sSsS# J 1512 -,-v- '.'v: ■-.5 i i-«r Lfv~L<«ss?S |C-\< ^/V J Te St. Wi 1 le'brord is een 4- jarig kind in een ketel met kokend water ge vallen en aan de gevolgen overleden. Uit de ömoevinq. WARMOND. Personalia. Gisteren is een algemeen be kend, en zeker in zijn bescheiden werkkring ook algemeen geacht ingezetene, na enkele dagen ziekbed, in, den ouderdom van bijna 60 jaar overleden, nl. A Teun, meer bekend onder Jen naam van ..Dries", die ziin leven lang ongeveer aan bet tolhek „Wamionderhek" heeft gpsleton:. bij den tegeuwoordigen eigenaar gedurende meer dan 20 jaren, en voor dien bij diens vader ZOETERWCUDE. Personalia. De heet A H Winkelmolen, onderwijzer aan de R K Jongensschool alhier is mei ineang van 1 Maart a.s. in gelijke be trekking benoemd aan.de R K Jongensschool flioofd de heeT Melief) Rapenburg, Leiden. NV. Elektriciteitsbedrijf HilleqnmLisseSassenheim. Den 28sfen December 1921 vergaderde de Raad van Commissarissen der NV Elec trieileitsbedri.jf HillegomLisseSassen- heim np hef Raadhuis te Lisse. Alle leden waren aanwezig. Algemeene beschouwingen werden ge houden over don stand der wërkzaamhe- den. betreffende de kabellegging, ou7, ter wijl uitvoerige besprekingen werden ge voerd in het. belang der Vennootschap. Vnslgcsteld werden do Algemeene Bepa lingen betreffende het personeel in admi nistratie ven en technischcn dienst öonr den heer J. M. van Til werd ont slag genomen, als lid van den Raad van Beheer met ingang van 1 Januari 1922. ï)e Voorzitter sprak zijn leedwezen uit over dit bestuit en hprdachl het vele. dal di or den beer van Til in het belang van hd bedrijf is verricht. Waar de heer van Til verklaarde, met het nog op zijn a.s. zakenreizen, zich niet meer verantwoord te gevoelen tegenover de Vennootschap en de Gemeente, om in het dagelijksch bestuur to blijven, moest zijn besluit worden geëerbiedigd. Met oj) een na algemeene stemmen, werd daarop de heer J. Pijnac.ker te Lisse als li t van den Raad van Beheer voorgedra- gen: op den "heer LangeVeld werd één slem uitgebracht. Nog werd na bespreking besloten, in de plaatselijke bladen de namen der door het bedrijf erkende installateurs, bekend te maken Letteren en Kunst. Goudsprookjes-Tooverlied De tweede opvoering van Goudsprookjes- Tooverlied" is niet minder gestaagd dan de eerste. Men beeft kennis gemaakt met heel wat personen, goede en kwade. Met Joessoef, den boozen toovenaar; met Bachoer en oen stelletje zeeroovers. die niet veel goeds Ln den zin had den; met Ben Azaf, hot aardige goudsmidje en zijn zusje, roef Esisis en Goudsprookje Heel wat personen komen er voor in bet door Kos ters bewerkt spel. De muziek van Otlo Ludwig is melodieus en zangerig De leiding is bij den ouden beer Duijster in g, ede handen. De régie was keurig verzorgd door Movr. v. d. Lijken Mooie bonte en fleurige tafreeltjes werdsn voor oogon getooverd. Ook de toonoclveranderingcn bij open doek liepen vlot. In het tweede bedrijf was evenals verleden week bot ballet, mooi van lijn en gracieus van beweging. Rie van Leeuwen heeft mei fijnen smaak den daas ge leid Dc kleine dienaarljcs ©n dienaresjes een heel corps trad er aau waren allerliefst in het aan' -n van onzichtbare spijs en drank. De acht koningsdochters moeten zich een -Ogende maal eens toeleggen op wat konink lijk-er houding. Do jeugdige koristen kunnen ach nog meer aanwennen getrotw bun leer meester en dirigent te volgen. Hol. klein orkest was in de begeloidi&gen wel vclgzaam en slagvaardig. De hoofdpersonen, Ben-Azyaf en Mirza hebben mooie stemmetjes, cn Ben-Azaf, wèl bekend, acteert best. Do beide solisten (so praan en alt), zouden ruimschoots waard zijn opleiding to krijgen. De niet sterke goluiden van Goudsprookje en Esis.ii voldeden heel aar dig Grappig was do scène tusschon de vuur- dniveltjes met Bachoer: hun chef Joessoef trachtte door stem en gebaar, den valschen rol dien bij had te spelen goed uit te drukken Per slot na alle narigheid, die zich afspeelt, loopt alles nog goed af. De onschuld wordt bo- tfaakt voor al wat onrein is, cn Azaf wordt koning van Turkeuland. Een mooicn goed geslaagden avond, een prettig feest voor groot en klein beeft de heer Duysler met zijn leer lingen ons bereid. Een opmerking zou ik nog willen maken: kunnen de medewerkende kinderen niet ach ter worden gehouden? 't Geeft iets rumoerigs iu de zaal en de verrassing is minder, als de toiletten al iu den Schouwburg hebben rond gedwaald. Alle solisten kregen bloemen. De regisseuse word voor 't voetlicht geroepen. Den boer Duyster Jr., die zich mot de piano begeleiding had belast, werd een bouquet aan geboden. En do dirigent werd gehuldigd met oen krans. j. K. STADSNIEUWS. UIT DE LEfDSCKE VROEDSCHAP. In liet treken der werkloozcnrorg. Do werklpozen.-zorg is terecht een voorname taak van de overheid, 't Is een eorste eisck van beschaving, dat degeneD, die hun brood niet kunnen verdienen, zooveel 'mogelijk wor den gevrijwaard van ellende. Niet in uiter lijke schittering, niet in bouw van rijke huizen cn aanleg van mooie wegen enz. ligt op de eerste plaats de beschaving'van ecu volk, maar veel méér in de zorg, die het heeft voor de hulpbehoevende burgers. Doch dat alles wil toch nog niet zeggen, dat er over de werkloozen in een gemeente raad zooveel gepraat moet worden!En nog veel minder, dat de werkloozen moeten worden misbruikt, om uit hun toestand poli tieke munt te slaan. En wie zal in geraoede durven ontkennen, dat dit laatste bedrijf ook in onze stad en in den Leidschen gemeente raad wordt uitgeoefend? Er waren dan Maandag in .den gemeente raad verschillende voorstellen betreffende de werk] oozenzorg. Allereerst een dubbel voorstel van den heer v. Stralen: om B. en W. te verzoeken een oommissie in te stellen, welko zal hebben tc onderzoeken, of er aan de werkloozen werk kan worden verschaft; en om op de begrooting een memorie-post voor werkverschaffing te zetten. Het eerste voorstel is, na lang gepraat, aan genomen met een vrij groole meerderheid. Wethouder Bots en anderen oordeelden zulk een commissie overbodig de commissie van fabricage is mede voor dit doel. De Raads- meerderbeid was blijkbaar van ineening, of dat zoo'n commissie, samengesteld uk diverse deskundigen, niet overbodig kan worden go- acht óf dat althans het overbodige bier niet schaadt. OnomstooteHjk waar is, wat wethou der Bots zegt, dat 't gemakkelijk is over werk verschaffing te praten, dan mot een we! door dacht, uitvoerbaar plan te komen. Als men doelloos en nutteloos werk laat doen. is het veel beter, bert geld maar direct te gebruiken voor ondersteuning. Wij hebben hier voor ons het „verslag van de commissie tot werkver schaffing". uitgebracht in 1898, welke com missie is ingesteld, toen den 24sïen Juni 1899 de Kaloendrukkerij der Leidschc Katoen- maatschappij in de asch werd gelegd. Uit dat rapport blijkt wel, dat dezo commissie veel hec-ft gedaan voor ondersteuning, maar min der heeft kunnen doen voor werkverschaffing Moge de nu in te stollen corpmk sin in deze gélukkiger zijn. Het tweede voorstel, dat inzake de memorie post, 'trok de heer v. Stralen maar in, toen het reclame-aéhtigé gedoe daarvan van vele kan en allerduidelijkst in het licht was gesteld De communist dr. Knuttel vond bij deze debatten aanleiding, om er op- tc wijzen, dat de werkloozen zoo moeten worden „opgevoed" dat zij het volle loon eiscben en de heer v. Stralen, die het met dezeïwaze theorie niet eens blijkt te zijn, kreeg er van langs met dikke woorden van den communist cn een ontevreden hoofdschudding van den leider zijner partij, mT. v. Ec-k. die om politieke redenen of ge dreven door 'n utopstisch idealisme het iu deze met zijn tegenstander dr. Knuttel wel eens is. Een niet minder uitvoerig debat werd gehouden over een volgend voorstel van den heer v. Stralen, n.l. om in te stellen een gc-- meent el ijko steuncommissiè ,,ler ondersteuning van eenige categorieën van werklooze arbei ders." Wij kunnen niet van ons zetten do ver onderstelling, dat het verschil tusschon zoo'n gemeerftelijke steuncommdssie cn hei Burger lijk Armbestuur (zooals het nu ten opzichte van de uitgetrokken werkloozen fungeert) niet veel meer zou zijn dan een verschil in naam hoewel wij met den heer Heemskerk er kennen, cn diens sympathiek betoog in deze gaarne onderstreepen, dat uitgetrokken werk loozen niet mogen worden beschouwd als „paupers." In de avondvergadering heeft de heer Schooneveld een voorstel toegelicht van zijn partijgenoot den heer F. Elkerboul, dio ver hinderd was. Dit voorstel hield in om nu do werkioozenzorg is ondergebracht bij bet bur gerlijk armbestuur, dit met 3 leden uit do vak centrales uit to breiden. B. en W. stellen voor, afwijzend op dit voorstel te beschikken. Zij achtten uihreiding met personen voor een bepaald doel in strijd met de Armenwet, on- noodig en ongewenscht; uitbreiding zou slechts tot vertraging leiden. Een amendement van den heer Schooneveld, om het aantal leden met 5 uil te breiden, opdat ook vertegenwoor digers van do syndicalistische en do neutrale vakbeweging in het armbestuur zitting zouden kunnen nemen, werd verworpen met 16 legen 12 stemmen; bet voorstel-Elkerbout zelf weid eveneens verworpen met dezelfde stemmen verhouding. Vervolgens kwam in bespreking bel afwij zende praoadvies voor B. en W. op de motie van de hoeren Van Stralen cn Heemskerk, waarin de wenechelijkhcid wordt uit gesproken, dat aan werklooze arbeiders door het burgerlijk armbestuur vRkceringen zul len geschieden volgens een norm, 15.voor een gehuwd paar, vermeerderd, met 1.50 voor elk met-verdienend kind, en waarhij B en W. worden uitgenoodigd, hun invloed bij het burgerlijk armbestuur aan to wenden ten einde tot de toepassing van zulk een norm te komen. Doze molde is aangenomen. En nu hebben de betrokkenen wol niet veel aan oen besluit, dat niets is, dan het uitspreken van een wen- sobelij&heid en bet stellen van een verzoek. Doch 't lijet ons, dat dit -ten slotte nog bet eenige voorstel was onder de vele werkeloos- lielcfevoorsiellen, dio Maandag aan de orde kwamen, waarvan een direct praclisch resul taat voor de uitgetrokken werkloozen ver wacht kan worden. Het voorstel van B. en W., om dc proef met de birosoooplessen ten behoeve van de leer lingen, van de openbare en bijzondere scholen het t voort te zetten,- is -aangehouden orgevorderde uur. Het Vinceniiiis-Huis te Lisse. Aan meeigegocdc kindervrienden in ouzo st.ad is een circulaire met de bede om steun voor hel Vincentius-Huis tc Lisse toegezonden. De kinderen zelf halen deze terug, zorgen we, dat ze, natuurlijk ingevuld, klaar ligt. „Hel teeken des Kruises." Dinsdag 24 Januari zal in den -chouwburg worden opgevoerd ..Het Teekon des Kruises" door het bekende Haagsche T-ooneclgczolechap „Kunst en Godsdienst". De opbrengst van de zen avond komt ten bate der te bouwen Si. Joaefkerk (Pastoor Leusen). Wij vertrouwen dat zeer velen om bet op te voeren stuk zelf èn otm hel doel der opvoering de®eai avond zullen vrij houden ojn naar. den Schouwburg te kunnen gaan. „Inter Nos". Men deelt ons mede:. - Zondag 8 Januari a-s. zal het toonoeïgezel- schap „Inter Nos", waarvan wij ecnigem tijd geledeai de oprichting vermeldden, en het welk onder leiding staat van den bekenden re gisseur W. Goddijn, reeds haar eers en tooneei avond goven. Het uit zeer goede krachten be staand gezelschap zal uitkomen mol een blij spel in één bedrijf, getiteld „Papa z'n Poli tiek" en de klucht in twee tafreelen „De Land bouw" weekblad voor Chicago. Beide geestige looneelstukjes, vol raak get eek end?, allcrkod- digste situaties, zullen niet nalaten de toehoor ders en wij hopen dat er velen zullen zijn een avond aangenaam bezag tc houden. De aan hot gezelschap verbonden krachten zijn ons een waarborg dat het een dol-gezel lige avond zal worJen. Het zoo gunstig bekend slaande Mandoline- gezelschap „C on een te" zal döor z'n opgewok- te muziek den avond opluisteren. Men boude den Zondagavond van 8 Januari vrij voor een bezoek aan den door „Inter Nos" te gewen tooneei-avond. Dc heer dr. J. L. Ruijs beeft oen verzoek om ontslag -Ingediend als Iecraar in dc na tuurlijke historie aam de H. B. S. voor jon gens en het Gymnasium alhier. In de a. s. maandvergadering van de maat schappij van Ned. Letterkunde zal de beer Fe lix Driessen een voordracht houden over een na ongeveer 280 jaren teruggevonden brief van Picter de la Court. Wij verwijzen naar de aankondiging van een vergadering der Jonge Garde op Vrijdag 13 Januari, waarop de gevierde redenaar pa ter v. d. Geest zal sproken.. Door de politie alhier is gearresteerd zekere S., die zich heeft schuldig gemaakt aan dief stal van touw uit eeu overjas in een pakhuis aan de Oude Vest Hel touw is tc Zoctcrwou- de in beslag genomen. Dem 7d'en Jam. hoopt onze stadgenoot P. L van Schooien, den dag te herdenken, dat hij 25 jaar bij dc Staatsspoor werkzaam is. Als bate van hot Populair. Concert vam Don derdag 29 December is 125.afgedragen aan het Zeeboldenfonds. De sigarenfabrikant W. heeft bij de politie aangifte gedaan, dat in een winkel hier ter stede sigaren mcrt het merk j,Edelachtbaar" werden verkocht, terwijl deze sigaren niet van hem afkomstig waren. De nagemaakte sigaren zijn bij don desbetreffend en sigarenwinkelier in beslag genomen. Wij wijzen er op dat er morgenavond te half negen (niet te acht uur) recollectie is voor dc oud-vetraitanlen in de Harlcbrug- kerk. Dat 'daarvan door vele Katholieken gaar ne zal worden gebruik gemaakt, vertrouwen we ten stelligste. Naar wij vernemen zullen de werklie den der Kon. Ned. Grofsmederij alhier wien tegen 27 Jan. a.s. de invoering der loonsverlaging is aangezegd, waarschijn lijk in staking gaan. Wel wordt nog over leg gepleegd, en wil men trachten tot een vergelijk te komen, doch het is zeer on waarschijnlijk dat de pogingen zullen, slagen. Daar vele arbeiders ongeorgani seerd zijn, vreest men een zoogenaamde „wilde" staking. Onder de arbeiders fceerschfc een zeer ontevreden geest. „N. L. Crt." Het verslag van den laalsiteaQ avond van den liturgisclicn cursus moeten wij tot morgen laten leggen. Laatste Berichten. Pater Rutten O.P. Pater C. Rutten O.P. bekend econoom en leider der Belgische Werklieden- vorecnigbigen is benoemd tot senator in België. Dc collectieve overeenkomst voor het Schildersbedrijf vernieuwd. Bovenstaande overeenkomst liep 31 Maart 1922 ten einde. Partijen moesten op 31 December 1921 tot overeenstemming zijn gekomen ten aanzien van een eventueel© vernieuwing dezer overeenkomst. Een drietal conferenties, waaraan door vertegenwoordigers der contractecrendo bonden werd deelgenomen, is over deze kwestie gehouden. Contractanten zijn de Bond van Neder- landsche Schilderspatroons, de R.-K. Sehildevspatroonsbond „St. Lucas", de Christe-}ijke Bond van Schilderspatroons, de Nederlandsche Sehildersgezellcnbond, de Nederlandsche R.-K. Bouwvakarbeiders bond St. Joseph en de Nederl. Christel. Bouwarbeidersbond. De conferenties hebben tot resultaat gehad dat opnieuw overeenstemming wqrd bereikt. Het resul taat was, dat de overeenkomst kon wor den vernieuwd voor den duur van 1 jaar, tc rekenen vanaf 1 April 1922 tot en met 31 Maart 1923, met handhaving van de be palingen in het thans loopende contract. In de uurloonen, vastgesteld voor dc vijf loonklassen, -kwam geen verandering; de bepalingen ten aanzien van den werkdag bleven ongewijzigd gehandhaafd. Op en kele andere punten werden eenige wijzi gingen en aanvullingen aangebracht, di? door de praktijk noodzakelijk waren ge bleken. De patroonsbonden konden zich met het aldus samengestelde contract vereenigen. terwijl ook de gczellenbonden besloten hebben het. contract té aanvaarden. Het .eerste Landelijk Contract kwam cp 1 April 1919 tot stand,-zoodat de overeen komst 'thans voor do derde maal is ver nieuwd. Dc mcord te Spaamdam. De advocaat-generaal bij het Gerechtshof te Amsterdam, uir Haring ma 'tb oe' Sloten, requi- roerde in dé zaak togen Dirk RÖza, door do Haarlem ec lie Rechtbank wegens du Wielen moord to - Spaamdam veroordeeld tot 15 jaar gevangenrisstrafwegens moord op de zuster van Melcbiior levenslange geva n g e- n i s s t r a f. Do advocaat-generaal liet de beschuldiging van moord op Melclüor verval len. -- - - TELEGRAMMEN. Geen RussischFinsche oorlog. BERLIJN, 4 Jan. (V. D.) De berichten in de bladen over een aanstaanden oorlog tusschen Rusland en Finland worden van bevoegde Finsche zijde te Berlijn abso luut ongegrond genoemd. De Regeering van Finland blijft in bet conflict tusschen Rusland en Karelic streng neutraal. Een Duitsch voorstel? PARIJS, 4 Jan. (V. D.) Dr. Rathenau heeft aan 'n medewerker van de „Chicago Tribune" verklaard, dat, het nieuwe plan voor de schadeloosstellingen, dat hij te Cannes aan den Oppersten Raad wilde voorleggen, bestond in eene jaarlijksche betaling van l'/> milliard gouden marken in leveringen. Dit plan zou echter eerst ua drie jaren in werking kunnei^ treden. Tot dien tijd zou aan Duilselila-nd een morato rium moeten -Saiii. Th. G. tc L c d e n.- Lr is ons geen aanleiding om den naam van den vertaler (bewerker) bekend te maken. Hier en daar zijn pasages, die moeilijk te begrijpen zijn voor lezers, die niet bekend zijn met theo logie en mythologie, weggelaten. N.V. „De Tijdgeest", District Leiden, UITGELOTE NUMMERS. Trekking van 2 Januari 1922. Ilooge Prijzeu: f1500 12950, f 1000 9905. Prijzen van f9Ó.(eigen geld). 145 185 222 301 472 507 069 68G 743 763 .831 843 891 903 922 998 1005 1073 1108 1179 1272 1342 1357 13G2 1388 1391 2325 2392 2407 2495 2685 5297 5312 5324 5365 5394 9453 9506 9541 9546 9740 9809 9833 9939 10022 10051100711009110102 10121 10132 10155 10186 10218 10263 10360 10377 10462 10547 105481057310G23 10702 10765 10798 10885 108971367013677 13691 13698 1370113771 13812139181448714566 14573 1458617245 17252172701737817389 17395 17401 1740217439174S919966 19976 UITGELOTE NUMMERS. Trekking van 3 Januari 1922. Ilooge Prijzen: 14991 f25000, 308 f2000, 924 f100; 2321 f400, 2543 flüO. Prijzen van 190.(eigen geld). 140 157 161 178 187 v-245 262 374 432 480 541 552 561 584 593 603 632 605 678 766 767 883 906 930 939 977 983 1007 1059 1062. 1063 1078 1079 1105 1151 1172 1190 1191 1285 1277 2368 2418 2479 2510 2512 2513 9412 9411 9416 9469 9510 9729 9748 99921001710074 10076 10095 10129 10194103351034310350 10410 10420 10436 1050110522 10529 10532 10578 10579 10588 10683 10796 10930 10933 14511 17240 17407 1746619972 2064S De Hoofdvertegenwoordiger J. A. SMIT, 111 Haarlemmerstraat S3. fvlarkt^erichten. BODEGRAVEN, 3 Jan. Kaas. Hoden aange veerd 119 wagens, waaronder 02 rïjksmerk, te zamen 4963 stuks, wegende 29.778 Kg. Men betaalde voorGoudseho 6871, mindere kwaliteit 6265, rijksmerk 6673. Han del matig. WOERDEN, 4 Jan. Kaas. Aangevoerd 112 kaaspartijenle k\v. 6874, 2e kw. 6267 Rijksmerk 6672. Handel matig. AMSTERDAM. 4 Jan Vee. 152 vette kalve ren le kw. 2.50. 2e kw. 2.30, 3e kw. 1.90 per Kg. 42 nuchiere kalveren 1226 per stuk; 711 vette varkeus le kw. Ö.96, 2e kw f 0.92; 3e kw 0.84 per Kg. schoongewLcbt. Wisselnoteeringen (Amsterdam) Zicht. Londen Beriqn Parijs Brussel Zwitserland WeeneD Konen nagen Ohristiania Stockholm New-York fll.48V2 1.42 21.82J/a £0.80 ,52.75 0.10'/2 ,54.10 42.70 ,67.75 2.70 428e NED. STAATSLOTERIJ. Trekking vgn Woensdbg 4 Januari. 4e Klssse 3c Lijst, floose prijzen: 20-376 25.000, 15835 ƒ5000. 16934 1500. 810 5866 18014 elk 1000. 11127 12502 20185 elk /'400. 3751 11798 13103 elk /?0O. 824 5287 7029 15272 elk ƒ100 Prijzen van 65. 264 271 298 456 515 519 540 552 363 375 385 1015 1241 1722 2222 2627 2749 3271 3501 3815 4191 4320 4921 5244 5410 5637 5962 6426 6686 7131 8478 8947 9188 9589 9806 811 821 867 871 1028 12S4 1318 1810 1820 2255 2324 2638 1154 1527 2089 2509 2081 2481 2692 2707 2709 2794 2842 2372 2886 2994 3282 3338 3348 3368 3388 3631 3660 3730 3736 3922 3944 4199 4212 4442 4450 4937 5010 5302 5310 5313 5457 5493 5517 5725 5778 6008 6041 6468 6470 6793 6958 7203 7315 7331 74SS 7489 7653 7711 8117 8223 8523 8608 8953 9071 9391 9442 9470 9593 9607 9810 9811 3793 4128 4146 4272 4276' 4610 4746 5066 5166 5342 5362 5542 5616 5887 5909 6175 6290 6547 6627 7075 7117 7340 7391 7495 "7515 7522 7751 7851 7942 8322 8342 8665 8736 9103 9168 9530 9533 9646 9691 9703 9823 9944 9992 4235 4454 5020 5789 6098 6534 7038 S267 8609 9096 10038 10116 10230 10353 10362 10431 10^75 10591 1CÓG8 10643 10697 10698 10973 11023 11050 11108 11113 11143 11206 11287 irtri 1139S 1158 11459 14546 14608 14685 14736 14836 14857 14889 14S96 14971 14975 14982 15092 15615 15716 15717 15741 15785 15833 16015 16105 16111 16122 16183 16258 16291 16297 16348 16413 16442 164S1 16629 16689 16692 16695 16745 16S06 16826 16833 16868 168/6 16957 17101 17146 17171 17181 17228 17348 17358 17477 17479 17529 17598 17638 17684 17700 17710 17726 17774 17786 17800 17872 18061 18105 18158 18188 18215 18292 18305 18366 18371 18394 18400 18453 18535 18617 1S838 18S53 18963 19020 19063 19082 19162 19314 19441 19583 19592 19663 19741 19773 19811 19905 19965 19983 20027 20035 20057 20289 20295 20423 20434 20476 20482 20518 20657 20688 20716 20729 207-17 20790 20885 20934 20951 20955 20964 908 1180 1650 2193 2563 274rf 3087. 341 3800 4164 4293 4755 5190 5398 5635 5937 6293 6658 7124 7400 7614 7973 8409 8741 9178 9.582 9775 10014 1C47Ö 10708 11164 11512 11797. 12268 12637 1291a 13180 13645 13947 14511 14S80 15113 15141 15613 15837 16273 16608 16813 17138 17460 17692 17842 18246 1.8424 18984 19471 19859 20263 20-194 20767, 21531' JMHH- 21916; 21966 22013 22023 22081 22152 27248 22254 22454: 22717?, 22722 22799 22817 22*57 22381 22886 22962 4e K1.1SSC 2c Lijst: 3590 111.2. 3596. 21188 21234 2128? 21376 21390 21461 21563 21723 21744 21801 21855 21865 22258 22295 22412 22413 22498 22519 ?n5?A 22614 22^.83 22696 Adwerïentiën. Heden overleed, na een kortstondig liidcn, voor zien van de laatste H.H. Sacramenten der Sterven den, onze geliefde Moe der, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder, Be huwdzuster en tante MejufF. AGATHA HELENA LANGEZAAL Wed. van CORNELIS VAN DER WERF in den ouderdomvan ruim 74 jaar. 137 Uit aller naam: J. HANSEN. Leiden, 3 Jan. 1922 Anna Panlownastr. 1 Eenige en algemeene kennisgeving. Marken (rood) 1.48 Kronen 0.06 pru«-nucn7|0HT. Dc levendige handel in Ifolh Lloyd was he.don weer afgcloopen. Dc koers bewoog zich bijna voortdurend tusschen 30 cn 31. Do overige Seh. aand. waren moor prijshoudend met wei nig handel. De affaire in petr. waarden, spe ciaal Kon. was iots omvangrijker, dook de koers kon nbrt geluui'kh.i.ih! blijven. Gec. legen de laagste prijzen afgedaan. De stem ming op Culluumiarkt good prijshoudend. Ta bakken zeer beseheiden verhandeld en niet noemenswaardig veranderd. Op de Amerikaan eche markt vormde zich weer een hoek Mie- sou ri, die 'ot 5/16 düaldeu. UITVERKOOP DAMES REGENMANTEL PRIMA COVERTCOAT GABARDINE

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1922 | | pagina 5