DEELNAME. Ingezonden stukken. TYPISTE. JONGEDAME, 11 faiglon Schrijl- macfiiüe Kaattn, J. G. KORT ^ntéijjite"Aankondigingen, jfjieenteiijke Visehverkoop. Burgemeester van Leiden brengt ter an de ingezetenen, dat morgen aan de gemeentelijke Visch- (Vischmarlot en Stadshulpwerf) jjjbaar SCHBLVISCH f 0.18, ^rRE 8CHELVISCH a f 0.24—f 0.30, til f0.at>— f0.33 en VERSCHE HA- f0.16 por pond. N. C. DE G1JSELAAR, Burgemeester. jen, 3S October 1020. orde afdeeling Leiden van den Ned. Volksbond te Leiden» is een ve-rzoek- jl ingediend, om verlof voor den ver van ui te! uitend alcoholvrijen drank, cebruik ter plaatse van verkoop, in jokaliteHen van bet perceel Sfceen- rno. 15. BODEGRAVEN. plulc, Zoo ais wij gisteren in ons ,,:ed9 vermeldden werd bet aan de jigeraakte schip <5oor een sleepboot iliel dorp gesleept. Bij dit werk heeft ageval plaale gehad, hetwelk naar joligheden nog vrij goed is afgeloo- ler hoogte van de gasfabriek liep het lichter aan» den grond. Deschip- warschmvde hierop B. alhier, die bij do brengen behulpzaam was, zich te to Nauwelijks was deze echter ver- en, of de schipper kreeg zelf de helm- (rich bevindend aan het roer) met vol- r.ilHegen het hoofd, waardoor hij be- [looa werd geslagen. B., alsmede de luist der sleepboot, schoten ijlings toe trieenden do eersite hulp terwijl zij er een kwartier in slaagden hem door •huigen bij te brengen. Nadat hij in- y5 le bed was gelegd, verscheen dokter Blouw. Gisteravond was de toe van den schipper vooruitgaande, bdiensf. De vertrekuren van den zijn in verband met de nieuwe rcgdienstregeling als volgt, gewijzigd: van Bodegraven: 8 en 10 u. v.m., Ij 5 en 8 uur n.m. Van Gouda: 9 en 11 2, 4.15, 6.45 en 9.35 n.m. Des [ik is de dienst ongewijzigd. LEIDERDORP, tü van Arfoeiitf. Gisteravond werd ieen vergadering gehouden tmet het propaganda te maken voor de vrijwil- iderdom sverzekering. Aanwezig 19 ^ellenden, tw.o. 5 ambtenaren van 1, v. A.'? De heer N. Mol, verfegen- liger van den Raad van Anbeid voor rdorp opende de vergadering met een d van welkom, betreurde de slechte op en gaf het woord aan Sen spreker, keer Nopïland, ambtenaar aan den R. leschouwing gegeven te hebben rom niet alleen "ikan worden volstaan de invaliditeitswet,, maar dat ook de rcillige onderdomsverzelkering van het belang is, vooral voor (de wouwen ik i'einc middenstanders,-daar van de lidileilswet alleen kunnen profiteeren Men, die in loondienst zijn, werden tfenepr. de. verschillen de groepen van oen genoemd (met duidelijke voor in) die zich kunnen verzekeren. Helder uangetoond hel groote voordeel van vrijwillige ouderdomsverzekering. Na uiteenzetting werden verschillende pn gesteld bel'reffende de invaliditeits- aderdomsverzekering. Ook werd' ge- jd, of de oorzaak van de weinig belang-. ;.tg gezocht kon worden in den opzet deze vergadering. De vrager meende, r contact moest; bestaan tes ta den Raad" van Arbeid ten de organi st omdat, wanneer deze vergadering t«n organisatie was uitgeschreven, er ir aieer belangstelling zou zijn geweest, ba werd de vergadering gesloten. STADSNIEUWS UIT DE LEIDSCHE VROEDSCHAP. De gas- en elektriciteitsprijs. Invoer van Aryentijnsch vleesch. Een zitting met ge sloten deuren. de gasprijs aan de> orde kómt, is er wring on der de burgerij. Volkomen te gen.' f'i hebben Dinsdag ai de nieuwe gas- ïegeling onder het Vergrootglas gezet, iverdient ze althans zeker om déze re- Mat het nu ingevoerde systeem een v'uin is, iets nieuws, een. proefneming oeconomisch gebied wij hopen er Weel, van voor de gasfabriek en d u s T de gasverbruik era. '(Dit „dus" ontgaat Ittear velen h-661 kortzichtige» men- a overeenstemming met. een voorstel commissarissen der Stedelijke Licht/fa. '1;en werd, zooals bekend, besloten, ter Morning in het,tekort welke voor gasfabrieik is ontslaan, den gasprijs in factoijen te splitsen: w-; eeni vast bedrag per maand voor flansluMing verschuldigd en boven- een bedrag voor eiken kubieken me- - Li verband hiermede werd Pnjs gestel 1 per maand voor elke aan ■r g met muntgasmeter f0.50 voor 3. er Wsmeter f 0.75 en voor 10-lichts of '!eren meter f 1 per maand en voorts :r e,ken kub. meter gebrui.kt gas voor verbruikers 17 cent en voor de a'Jnetervenbruikers 18 cents. (Dus de Staande prijs.) j de uitnemende verdediging van °ir v. d. Pot werd- dit voorstel aange- r'; met alleen de stemmen tegen, van li isten PT> de he-eren Sijtsma, Kui- ^ven en Wilbrinck. PV'i's voor de levering van electriciteift mol 5 cent per eenheid en its i van 30 ct. op 35 ct.. a °f- (normaal tarief) op 47 ct. en - .i ei. 'verlaagd tarief) op 25 ct. (ijeeron Heemskerk en Stijnman wa kh-M r'V(irtu'gd van de nood zak e- stemden tegen met de sociaal- TT0n ((be hl! fk ha ar tegen alle nrijs- goëdkoop -middel om dom succes te erlan gen!) en den heer Sijtsma. De verordening op don invoer, doorvoor en keuring van vee en vleesch, werd gewij zigd in dien zin dat in 't vervolg binnen deze gemeente de invoer ook van Argen- tijech vieesch, mits aan zekere voorwaar den voldoende, zal zijn geoorloofd, Verheugde ons, te vernemen, dat vóór de uitvoering van deze verordening.overleg zal worden gepleegd met de Slagersorgani saties. Eeni zitting met gesloten, deuren was ge wijd aan de circulaire van Ged. Staten, voorstellende om het salaris van den bur gemeester te verhoogen (van f8000 op 12000) cn tevens dat van den secretaris en van den ontvanger. Er is blijkbaar heel wat in die zitting gepraat; want 't duurde heel lang. Toen- de deuren weer opengingen, ver scheen er maar één toehoorder op de pu- Wtek-e tribune. Wellicht was dit een aanlei ding voor de sprekers, om heel kort te zijn; 't moet. gezegd': de „verklaringen", die wer den afgelegd, waren zeer sober. Het salaris van den burgemeester werd bepaald op 't bedrag door Ged. Staten voor gesteldmet één stem meerderheid. Een minderheid wilde 2000 gld. minder geven' (10,000)„ terwijl een andere minder heid er voor wa9 om het salaris te laten, zooals het nu is (8000). Dit stiaat echter wel vast: alle partijen be schouwden deze safariskwostie I09 van den persoon des burgemeesters, die wij mo gen dit met stelligheid verklaren door woordvoerders van a-lle partijen (de com munist was afwezig, maar zou er zlcli toch ongetwijfeld ook bij aangesloten hebben), hulde werd gebracht aan de uitoefening hulde werd gebracht voor de uitoefening Mei algemeeno stemmen vereenigde de R-aad zich met bet voorstel van B. en W. om geen gevolg le geveni aan het voorstel van Ged. Staten om de salarissen van se cretaris en ontvanger te verhoogen. Wat nu Ged. Staten zullen doen? ogen zijn; een zeer gemakkeüik en Den nieuwe parochie. Z. D. H. de Bisschop van Haarlom heeft den WelEerwaardien Heer A. J. J. Leusen, kapelaan der parochie van O. L. Vr. Hemelvaart, te Leiden, opdracht verleend tot stichting van eene nieuwe parochie te Leiden, in de omgeving van den Heeren singel. Deze opdracht komt niet geheel onver wachts. 't Was bekend, dat er plannen waren om op den Heerensingel ongeveer •tegenover het zwembad een kerk te bouwen. En ook werd de WelEerw. heer Leusen al als de toekomstige Pastoor aangewezen! Wij we-nischen van gamscher harte Kape laan Leusen, wien zulk een buitengewoon zware taak op de schouders i9 gelegd, kracht en geluk bij de volvoering daarvan. Zijn-E-eirw. moge bij zijn voor'Katholiek Leideai zoo hoogst, belangrijken'arbeid reke nen op de daadwerkelijke sympathie zijner sta dge no 0 ten. Agenda der vergade? Ingen van bij bet Plaatselijk Comité der K.ü.A. te Leiden aangestoten vereemglngen. R. K. Graf. Bond. Jaarfeest op Zondag 31 Oct. des avonds 8 uur in Zomerzorg. Des morgens'8 uur H. Mis in de St. Lodewijks- kerk. DONDERDAG. Wassenaar. 8 uur ver gadering ,,Sit. Deus Dedit" ingiet Patronaat. VRIJDAG. Alphen a. d. Rijn 7 uur. Gróole propagandavergadering van den Land- en Tuinarb. Bond „St. Deus Dedif' waartoe u-itge- noodigd worden H. H. patroons. Spreker de heer Salman. Apothekpn die fot er. met Zondag op Maandagnacht eiken nacht en dos Zon dags geopend zijn: G. F. Reyst, Steenstraat 35. Tel. 136. H. J. M. Proot, Maarsmanssieeg 17, Tel. 435. Sociale berichten. men, besloten, hel door de werkgevera aan geboden collectief contract niet te aanvaar den. Aan de afgevaardigden naar het Zondag in Amsterdam te houden bondsoongros werd opgedragen) aan te dringen op nader overleg, mits de werkgevers betere voor- Stellen indienen. Ook de Haageche afdeeling van den Roomsch-Katholieken Bakkersgezefilenbond zou, naar „Het Volk" mededeeld, het aan bod der werkgeversorganisatie verwerpen. Gemengde Berichten. R.K. Hanzevakbcnd voor wasch- induslrieelen. 'Het bestuur van den R.K. Hanzevakbond voor waschindustrieelen is bij den Minister van Arbeid in audiëntie ontvangen. Z.Exc. nam met belangstelling kennis van de bezwaren, door liet bestuur ont wikkeld tegen, de 'bepaling van den leef tijdsgrens voor meisjes aan den. warmen mangel werkzaam, welke bezwaren be stonden uit een te kort aau meisjes in het bedrijf en» bovenal, aan oudere meisjes. Vervolgens wees men op het feit, dat die opleiding van jonge meisjes in hef bedrijf gewoonlijk met het werk aan den mangel begint, waar -nog bijgevoegd werd, dat het werk aan die machine een lichte bezigheid is, die bij go'ede beveiliging van den man gel absoluut gevaarloos blijkt. Waar de'viering der R.K. en Christelijke feestdagen een stagnatie in het bedrijf kan teweegibregen, wijl het overwerk alleen aan meisjes boven 16 jaar wordt toege staan, heeft het bestuur den Minister trachten te overtuigen, dat ook daarvoor een uitweg zal gevonden dienen te worden. Een en andei^zal i-n een- schriftelijk ver zoek aan den Minister nog nader worden uiteengezet, van welk verzoek het bestuur zeker een goede uitweiking venvacht. Vakschool voor Schoenmakers. Door het bestuur» der Vakschool voor Schoenmakers te 's-Gravenhage is een ter rein aangekocht voor den bouw van een vakschdol. Het terrein is gelegen aan de Elandstraat Groen van Prins tererstraat, achter de H. B. S. aan de Waldeck-Pyrmontkade. Het huis aan de Dibbetsstraat, waarin de school sinds de oprichting in 1913 gevestigd la, ls te klein geworden. Men hoopt de nieuwe school, die naar de eischen des tijds zal worden ingericht, in het voorjaar van 1922 in gebruik te kun nen nemen. De BakkcrsgezellenacUe. De Haagsche afdeeling van den Bakkers. gezellenbo-nd heeft met algemeens stem Een persoon, verdachltv an schoenen diefstal, werd uit Den Haag onge merkt gevolgd door twee rechercheurs. Bij den schoenmaker Soh. to Piet Gijzenbrug werden, zaken gedaan en schoenen ver be neden de waardie verkocht. De rechercheur^ namen den verdachte gevangen. Een groote hoeveelheid schoenen werd in beslag geno men. Op de oude voorwaarden van 32 cent per irij hebben de meer dan 400 slakende aardappelrooiers te Stadskanaal hunne werkzaamheden weder hervat. De landbouwer P. iM. Kz. te Warmen hoven, die Maandagnamiddag van huis naar zijn land wa9 gegaan., werd om ongeveer 5 uur op den terugweg in zijn schuitje aangetroffen, het bovenlichaam hangende in het) water. De levensgeesten waren reed geweken. In een logement te Nijme- •11 heeft de politie aangehouden zekeren W. I. uit Amsterdam, wiens opsporing was verzocht ter zake van verduistering in dienstbetrekking van f 3000. I. heeft (bekend het geld te hebben ver duisterd en verteerd. Er was nog slechts f 2.40 v-an over. Bij het omd ra al en van een locomotief aan het hoofdstation te Stadska naal geraakte een leerling-machinist met den voet bekneld tusschen de draaischijf, de voet werd geheel verbrijzeld. Gistermiddag omstreeks drie uur Teed, te Watergraafsmeer een wa gen, waarachter een ongeiveer tien- a elf-ja rig meisje hing. Op een gegeven oogenhlik kwam van den tfegenovergestelden kant een auto aanrijden. Vermoedelijk heeft het kind toen haastig den wagen losgelaten, ten gevolge waai-van hot kwam te vallen juist op heft oógenblik, dat de auto, die volgen-s ooggetuigen niet met bijzonder groote snel heid reed, den wagen passeerde. Het kind geraakte onder de wielen en werd in bewtusteloozep toestand zwaar ge wond naar een ziekenhuis vervoerd. Naar het Pers-bureau Vaz Dias meldt is de z.g. ar li sten,trein, welke hedennacht He 12.37 uit R'dam het Cen- traabS talion te Amsterdam had moeten bin nenkomen, bij de Liebebrug bij het station Haarlem op een goederentrein geloop en. Zes wagons van den laat'sten trein werden beschadigd, één versplinterd. Persoonlijke ongelukken kamen niet voor. De trein kwam echter met 2 uur vertra ging te Amsterdam aan. De landbouwer L. Laverge en zijn knecht V. S., te Marienwaard, zijn uit den hooiberg gevallen. De eerste, die lievig bloedend en bewusteloos werd opgenomen, is reeds overleden. De laatste, die o.a. een rib had gebroken en verdere kneuzingen bekwam, lis gevaarlijk gewond. LUCHTVAART. Postvliegtuig verongelukt. Gistermiddag 4 uur is het postvliegtuig HamburgAmsterdam tusschen Denekamp en Oldenzaa! verongelukt. Heit toestel is door den zwaren imist tegen een boom ge vlogen en beschadigd. De vliegenier is on gedeerd. (Buiien verantwoordelijkheid der Red~) ERATO aiTiv. 27 Oct. te Amsterdam. HELENA arriv. 27 Oct. te Amsterdam. TITAN vertr. 26 Oct. van Gibraltar. KON. HOLL. LLOYD. DELFLAND (tfruler. arriv. 84 Oct, te Rio Janeiro. GELRIA (thui9i\ verU'. 25 Oct. van Rio Janeiro. SALLAND arplv. 27 Oct. te Amsterdam. KON. PAKETVAART-MIJ. ROGGEVEEN arriv. 25 Oct. te Sydney. KON. WEST-INO. MAILD. HELDER arriv. 24 Oct. te Valparaiso. HOLLAND AMERIKA-LtJN. THEMISTO aariv. SI Oct. te Rotterdam. MAARTENSDIJK vertr. 23 Oct. van New-Orleans. HOLL. ERITSCH INDIE LIJN. STUYVESANT veiftr. 27 Oot. v. Amster dam. BANK A (uitr.) arriv. 23 Ofct. te Bombay. KIELDRECHT (thuisr.) arriv. 26 Oct. te Marseille. VECHTDIJK (thuisr.) vertr. 25 Oct. van Calcutta. HOLLAND—WEST AFRIKA LIJN. AMSTELSTROOM (tibuisr.) vertr. 25 Oct. van Las Palmas. DRECHTERLAND (uiitr.) vertr. 21 Oct. van Duala. MONT CENIS (uitr.) vertr. 24 Oct. te Bissao. RQTTERDAMSCHE LLOYD. TABANAN (thuisr.) pass. 26 Oct. Gibral tar. COENTOER (uitr.) vertr. 25 Oct. van Suez. PATRIA (uitr.) vertr. 23 Oct. van Colombo. HOLL. O.-AZIë LIJN: TOB A thuisr J larr. 23 Oct. te Suez. RGTTEPiDAM-ZUID-AMERIKA LIJN. ALCOR (uitr.) arr. 26 Oct. te Bilbao. STOMP WIJK 27 Oct. Op de heden ge houden eieren veiling werden aangevoerd 209 kippeneieren die verkocht werden yoor f23.05 i f25.00 per 100, benevens 0 eenden eieren die fOü.OÓ opbrachten per 10Ó. AHSTE111>ASI, 27 Oct. Veemarkt. Aan gevoerd. 197 vette Kalveren le k\v. f3.l)0 0.00. 2e kw. f 2.70-0,00, 3e kw. f 2.10—0.00. per Kg., 85 nuchtere Kalveren f3042, per stuk, 502 vette varkens le kw. f2.05, 2e en 3e kw. fl.952.00 per Kg. schoon gewicht. Telegrafisch Weerbericht. volgens waarnemingen verricht in den morgen van 28 Oct. 1920, medegedeeld door het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut te De Bilt. Hoogste barometerstand;771.8 Neufahrwasser Laagste barometerstand744.9 Vesltnunoer. Verwachting tot den avond van 29 Oct. Zwakke tot matige Oostelijke tot Zuid- Oostelyke wind, nevelig tot half of licht be: wolkt, weinig of geen neerslag, zelfde tem. peratuur. faeabsg33i^ini«aapr>g5C^TSi^^^TOflc9S^aBCiïiBHffl8S| Heeren Boekraad en L. J. Thijs- sen, voorzitter en secretaris va.n den. Ned. R. K. Bond van Kantoor-, Handels- en Winkelbedienden, afd. Leiden. M. M. Het zal u ongetwijfeld bekend zijn (zelf de beginwoorden als in uw ingezonden stuk), dat De Leidsche Courant in hoofd zaak gelezen wordt door die Katholieken, dus ook door Katholieke werkgevers. Had*t u uw 'ingezonden stuk in een neutraal of andersdenkend blad geplaatst, waarschijn lijk of 'liever zeker was heft geweest, dat het ook 'doel getroffen had. Door echter uw verzoek in dit blad te plaatsen (alle R. K. werkgevers zullen er intiusschen plat uil- gedrukt lak aan hebben) meent u ons als R. K. werkgevers, op onzen plicht te mogen- wijzen. Wij hebben echter uwe te recht wij zing heusfh niet noodig, heeren Boekraad en Thijssen, en weten zelf wel wat wij moeten doen en laten als Roomsch- Katholieke werkgevers tegenover ons per soneel. Wat» het „vrijaf" geven aangaat op 1 No vember, zult u ook anders gaan denken wanneer u 'savonds de cassa zoudt mogen ledigen. De Redactie dankend voor de plaats ruimte. JOS. STROTMANN. Stconivaartberichten. uur 87 81 OFFiCIEELE BEURSNOTEERING. Koers V.K. 5 Nederland 1919 87s/. 5 Nederland 1918 81)/s 4V2 Nederland 1917 72i/4 Gecons. Holl. Petrol 279Va Koninkl. PefiroL 'J0 Dordt, Petrol. 6'6 Orion Petrol. 72!/c Ind. Hand. Bank 216 Cert. Hand. Mij. 198 Besoeki 155 Deli Batavia 449 Deli Mij. 499 Medan tabak318 Rotterdam Deli 340 Senembah 618 Amsterdam Rubber 180 Ned'erl. RubberIOH/2 Holl. Amerikalijn aand. 333 idem cert. 327 Holl. Stoomboot 144 Kon. Holl. Lloyd 121V2 Kon. Ned. Stoomboot 171 Kon. Paketvaart ISO7/» Rotterdam Lloyd 204 Stoomv. Mij. Nederland 231 Ned. Scheepvaart Unie E 1991/; Noordzee 80' /2 Java—China—Japan-lijn 217 Aand. Cult. d. Vorstenl. 273'/2 Actions idem 282XA Aand. Ver. Amsterdam (3747* Kaliredjo3 65 Poerworedjo 200l/4 Compar.ia 2HV2 Insulinde Qliefabrieken l32Va Am. Hide en Leather pref. 74 Am. Smelting en Ref.' 76 Anaconda copper M 132 Atchison Topeka 113 Car Toundry 173s/s Central Leather 48V-i Der.ver Riu 4s/, Erie23Vs Kansas City South c.n. 30s/* pref. Marine c.n. 24V2 pref. 1 941/" 6 0/0 103SA Missouri K. en T63/- Mexican Nat 2 pref. 9Vs Pittsburgh'Coal 90r Southern Railway 40 Steel corp U Studebaker '*n Union Pacific ^Va United Cigar Maxwell aand. 8V2 n inc. bonds l! restar.t bew. 8672 Koers van hot geld, Prolongatie 4l/2 pCt. Wisselnoteeringen (Amsterdam), 120 170 1811/a 192 225 197 1281/2 49 5 28 303/4 68 24V2 68A 9 89 39Va 1133/4 78l/2 Zicht. Londen Parijs Berlijn Brussel Zwitserland Weeaen Kopenhagen Stockholm Chris tiania. New-York 111.39 ,20.90 4.60 3.27»/, Marktberichten. STOOMV. MIJ. NEDERLAND. BATOE (thuisr.) vertr. 20 Oct. v. Co lombo. NI AS (thuisr.) vertr. 20 Oct. van Padang AMBON (uitr.) arriv. 24 Oct. *te Tand jong Priok. BJNTANG (ui-fr.) arriv. 24iOet. te Sabang KON. NED. STOOMB. MIJ OBERON arr. 22 Oct. te Candia. ADONIS vertr. 25 Oct. van Lissabon. CASTOR vertr. 25 Oct. van Mal La. GOUDA, 28 Oct. Kaas. Aangevoerd 120 partijen, handel matig fU.Söf0.88, 2e kwal. fO.81—0.84, cijksmerk 1'0.89. zw. KG. Boter. Aanvoer weinig, handel vlug, Goeboter f.0—fWeiboter 1*1,70fl,80 Veemarkt. Melkveeaanvoer, l delprijzen f 000 afOOU.-; Vette Var kens, goede aanvoer, handel vlug, prijzen f 0.86 "4 f0.88 per V2 K.G. Magere Varkens groote aanvoer, handel Hauw, prijzen f0.85— f0.89; Magere Biggen, groote aanvoer, handel flauw, t'4.00 a f4.50 per week; Vette schapen, redelijk aanvoer, handel vlug, prij zen fO.OO a 1*0.00: Nuchtere Kalveren, aanvoer weinig, handel vlug, prijzen f22.— f3S.Lammeren, weinig aanvoer, vlugge handel, prijzen f40.4 f50.Fok kal veren aanvoer, handel, prjjzen f00.a f00. Slaclitkalver.en f 4 fExportkal veren f4 f— Eieren. Aanvoer weinig, handel vlug, prij zen f20.00 4 f22.00 per honderd YOORSCHOTEK, 27 Oot. Yelling Y.P.Y. Aangevoerd 225 eieren, per 100 stuks f 19.60 20.00, eendeneieren, per 100 stuks f00.00 00.00, 5 konijnen, p. stuk f0.902.10. Duiven per stuk fO.Oo2 Hanen p. stuk fl.101,70 0 Kippen per stuk f.—0, ZOETERWOUDE, 27 Oct. Vrüe Veiling. Aanvoer goed. Kipeiereu f21.95 Eendeieren f 19.66. Geboren 1GHANNA MARIA Dochter van10260 ARNOLD SMITS, en H. SMITS—Duyp, Leiden, 27 October. 1920 Ondertrouwd: H. MARKS, en ANNIE BERNARD, Leiden 28 October 1920. Hoogewoerd 80 Viscbmarkt 24. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, voorzien van de H. H. Sacramenten der Ster venden, onze innig ge liefde Echtgenoot, Vader, Behuwd- Groot- en Over grootvader L00EWIJK ANTGNIUS DIAKSEN, in den ouderdom van 82 jaar. 10283 Uit aller naam Wed. M. D1RKSEN v. d. Berg, Leiden, 27 October 1920, St. Janshof 8a Haarl.str. Eenige en algemeene kennisgeving. Als zoodanig wordt gevraagd voor ons filiaal MARE 25 te Leiden, een bsschaafde genegen en geschikt bij afwe zigheid van den chef, de zaak te beheeren. Salaris nader overeen to ko men. Aanmelding in persoon tusschen I en 3 uur bij de MARE 25. Geroutineerd zakenman met veeljarige practische ervaring, wiens zaak door den Oorlogs toestand niet verder geëxploi teerd kon worden, doch waar voor nu weer do juiste tijd is aangebroken, om tol een flinke hoogte te worden opgevoerd, zoekt docr deze relatie met een of meerdere kapitaalkrachtige Heeren, teneinde dit tot Stand te kunnen brongen en eventueel een Naamlooze Vennootschap op te richten. Benoodigd kapitaal IOO (honderd) Mille Brieven onder No. 10183, bureau van dit blad. □C3CaC3C3tZJC3CZJaC3 Kaarl. straat 122 Telefoon 767 LEIDEN 102-14 0 Groote sorteering: Truien. ÖC2C3C3 rr:aoiC!t=sca

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1920 | | pagina 3