GEZë broerse. OPENING WINTERSEIZOEN WINTERDIENST 19211 I Eierkole s. h. c. muit DE BETUWE L 1 EDUARD IJDOl Eierkolen ral i GERZ0N Vet. Spek. erwoonü Dit is m oudsjs adres! L VAN SONDEREN, AANBREIEN van Kousen. uitmuntend BOUWLAND Ü0E» Sokken, Delfia-Vetp REUZEL Roommelange Melange Margarine Het bekende SpoorBijstje m Hp Boek" en Steendrukkerij ofdpijr W. SMIT MUZIEKSCHOOL. Vertegenwoordig S. P. WIELING/ BOEKHOUDEN MIDDENSTANDS HULPBA Foto-Atelier BONOEN f2.50 per HSL. HET GRATIS pEtsniiLysT H.V. lisck Ipla- en Coiik U.H, Middenstanders. Net R.K. Persoon, 5-jarigen studiecursus door- loopen hebbende, zeer ervaren in de Fransche en Hollandsche Taal, zoekt een hem passende positie, om zoo spoedig mogelijk in dienst te treden, liefst kan toor. Brieven aan J. v. d. MEIJ, Weipoort, Zoeterwoude, 9258 HUIS OF WINKELHUIS te huur of te koop gevraagd, of huurovername, te koop en te huur Rijwielzaak, een Café, desgewenscht met Land, een beste Boerderij en dito Bakkerij. Br. no. 9297, bur. v. d. blad. Op goeden stand een ZIT-SLAAPKAMER te huur aangeboden m. pension. Br. bur. v. d. blad no. 9320. Twee Heeren zoeken ZIT- EN SLAAPKAMER met volledig pension. Brieven met prijsopaaf bureau van dit blad no. 9296. VERLOREN: Een zwart steenen Rozenkrans met zilveren Kruis, gaande v. Leiden naar Warmond over Haarlemmerstraat, Mare, Leid- eche Vaart, etc. Terug te be zorgen aan 't Seminarie 9280 Warmond. Gevonden te Rijpwetering. Je adres voor het maken van Qaatjesmatten onder garantie tegen sterk concurreerende Prijzen. Reparatie van alle soorten Rietmeubelen Manden werk. Beleefd aanbevelend 9286 J. ZANDVLIET. 3-Qctober Feest. Een reuzen Bergplaats voor Fietsen. Pakhuizen 5, 11, 14. W. ZWETSLOOT, Narmstr.10. 9282 Zoeterwoude. TE KOOP: het nabij het Watertje,gemerkt D 52, geheel ontruimd te aanvaarden- inlichtingen bij A. SLOOTWEG 0 51, aldaar. 9242 FLINKE BIJVERDIENSTE. Vertegenwoordigers gevraagd Haagsche Verzekering-Sociëteit opgericht 1909. Iedere 100 Gld. Volks- Verzekering gratisd oor- loopend elke Staatsloterij 1/20 Obligatie-Lot der Maatschappij. Trekking op Staatslijst. Uit- keeringen geheel als Staatslot. Adres: A. L. TIMAN, 3-Oc- toberstraat 13a, Hoofd-Agent Leiden en Omstreken. 9279 De meeste keuze voor likeu ren en vruchtwijnen met en zonder alcohol vindt gij voor het3-Octoberfeest bij de Firma J. KNEGTEL KOORDEINDE 27, TEL. 1665 Hieronder mijn goedkoopste aanbiedingen, welke ook tot de fijnste kwaliteiten verkrijg baar zijn.Vraagt daarvoor prijs courant. Bestellingen worden den gebeelen dag met spoed bezorgd, ook te Oegstgeest en omliggende Gemeenten. Alleen 3-October wordt er tot 12 uur 's middags bezorgd; de zaak is tot n.m. 8 uur ge opend. Ook des Zondags. TELEFOON 1665. Voor Bruiloften en Partijen extra korting en worden on aangebroken flesscben terug genomen. Ook le\ ering van Cider, Bron- en Natuurwateren, Bieren, enz. Inmaak Brandewijn, geheel gereed p.L. f 4.35, Inmaak met Vanille p. Liter f3.75, f3.30, Wijn voor inmaak van Abri- cozen en Rozijnen p. L. f 1.50, f 1.S0, Roode en Witte Bessen wijn p.L. fl.00, p.fl. f0.65, f0.85, Kersen-, Frambozen-, Zwarte Bessenwijn, Mei- en Bisschopwijn p.fl. f 0.70, f 0.90, Alcoholvrije Likeuren p.flescb 1met alcohol per Liter f2.—, f2.40, f2.75, Boeren jongens p.Literpot f 2.—f 2.25 f 2.75, f 3.Abricozen per Literpot f2.f2.25, f2.75, 3.Advocaat van Cooymans "p.flescb f 3.f 3.50, Van Veen kdvocaat p. fiescb f 3.75, prima kwaliteit f4.-, Zoete roode wijn, Sarnos, Bergerac en Portwijn D.fl. f 1.—, f 1.25, f 1.50, f 1.80, ftoode wijn p. fl. vanaf fl. J 1.10, f 1.25 en hooger, Malaga- Wijn zeer versterkend p. Liter 72.—, f2.50, p. fl.f 1.50, f 1.80, 12.Portwijn, Samos en Bergerac p.Liter fl.25, fl.50, ƒ1.80, f2.Limonade Ranja -C.P. p.fl. f 1.95, V2 fl. f 1.05, Citroen, Grenadine, Sinaasap pel, Frambozen, Ananas, p.fl. ijl.—fl.25, fl.5C, f 1.75, 4jne Likeuren per flescb als Anisette, Half om Half, Sherry- 2randy, Marasquin, Kummel, •persico, Frambozen, bruine jn witte Cura^au per V2 flesch 41.80, f2— 9326 R.K. Winkeljuffrouw zoekt R. K. Kosthuis, liefst huiselijk verkeer en Yrye Slaapkamer. Brieven Bur. van dit Blad No. 9290. Meubelmakers - benoodigdheden. Wegens liquidatie der fabriek opruiming van het nog aan wezige Beuken- Esschen- Iepen en Eikenbout, Lijm, Sloten, Soharnieren. Clarasteeg 28. 9324 Pianostoeltjes. Wegens liquidatie der fabriek opruiming tegen balansprija van de cog voorradige Piano» stoeltjes, Clarasteeg 28. 9323 Weet U het al bij wienUdie taaie Bitterkoekjes moet halen. Bij J. C, v. d. WILK Koekkraam Vischmarkt, stand plaats bij den Heer HOL- LANTS. 9317 Op de 9327 Amsterdamsche Jodenmarkt Steenstraat-Beestenmarkt, staat VAN DIJK's Goedkoope Kraam met een goedkoope aanbieding in Zaklantaarns, 6 uur bran dend, compleet 58 ct. Let op den naam die staat op de kraam. Te koop 350 R.R. 9308 BIETEN, extra te veld staande, aan Vaarwater gelegen. Adres: L. J. v. D. VALK, Katwijk aan den Rijn. Ambachts - Teekenschool Voorschoten. Cursus 1921-1922. Inschrijving voor Leerlingen Zaterdagavond 1 October van half 7 tot half 8 uur, in het Ambachtshuis. 9281 Het Bestuur. VERLOREN: Een gouden Armband, met Horloge. Tegen belooning terug te bezorgen. AdresPostkantoor Noord wij kerhout. 9300 Openbaar Slachthuis* GROOTE AFSLAG. Donderdagvoormiddag 10y2uur, verkoop van een buitengewoon groote partij gesteriliseerd Varkensvleesch, Reuzel en Rollade. 9292 TE KOOP 40 Mud Eigenheimers (zand grond) te bevragen bij W. OUDSHOORN, Dorpstraat, 9309 Oegstgeest. Accountant, DOEZflSTR- 21a LEIDEN 5037 Telefoon 1560. C. VAN VLIET, Rijn- en Schiekanaal, Lelden, Tel. 1428. Ljvering van Kalk- mergel en alle andere soorten Kunstmest. Scherp concurree rende prijzen. H.H. Winkeliers. vanaf Heden Groote Afslag „KWATT A". Alle soorten f5,80 per 100. Kwatta, kleine Noisette Tablet f3,40 per doos. Alle soorten Sickesz f3,50 per doos. Rade makers Meco f7,10 per doos. Premie reepen f6,p. doos. Macaroni Koeken f3,70 per 100 stuks. 9332 De Fruit-Centrale. Haarlemmerstraat 191, Leiden. Brei-lnrichting „DE NIJVERHEID", speciale prijs prima crêpe de chins alle moderns kleuren 243 1-1 Te koop aangeboden: 18.58.90 H.A. (gescheurd Weiland) liggende aan den Langelandschen weg, onder NOOTDORP, in de na bijheid van Veiling en Spoor weg te Pynacker. Vr(j van huur Te bevragen by A. L. POORT MAN, Nieuweweg 82, Loos duinen 9306 |verkoiK)hejd,hj!|schheid I lAnda-bonbons 1 Perdoos 60en90ct 1 Juj apoth. en drogisten. I |r»8ü A MIJUHARDTzestI Voorschoten. Coöperatieve Donderdag 29 Sept. a.s. geen zitting. 9251 De Kassier J. M. DE RUYTER. ÜÜT" Het Kantoor der N.V. Distilleerderij „DE FRANSCHE KROON", v.h. HARTEVELT Zn., zal Maandag 3 Oct, a.s. den geheelen dag GESLOTEN zijn. 9805 AANGEBODEN: tegen zeer billijken prijs, een in prima staat zynde Indian Motor met Zijspanwagen, model 1919. Inlichtingen en adres te bevragen P, J. v. d. MEER, Rijwiel en Motorhandel 9299 Boskoop. Zeer solEde 9316 Eden gekleurde per paar f 0.50, per 6 paar f 2.75. Princessekade 3-4. Te koop ongeveer 16000 pond best gewonnen 9291 HOOI, bij P. v. d. PLOEG, Oud-Ade. HflARLEMMERSÏRflUI 226. f 70 ct. pak Zonder korting maar !e kwaliteit voor lager prijs. 85 cent per pond 70 cent per pond 50 cent per pond 126 HAARLEMMERSTR. 126 schuin over de donkersteeg. g MODELHOEDEN EN NOUVEAUTÉ'S. 1 Aanbevelend, GEZS BROERSE is aan het Kantoor tegen 5 cents verkrijgbaar Kostelooss inenting en herinenting iederen Donder dag des namiddags te 2 uur, en het Elisabethshof aan de Oude Vest te Leiden. Bewijs van geboorte-inscbryving me debrengen. 7732 MUflHARSP L^OQFDPIJM EXTRA AANBIEDING) prima Engelsch blauw twill kamgaren voor Colbertcostuum 80 Gulden. Tevens ontvangen de nieuwste Engelsche stalen voor Winterjassen en Demi- Saisons. Beleefd aanbevelend, L. AMMERLAAN Kleermaker, Heerenstraat 139. 9029 Orthopaedisch Schoenmaker SlapseBïfegsrgj SB LEIDEN. '8785 Maatschappij voor Toonkunst te LEIDEN. De Direktrice der Muziekschool van de „Leidsche Maat schappij voor Toonkunst" bericht, dat tot het inschrijven van Leerlingen, de gelegenheid wordt opengesteld op Vrijdag 30 September 1921, van 1—3 uur, in het Nutsgebouw. Het onderwijs wordt gegeven door: Mejuffr. HARRY VAN DER HARST, (Koor- en Sol- fègeklassen, Solozang, Declamatie en Methodische Spreeklessen); den Heer S. VAN GRONINGEN, (Piano) M. KEULEMANS (Piano) Mejuffr. M. A. C. P. DE GRAAF (Piano- en Elemen tair onderwijs); C. M. C. VAN GULIK (Piano) J. M. DE LOOS (Theorie en Muziekge schiedenis) den Heer JAN G. STRIENING (Viool, Alt en instru mentaal Ensemble-klasse, benevens Orkest-afdeeling) JAC. VAN DER BURG (Viool) en Mejuffr. CORRIE VAN BATENBURG (Violoncel). 9328 De Direktrice voornoemd, HARRY VAN DER HARST. N.B. De Direktrice is iederen Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag van 12 uren aan de Muziekschool te spreken. p Een Fabriek van Chocolade vraagt v, 7 speciaal artikel met cadeaux een bij de 11 j Ingevoerd VERTEGENWOORDIGER. Contiitij fe' overeen te komen. Brieven met opgaat van volledige inlic onder No. 271 boekh. S. JACOBSON, Pavi gracht 11, Den Haag. LEERAAR IN HET DANSEN houdt spreekuur tot aangifte dagelijks van 2-5 en van 7-9 uur aan zijne Academie, Nieuw Rijn No. 28, Telefoon No. 170; LEERAAR (LEERARES) gevraagd aan pj| ticulier dag- en avondschool LEIOEN, Br. bur. van dit blad onder Wo. 9311, LANGE BRUG 79 LEI! geeft voorschotten aan soliede personen zonder borg op zeer gemakkelijke betalingsconditiën kantoor geopend: van 9Vs—i 7505 6 8 APGTHEKER3DIJK 27 LEIOEN. Filiaal W. BLEUZÉ, Fotograaf - Rotter* Vergrootingen en Reproductiën naar oude pot Billijke prijzen. Geopend van 9 ai, in bussen van lkq en VzYs. 5taal- bovenaan in kwal ik gaal voorn an bij ppjsverlaqii en is de goedkoopste bus cao. van pnima fabpikaat. leed Vanaf heden hebben wij prijs van gebracht op afgehaald aan de magazijn De Vereeniging van 9330 BrandsSoffenhandelail® cent per reep Depót voor LEIDEN en OMSTREKEN) NIEUWSTRAAT 31 TEL. 5169 -

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1921 | | pagina 6