A. WAALS, Haarl.straat 134-136 Ledcriiais „Brabant" Uit de Omqevinc?. Wij brengen een uitgebreide sorteering: GEBREIDE-, JAEGER TRICOT en GEMOLTONKEERDE J?. H. SIS^O^IS BREESTRAAT 28 - TELEFOON 1865 10899 Vaote en lage PfijzeR. VOOR Voetballen, Voetbalschoenen, Yersey's, enz., Lederwaren, Zooileder, Gummiwaren, enz., IS UW ADRES 10194 HAARLEMMERSTR. 2S9 Subsidie R. K. Polïtie-Vakschool. Naar aanleiding van bet ingekomen adres van het bestuur der te 's-Hertogenbosch van wege den Ned. R. K. Politiebond „St. Michaël" gevestigde politievakschool, om in de kosten van oprichting en instand houding dier school een bijdrage uit de provinciale ka« te mogen ontvangen, heb ben Ged. Staten van Noord-Brabant het voorstel gedaan om aan don Ned. R. K. Politiebond „St. Michaël" over het tweede halfiaar van 1922 een bijdrage uit de pro vinciale kas te verleenen van 750 en van f 1500 over het jaar 1923. Do Zomertijd. Naar „De Nederlander' meldt, komt de landbouw-ocimmissie uit de Christ. Hist. Unie in haar rapport omtrent den wette- lijken zomertijd tot de conclusie, dat al moge do wet op den zomertijd voor de stedelijke bevolking eenig voordeel bren gen, dolt voordeel niet kan opwegen tegen de onaangenaamheden en nadeelen, die voor den land en tuinbouw van haar het gevolg zijn. De Commissie dringt er daar om ten ernstigste op aan het ir1"'t" doen, opdat bedoelde wet ten worde ingetrokken. VOORSCHOTEN. Aanrijding. Omstreeks half zes, gis teravond, passeerden een paar lieden met een beladen handwagen de tramrails bij een wissel op de Achterstraat, terwijl de tram in aantocht was, zij geraakten met één der wielen bekneld. Daar zij een aan rijding zagen aankomen, schreeuwden zij nit alle macht, zoodat dit huizen ver te hooren was, en menigeen deed opschrik ken. Blijkbaar werd dit door het perso neel der stoomtram niet gehoord en nog minder gezien, want een schelle Btoot met de stoomfluit, zooals tegenwoordig meer bespeuren en vervolgde de tram met eeni- ge vertraging zijn weg. Toch zou het, vooral bij avond, aanbe veling verdienen, indien dikwijls met min der snelheid door de kom dezer gemeente werd gereden; de weg is niet erg breed, en de ongelijkheid van straat en rails voor menige vreemdeling een ernstig» bezwaar. Ongeluk. Terwijl een gedeelte der jongens van het opvoedingsgesticht „Nieuw Voordorp" om 12 uur onder gelei de uit school naar huis gingen, zijn enkele jongens gewond door een wielrijder, die gewapend met een groote onbeschermde zaag dezen passeerden. Deze persoon had reeds eerder, omstreeks 12 uur, bij het uit gaan der scholen, enkele kinderen aange reden. Een der jongens kreeg eene ernsti ge hoofdwonde. Door het slingeren Yan de zaag werden enkelen kleedingstukken ge raakt en ongelukkiger wijze het hoofd, Door een familie uit onze gemeente, die juist passeerde, werd het knaapje, dat hevig bloedde, opgenomen en naar Dr. Duymaer van Twist gebracht, waar ge neeskundige hulp werd verleend. De wiel rijder trok partij van de ontsteltenis en trok vloekende af in de richting Leïd- schendam. Telefonisch is de politie al daar met dit geval in kennis gesteld, in de hoop dezen woestaard te kunnen Verkooping. Ten overstaan van No taris C. J. A. Boom werd in Hotel Deur- loo verkocht een woonhuis met tuin al hier A. S. bij de Tol, groot 230 M.2 Dit huis werd afgemijnd door den heer J. J. ïmmerseel te Leidsehendam op f 5410. WARMOND. Aanbesteding. Bij de gisteren gehou den aanbesteding van het bouwen van een winkel- en woonhuis met bakkerij aan de Dorpstraat alhier, onder directie van de architecten B. E. Spijker Az. en J. v. d. Voet, werd ingeschreven alB volgt: Joh. v. Eiik en Joh. v. d. Weijn te Den Haag voor f 12340; W- F. Marcelis en H. O. Heemskerk te Leiden voor f 13170; P. P. Vreeken te Warmond voor f 13856; B. Bmïnsma te Warmond voor f 13974; T. Meijvogel en L. Guijt te Katwijk aan Zee voor f 14300; Gebr. G. en J. A. de Best Jz. te Katwijk aan Zee voor f 14390; G. v. Rijn te Katwijk aan Zee voor f 14450; Zwanenburg en Bekker te Kat wijk a/d Rijn voor f 14900; R. Massaar te Leiden voor f 15200; J. Dubbeldam te Katwijk aan Zee f 15571; P. v. Duijven- bode te Katwijk aan Zee voor f 15600; Gebr. G. en B. Beugelsdijk te Warmond voor f 15635; O. M. W. v. Emmerik en W. G. v. Dissel te Leiden voor f 15950; J. Warnaar te Leiden voor f 15980; A. W. d© Groot, P. v. Kints en D. C. v. Kints, resp. te Warmond, Langeraar en Aarlan- derveen voor f 18000; J. de Greef en H. fr. d, Snoeker te Den Haag voor f 19980. WOERDEN. Dc Hanze. Door de afd. Woerden van 3e Ned. Hanze is een adres aan den ïtaad verzonden, waarin wofdt verzocht: a. De groote najaarsmarkt, welke in Oc- ONDERGOEDEREN tegen enorme voordeelige prijzen. iomg tober gehouden worden, niet uit de Voor straat te willen verplaatsen; b. De kaasmarkt te laten waar ze tot dusver steeds, en met groot succes, gehou den werd. OEGSTGEEST. Gemeenteraad. Vergadering van Donderdag n.m. 7 uur Voorzitter de Burgemeester, de heer v. Ga-iethuizen. Aanwezig alle leden. De Voorzitter opent de vergadering en leest de notulen der vorige vergadering wedike onveranderd worden goedgekeurd en Mededeeling geschiedt van do volgende ingekomen stukken: 1. Schrijven van Ged Staten houdende goedkeuring van verschillende raadsbeslui ten, alsmede eenitgiQ beschikkingen op in gediende beroepen met betrekking tot het heffen van de plaatselijke inkomstenbelas» ting. 2. Mededeeling van Ged. Staten dat overeenkomstig de voordracht van B. en W. tot leden van het college van zetters zijn benoemd de heeren J. O. Spaargaren en C. Bakker. 4. Jaarverslag van d© Wijkverpleging voor ail© gezindten, hetwelk wordt voor- tqelegen. meente plaats gehad hebbende keuringen, van den Directeur van den scheikundigen dienst te Leiden, dat ter visie van do leden zal worden gelegd. Een schrijven van d© directrice van het Acad Ziekenhuis van de Rijksuniversiteit te Leiden, inzake het niet meer kosteloos verplegen van patiënten. B. en W. stellen don raad. voor om hun een crediet te verleenen om in eventueele gevallen direct een bedrag beschikbaar te kunnen stellen aan de betreffende armbe sturen. Aldus beeüoten. 6. Verzoek van de alhier bestaande R-K. Wijkverpleging voor alle gezindten, om evenals vorige jaren een subsidie van 300 te verleenen. Een overzicht van de voornaamste werkzaamheden der vereeni- gin-g, alsmede een nadere motiveering van het verzoek is hier bijgevoegd B. en W. «tellen vocht gunstig op difc verzoek te beschikken. Aldus besloten. Verzoek van den heerP., te Leiden, om vermindering van het bedrag van zijn aan slag in de schoolgetldheffing. Overeenkomstig het advies van B. en W. wordt besloten om gunstig op dit ver zoek to beschikken. Verzoek van mej. de wed H., om een. jaiarlijksche toelage op het baar verleen de pensioen van 200. Ook op dat verzoek wordt gunstig be schikt. Punt 3. Adres van den gem. ambten. J. C. Donk om een extra toelage. B. on W. stellen voor om een toelage van 200 60 minder dan het vorig jaar) te verleenen. De heer C. Bakker vindt het vreemd dat B. en W. vrijheid kunnen vinden cm een voorstel van deze strekking te doen. Hij meent dat de motieven door B. en W. aangevoerd anders zijn, dan waarop in het verzoek wordt gedoeld. Spr. vindt het niet in overeenstemming met de eisdhen der omstandigheden, om dit voor stel aan te nemen. De voorzitter wijst er op, dat hei doel. waarvoor deze toelage wordt ge vraagd, het algemeen belang ten goede komt. Het voorstel in stemming gebracht zijn de, wordt aangenomen met 8 tegen 2 stem men, nl. die van de heeren Bakker en v. <L Hulst. 4. Voorstel tot ondedhandsohe aanbe steding van het maken van een installatie voor centrale verwarming van het raads huis, waartoe in de vorige vergadering werd besloten. B. en W. stellen voor o-m het werk op to dragen aan de firma F. W. Braaibs te Delft voor 3040, met inachtneming van de door B. en W. gemaakte condities. Do heer de Graaf vraagt of ook bij anderen is geïnformeerd. De voorzitter antwoordt dat dit inderdaad is gebeurd, maar men moet op dit terrein erg voorzichtig zijn, daar veel minderwaardig weak wordt geleverd, en deze firma bekend staat als zeer solide Na eeniige wederzijds oho opmerkingen wordt het voorstel z.hs. aargenomen. 5. Voorstel onderhandsche huren van een bergplaats voor de aan te koopen vracht auto's. B. en W. stellen voor om twee Ford auto's aan te koopen en daarvoor één bergplaats te huren tegen f 25 per maand, en tevens om geen cementen vuilnisbakken te plaatsen, maar om ook in de afgelegen wijken het vuilnis per auto te laten opha len. Aangenomen. Benoeming personeel vervolgonderwijs. B. en W. stellen voor om het thans daar voor aangewezen personeel bij acclamatie te herbenoemen, nl. voor de school aan de Morsch, de heeren v. Noort en Van Wijk en aan de school-dorp, den heer Renesse en Mej. den Ouden. AlduB besloten. 7. Compt-abiliteitsbesluit inzake verschil lende af- en overschrijvingen op de begroo ting over 1922, nl. een bedrag van f 250. Idem f 300 op de post onderhoud straten en pleinen, f 100 post onderhoud havens, -kade en sluizen. Kosten secretarie f 200, kost onderhoud havens, kaden en sluizen f 2000, overige kosten f 100. Goedgekeurd. 8. Vaststelling der gemeentebegrooting over 4923. Namens de commissie, benoemd tot het nazien der begrooting, wordt door den heer Zaalberg rapport uitgebracht. In het ting kon worden teruggebracht tot 1 Aanvankelijk had de commissie een voor_ *fel willen indienen, op de begrooting een bedrag uit te trekken voor het aanschaf fen van een sproeiwagen en het uitbrei den der straatverlichting, doch zij is op dit voornemen teruggekomen in verband met de noodzakelijke bezuiniging. De commissie stelt voor om de begrooting on veranderd goed te keuren. Bij de post „salaris gemeente-ontvan ger" stelten B. en W. voor om dit vast te stelten op ƒ2300. Volgens de verorde ning zou dit ƒ2040 moeten zijn, maar, daar het salaris thans 2600 is, vinden B. en W. deze val wel wat groot, vooral voor een ambtenaar als deze. De heer Bakker vond voor eenige jaren, toen de salarissen werden verhoogd een sprong van ƒ1500 op ƒ2600, ook wel wat groot. Het voorstel van B. en W. wordt ver worpen, zoodat het salaris wordt vastge steld op ƒ2040. De heer Bakker stelt voor om de sub sidie aan de Burgerwacht van ƒ1500 terug te brengen op ƒ500. Wordt na eenige discussie verworpen. De gewone rekening wijst een eindcij fer aan van ƒ167.143.01$. De totaal-inkom sten op de buitengewone rekening bedra gen 10008.43. Uitgaven 10000. Aldus een saldo van ƒ8.43. De begrooting wordt daarna goedge keurd. Daar de rondvraag niets opleverd sluit de voorzitter de openbare vergadering. BOSKOOP. Zedenmisdrijf. Door de politie alhier is aangehouden zekere J. A., oud 76 jaar, wonende alhier, als verdacht zich te heb ben schuldig gemaakt aan het plegen van onzedelijke handelingen. A. is naar het Huis van Bewaring te 's-Gravenhage overgebracht. Gemengde berichten. DE BEHOOVING IN DEN TREIN. (Vervolg van hot Tweede Blad.) Omtrent de berooving, welke gisteren in den trein tusschen Amsterdam en Haar 1-em heeft plaats gehad, vernemen wij nog het volgende: De boekhouder L. S. van de Haagsche Mode-industrie te Den Haag werd in den trein door de vier personen, met wie hij reisde, en die een spelletje kaart begon nen waren, uilgenoodigd mede te speten. S. ging op dit voorstel in. Nadat hij, zooals dat gewoonlijk gaat, eerst gewonnen had, was hij spoedig aan de verliezende hand. Toen zijn kleingeld op was, vroeg hij of zijn medespelers f 1000 konden wisselen. Een der 4 per sonen die achteraf blijken bekende kwartjesvinders te zijn, die geregeld op dit traject heen en weer reizen kon het biljet wisselen. Op liet moment dat Aan de Telefoon. Rrrrrrt!.... Hallo 1 Met wie? U spreekt met den Secretaris van de Prop. Club „St. Petrus". Langs dezen weg roepen wij onze leden ter vergadering hedenavond 8.15 uur, in bet Bondsgebouw. Vooral de jongere le den moeten aanwezig zijn. Rrrrt! S. het wisselgeld in ontvangst wilde ne men, werd hij door de mannen overval len en werd hem een bedrag van ƒ3100 ontrukt. Het verdere, verloop van de ge schiedenis is reeds gemeld. Dc te Haarlem door de politie gearres teerde is de 34-jarige koopman W. J. C. v. d. Valk uit Amsterdam. Toen hem por tretten getoond werden, heeft hij daar uit de drie andere personen aangewezen. Een van hen, een zekere M., is ook reeds cteoT de recherche te Amsterdam opge spoord. Naar de twee andere personen v.-crdt nog gezocht. Nader vernemen wij nog, dat te Amter_ «m in_-verband_ met den trcinróof tus schen Halfweg en Haarlem, gisteravond is aangehouden de koopman Meinijens en hedenmorgen de koopman Faure. Zij zijn naar Haarlem overgebracht. Van de 4 treinroovers zijn dus 3 ingerekend. Naar ce 4e wordt nog gezocht. Jachtongcluk. Men seint ons uit Hoogeveen: Woensdagmiddag is een ernstig ongeluk voorgevallen in het jachtveld bij Stap horst. Toen de buit bezichtigd werd, bad een der aanwezigen de onvoorzichtigheid om in plaats van de haan pal van het ge weer over te leggen den trekker over te balen, waardoor de jager R. Kriken uit Zuid-Wolde (Drenthe) in het been getrof fen werd. De ongelukkig© werd naar het ziekenhuis te Hoogeveen vervoerd en is daar gisteren overleden. Hij laat een vrouw en twee kinderen -achter. Land- en Tuinbouw. De toestand in den tuinbouw. Ongeveer 50 gemeentebesturen in de tuinbouwgebiode/n in Noord-Holland heb ben adhaesie betuigd aan het adres van een 4-tal Staten-leden aan Ged. Staten van Noord-Holland om verschillende maatregelen te nemen om in den nood der tuinders te voorzien. STADSNIEUWS. Begrooting Rijnland. Door Dijkgraaf en Hoogheemraden is aan do vereenigde vergadering van Rijn land aangeboden de ontwerp-begrooting voor dat Hoogheemraadschap voor den dien3b van 1924. Zij sluit in ontvangst en uitgaaf met een bedrag van f 986054.42. De ontvangsten wijzen aan o.a. ontvang sten van vroegere diensten f 424563.76, in komsten van begiftigen f 50526.30, op brengst van sluizen en bruggen f 14437A0, omslagen van landerijen in Rijnland f 254390.61, buitengewone ontvangsten f 201.000. De uitgaven vermelden in hoofdzaak kosten van huishoudelijk bestuur f 9420.5'" id. aan openbare werken f 521612, kosten van voorzieningen en toezicht f 4910, on voorziene uitgaven f 84031.22. De definitieve vaststelling der begroo ting zal plaats hebben in eene openbare vergadering van Dijkgraaf, Hoogheemra den en Hoofdingelanden in het Gemeene- lsndhuis van Rijnland op Zaterdag 25 November a.s. des voormiddags te 11 uur. Met bötireikkang tot dien terugkeer van onzen oazd-etaidigenoot, Dr. Mingelen, uit Ned. O.-I. naar Nederland, schreef men uit Padong aan het. „Nieuws van den Dag" te Batavia: Een afscheid. Eet afscheid bij het vertrek van Dr. TELilKE Gemeentelijke Visehver Aan den Gemeentelijken Vi-scliwin! 11 Visehmairkt 18 (Tel. 1225) is Zaterdag t, kritebaar SCHELVISCH 0.17, SCHO ƒ0.17f0 36 per pond en ZEEIJWSCHi MOSSELEN k f 006 per K.G N. C. DE CIJSELAAR, Ledden, 3 November 1922. fdeui kie i KATHOLIEKE AGENDA LEIOEN. Maandag, R. K. Vrouwenbond, naaicc^ Bondsgebouw, te 7.30 uur. VOORHOUT. Maandag, „St. Raphael", in het Patrcroaaj, half acht. Dinsdag, R.-K. Propaganda-club „St. Pe^ DehaLingavond, in het Paitronasl half acht. ende nkel pofh iots dm fnt on met Zcmrigj- Maandagmorgen eiken nacht en des Zond •zonnend zijn: M Bnokwijt, Vischmarkt 8, Tel. 552. De apotheek van het Ziekenfonds Hulp dor Menurhheid is stonde pponii ILÜ Teleqrafisch WeerbericH volgens waarnemingen verricht in denn gen van 3 Nov. 1922, medegedeei! door het Kon. Ned, Meteorolnn-lop| Instituut te De P'' Hoogste Barometerst..: 760.3 V* - - - Laagste Barometerst.726.3 Valdersui Verwachting tot den avond van 4 N Matige, tijdelijk wellicht kract lgen Zuidoostelijke tot Zuidwestelijke \r! en. betrokken tot zwaarbewolkt met le^p later opklarend, aar>v*nVóï-"V Mingelen geleek een grootsche huldi tooging. Aanwezig waren: d« Resident en genoot e, nagenoeg all© ambtenaren, chefs van de banken en handel shuizji^ nevens de hoofden van de Chineess!? Maleiscthe gemeenten en tal van hai mannen. Er was een schat van bloeusfj ken. Door eenige dankbare patiencen als sooivernir een wandelstok met g< knop aangeboden. let 1 )e E Voor het examen vri.je- cn ordcoei! gen slaagden te Rotterdam de dames) d. Wiel en N. E. Wille cn de heer M. Zandvliet, alten alhier. Met de St.crt. zijn verzonden di nïnklijk goedgekeurde statuten der schappij tot exploitatie van Groeve M ijncn,ggves ligd ai-bi er. Den architecten L. en Ir. J. A. va? Laan 'is door past-oor Leusen opgei? p!annen te ontwerpen voor door ZijnEerw. te stichten Kerk ras HeereDsingèl. i d< Slede Voor de colleges en ten-toon stelrage klassieke, oude en exotische kunst, in met de beschaving, tot hot geven vas zoo aio reeds gemeld, zeven hoogt eerara de Leidsche universioit besloten hebben, programma opgesteld voor den cursus 1923: Maandag 6 en Maandag 13 dezer pTof. dr. A. W. Nieuwebhuis in de te stellingszaal van de Lakenhal een rede Dajaksclie kunst en beschaving. In tb hiermede zal den eersten dag tevens teonstelliag van Dajaksclie kunst worda houden. Maandag 20 -dezer zal prof- dr. A. ft. ranck pen rede houden over dc iunsl rt oude Egypte; Maandag 27 dezer over leensche kurtet cn Maandag 5 .Februari oen© over de Helleensche kunst. Maandag 12 Februari zal prof. dr. I Vogel een rede houden over de oudste ?s M|) denis van het Boedhabeeld. Maandag 19 Februari zal prof. dr. Krom spreken over de ontwikkeling van Hindoe-Javaanscho beschaving on kunst. Maandag 26 Februari zal prof. dr- ï- de Visser spreken over de B-oedd-ha AmÜ in de Japansche kunst. Maandag 5 Maart zal prof. dr. A. ft- vanck een rede houden over Bijzat kunst. Tot sloft zal prof. dr. W. Martin Mté 12 Maant een rede bondon over de kunst in de Holtendsohe samenleving der- eeuw. Alle colleges vangen 's middags om 1 aan. Ze zullen, met uitzondering van ■prof. Nieuwonhuis, door lichtbeelden W verduidelijkt. De data na de Kerstvacantie kunses gewijzigd worden. Door do rcc-hcrche alhier is aan! den G. B., alhier woonachtig, vet van het lichten van een munfgasmetó een perceel aan de Zijdgracht. T00NEEL. Gosteplel der WicnKUKlcftosle-r-Op^ ?l Oh du scliöno Friililingszcit! 1 fenbach Liebesgeschichte). rette van James Klein. j 'Auch du lieber Gott, die schone f' i i lingszeitl Offenhaohs Liebesgeschie i Bi staat er als ondertitel bij, ter verduw in king, want het had even goed herfst -a ren 'zijn. Offenbach stoorde zich aan jaargetijde om verliefd te zijn. En de anderen.... Ach de heel® kweelde over Lieieiebe. Lieieiebel Zwijg stil, 't is nog geen lente; Eenige onnoodige vieze grappen 11 deze operette nog meer ongepiott>aaJ', De spelers en zangers waren een taak waardig üdfl llen hi st' tij h. den II?; Leei •ti SI f l

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1922 | | pagina 2