Gemengde Berichten. 14. WAALS Land- en Tuinbouw. VERK00P1NGEN. Uit de Omgeving. 5cSt>o!ÜjïïeR Euflncn aan '<ft werK in 1)4 ibelang van de vetvooracniflg wor- Um opgeofferd. 5.'. 'Crisismaatregelen. fAaffi Zijne Excellentie den Mintis-ler van Landbouw, Nijverheid en Handel, werd Ü.d. 12 dezer het navcilceud telegram var- Bonden: „Uwe bekendmaking in de Staatscou rant intake uitstel distributie goedkoop TUiïdVJeesch hoeft ons pijnlijk getroffen. ^Daarop werd reeds maanden gewacht eö de art),eiders hebben al dien tijd onvol doende voeding' gehad. 'Dit uötsted heeft niemand verwacht en ischijnt ons juist nu hoogst bedenkelijk. "Wij dringen krachtig aan ten spoedig ste rundvdecech tegen goed koop.eren prijs beschikbaar te stellen en waarschuwen te gen de gevolgen van stagnatie. NIJKAMP, Secretaris Permanente Commissie h uit de Katholieke e.n Christelijke WerkBiedenbonden. Onze gezant bij heft Vaticaan. De N-ederiandsch© gezant bij den Pau sed ijken Stoel, jhr. rar. Van Nispen tot Se ven acr,, dio Maandag a.s. naar zijn post terugkeert, - heeft gistermiddag zijn op wachting gemaakt 'bij dorr nieuw opgetre den minister van Buitenlamdische Zaken, jhr. mr. dr. Van Kamebeek. Ministerie van Marine. Naar wij vernemen, zijn de besprekin gen met vice-admimal Naudin ten Cate over de portefeuille van Marine nog steeds a%n den gang. Dat hij de- portefeuille zou geweigerd hebben* is dus onjuist. De directeur-generaal van crisjszaken. Het gerucht, dat de heer Schim van der Loeff, directeur-generaal van crisiszaken, Als zoodanig bou aftreden, blijkt onjuist. De heer Van der Loeff moet aanvankelijk voornemens zijn geweest, zijn ontslag te nemen tegdldjk met den heer Posthuma, doch diens opvolger aan het departement van Landbouw, de heer Van IJsselsteyn, heeft hem van dezen stap weten terug te houden. Reeds vóór zijn benoeming tot mi nister beeft hij dtern heetr Van der Loeff veraocht, zijn functie te blijven vervullen zoo hij tot hoofd van het departement mocht worden benoemd. Middenota/nc&tostellingai. In een Dinsdag te Haarlem gehouden vergadering heeft de beer Kropveld, rijks- middenstandsadviseur, een inleiding ge houden, waarin hij die mogelijkheid en de wenecbelijkheid betoogde van een vrucht bare samenwerking tusschen de midden- et andscnedietb anken, de bureaux van ad vies, den Ned. Bond van Informatie- en Incassobureaux, de AOgem. Borgmaat- Bchappij en de Middenstandshypotheek- hank. In dec© vergadering, die uitsluitend bijgewoond werd door vertegenwoordigers van de genoemde instellingen, werd beslo ten tot het dnstdUien van een commissie, die binnen den tijd van twee maanden met een uitgewerkt plan zal komeet om de richting aan te geven, waarin samenwer king zou kunnen plaats hebben. Tot. le den dezer corrynissie werden benoemd de he eren Ed. G. Schürmann en H. Hermans Moons van den Middenstandsbond; dé hoeren J. D. Pruissen en Goedhart, van de credietbanken; de heeren F. H. Smit en K. Citroen Rzn., van den Ned. Bond van In formatie- en Incassobureaux; de heeren Brouwer en P. Heering van de Midden- fetamdshypoth eekbankde heeren Vergou wen en Tulp, van de adviesbureau*de heer Kropveld, rijksmiddenstandsadviseur, en de andere middenstandsadvaseurs. Laatstbedoeld en meenden voorloopig htm benoeming in beraad te moeten hou den. Zigeuners. Enkele zigeuners, die gis teren met een kermiswagen langs den weg van Havelt© naar Wapserveen trokken, hebben in een alleen staande woning van den arbeider J. van Lunzen ingebroken. Een 13-jarig dochtertje, dafc alleen thuis was, zag hen aankomen en deed de deur op slot. Toen zij de eluïtüng verbroken hadden en binnengedrongen waren, werd de kast opegebroken. Het daarin aanwe zige geld, f 68, werd meegenomen. Het kind was door een hunner zoo lang vastgehou den. Zij staken, De eerst onlangs te Bar- meveld benoemde uit) vijf personen be staande plaatselijke schoolcommissie, had voor dit werk een vergoeding van f 500 por jaar gevraagd. De raad aldaar be sloot echter niet meer dan f 300 toe te et'aan. Naar aanleiding hiervan heeft deze commissie nu en bloc bedankt. Naar het vaderland terug. Gisteren kwamen te Rotendam aan 88 Engelsche vrouwen en kinderen uit het bezette ge- hiied in België, die in den nacht van Vrij dag op Zaterdag naar Engelanl zullen ver trekken met die „Sindoro" en de „Zeeland". Zij werden m-et extra-trams naar de Lloyd- kade overgebracht, waar ze, in afwachting van het vertrek, een onderdak zullen vin den in die loods Holland. Eén zieke van het transport was achtergebleven in Roo- öendaaL Hulphuis van bewaring. Rotterdam heeft al3 hulphuig van bewaring ingericht een 700 ton grootle lichter „Alida", die in de Parkhaven onder bewaking der rivier politie ligt. Reeds de volgende w.-k zal de „Alida" zijn eerste gasten ontvangen. Wegens plaatsgebrek in het huis van be waring wag men tot dezen rnasfcwgel ge noodzaakt. Veelbelovend jongmensch. Te Roller- dam ontdekt© iemand van het' damesper- eoneel van het gemeentelijke distributde- bureau, op een der bovenverdiepingen een jongen, die zich' daar op verdachte wijze ophield!, Bij onderzoek bleek hij in het bezit v(a.fi' bo^&in sTeufels' en porleïnonmaies, die hij bokendfe ontvreemd te hebben uit manled© en tasechen van hot personeel. Hij vea'klaarde, met twee vrienden naar binnen geslopen te zijn, met het doel om zakken t.e rollen, zooals hij daar al meer had gedaan. Zijn vrienden waren al weg. De portier waarschuwde de politie, waar op het jongmensch naar het bureau Lange Torens|]raat wend. overgebracht. Schandelijke toestand^. Doordat er zoo schrijft men aan de ,,N. Crt." in de maréchaussee-kazeim© en in de ge vangenis te Roermond geen plaats is, wor den de aangehouden smokkelaars enz. uit Noord- en Midden-Limburg tijdelijk in de cellen van het politiebureau te Roermond onderdak gebracht-. Het rijk wil niets voor het schoonhouden van de cellen betalen en de gemeente ook niet, wijl de cellen voort durend door het rijk worden gebruikt. Die cellen met een brits worden gebruikt om soms 30 (zegge dertig) menschen, die niet eens behoorlijk kunnen liggen, op te her gen. Zij doen er hun behoeften en laten er, daar die personen vaak met all'erlei kwalen behept zijn en som© vol ongedierte zitten, veel smetstof achter. Ontsmetting metl cre- olin of behoorlijke reiniging hebben niet plaats. Het is dringend noodig, dal aan deze schandelijke toestanden, die ten hemel' schreden, spoedig een einde komt. In het gebouw te Roermond, waar smok kelaars enz. van Duit-se he nationaliteit worden opgeborgen, is toch ruimte in over vloed, maar de militaire commandant laat geen Nederlandsche logé's toe. Niemand zal ons verdenken, dat wij smokkelaais. enz. in bescherming nemen, maar het zijn en blijven, al zijn zij vaak verdierlijkt, menschen. Was er een behoorlijke organisatie bij de smokkelarij-bestrijding, die in alle op zichten dringend noodig 19, dan waren toestanden, al3 nu te Roermond, onmo gelijk. Goederentrein ontspoord. Gistermor gen omstreeks"half vij,f is de van 'het sta tion Den. Helden* vertrokken goederen trein, bij het ©ttertion Anna Paulowna ontspoord. De om 6,45vuur van Den Helder vertrok ken personentrein ondervond vertraging, doordat de reizigers te Anna Paulowna moesten overstappen. Om 10 uur keerde deze tlreinrmet reizigers en pos| van den om 5.28 uur van Amsterdam vertrokken trein te Den Helder terug. Eenig© Wagens van den goederentrein zijn omgevallen en beschadigd. Persoon lijke ongelukken kwamen niet voor. Dood gevonden. De 12-jarige L. M., te IJ muiden, die, omdat zjjn schoenen in de reparatie wanen', zich thuis zou ver maken en op zolder een schommel repa reerde, schijnt in het touw verward te zijn geraakt. Toen men hem He twaalf uur riep om te eten, bekwam men geen ant woord en vond men bij onderzoek den jongen dood in het touw hangen. Vereere-nd bezoek. Na het ontdekken van een diefstal van kippen vond men in het hek dit briefje: We hebben zonder schromen De drie vetste meegenomen, - En nu maar weer aan 't mesten vlug, Want de volgende week komen we terug. dubileumo-advertentie. „....September zal het 25 jaar geleden zijn, dat de heer X. van de firma Y, te Z., vóór 25 jaar zijn bedrijf heeft gegrondvest" Dit moet dus 50 jaar geleden gebeurd zijn. Stoeien op tramwagens. De 15-jarige H. Meijer te Barger-Oosterveen had plaats genomen op de 'buffers tusschen twee goe derenwagens van de tram. Al 6toeiende wérd hij er afgeworpen juist; terwijl de tram aanzette hij geraakte en onder, met. het gevolg dat oen been verbrijzeld werd. In het ziekenhui3 tfe Zwolle is de knaap aan de gevolgen overleden. Staking van wijrwfrinkerd. Naar de Duitsche pers meldt, zijn de wijndrinkers in het Rijngebied wegens de voortdurende prijsverhooging in de café's van den wijn in staking gegaan, zoodat het/ grootste deel dei- dorpscafé^ gesloten moest worden. Overreden. Woensdagavond wilde een dam© uit Apieldoum aan het station Arn hem nog in den reeds in beweging zijnden trein springen. Een reisgenoot© wilde haar nog grijpen, doch slaagde daarin niet. De dafne kwam onder den fcrein, met het noodlottig gevolg, dat haar beide beenen werden afgereden. Zij werd in liet Diaco- nessenhuis opgencmen èh overleed daar kort, na aankomst. Brand te Maastricht. Te Wijk-Maasu tiricht is gistermorgen^ een uitslaande brand uitgebroken in de voormalige brou- werd een pfrooi der vlammen. Een aan- plaatg van meubels. Hefc heele gebouw wero ©en prooi der vlammen. Een aan grenzende groentendrogerij bleef gespaard. Verzekering dekt) de schade. Wereldhotel t© Rotterdam. Naar men verneemt, zal op 1 October a.s. een aan vang gemaakt worden met den bouw van het! nieuwe werëldhotel op den hoek van de Baan en het Van Hogendorpplein al daar. Waar d© bouw tijdens den oorlog bij gebrek aan materiaal niet kon door gaan, is men thans van een en ander ver zekerd, zoodat niets den voortgang der werkzaamheden in den weg staat. Een vuurbol. Men bericht uit Barsin- gerhorn aan het ,,N. v. d. D.": Terwijl even een pauze was ingetreden tusschen elkander haast regelmatig opvolgende, hevige onweersbuien en het aan al]© zijden weerlichtte, werd; Dinsdagavond de noor- derhemel plotseling als daghelder. Het wag omstreeks -halftien. Een helle, violetkleu rig© vuurbol schoot gedurende enkele" se conden van Zuid naar Noord, door het luchtruim. De aanblik was overweldigend. Post- en Telegrafie. Afscheidswoord van Jhr. Ailing von Geusau. Jhrr, Alfcing von Ge.usau^ miniver van Ingezonden Mededeelingen a 30 cent per regel. R Oorlog, heeft de volgende dienstorder ge richt aan het personeel der posterijen, te legrafie en telefonie: „Nu het vertrouwen van Hare Majesteit de Koningin mij heeft geroepen aan het hoofd van het Departement van Oorlog, treed ik af als direceur-generaal der pos terijen en telegrafie. Gedurende de ruim vijf jao*en van mijn werkzaamheid als chef van dezen belang rijken tak van staatsdienst, heb ik mij steeds beijverd de belangen van het pu bliek, van den dienst) ©n van hefc personeel naar beste krachten t© behartigen. Door mijne dienstreizen, had ik. gelegen heid met de meesitien uwer in persoonlijke aanraking te komen; daardoor bleef ik op de hoogtle van den dienst op de groote en kleine kantoren. Met genoegen zal ik steeds blijven terug denken aan een betrekking, die mij lief was geworden, en ik hoop, dat het perso neel der posterijen, telegrafie en telefonie mij in welwillende herinnering zal bewa ren, als een chef, die er steeds naar heeft) gestreefd aller belangen eerlijk en onpar tijdig te behartigen. Het ga u allen wel.-" Directeur-generaai posterijen en telegrafie. Naar men aan de „N. R. Crt." meldt, is de heer A. E. R. Collette, hoofdingenieur- directeur der telegrafie te 's-Gravenhage, gepolst over de aanvaarding van de betrek king van diiiecteur-generaal' der posterijen en telegrafie. Hij heeft gemeend voor die betrekking te moeten bedanken. Waar schijnlijk wordtl geacht, daf) de regeering nu haar keuze weer op een militair zal laten vallen. Fokveedag te Rotterdam. Men meldt uit Rotterdam d.d. 11 Sept.: Het was een goede gedacht© van den Pro vincialen Bond van Rundvee-Fokvereeni- gingen in Zuid-Holland, ook dit) jaar, on danks de moeilijke tijdsomstandigheden, dien fokveedag voor zwartbond veeslag te laten doorgaan en daardoor aan 'ti publiek te toonen dat) onze fokveevereenigingen •hoe zwaar onze veestapel ook beproefd wordt aJle3-ln het werk stellen dezen in stand tte houden. Deze vierde fokveedag werd gehouden op de overdekte Nieuwe Veemarkt. Het bestuur '(voorzitter de heer P. Jae te Dubbeldam en ®eciretlairi3 Dr. A. A. Over- beek >te Rotterdam), hadden alles uitmun tend voorbereid. Het aantal ingeschreven dieren bedroeg getuigt) de lange lijst van vreemdelingen en personen, welke tot het waarborgfonds voor central© fokveedagen belangrijke bij-^ dragen hebben gestort en tevens a]g spe ciale bijdragen voor dezen fokveedag geld of medailles beschikbaar stelden. He aantal ingeschreven dieren bedroeg 375. Er waren 7 jury's, elk bestaande uit twee leden, met den heer \R. G. Anema uit 'is-Gravenhage al© algemeen arbiter. De algemeene indruk wag gunstig, al waren enkele dieren door gebrek aan voeder in minder goede conditie. Bijzon der goed) waren de oude stieren, 'de hok- kelingen en de keurcollectieS. D© meeste belangstelling wag voor die collectieve in zendingen. De tentoonstelling mocht zich" verheugen dn de belangstelling van tal van autori teiten, onder wi© de directeur-géneraal van den landbouw, de inspecteur van dien land bouw, de inspecteur van den. vee-genees kundigen dienst ©n. eenig© professoren van de veeartseni jkundige hoogeschool te Utrecht. ALPHEN a. d. RIJN. Afloop publieke verkooping op 12 September in hotel „De Vergulde Wagen" alhier, ten overslaan van notaris R. v. d. Berg tie Oudshoorn, gem. Alp hen a .d. Rijn. Bouwmanswoning te Alphen a. dL Rijn vatn dien heer D. Kwaker- naak Dzn. aldaar, met erf en tuin, twee arbeiderswoningen, benevens eenige per- ceelen weiland, gelegen, in de Kaikovensche Vrouwgeestp old er. Perc.. 1 f 4000, ikooper J. D. v. d. Akker, Wou brugge; perc. 2 f 3550, kooper A. Dorrepaal, Zoeterwoude^ perc. 3 f 10.140, kooper J. v. Grietbuizen, Alphen a. d. Rijn; perc. 4, 5 en 6 f 20.470, kooper firma F. P. Bos Zn., cement- steenfabrikanten' te Alphen a. d. Rijn; perc. 7, 8 en 9 f 8650, kooper R. O Vervliet. Woubrugge. Afloop publieke verkooping op 12 Sept. van huizen en open grond alhier, ten overslaan van bovengenoemden notaris. Perc. 1, een woon- en winkelhuis, ^taande aan de Hoofdstraat, werd niet gegund; perc. 2 twee woonhuizen gelegen in Steekt), f3700, koop<ea*9 G. Bergshoef en Joh. Brink te Alphen; perc. 3, drie huizen aan 's Mo- lenaarsbrug. f 2250, kooper II. Taberné te Alphen a. d. Rijn; perc. 4, dirie woonhui zen, gelegen t© Alphen a. d. Rijn, nabij Woubrugge, werden niet gegund; perc. 5, ©en perceel bouwterrein, thans weiland, aan de Steenstra at, f 1630, kooper II. do Roos, Alphen; perc. 6, een perceel open grond aan de Nieuw© sloot te Alp hen aan de Rijn, f 390, kooper A. v. Dom, Alp(hen. RECHTSZAKEN. De moord in cfe ScftormercCrsat te Haarlem. De Haarlemsch© rechtbank veroordeel Ie •gisteren den Duilscben deserteur K. F. Atltinger, wegens doodslag, gepleegd op den seinhuiswachter Hubert, to| een ge vangenisstraf van 15 jaren. D© ei?ch was levenslang. I11 haar vonnis besliste de rechtbank, dat het primair ten laste gelegrlemoord, niet bewezen was, wel de in de tweede plaats gestelde doodslag. Letteren en Kunst. Openluchtspelen te Bilthei/en. Men deelt ons mede, dat de openlucht^ spelen te Balthoven, die eerst zouden duren tot 10 September, tot nader aankondiging worden verlengd. In den vervolge zal ook op Zaterdag wor den gespeeld. Op Woensdag en Zaterdag wordt dan „De Jachtrit van Hendrik IV" gegeven, op de overige dagen speelt men van Delft's „Saul en David". N.V. cJe Nederlandsche Opera. De heer G. H. Koopman, directeur der Nederlandsche Opera deelt ons mede, dat de naamlooze vennootschap, waarin zijne instelling op wensch van het Amster- damsch gemeentebestuur zou worden om gezet, tot stand is gekomen. Het kapitaal groot honderd duicend gulden, is verdeeld in 100 aandeelen van f 1000, waarvan reeds f 50,000 is volteekend. Als commissarissen der vennootschap zullen optreden de hee ren E. A. M. Gilissen, bankier, lid van de firma Arnold Gilissen en Co., te Amster dam; F. F. H. van Gheel Gildemeester, directeur-generaal der Maatschappij Zee bad Scbeveningen, en' J. F. Wijsmuller, di recteur der N. V. Wijsmuller's Scheeps- bureau te 's-Gravenhage. Directeur dei' naamlooze vennootschap is de heer G. H. Koopman. De koninklijke bewilliging i£ Mij. tof bev. vam Toonkunst. De heer Anton Tierie uit Amsterdam, die door een langdurige ongesteldheid verhin derd is geweest om de leiding van, de zang- vereeniging der afd. Leiden van de Maat schappij tot bevordering der Toonkunst op zich te nemen, zal Vrijdagavond a.s.^de re petities weder hervatten. In studie wordt genomen het Requiem van Berlioz. ALPHEN aid. RIJN. Van de Vroede Vaderen. Een ellenlange agenda met even uitge breid discours, doch met weinig vermel denswaardig voor een overzicht. Tot onze verbazing lazen we dezer da gen in een verslag van de feestviering van den Ned. Bond van gemeente-ambtenaren, dat genoemde Bond van Alphen reeds f 100 hand ontvangen als feestgave voor een te stichten rust- en vacantieoord. Een voor stel hiertoe hadden wij niet te voren in den gemeenteraad gehoord. Eerst nu stond het op de agenda en... werd aangenomen. Hoe konden de heeren van dien bond dit nu te voren publiceeren? Hadden zij zulk een vooruitziende» blik, of was hen reeds een en ander beloofd? Geen der raadsleden di© inlichtingen over deze zaak vroeg. Men had het blijkbaar niet gelezen! Intusschen vragen wij, waarom de gemeente aan de feestgave moet bijdragen. Begint men hier aan, dan komen morgen dezelfde verzoe ken voor een honden-asyl en andere. En daarbij: zal het op den duur harmonieeren, wanneer in anlk efen rustoord een gemeen te-architect en een igemeente-vuilnisman broederlijk samen aanzitten? In dergelij- ken geest luchtte de heer Herngreen ook zijn sarcasm?. De heeren Sneren Hengeveld schijnen zich niet bijster, thuis te voelen in hun huidige positie.. Zij zijn thans onderge schikte ambtenaren, doch zouden liever leidende ambtenaren zijn, zooals duidelijk in hun twee-zijden-vol-beschreven request viel te keen. Deze quintessence voor oogen hebbende, zette de raad op voorstel van den heer v. Dijk den heeren de pen op den ineus, door het adres voor kennisgeving aan te nemen. Een controleur van de gemeente-finan- ciën en -belastingen zal er voorloopig niet komen. De vroeda vaderen vinden deze luxe-uitgave t/e hoog. Zij zien liever, dafc tal van financieel-krachtigen- hun belastin gen ontduiken, en zoodoende minder bin- nJem de gemeente-kas brengen. Voorzichtig heid dus, welke de wijsheid bedriegt. Dito ging het met een voorstel van B. en W. tot aanstelling van een controleur bij het IevensmMüelerib'edtrijf, Ook zulk een func tionaris vond de Raad overbodig, en men ziet liever het schaarsche voedsel achter houden, dan een luttel bedrag uitgeven, om het op te sporen, en beschikbaar te stellen voor de bevolking. Dat B. en W. zeer ten onrechte niet gelukkig zijn met hun voorstellen, beek verder, toen hun voorstel kelderde, om den pachter Bos voor volgende jaren de Flora hoeve te verhuren. De burgemeester praat te aan doovemansooren door te beweren, dat deze pachter feitelijk inhuurde. Neen, de pachter moet er nu uit; het land kan bef.er gebruikt) voor volkstuintjes, ofschoon hiervoor nog voldoende terrein voorhanden is gebleken. Dit voorbeeld zal afschrikwek kend .zijn voor anderen, die evenzeer huur ders zijn van gemeente-eigendommen. 'Ook zij loopen de kans, op een goeden dag bui ten de deur te worden gezet. BODEGRAVEN. R. K. Volksbond. Op Woensdag 25 September a.s. cal de vergadering worden gehouden der afd. Bodegraven vaii Neti. R. K. Veüksbond. Men veTzoeku hfieitbij te vermelden dat tot des avoni uur gelegenheid beslaat tot het op™, van candidaen voor de Verkiezing Vani bestuur. Geslaagd. Na gehouden heivexu voor het toelatingsexamen tot d,e II. j te Alphen a. d. Riijn slaagde voor klassi d'e heer A. Bierhorst alhier,. Gi R.-K. Bond van Geiienfokver:eniging(| in Zuid-Heiland. Woensdag- had aan de Van Brerölffl \v onder Noordwijk de plechtige inwjjjj f plaats van de nieuwe stal. Detze geschil door den Bon dsadv iseur, den weleer heer kapelaan J. H. E. van Brero ie Ondank3 het onstuimige weder wa^ belangstelling schitterend. We noec* slechts den aeereerw. heer pastoor Lisse, den, zeereerw. heer pastoor Vlek r de Lijndien, vier eerw. heerei\ kapel; het 'bondsbestuur, de fokcommissde, denj v. d. VlU'gt van Voorhout, commissaris, heer v. Hem er tl, öüd-bond secretarie, architect G. v. d. Poll van Hillego. dien aannemer van het gebouw, den heer) F. Bamhoorn van Ldiseie, en talrijke vc» '00 zitt'ers of plaatsvervangers van de afds lingen. Nadat de bond sad viseur de plechte den had verricht, nam de heer J. H, Balvers, voorzitter van den bond, woord. Hij wensch tie in de eerstle plas den bondsadviseur van harte geluk n het totstandkomen van dit gebouw, door een der liefste wensch en van rij 2T| eerw. is vervuld. Hij roemde diens ijr voor de principieele zaak en zijn etty werkkracht- Spr. dankte den arebife voor zijn ontworpen plan, hetgeen in prettige samenwerking, mejj het be% wa® ten uitvoer gebracht en evenzoo 4 aannemer, die zoo correct, het' werk i» 5n voltooid. Daarna ging isipr. ma de groe financiële zorgen, om het gebouw te da vierrijzen en beval hij den voorzitter in hunne afdleelingen propagada te e ken voor deze mooie R.-K. instellir niet alleen d'e geestelijk© belangen lieden behartigt, doch zooals dit gebot toont, ook wel terdege de stoffelijke. Spr. ziet den nieuwen morgen glon d. w. a. dat onder het thans .gevont rech'tschie ministerie de rechtmatige drage voor dit sociaal werk in d©n n van subsidie van rijk en provincie mii nl worden verkregen. Hierna nam de bondsadviseur het woc^t Hij bracht dank aan den bondsvoorziU j» voor de zeer waardeerende woorden hem gericht, hoojite dat de steun der deêlingen hem bij zijn voortarbeid'en bijblijven en drukte de aanwezigen bijt jh der op het hart allen propagandisten dien bond te fcijn. Hierna werd de ©ere-wijn aangebode^ri waarbij paeloor Thoman, van Lis-se, vreugde uitdrukte over de prachtige komst bij deze plechtigheid, die zijn \t wachting verre had overtroffen. Na nog een poosje van pre ttig earaefcdi zijn sloot de voorzitter de plechtigheid e £«1 een passend darjkwooa'd.' De bokkenstal ig een monumejitJi§ e uiterst practisch en sollied gebouwd, werk. D© hygiëne heeft een krachtig woo- ir, medb gesproken. De lengte bedraagt mirud'er dan 47 M. De dieren -staan 1 afzondierlijik, terwijl ruime achtergang gelegenheid bieden alles proper te houd* De groote, gemeste!dc en overdekte rotei' met rioolleiding, dient voor afvoer en waarjdaatsi der faecaliën. De rijksveeci ore öulent, Dr. Bakker te Alkmaar, ook bereddg zijn goedkeuring an de pis nen, terwijl d'e heer Adema, Rijksveeco •lent voor Zuid-Holland, zijn groote vol ning over dit mooj© werk uiUprak. E« tueel kunnen nog drie vleugels worfSsx aangebouwd. ai NIEUWKOOP. Distributie. Op Dinsdag 17 Sept. 1 zullen ten gemeentehurae v'en'krijgbaarii nieuwe boterkaarlen er. bomb lader w brandstoffen. Hl n e0 tret OllDE-W ETER ING. Betjoeming. De heer A. Veefkind.t onderwijzer aan de Clhr. school alhier, in gelijke betrekking benoemd' aan de school voor lager en uitgebreid lager derwijg te Harderwijk. ZOETERMEER. Gezondheidscommissie. De p missaris der Koiningin 'in Zuid-Hote bj beeft cian den heer A. Stehouwer tefi legersberg op diens verzoek slag verleend als lid van de Gezo$< Jar.. heiidseommissie alhier. ZWAMMERDAM. Bons. Van af lied.en is geldig si (kilaard: b-on 167 voor 1 K.G. kleiaardapi1 den en 1 K.G. zandaardappelen. STADSNIEUWS. GEMEENTEZAKEN. BELASTING OP OPENBARE VERH* KELIJKHEDEN. B. en W. dienem nu voor de (te- maal in een betrekkelijke kort e^n ontwei*p-verondening bij den Itë ara; in voor de heffing eener bel as tin? epenbare vermakelijkheden. Het eerste voorstel was ge'dateew,; can. 1905, het tweede 12 April 1911-B^ycht keeren werden die voorstellen ve>" pen lörf K? Er ligt in deaen-gang van zaken, J gc.ciB. en W., zeker weinig be®w ptnds en dit moge dan ook eenig^ jte de aanvankelijke aarzeling verkl^ waarmedlo wij ditmaal aan het 00K weder bij de behandeling der DJP; de indite ning van een ontwer|-yw« nine Pm dtei hier besnrokien 'held-' b Be; TCkt rCTOlJ 'De Oor

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1918 | | pagina 2