Verkooping f De nieuwe true. De oplichlslcr te Amsterdam, waarover wij reeds eerder iels mededeelden, gaat met liaar bedrijf steeds voort. Een daino uit de omgeving Yan den Over toom, vertelt liet „Hlild." nu, was aan het wan delen met een kinderwagen. Haar dienstmeisje was alleen thuis Aan het huis werd gebeld en voor de deur stond een meisjo van ongeveer 21 jaar, dio aan tie dienstbode het volgende verhaal deed: „Mevrouw heeft een ongeluk gehad met den wagen, dio bijna onder een tram kwam; toen kantelde hij om en botste tegen mij aan, waar door ik twee kristallen vaasjes, die ik voor mijn mevrouw moest halen, kapot liet vallen. Ik vertelde mevrouw, die erg geschrokken was; dat do vaasjes 6.40 kosten; waarop dez« antwoordde: „Ik hob geen klein geld bij me, maar ga maar naar mijn huis en vraag het meisjo 6.40; zeg maar dat ik jo gestuurd hob." Ook vertelde zij, ter verduidelijking, dat me vrouw een lichten wagen had en een groenen mantel droeg. Do" dienstbode (zij kwam pas van buiten) geloofde te goeder trouw het opgedischte ver haal, te meer daar de lichte kinderwagen en groene mantel klopte, en haar bovendien het adres van de andere mevrouw werd opgegeven en zij gal ten slotte 6.40 zoo lang van haar eigen geld. Toen mevrouw met den wagen thuis kwam, bleek dat er heelemaal geen ongeluk was ge beurd en dat de 21-jarige een handige oplicht- ster was geweest. Het opgegeven adres bestond natuurlijk niet. IJs en Sneeuw. ■Na dagen vau regen is het "Vrijdagavond be ginnen te vriezen en de regen is ten slotte in een sneeuwstorm veranderd. Dit weer heeft Amsterdam overrompeld schreef de Tel. Alles ging zoo snel in zijn werk, dat onmiddellijk, nadat het begon te ijzelen, de wisöels der trams vastvroren. Natuurlijk gaf dit oponthoud. Naarmate de sneeuw begon te vallen, weiden de vertragingen heviger, zoodat tegen elf uur men van een ontwrichting van het tramverkeer kon spreken. Er rukten ongeveer 13 pekelwagens, waarvan 3 automo bielen, uit Het mocht baten. Op verschillende punten van de stad 6tonden lange filés tram wagens. Wanneer een spoor eenige minuten niet bereden was, zaten de rail9 onder de sneeuw bedolven. Honderden personen wachtten aan de halles, meestentijds te vergeefs. Ook de Stadsreiniging was in actie. Extra volk, ten getale van on geveer 100 man vast personeel, werd opgeroe pen en ging de «traat op. Voor de sneeuwploe gen viel er nog niets te doen, daar de meeste straten schoon waren gewerkt en do fijne su eeuw duim en dik tegen de huizen lag. De arbeid der reiniging, die den gehoelen avond en nacht voortduurde, bepaalde zich tot het pekelen der bruggen en do asphaltbestra- ting. Op vole punten der stad was het door den ijzel spiegelglad. De vertragingen der treinen vielen erg mee en bedroegen hoogstens een kwartier. In het Oosten van ons land is ook veel sneeuw gevallen Men meldt uit Deventer, dat alle treinen met enorme vertraging aankomen. Op Ameland heeft Zaterdag den gehee- len dag een geweldige sneeuwstorm gewoed. Deze storm heeft al het ijs tusschen Nes en Holwerd weggevaagd, zoodat het vaarwater nu vrij ig. Thans echter wordt het vervoer te water gestremd door lagen waterstand Sinds 23 Januari ligt de postboot etil en zijn geen goederen van het vasteland naar het eiland vervoerd. Aan verschillende artikelen is ge brek op het eiland. Iu drie van de vier dorpen is geen 6uiker moer. Het zout wordt 6chaar9ch. Enkele bakkers kunnen niet meer bakken bij gebrek aan gist. In het Oosten des lands is Vrijdagnacht een geweldige hoeveelheid sneeuw gevallen Do tremen hebben allen een half tot ruim óón uur vertraging.- Een trein ingesneeuwd. Tengevolge vau den sneeuwstorm is trein 568 naar Coevorden bij Buinen ingesneeuwd. Zaterdagmorgen 7 uur was de weg vrij. Da sneeuwval had opgehouden doch er hecrscht een strenge vorst. De trein was te S,35 uur nam. van Stadska naal H. S. vertrokken. Den gehcelon middag en avond heeft het wegpersoneel van die lijn hard gewerkt ora de baan vrij te houden, tnaar wie hekend is met den toestand aldaar, weet, dat dit met hevigen sneeuwstorm ondoenlijk is. De laag liggende spoorlijn, ten decle uitgegra ven in den Hondsrug, lag dan ook 6poedig ge heel dichtgesneeuwd. op enkele plaatsen tot l/-a meter hoog. Er werd nog oen extra ploeg werkvolk aangenomen en zoo is er den gehee- len nacht gewerkt om de baan vrij te krijgen, wat te ongeveer 7 uur morgens was bereikt. A-1 dien tijd waren do reizigers genoodzaakt in d'en verwarmden trein te blijven of iu het dorp Buinen of aan het station cc-n onderkomen te zoeken. Ook tusschen Gasselte en Gieten, waar de lijn Stadskanaal H. S.Assen den Honds rug snijdt en men ook veel kust heeft bij sneeuwstorm, werd de sneeuw soms tot 2 me ter hoog opgejaagd. Het geluk'e echter daar die lijn vrij te houden. Zaterdagmorgen i9 ex tra werkvolk en ploegen wegpersoneel naar beide plaatsen ter assistentie gezonden, even als naar Zuidbarge en Emmen, waar ook veel sneeuw ligt. „Tel." levensmiddelen, voor Urk. Zaterdag zijn voor de derde maal in dezo week drie zwaarbeladen wagens naar den mond van don Ketel vertrokken, om daar do post boot te vinden, welke op deze wijze den Urkers van het noodige voorziet. Buitenlandsche Berichten. Het ijs. H. N. verneemt uit Kopenhagen: Dc scheepvaart in de Deensche wateren wordt hoe langer hoo meer bemoeilijkt door de buitengewoon harde vorst. In de haven van Kopenhagen worden veel moei lijkheden ondervonden door drijfijs en de Malmoe vraclilbootdienst motst geslaakt worden. Over den Storebelt zijn de toe standen zoo mogelijk nog slechter en vijf tot zeshonderd passagiers van de staats spoorwegen kunnen niet over den Belt ge zet worden en zijn verplicht, om in Kopsoer of Nyborg te blijven. Aan de kust vai. Funen is een Engelselie stoomboot in het ijs blijven steken en een ijsbreker wel ke trachtte het schip te hulp te komen, kon deze niet bereiken. De stoomboot- dienst tusschen verscheidene eilanden is gestaakt. In sommige plaatsen is er een transportdienst op sleden ingelscld en ook het vervoer per vliegtuig wordt iu overweging genomen. Geweldige sneeuwstorm in Zuid-Dacota. Een sneewstorm die op sommige plaat sen erger is dan in dc laatste 40 jaar is voorgekomen, heeft bijna den heelen staat Zuid-Dacota geteisterd. Een opzien barende arrestatie. Zaterdagmiddag werd de heer Edmond Duysters, burgemeester der groole voor stad van Antwerpen, Berehem, in het Cen_ traal station gearresteerd, op- het oogen- blik, dat hij van plan was naar Brussel te vertrekken. De heer Duysters was door de recht bank belast met het dwangbeheer over twee en twintig Duilsche eigendommen, w-aaronder het zeer belangrijke filiaal van de Leipzigcr Wollkammerei to Hoboken. De sommen van deze bedrijven afkomstig moeten geregeld gestort worden bij de Nationale Bank. Nu was het opgevallen, dat de heer Duysters nog geen stortingen had gedaan, ofschoon het bedrijf van do Wollkammerei wordt voortgezet.Navruch leloos hij liem op afrekening te hebben aangedrongen, verwittigde de bank den procureur-generaal te Brussel, die tot do arrestatie van den burgemeester deed overgaan. Terwijl hij door den procureur des konings aan een urenlang verhoor werd onderworpen, werd in zijn woning te Bcrcliem een huiszoeking gehouden. Alle papieren, betrekking hebbende op het sequester, werden in beslag genomen. Duysters heeft bekend, al het geld met speculaties te hebben verloren. Er moet een tekort van ruim twee millioen francs zijn. Deze gebeurtenis ycrwc-kt enorme sensalio te Antwerpen. „De Crt." Een stakings-fabrikaut verdwenen. De „Msb."-rcdacteur to Brussel schrijft: Te Antwerpen wordt een interessant pro ces gevoerd over het verdwijnen van de kas van den socialistischen „Zeemans bond". De penningmeester van dezen bond was do Hollander Mahlman, bekend als fabri kant van stakingen. Malilman bad de ad ministratie aan zijn vrouw opgedragen. De gelden, welke inkwamen, werden ge plaatst in een safe van een der Anlwerp- sche banken op Mahlman's naam. Eenigen tijd geleden viel het socialis tisch huwelijk uiteen. De gescheiden ma dame Mahlman nam enkele duizenden franks uit de safe, tot groote ergernis van het socialistisch syndicaat, dat haar thans een proces aandoet. Madamo Mahlman verklaart, dat deze som haar toebehoort en dat Mahlman het geld van het syndicaat heeft. Mahlman is naar het buitenland waarschijnlijk Ne derland uitgeweken. Lijkwagen bestuurd door een doodc. Te Meclielen heeft men liet zonderlinge feit beleefd den lijkwagen bestuurd to zien door een doode. Toen een lijkstoet van Hanswych was aangekomen te "Vijf-, hoek, bleven de paarden plotseling als voor een hinderpaal staan. De personen van den stoet, die achter den lijkwagen volgden en die reeds eerder een vreemd soortige beweging bemerkt hadden, ke ken naar den koetsier en kwam tot de ont dekking, dat deze dood op den bok zat. „Msbd." Een uieuwo komeet. Aan het Observatorium te Kaap de Goe de Hoop is een nieuwe komeet ontdekt. Zij bevindt, zielig than® in het s'errebeeld do Luchtpomp, '34 graden zuidelijk van den evenaar en ten Zuiden van bet Sterren beeld dc Leeuw. Do komeet neweegl zich voort in Zuid-Oostelijke richting. De knappe politiehond. Onlangs werd! in een melkerij bij Tilsit ge stolen -een paar honderd pond kaas en boter. De politie zond den hond „Brilo von Perlen- waJd", die zijn sporen in bet vak reeds beeft verdiend, naar deze melkerij. Do bond snuffel de even aan de kisten inet kaas, die er nog lagen, rende den wog ai, hield stil bij een drooge sloot een kilometer verder waar bij drie verborgen zakken met kaas te voorschijn bracht. Vervolgens liep bij naar een boerderij 800 meter verder, en besnuffelde den man, die daar aanwezig was Ein die bekende, dat bij met e-en paar andere mannen zich schuldig had gemaakt aan dezen diefstal. Brilo beeft bet acht mir oude spoor over sneeuw en ijs van zes kilometer lengte, afgelegd in ongeveer vijf uur. Een jeugdig boefje. To Newport in Engeland is dezer dagen een vijftienjarige jongen veroordeeld om vier jaar in een verbeteriugsgestichl to worden -opgevoed, aangezien hij viermaal en inbraak had ge pleegd en daarbij geld en andere zaken had gestolen. Zoo was -deze veelbelovende jongeling op zekeren dag, gemaskerd en gewapend ïnet een revolver en knuppel, de woning van een machinict binnengetreden. Op dat oogonblik was alleen de vrouw van den machinist met haar schoonmoeder thuis. „Ik l>en ten einde raad en bob geld noodig", zeide hij. „Veel kan ik je niet geven luidde bet antwoord daar mijn man mij maar vieT stuivers beeft achter gelaten voor den munt meter." De jeugdige avonturier keek daarop verach- terlijk naa.r de vier geldstukken die bom wer den aangeboden en weigerde ze aan te nemen. Hij ging toen echter met rijn revolver dreigen, doch onder kwaad richtte hij niet uit en in de ■schemering wist bij weer te ontkomen. Een eigenaardige v/raakneming. Een eigenaardige wraakneming nam een be woner ran een dorpje in Tsjecbo-Slowakije. Hij ging naar een advocaat in de naburige groote stad en stelde zich daar voor ondcT den naam van zijn vijand. Den advocaat deelde bij mede, dat hij van zijn vrouw wilde scheiden en vroeg allerlei informaties welke stappen biervoor ge daan moesten worden. Hij beloofde ter verdere bespreking terug te zullen komen, verscheen echter niet. Aan bet einde van het jaar zond de advocaat een gespecificeerde rekening in zake voorlichting bij de voorgenomen echtschei ding, aan den door zijn bezoeker opgegeven naam. Men begrijpt des -advocaals verwon dering, toen eenige dagen later zich een man voor stelde, met verbonden hoofd en zeer terneer geslagen, die bleek do werkelijke Skrency te zijn, voor wien zijn vijand zich bij den advo caat valscbelijk bad uitgegeven. Bij de plaats gevonden ophelderingen Keek, dat de wraak neming volkomen gelukt was. De rekening in zake de Voorlicbtingskosten betreffende de scheiding was de vrouw in handen gekomen, die haar man daarover duchtig a faire had genomen. SPORT. WIELRENNEN. De zesdaagsclie te Brussel. Een Hollandse he overwinning. To Brussel is onder groote belangstel ling de zesdaagsclie verreden, die een on verwacht succes is geworden voor bet koppel van KempenAerls. Eerst gistermorgen toch zijn zij erin geslaagd hun mededingers in te halen, voor te komen en voor tc blijven. Om 8 uur 's avonds werd de officicele einduitslag aan het publiek. bekend ge maakt. Deze luidt: 1. Van KempenAc.»'tg 1212 p. Op 1 ronde: RielensEyckman 696 Gebrs. Wynsdau 338 Op 2 ronden: Budts—Verbroccke 83 Op 3 ronden: PagnoulJusseret Op 7 ronden: NefatiGeorge l De lolale afstand, publiek was daarom niet minder toen van Kempen en Aorts mot bloem beladen en onder de tonen van het „Wj Noerlands Bloed" hun eererondo rodeii Personen te L.eidcn gevestigd. R. L Poetsma, Bilderdijkstraat 13 - H Kok, eurnr. Iud. Postsch., Hccrenstraal u J. J. H. van Rijn, Heerenstraat 103a J. Wierslra, onderwijzer, Witte Rozouslraa; 1 A. G. van SchooienSinke, Venetichof 7 J. Buter, dienstbode, Hopital Wallon F Pb van den Brand en vrouw. winkolJjedienj Morschweg 52 D. H. Wijn nobel, Hendii straat 6 M. H. Verboon, Haagwcg 66 van der Tang, dienstbode, Rapenburg Sö J. de Hulle, Rijn- en Schiekado 58b. A. André do la Porte, Aalmarkt i. J. A. Paj man( electricien, Rijnstraat 16 J. /Jo Laa en gezin, caféhouder. Haven 16 A. P. Gogh, Kaiserslraat 14 J. H. de Boer, sutd Ind. Postschool, Utr. Jaagpad Ha M, C H. J. Struik, Munnikenslraat 1 P. Knor; man, monteur, Nieuwe Rijn 107 A J Hui pin, student, Breestraat 43 G. Tibbertsu; dienstbode, Hoogenoerd 94 A. van Gortu! dienstbode, Rijnsburgerweg 153 J. Sc>;p pere, 6tudeut, Gangetje 1 M. H. va> Wjj| Korenburgsieeg 7 H. van der Luit, dier-t bode. Rijn- en Schiekade 118 P. Verbraeh broodbakker, Lange Agnietenstraat 9 W.I F. van Heemskerk, Rijksopvoedingsgesticht P Molhoek, kinderjuffrouw, Rijnshurgerw 153 J. Smit en gezin, timmerman. Warmot derstTaal 3a. Personen uit Leiden vertrokken. Mej M. Spek, Zoelcrwoude, hij de ouders Mej. K. van Aassen, Utrecht, Heemskerksh 2 A. H Chr. Uiltenbogaard, Zeist, Steii laan 11 Mej. W. C. van Bohemen. Wasa naar, Langstraat 76 Mej Fr. M Gerlad Breda, Seeligsingel 12 Jobs. van Reena Arnhem. Koolsiraat 13 J. v. d. Ven, Rotlei dam, Middellandpl. 27a W. Smit, Rottcrdai Spaarstraat 8 P. A Kouwenberg, Rotte: dem, Zaagmolenstraat 190a A. J van Thi Den Haag, Molukhaslraat 68 Mej. M. Haas, Oegstgecst, Julianalaan 27 A. v Water, Rotterdam, Spoorstraat 22 Mej. G v d Kwaak, Haarlem, Schot(rsingel 11 B. A. v. d. Swan, Loosduinen, Geslicht Blo; mcndaal Wed. A Last geb. Mersie Bruij Leiderdorp, woning Velder Ouderzorg Schuur, Utrecht, Maasstraat 6 Mej J. Km pert, Sassenheim, Hoofdstraat 113a A. M. J. Boskste, Utrecht. Plamstraat 8 Mej. M. H. van Schie, Schoten, Gen. de Reijstraat 87 N. Schouten, Rotter dat Tochtslraat 44 Mej S A. Eggink, Amsta dam, Transvaalslraat 60 Dr. J. F. Siifc Voorschoten, Papenwrg Mej. P Romij Haarlem Minncbroederstecg 16 J. J. Schoi maker. Voorschoten, Papenweg Mej. Schekkernian, Purmcrend. Beemsterburgwal E Megchelse, Alphen aan den Rijn, Hoorn 235 Johan de Ren, Delft, Spoors'ngel 23 Jobs. van den Berg, Frankrijk. Ghateauroux Mej. P. van Tieman, Utrecht, Blauw Kapelscl weg 71 Mej S. van Gelder. Amsterdam Nieuwen dijk 11-'. Burqerlijke St nr. 192 128 die afgelegd is, be draagt 3670 K.M.. en 500 M. Dit resultaat was na den heslissendcn strijd in den vroegen morgen geen verras sing meer, maar het enthousiasme van het LEIDEN. 3 Febrna.i. Geboren: Maria Elisabeth d. van J. Pi- kier en H. Dreef Caharina d. van C-. Bei en G. Otgaar Susanna d. van A. Klein L. de Boer Willem z. ran C. v. d. Paac en D. Pieters Leendert z. van J. Overmw en G. Hoogendoorn. Ondertrouwd: J. G. Kijlstra jm. 25 on N. S. Goudswaard jd. 28 j. Overleden: J. R. do Smit. m. 83 j. h L. Gordijn wede. Pinxtereu w. 79 Openbare Vrijwillige (wegens sterfgeval), In het Notarishuis te Leiden, op Vrijdagen 17 en 24 Februari 1922, 's avonds 7 ure, ten overstaan van den Notaris B. H. STUMPEL aldaar, van: 1. Het Heerenhuis met Voor- en Achtertuin aan den Witte Singel No. 90 te Leiden, groot 2 Aren 65 cA., bevattendesousterrain, vesti bule, gang met fonteintje, voorkamer, ruime kelderkast met wijnhokken, keuken, pri vaat en in den tuin brand- etolfenbergplaats; belétage: gang, W.C., 2 kamers en suite, balcon en serre; le étage: 2 kamers en 2 kabinetten; 2e étagevier kamers en ruimen zolder met bescho ten kap. Dit pand bevat vele kasten, stookplaatsen en verdere ge makken, w.o. gas-, water leiding en electr. licht (huur- leiding), terwijl de meeste kamers van marm. schoor steenmantels zijn voorzien. De twee kamers aan de voorzijde van den zolder zijn eigendom van den huurder, evenals een gedeelte van de waterleidingbuizen. Verhuurd tot 1 Juni 1922 voor f191.per 3 maanden met inbegrip van gas- en watc* en glas verzekering. 2. Een perceel tuin grond achter bet vorig per ceel gelegen met gedeeltelijk overbouwdc poort aan den Witte Singel No. 91, groot 1 Are 11 Centiaren, waardoor de perceelen 1,3,4 en anderen uitweg hebben. 3. rtef Heerenhuis met Voer- en Achtertuin aan den Witten Singel No. 92, groot 3 Aren 34 Centiaren, bevattende en ingericht als No. 90. Het schuurtje in den Tuin, de asbestcementplaat in de keuken, de vaste Wasehtafel in de badkamer, en de ge metselde kamer op zolder zijn eigendom van den huurder. Verhuurd tot 1 Mei 1922 voor f 154.92 per 3 maanden met inbegrip van gas en water en glasverzekering. 4. Het Heerenhuls met Voor- en Achtertuin aan den Witten Singel No. 93, groot 3 Aren 26 Centiaren, bevattende en ingericht als No. 92. De 2 kamers aan de vóór zijde van den zolder en de W.C. op de badkamer zijn eigendom van den huurder. Verhuurd tot 1 Mei 1923 voor f 178.17 per 3 maanden met inbegrip van gas en water en glasverzekering. 5. Het Winkelhuis en Erf waarin Sigarenwinkel met af zonderlijke bovenwoning aan de Hoogewoerd Nos. 8 en 8a, groot 95 centiaren, bevattende Winkel, gang, binnenkamer waarboven slaapkamer, ach terkamer, keuken en privaat Bovenhuis: drie kamers, al- coof, portaal met 2 kasten, keuken, privaat, ruime zolder met drie vertrekjes, Dit pand bevat vele kasten, stook plaatsen en verdere gemakken waaronder gas, waterleiding en electr. licht (Winkelop stand en betimmering, electr. geleidingen, 2 kasten in de keuken en bovenvoorvertrek op zolder zijn eigendom resp. huurders. Verhuurd bet Win kelhuis voor f 8.de boven woning voor f 5.25 per en bij de week. 6. Het Huis mei Boven woning en tuin met halve sloot aan den Heerensingel Nos. 36 en 36a, groot 1 Are 46 centiaren, bevattende be neden voor- en achterkamer, kleine voorkamer, alcoof, keuken, urivaat en schuurtje boven: 2 kamers, keuken, overloop, privaat, voorts zolder met beschoten kap, waarop afzonderlijke kamer. Het buis bevat vele kasten, stookplaatsen en verdere ge makken cn is voorzien van gas, waterleiding en electr. licht (huurleiding). Verhuurd beneden voor f2.50, boven voor f 2.per en bij de week. 7. Het Huis rr.st Boven woning en tuin met halve sloot aan den Heerensingel Nos. 37 en 37a, groot 1 Are, 25 Centiaren, bevattende en ingericht als bet vorige. Verhuurd voor f4.50 per en bij de week. 8. He! Winkelhuis en Erf waarin Kruidenierswinkel m. bovenwoning aan de Korte Raamsteeg No. 73, groot 42 Centiaren, bevattendewinkel, achterkamer met bedstede, keuken, privaat en plaatsje; bovenvoorkamer, alcoof, portaal en 2 slaapkamertjes voorts gas- en waterleiding. (Wi nkelops tand ei gen<1 >m huurster. Verhuurd voor 13.10 per en bij de week. 9. Hat Hues en erf mei Bovenwoning aan bet Le vendaal No. 179, groot -64 Centiaren, bevattende bene den: 2 kamers met bedstede, Keuken, Achterbuis met Zol dertje, privaat en plaatsje, boven voor- en achterkamer, portaal, privaat, zolder met kamertjevoorts -gas- eu waterleiding. Verhuurd bene den voor f2 boven voor 11.90 'per en bij de week. 10. Het Huis met Boven woning en £rf aan de Minnebroersgracht Nos. 21 en 21a, groot 59 Centiaren, be vattende benedenVoor- en achterkamer, plaatsje, privaat, bovenvoor- en achterkamer, overloop, privaat en zolder voorts waterleiding Verhuurd beneden en boven elk voor fl.50 per en bij de w k. 11. Het Huis en aan de Minnebroersgracht No. 31, groot 38 centiaren, bevattende: voor- en achterkamer, plaatsje, privaat, bovenzolder, voorts gas- en waterleiding. Verhuurd voor fl.50 per en bij dc week. 12. Het Hofje, genaamd „Wernersbol", bestaande uit 13 woningen met erf en poort, in de Lange Bouwelouwesteeg, genummerd 1 tot en met 13, samen groot 4 aren, 72 centi aren, alsmede een perceel open grond, in de Platte Poort (aangrenzend), uit komende in de Lange Para dijssteeg, tusschen Nos. 36 en 40, groot 21 centiaren en een onverdeeld 1 12 in die Poort, voor het geheel groot 89 cen tiaren. Elk huis bevat kamer en zolder; 12 huizen verhuurd elk voor f 1.-25 per- en bij de week. 13. Het perceel Open Grond op den boek van de Paradijspoort in de Lange Bouwelouwesteeg, groot 1 Are 5S Centiaren. Onverhuurd. 14. Het Huis en Ert aan de Lange Bouwelouwesteeg No. 20, .groot 35 Centiaren, bevaltvivle: Voor- en Achter kamer, Plaatsje en Privaat, voois Tiumtas en water leiding. Verhuurd voor fl.60 per en bij de week. 15. Het r-uis en Erf aan de Lange Bouwelouwesteeg No. 24, groot 35 Centiaren, bevattende: Voor- en Achter kamer, Plaatsje en Privaat, vuorls rnuntgas en water leiding. Verhuurd voor fl.60 per en bij de week. 16. Het WinReJrtuis en 'Erf met Bovenwoning (door brand beschadigd) aan de Groenhazengracht Nos. 21 en 21a met uitgang in de Zwijnhoomsteeg, groot 47 Cen tiaren, bevattende: beneden: Winkel, Achterkamer, open Plaatsje en Privaat, voorts gas- en waterleiding. Verhuurd beneden voor fl.60 per m bij de weck. 17. Kei Pakhuis en Ert in de Zwijnhoomsteeg No. 2, groot 21 Centiaren, achter en gemeenschap hebbende met het vorige perceel. Verhuurd voor f 0.50 per en bij de week. 18. Ke! Huis en Erf aan de Middelstegracht No. 143, groot 88 Centiaren,bevattende Voor-en Achterkamer,Keuken, open Plaatsje. Achterhuis, Privaat en Zolder, voorts gas- en waterleiding. (Het kamertje op zolder en dc betimmering op liet plaatsje zijn eigendom van den huurder.) Verhuurd voor f 2.30 per en bij de week. 19! Het Huis en Erf aan de Middelstegracht No. 141, groot 79 Centiaren,bevattende beneden: Voor- en Achter kamer, open Plaatsje, Keuken, Privaat en Zoldertje; boven: 2 Kamers en Privaat, voorts gas- cn waterleiding. Verhuurd beneden voor f2.10 met ge bruik van Zolder; boven voor f 0.75 per en bij de week gedeeltelijk onverhuurd. 20. Hei Hofje, genaamd „Zwart eh a rad» ot Minne- poort" aan de Middelste en Uiterstcgracht, bestaande uit 13 woningen en een doorgang, dienende tot bergplaats num mers 1 tot en met 13 en open Erf met 4 Privaten, strekkende tot den middelsten boom in de Ferdinand Wernerspoort, samen groot 5 Aren 16 Centi aren. Verhuurd totaal voor f 14.35 per en bij de week. 21. Hei Hofje, genaamd „F-srdinaori Wornors- paort" aan de Middelste- gracht, bestaande uit 4 Won in gen en Pakhuis, nummers 1 tot en met 4 en open Erf, strekkende tot den middelsten boom op het Erf, samen groot 1 Are 86 Centiaren. Verhuurd totaal voor f5.per en bij de week. 22. Hst Huls en ."TrJ aan dc Middelstegracht No. 29, groot 52 Centiaren,bevattende Voor-enAchterkamer.Kcuken, open Plaatsje, Privaat, Zolder met Kamer; voorts gas- en wat-"rieiding. Verhuurd voor f- 2.10 per en bij de week. 23. Het Huls cn &rt aa^ de Langegraeht No. 47, groot 67 Centiaren, bevattende: be neden Voor- en Achterkamer, Keuken, Plaatsje en Privaat; boven; Voor- en Achterkamer; voorts gas- en waterleiding. Verhuurd voor f2.50 per en bij de weck. 24. Het Huis en Erf aan de Oostdwarsgracht No. 22, groot 23 Centiaren,bevattende Voor- en Achterkamer met Plaatsje en Privaat, voorts Zolder, gas- cn waterleiding. Verhuurd voor 11.25 per en bij de week. 25. Het Huis niet Tuintje en Erf, Weg en halve Slooten aan de Kooilaan No. 2, bij den Lagen Rijndijk, groot 1 Are 16 Centiaren, be vattende: Voor- en Achter kamer, Privaat, voorts Zolder voorzien van gas- en water leiding. Verhuurd voor fl.60 per en bij de weck. 26. Het «uis met Tuintje en Eri, Weg en halve Slooten aan de Kooilaan No. 4, i-ij den Lagen Rijndijk, groot 1 Are 48 Centiaren, be vattende: Voor- cn Achter kamer, Privaat, voorts Zolder voorzien van gas- en water leiding. Verhuurd voor f 1.70 per en bij de week. 27. Het Huis en Ert aan de 4e Binnenvestgracht No. 71, hoek Klikstraat-, met uitgang in die straat, groot 45 Centi aren, bevattende: Voor- en Achterkamer en Privaat,Zolder (vertrek eigendom huurder); voorts gas- en waterleiding. Verhuurd voor f2.per en bij de week. *28. Stet Huis en fl'rf aan de 4e Binnenvestgracht No. 72, hoek Klikstraat, groot 57 Cen tiaren, bevattende: Voor- en Achterkamer, Plaatsje,Privaat, Zolder met Kamertje; voorts gas- en waterleiding. Verhuurd voor f 2.per en bij de week. 29 Hef Huis en ErS, waarin VerBofzaak, op den boek van de Beschuitsteeg No. 9 en de Nieuwstraat, groot 30 Centiaren, bevattende: be i nedenGelagkamer, Keuken Gang; boven Voorkamer e: n Keuken met Privaat, Zolder ei Vliering;,voorts gas- en water leiding en electr. licht. (Den1 tot afscheiding Gelagkamer es electr. leiding Gelagkamt eigendom van den huurder, Verhuurd voor f5.per es bij de week. 30. He! Huis en Ert a: de Willemstraat No. 56 Centiaren, bevattende: be neden: Voor- en Achterkamer Keuken, open Plaatsje; boven j. Voorkamer en Zolder met be schoten Kap. Voorzien var gas- en waterleiding. (He schuurtje op de plaats ir eigendom van den huurder] Verhuurd voor f3.per bij de week. 31. Hef Huis en Er! de Uiterstegracht No. 159 groot 54 Centiaren,bevattende: "/oor-en Achterkamer, Kcukee r en open Plaats; boven: Voor iQ en Achterkamer met Zolder Voorzien van gas- en water leiding. Verhuurd benede voor f2.50; boven voor fO. per en bij de week. 32. Het Huis en Erf de Paradijssteeg No. 37, groö 37 c.A., bevattende: Voor-e Achterkamer, open Plaats Zolder, voorts Munt gas Waterleiding. Verhuurd vo^K fl,50 per en bij do week; Te bezichtigen in dc wekfi van veiling en afslag op Bk5 r dag en Donderdag van ure. Aanvaarding der pero 's Maandags na den ai onder gestanddoening de huur. Betaling der kooppenning5 24 Maart 1922, met bijbctalitt u van rente a 5 's jaars vaö den dag der aanvaarding 15 dien der betaling. Nadere inlichtingen fa kantore van voornoemden bj t, taris STUMPEL, Hooigrajj l 40 te Leiden. F Steuntde KatholisKePö :de U

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1922 | | pagina 4