f 1B00 in beslag genomen, zoodat in het geheel slechts f 500 verloren is. Het terugzenden van de acht duizend gulden had v. d. B., uit- gewetenswroeging gedaan. Uit den Gemeenteraad van Broeksittard. De heer Schmeitz wil de begrooting met f 1000 verminderen. De secretaris: „Dat is reeds gedaan." De heer Schroten: „Overal wordt bezui nigd; de salarissen moesten iets vermin derd worden, daar de leonen der werklie den ook minder worden." De Secretaris: „Als mijn salaris vermin derd wordt, protesteer ik daar morgen te gen bij Ged. Staten.5' De heer Kretzer„Yerhoogen der ge- meente-ambtenaren-saïarissen gaat niet en evenmin verminderen, dat kan alleen door Ged. Staten gebeuren." De Secretaris: „Een greofe schooljongen verdient op de mijn meer dan de secretaris van Broeksittard". De heer Schroten: „En toch zijt gij te slim, om naar de mijn te gaan". De Secretaris: „Doet maar wat ge wilt, doch denkt er aan, dat ik meer bij Ged. Staten te zeggen heb dan de heele Raad van Broeksittard." De heer SchrotenT „Voor mijn part ma ken ze u nog voorzitter van Ged. Staten". Hierna wordt het voorstel-Schmeitz, om den Hoofdelijken Omslag in hoofdsom met f 10Ó0 te verminderen met algemeene stemmen aangenomen. „De Limb." Buitenlandscha Berichten. oude er henen. Voor eten en drinken' heeft men gezorgd Het huisje wordt met aarde bedekt- en zoo moet de oude, al kan hij rich ook vrij bewegen, stikken bij gebrek aan lucht. 's Avonds gaat men eens op den grond kloppen om te hopren of vader nog leeft. Wezenlijk, vader klopt terug. Doch mocht hij 's morgens nog eens te- rugkloppen hopend dat een medelijden de ziel wellicht redding brengt dan bouwt men een ander huisje boven op den kuil en men steekt het in brand. Burgerlijke Siarsd. Een standbeeld voor den H. Johannes Capistranus. Te Boedapest is een standbeeld van den Franciscanerpater Johannes Capistranus onthuld. Zooals misschien niet onbekend is, heeft deze pater in de 15de eeuw een kruistocht tegen de Europa binnenrukken de Turken gepredikt. Zijn groote overwin ning, die hij met zijn ongeschoolde kruis vaarders op de Turken wist te behalen, nl. de ontzetting van Belgrado op 23 Juli 1456 werd door den Paus vereeuwigd door de instelling van het Angeluskleppen des middags en des avonds. De H. Johannes Capistranus is nu eeni- gen tijd geleden tot beschermheilige van het Hongaarsche leger gekozen. De veld- bisschop P. Zadravecz wierp toen de idee op, om voor den pater een standbeeld op te richten. Enkele dagen geleden nu is het gedenkteeken in tegenwoordigheid van dui zenden uit alle klassen der HongaaTsehe bevolking onthuld. Het gedenkteeken be staat uit een standbeeld van den Heilige, die naar Belgrado gekeerd staat, slechts met een kruis gewapend eri aan de spits van een schaar kruisvaarders. Aardbeving. Uit Belgrado wordt gemeld, dat aldaar een hevige aardbeving is waargenomen in de richting van Slavonië. Te Belgrado stortte een schoorsteen en jn eenige anderè steden zelfs kerktorens in. Ook te Laibach in Serajewo zijn sterke schokken gevoeld. Het wintert. In den Harz en in het Schwarzwald. is geweldig veel sneeuw gevallen. Op sommi ge plaatsen is de sneeuwlaag een halve meter hoog. De wintersport is al begonnen. In het Schwarzwald vriest het zes graden. Aanslag op een arsenaal. Een radiogram uit Berlijn meldt, dat Russische communisten hebben gepoogd het arsenaal van Riga in de lucht te laten vliegen. De daders werden geva-t. De Universiteitsband te Winnipeg. Vier verkoolde lijken van studenten zijn thans gevonden in de ruines van het ver brande St. Bcnifacius-college. Vier perso nen worden nog vermist, en men denkt, dat ook z'j omgekomen zijn. Heidensche wreedheid. Uit Congo-Kasai 'wordt door een Broe der-Missionaris aan de „Annalen van Spar- rendaal" geschreven: 'k Vroeg, eens aan onzen kok of z'n vader nog leefde. Neen, zei hij, ze hebben hem begra venDe oude was iedereen tot last ge worden. De jongen zag mijn verwonderd gezicht. Wel, vervolgde hij op den natuur lijksten toon der wereld, zoo is dat bij ons de gewoonte. Als een oude ons te veel wordt, dan slachten zijn naastbestaanden een kuiken voor hem. Hij mag nog eens flink eten, en hij laat het zich smaken, ge loof me. Er wordt een groote put gegraven. In den kuil bouwt men een klein huisje, dat men met bladeren dekt, en brengt den LEIDEN. 2527 November. Geboren: Jaantje d. van J. P. Schlag- wein en J. v. Es Jacobus z. van L. Pro vo en J. Beltman Catharina Hubertha d. van F. J. de Laaf en E. M. Groenen dijk Pierre Louis Marie z. van E. J. L. Plouvier en P. A. M. Leijtens Maria Josephina Francisca d. van J. L. Marlijn er F. J. M. Geiens -- SicssIHa JTendrika d. van S. Nijdam en H. Hempenius Jo hanna d. van G. Kuperus en J. Boonstop pel Johanna Helena d. van J. M. B. v. Luijken en J. H. C. v. Berkel Dingen» d. van J. B. v. Amsterdam en C. W. Klink hamer Karei Franciscus Johannes z. van F. J. v. Luijken en C. Krassenburg Geer- truida d. van J. v. Polanen en A. Giezen Heinrich Wilhelm z. van F. v. d. Reij- den en A. C. Ribot Jannetje Gèertruida d. van P. Laman en G. Nievaart. Ondertrouwd: J. de Mol van Otter- loo jm. 25 j. en Jkvr. J. W. H. Feith jd. 21 j. N. W. Siekler jm. 27 j. en A. J. Schreu- der jd. 24 j. F. W. H. v. Anrooy jm. 31 j. en A. M. L. Maronies jd. 29 j. C. Kriek jm. 37 j. en W. F. Marquenie jd. 28 j. H. Sira jm. 23 j. en T. Rodenburg jd. 23 j. L. Kruit jm. 24 j. en E. P. Robbers jd. 25 j. A. D. Stouten jm. 22 j. en A. Stik- kelorum jd. 21 j. P. van Zonneveld jm. 19 j. cn S. Kapaan jd. 19 j. Overleden: ~T. Hoek d: 10 d. A. MulenkompRemerswaal v. 40 j. M. v. d. BergOudshoorn w. 82 j. J. J. Veil- brief z. 3 mnd. HAZERSWOUDE Rijndijk. Geboren: Anna Apo'.ina, dochter van J. van Leeuwen en M. A. van der Geest Adiia- na Jacaba, dochter xan A. van der Poel en M. J. v. d. Meulen. Overleden: Wed. M. Verbey, 99 jaar. Gehuwd: F. H. Straver 26 jaar en M. v. Am-sterdam, 24 jaar. Staomvaartberlchtüu STV. MIJ. MES LEL A MD. KRAKATATJ arr. 28 Nov- te Amst. KON. NED. S7B. MIJ. EUTERPE arr. 28 Nov. te Amst. HOLLAND AMERIKA LIJN CARDIGANSHIRE vertr. 26 Nov. v. San-Francisco- GLAMORGANSHIRE arr. 25 Nov. <e Liverpool. MAASDAM vetr. 27 Nov. v. Tampico. KGLL. AUSTRALIË LtJN. GAASTERDIJK vertr. 28 Nov. v. Rot terdam. HOLLAND OOST-AFRIKA LIJN. HEEMKERK (uitr-) arr. 27 Nov. te P. Said. ROTTERBAMSCHE I.'.OYD. PATRIA (uitr.) arr. 28 Nov.. te Mar- RÖTTERD. ZUID-AMERÏKA LIJM. ALCYONE (thuisr.) vertr. 27 Nov. v. Rio Janeiro- SIRRAH vertr. 28 Nov. v. Rotterdam* STV. MIJ. OCEAAN. PHILOCTETES arr. 27 Nov. te Hong kong. HUID WONDJES brandwonden genezen moeilijk met de konde. Een weinig PU ROL maakt ze ipoedig beter. 6170 Accountant, OOEZASÏR 21a. LEIDEN. <011 Teleloon 1560. Te koop een prima Engelsch JongansrijiHiel, leeftijd vanaf 9 jaar, een Da- mesrijwiel, merk Archipel, zoo Roed als nieuw, een prima Heerenrijwiel, alles voor spot prijs. Adres Idinnebroersgracht 21 A. b/d. Grofsmederij. 6221 SURPRISES 6220 ranaf 5 ct., 130 Rijmpjes 15 ct., Staven vanaf f 1Mantel en Mijter 80 ct., Mommen, Baar den, Pruiken, Crebvloei 10 ct. per rol. Wederverkoopers ruime korting. „ERATO" Oude Singel H, Tel. 8S9, LeideD. In buur lerkrijgbdar de heele uitrusting voor St. Nicolaas en kneeiit. Advert?ti en <»oei verkcopen. Kleedermakerij. Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor Keeren en Repareeren. Maakt ook nieuw met en zonder bijlevering van stof. Billijk en neties, P. v. d. LOO, Magdalena Moonstr. 37. 6224 Pathéfoon Massief Eiken Ingebouwde Hoorn, deurtjes met Kap en 6 nummers voor f65.W.BAR- NING, Oude Singel 16. 6229 WITTE KRUIS BALSEM. de beste zalf voor winterhanden en voeten, geneest barsten en kloven, te Leiden verkrijgbaar' 25 cent per doos bij Gebrs. CHRISTIAANSE. Vraagt Uw drogist deze balsem. 5728 in Zwart, Blauw, Wit en Fantasie. 6234 Haarlemmerstraat 40. Alleen bij ons, Gravesren wij gratis Uw Naam, met Gouden Letters in eiken VULPENHOU DER welke bij ons aangekocht wordt. Tevens voorradig de geheele Serie MATADORDOOZEN vanaf 80 cent t/m. f 20.— 6229 Groote sorteering LUXE D00ZEN POST GEZELSCHAPSSPELEN en KINDERLEESBOEKEN g atc DIK TRSFfl, PIETJE BILL, TIM cn TOM, enz. Tri" F 2042 HAARLEMIWERSTR. 117 241-243 Gedurende de St. Nicolaasweek, geven wij op ai onze reeds zeer lage prijzen welke direct bij aankoop wordt afgetrokken. 6206 Al onze winkelgoederen zijn met desdelifke, voor iedereen leesbare cijfers geprijsd, waarvan de korting wordt afgetrokken. Van de Etalage-prijzen is de 10 pCt. nog niet afgetrokken. PROFITEERT DUS ALLEti VAN DEZE AANBIEDING. W. F. KORS, HaarLstraat 241-2431 COUPON-MAGAZIJN Maarsmanssteeg 4. 6196 SiNT NICOLAAS-AANBIEDING. Prima Velvet, dlv. kleuren, 55 cM. breed, f2.50 p. Meter Velvet, 90 cM. breed, in 't Zwart, Bruin, Grijs en Paars, t5.per Meter. Goupons Flanel (gestreept), 2 Meter f 1.30,2V2 Meter f 1.85 □enderdag- en Vrijdagavond geopend tot 9 uur, Zaterdagavond tot 10 uur DIVANS 6215 te Koop, op Singels met ver stelbaren kop, van.af f22,50. Willemstr, 19, Wd Maresingel., Eenige mooie Bontstellen en Vossen, door bijzondere om standigheden, zeer voordeelig ter overname aangeboden, te zien Stille Rijn 11. 6231 iloor de St. Hicciaas. Ontvangen allerhande Speel goed, Gezelschapsspelen, Pren tenboeken 4 voor 10 cent, Kleur- en Teekenboeken enz. enz., oolc groote voorraad Kin- derpantoüels vanaf 50 cent, Damespantoffels metleeren zool fl.50, wollen Muilen met leeren zool. Ieder kooper van 50 cent ontvauct een Prentenboek. Bel,* n -N RN, W.i 10-J68 ^j||||lllttllill!!lll!!l!lllllliniiillll!lil!lli!!li!li!!!l!lilll!ll!!lllllilli!ll!ll!Uililililil!ni![|^ J. VAN DER STOK 1 Iftagazijn „0e Sïarf Kanstnichi" gjg 3 BREESTRAAT 155. HAARL.STRAAT 130. j== Enterc. Telef. 1823. Inierc. TeSef. 3E4. Groote keuze Eetserviezen, Ontbijtserviezen, Thee serviezen, Gebaksteller, Waschsteüen, Keukenetsgèt es, enz. Groote keuze Alpacca-lepels en -vorken, 5auslepels, Soeplepels, Groentenlepels, Roomlepeis, Rijstlepels, Taartscheppen, Suikerstrooiers, enz. Grooto keuze prima qualiteii Emaille en Alluminium waren voor Keuken cn Huishoudelijk gebruik. Groote keuzo in Kristal en Geguillochoerd Glaswerk, Kristal Drinkserviezen, Roomstelletjes, Kaasstolpen, Taartsehotels, Olie- en Azijnslellen, enz. Groote keuza Luxe Voorwerpen in Koper, Tin, Brons, Cuivre Poli, Antimonium, enz. Groote keuze Glas- en Porselein-Artikelen met nikkel gemonteerd, nikkelen Serviezen, Bouiiloirs, Theestoofjes, Thee- en Koffiekannen, enz. Groote keuze Eikeohouien en Oud-Hoiiandsche Meubelen, Bo3kenkasten, Muziekstandaards, ParapSuie- bakken, Theekasten, Tafets, Kapstokken, Aanzitlafels, Grcote keuze kleine Eikenhouten Artikelen met Koper gemonteerd, o.a. Brieven- eh Dagbladen- hangers, Thee-, Handdoek- en Spreihangers, Stof doek- en Schuierbakken, enz. enz. 6226 Kunst-fiaidewerk van öa meestbekende Fatrieten. rrS Beleefd aanbevelend J. VAN DER STOK 3 gsjT" In zaak Sreesüaat 155 alles rvim gestalesrd, zcoiiat Ij H men over alles een gwlitelijli cïkzIgM teil. iii!idr iCiv^ï'fteereii csoo'ï vsrköopeü

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1922 | | pagina 5