4 APRIL a.s. Uit de Omgeving. INGEZONDEN MEDE DEELINGEN, 30 Cts. per regel. beginnen de nieuwe oursusaen in Franscb, Dollach, Engelsch, Boekhouden, Ned. Toal en Belenen. Algebra en Meetkunde, Be prijs der weekbladen is f 0.50 per maand (met f 0.10 tijd. verhooging wegens buitensporige papierprijzen). Verzuimt niet U óp een of meer dier weekbladen te abonneeren. Proefnummers verkrijgbaar. A. F. G. LEIDERITZ.i w Hnn .opw,i,„r, I Telefoon Zuid 4072. 2485 D. H. SCHENK, Hoofdonderwijzers jwifte de Wlthstraat 23, Amsterdam ge naar Oudewaler f 800 moeten betalen. Geklaagd werd daarnaast over een te kort op de afgeleverde turven. Verschil lende commissies hadden 9000 stuks minder" ontvangen, dan op den vracht brief was aangegeven. De heer Bos vond ook de vracht voor de turfverscheping ongemotiveerd hoog, en schreef het ontbreken op den tel toe aan het gebrek aan-"Verantwoordelijk- heidsgevoel bij de schippers, die bij den turfhandel geen belanghebbenden meer zijn. Hij gaf den raad een charter, waar bij dagen waarop niet geladen kan wor den, toch moeten worden doorbetaald, niet te aanvaarden. Woerden maakte nog de opmerking, dat van een aangekomen zending turf vaak alleen de bovenste laag van de be stelde kwaliteit was en de rest veel n inder. iïet vacatiegeld der bestuursleden werd bepaald op f 10. De contributie werd bepaald op f 12.50 per duizend inwoners van het brandstol len district. Bij de rondvraag werd besloten bij "de Bijkskolendistributie er op aan te drin gen, dat de" kolen voor de kleinindusiiie legen lagere prijzen zullen worden be schikbaar gesteld. i Het bestuur zal een onderzoek instel len naar de gewenschte grootte* der winstmarge op de brandstoffen. Molenaarsgraaf drong er bij het be stuur op aan, in Den Haag .er de aan dacht te vestigen op de groote macht van den Schippersbond, waaraan me i thans te veel is overgeleverd. Het be stuur aanvaardde deze opdracht. De Commissie van B ij stand1. Naar wij vernemen, hebben de leden van de Commissie van Bijstand eich tot H. M. de Koningin gewend, met het verzoek van hun functie te worden ontheven. Wol in beslag genomen. De wolcommissie ontving van betrouw bare zijde uit Engeland bericht, dat alle wol, die daar voor buitenlandsehe (Neder- Qandsehe) rekening is opgeslagen, door de regeering is in beslag genomen of in be slag genomen zal worden. Thee e»n koffie. De Minister van Landbouw heeft den aan de burgemeesters gezonden afdruk zij ner beschikking van 28 Maart inzake de vaststelling van de rantsoenen koffie voor de imaand April doen vergezeld gaan varr" een circulaire, waarin wordt opgemerkt, dat de in die beschikking genoemde bon no. 27 de eerste bon van de nieuw uit te gevc-n thee- en koffiekéart is. Waar het te voorzien is, dat nog slechts enkele malen een thee-rantsoen zal kunnen worden ver strekt, zal bij deze kaórt niet meer worden vastgehouden aan de totdusver gevolgde gewoonte om koffie alleen op de even ge nummerde bons te doen verstrekken. De Min. van Landbouw heeft bepaald: lo. de leveranciers van koffie aan detail listen zullen in het tijdvak 1 t/m 27 April aan detaillisten mogen afleveren op een hun door een detaillist over te leggen Bon no. 20 eener thee en koffiekaart 0.125 K.G. koffie. Bon no. 22 id. 0.1 K.G, koffie, gelden de deze hoeveelheden als voorziening in de behoeften van den detaillist voor de geheele maand. Gedurende het tijdvak aanv. 1 April en eindigende 15 April, zal door detaillisten aan verbruikers mogen worden afgeleverd op Bon no. 24 eener thee- en koffiekaart 0.1 K.G. koffie. Gedurende het tijdvak aanv. 16 April en eindigende 30 April, cal door detaillisten aan verbruikers mogen worden afgeleverd op Bon no. 27 eener thee- en koffiekaart 0.1 K.G. koffie. Bons nos. 24 eh 27 vor koffie, dor detail listen van verbruikers in ontvangst geno men mogen door den betreffenden detail list desgewc-nscht dadelijk aan zijn leveran cier worden afgegeven; matter zal worden bekend gemaakt, welke hoeveelheden de leverancier op deze bons na 30 April zal mogen afleveren aan den detaillist. Het vcorstel-Lohman. Aan de besturen ein het onderwijzend personeel der R.-K. bijzondere scholen is een uitnood:,ging gericht door een" groot aantal vertegenwoordigers van' echoolbe- etu ren en o nderwijzersve-ree nigin gen in biet Aartsbisdom en hiet bisdom Haarlem tot het houden van een vergadering ter bespreking van het wetsvoorsteil-Lo-liman. Tweede Geïdsrsche Katholiekendag. De tweede Geldersche Katholiekendag, den 2en Pinksterdag te Arnhem tie houden, aal speciaal gewijd zijn aan den arbeider ■en zijn belangen. In een vergadering va.n Wet comité zijn 1de onderwerken voor de sectie-vergaderin gen alls volgt samengesteld: lMe Sectie Voortgezet en herhalings- onderwijs voor het werkmanskind. 2de Sectie: De godsdienstige, lichame lijke, maatschappelijke en vakopleiding .van den werkman. 3de Sectie: De zedelijke en maatschap pelijke gevaren voor deiTwerkman, zoo in de steden als op het platteland', (drank, (lectuur, bioscoop, vefhouding tot anders denkende werklieden). 4de Sectie: Het gezin van den werkman. 5de Sectie: De vroê.w als arbeidster. 6de Sectie: Vereenigingsleven. 7die Sectie: Verhouding van werkgever én werkman: a. algemeen; b. industrie en handel; c. landbouw. Coöperatief nood-congres. In het Gebouw voer K. en W. te Utrecht werd gisteren een congres gehouden, geor ganiseerd door het Centraal Coöperatie Comité, gevormd uit gedelegeerden van 'den Bond van Ned. Arbeiders-Coöperaties, den Ned. Coöperatieven Bond, den Ned. B. K. Bond van Coöperatieve Handelsver enigingen en de Coöperatieve Groothan- 'delsvereepigjng ,rv Har del kamer".. Jegenheid te geven de noo'den der coöpera tieve vereenigingen te bespreken en, moge lijk, practische middelen aan de hand te doen om in de heerschende toestafiden ver betering te brengen. Ten congresse waren vertegenwoordigd de minister van Financiën door mr. A. Spanjer en de minister van Landbouw, H. en N. door den heer L. Bilckm-ann, tevens gedelegeerde voor de Commissie van Bij stand. Mede waren aanwezig verschillende leden van de Tweede Kamer. in zijn openingswoord zeide de heer v. d. Mandere te 's-Gravenhage o. en..: Het is wel merkwaardig, dat. bij de jongste levens middelen-debatten in de Tweede Kamer de belangen der coöperaties slechts door een enkel Kahïerlid naar voren zijn gebracht. Spr. deelde vervolgens mede, dat door ongeveer 300 afgevaardigden 155 coöpera tieve vereenigingen vertegenwoordigd zijn. Van 35 vereenigingen waren schriftelijke bewijzen van sympathie ingekomen. •Alsnu hadden de inleidingen plaats over de ontwerp-resolutie. De heer P. J. v. Rijzewijk (R. K. Vak bureau) te Utrecht sprak over: Kettinghan- del en vaststellen van maximumprijzen. Spr. aette in het kort uiteen wat eigenlijk kettinghandel is en wie zich eraan schuldig maken. De wijze waarop de regeering aan- vankelijk de maximumprijzen vaststelde, wa» oorzaak, dat de kettinghandel hoege naamd geen verlies kan lijden. Den laatsten tijd is de Regcering op den goeden weg door een sterk doorgevoerde regeling van het vervoer. Daardoor wordt de kettinghandel in geproduceerde artike len het sterkst, tegen gegaan: voor halfpro- ducten of grondstoffen Knoet, volgens spr., slechts één vervoerbewijs worden toege staan, namelijk van de opslagplaats naar de plaats van verwerking of verdere af werking. Inzake maximumprijzen merkte spr. op, dat de commissies, die den Minister van voorlichting dienen, eenzijdig van samen stelling zijn en meestal belanghebbend. Dat imoet veranderen. De coöperatie lijkt spr. het aange w reen lichaam om in deze op te treden. Zij mist eenzijdighéid. Voor de uit voering Her verschillende regelingen kun nen de verschillende plaatselijke coöpera ties zorg dragen. De heer R. v. Sluis (Bond van Ned." Ar- beiders-Coöp.) wees er op, dat de N. O. T. in sommige gevallen, waar het o. a. de cooper aide betref, het terrein der Regeer xingsbemoeiingen betreedt. De Regeering schijnt dgn consumenten den weg naar de coöperatieve winkels te versperren. In Mei 1917 heeft ministel Posthuma reeds toegezegd zoo spoedig mogelijk met het bevriezingssysteem te zullen breken. Eenige maanden later is de minister met een uitvoerig telegram aan zijn belofte her innerd. Er kwam nooit eenig antwoord. Later heeft Pbsthuma in de Kamer als zijn imcening kenbaar gemaakt, dat het be- vriceings-systcem moordend werkt. Laat de minister thans 7.ün belofte invullen or-tat dit systeem spoedig tot het verleden be hoort. Bij de debatten over de revemsmidde- lenvoorziening in de Kamer is eveneens scherpe cri'tiek geoefend op het gewraakte systeem. Deze debatten wijzen er ook op, dat in het distributiestelsel spoedig veran dering moet komen. Moge die verandering zóó zijn, dat het goede rechtévan de coöpe raties en haar leden wordt erkend. Ten slotte sprak de heer Th. Briedé (Coop. Ver. „Vooruitgang", Rotterdam). Spr. kantte zich eveneens tegen het bevrie zingssysteem en' uitte den wensch, dat hot thans spoedig tot ontdooiing moge kómen. Tot izijn onderwerp, de winstmarge, zich bepalende, merkt spr. op dat deze in vele gevallen te klein is. Spr. vraagt, waarom hot ndet mogelijk is de coöperaties te erken nen bij de bepaling van prijzen en winst marge. Aan de hierop volgende gedachtemvisse- Kng niamen ongeveer 30 personen deed. Na de gedachtenwisseling nam het be stuur eene motie over in zake de distribu eering van de in voorraad zijnde kalk- eieren. Deze motie zal echter op een andere wijze ter kennis van de Regeering worden gebracht dan de resolutie. Vervolgens werden de verschillende spre kers door de drie inleiders beantwoord, waarna eene resolutie werd aangenomen die na eenige overwegingen er liane afkeu ring over uitspreekt, dat de Regeering instede van met de hulp der verbruikscoöperaties en het Cen traal Inkoopbureau ,,De Handelskamer" eene goede distributie te bevorderen, deze onmogelijk gemaakt heeft en het door het vasthouden aan het «zoogenaamde bevrie zingssysteem heeft gehandeld tegen het belang de.r verbruikers, tengevolge waar van kettinghandél en wetsovertreding zijn bevorderd, verwacht van-de regeering dat zij krach tig stelling zal nemen tegen den ketting handel, door te bevorderen dat de voorra den zonder overbodige iusschenschakels direct in handen van den detailhandel ko men; dat zij niet langer zal afwijzen de be- langlooce medewerking, die de georgani seerde verbruikers haar vrijwillig bieden door haar distributieorganen ter beschik king van de Regeering te stellen, dat in overeenstemming moet de belofte van Z.Exc. den M. v. L., N. en H., direct gebroken wordt toet het zoogenaamde be vriezingssysteem dat een belemmering is voor den logischen groei der verbruiks coöperaties en duizenden verbruikers ge heel tegen hun zin en belangen dwingt zich óver te leveren aan den particulieren winstimaker; dat mede een eind dient gemaakt te worden aan dien ongewemschten toestand dat een particuliere instelling als de N. O. T. zerflstamdig een stelsel van rantsoenee- ring volgt dat aanteieking geeft tot allerlei onrechtvaardigheden en willekeur; dat deskundige leiders der coöperatieve beweging die geheel onbevooroordeeld de Regeering ter zijde kunnen staan in de verschillende organiseerende, adviseererde lingen (Rijksbureaux) benoemd zullen wor den; dat voor de vaststelling der maximum prijzen eene comohissie, hij welker samen stelling in gelijke mate met de belangen van verbruikers en voortbrengers zal wor den- rekening gehouden, zal worden inge steld ten einde den minister van advies te dienen; dat bij de vaststelling dezer prijzen min der op de belangen van voortbrengers en groothandelaars en meer op die van den detailhandel zal worden gelet, opdat eene voldoende winstmarge de kosten van het bedrijf voldoende dekt en uitbetaling van behoorlijke Iconen mogelijk «naakt. Deze resolutie zal ter kennis worden ge bracht van den minister-president, de mi nisters van Financiën en van Landbouw, Nijverheid en Handel, de commissie van bijstand en de leden der Staten-Generaal. Daarna ging het congres uiteen. v Gemengde Berichten. Een prettig vooruitzicht. Uit een grensplaat»] e in oostelijk. Groningen werd Zaterdag een. smokkelaar naar Veenhui- zem gebracht. Drie maanden moet hij er vertoeven, doch vooraf lieeft hij zijn zaken geregeld. Als hij' terugkomt, zal zijn nieuwgebouwd renteniershuis geheel ge reed zijn. „Volk". Geen belangstelling. Bij de Maandag gehouden verkiezing voor een lid van de Provinciale Staten in het district Frame- ker is geen enkele camdidaat gesteld, zoo dat eene nieuwe verkiezing zal moeten worden gehouden. Valsche levensmiddelenbons. De Rot terdamse ine «politic heeft thans den drukker van de in die gemeente in omloop ge brachte valsche ieVensm idd e 1 enbonis opge spoord. Hij had zijn drukkerij aan de Vlie'dlaan er geheel voor laten inrichten en de bemóodd^dc vignetten in Den Haag bij een zimcograaf, de cijfers in een gieterij te Amsterdam laten vervaardigen. Het moet in het. pllaji gelegen hebben de fabri catie van bonis op groote schaal te doen plaats hebben. Paardenvleesch. Op de markt te Rot terdam kocht de heer Jb. Pels uit Alkmaar een paard voor de slachtbank. Hdj betaalde er f 1040 voor! Het gewicht, werd geschat op pil.m. 1100 poncl. van B., te Heeze (N.-Br.), dronk uit- een pot met kokencl-heete koffie ear is aan inwendige brandwonden gestorven. Doodgeschoten. Te Beek (gem. Berg) is gisteren de 17-jarige R. uit 's-Heeren- berg door eoIdaat-kommiezen doodgescho ten. Vier smokkelaars ontkwamen. Gevonden. Te Nieuweschans zijn gisteren in een spoorwagen «papieren - ge vonden, welke een waarde van i 40.000 vertegenwoordigen. Een vondst. Bij het zsandbaiggetrén in de Iang«e te Geldercnalsen werd in geheel ongeschonden toestand een waterkan op gehaald van Romednöchen oorsprong. Zij •heeft eene hoogte van bijna 3 d.M. met een randepening van -nagenoeg 13 c.M. en een bui/kom vang van ongeveer 85 c.M. Inbraak met geweldpleging. Bleven den laatsten tijd d'e inbraken te Zaandam beperkt tot alleenstaande fabrieken of ledige gebouwen, thans schijnt men bru taler op te gaan treden. In den nacht van Woensdag o.p Donderdag hebben twee personen ingebroken in een perceel op het Dampad, bewoond door die 86-jarige mej. Meijer, die mien, terwijl ze Bliep!, zoodanig mishandelde; dat «de vrouw hevige ver wondingen opliep. Daarna werden d>e la den van kasten en tafel doorzocht, doch er werd niets van belang gevonden, zoo- diat men zonder buit moest vertrekken. De. .politie, die reeds vroeg in den morgen aanwezig was, etelt een, ernstig onderzoek in naar do bedrijvers vail deze laffe daad. Terug. De Nederiandsche soldaat, die zuidelijk van Ter-Apel door die Duitsohe grenswacht meegenomen werd naar Mep pen, is bij zijn detachement te Erfschei- derveen teruggekeerd. Hij is voonloopiig glestraft! Schandelijk. In de veenderijlen onder -Firnmen hebben kwaadwilligen belangrijke hoeveelheden turf van eemige vervewers in brand gestoken. (De voorraden, pl.m. van f 2000 waarde, zijn verloren. Bloedvergiftiging. Te Delft krabde diezer dagen de 25-jarige kantoorbediende S. een puistje in den neus stuk. Tenge volge daarvan ds Woensdag de jonge man onder hevige pijnen aan bloedvergiftiging bezweken. Verstelcursus voor jongens. De efd. Bussum van den Volksbond zal een 'versibel- cursu© openen voor jongens van 1216 jaar,* om deze te teeren eeniyoudige her stellingen van hun Mee ren te kunnen ver richten. Een opzienbarende arrestatie. Men zal zich herin/nieren, dat zich enkele maan den 'geleden te Amsterdam hdj twee- jon gens, ongeveer tien en elf jaar oud, na het 'gebruik van jam vergiftigingsver- schiijnselen hebben -voorgedaan, wélke van dien aard waren, dat de kinderen enkele dagen daarna zijn overleden. De vader, een zekere Vóek, won einde aan de Lauriergracht, deelde de politie toen- tertijd mede, dat hij zijn kinderen, welke tengevolge van de slechte tijden sinds ge- 1 ruü»iön tajid droc - brood odeten gegeten, eens wilde tracteeren en dat hij daarom bij een koopman op het Wate*rk)opïein een paar potjes jam had gekocht. Bij onderzoek werd in dJe darmen der bedde slachtoffers phosphorus gevonden. Omtrent den 'koopman, die de jam had geleverd, "kon de vader geen niadiere bij-, zonderheden miededeelen.. BovendlLen kon hetgeen de kinderen genuttigd haididen, ndet worden onderzocht, omdat de vader de potjes met de overblijfselen van de jam had weggegooid, bevreesd als hdj was, dat ook het jongste kind er van zou eten. Het geval wekte indertijd in breeden kring deernis. En rru is gisterochtend op last van de justitie de vader der bedde kinderen gear resteerd. Men vermoedt, dat 'hij meer van de zaak afweet en dat hij; in verband met een1 geldelijke uitkeering, belang had bij den dood der beide knapen. Hondenslachterij. Het was bekend geworden, dat 'bij een zekeren K., wonen de te O verscb>e, honden werden geslacht en dit vleescli bestemd werd voor worst voor men schel ijk voedsel. Inderdaad., bij een op Woensdag ingesteld onderzoek werd-geconstateerd, dat er een hleele partij worst aanwezig waö. Men wals juist bezig worst te faforiceeren. Eenige exemplaren zijn in beslag genomen ter onderzoek e>n het restant is in beslag genomen. Oplichters. De rijwielhandelaren Van der Hull en Bo«s tie Darneveld hadden aan een paar Haagsche grossiers, tegen con tante betaling, voor f 7000 fietsen verkocht. Toen dè machines echter in Den. Haag waren aangekomen, trachttien de kooplui op alle mogelijke manieren deze goederen zonder befalling, machtig te worden, wat hun' echter niet gelukte. Later vernamen de verfcoopers, dat zij met een .paai' be kende opfidchters hadden te doen gehad. Men zij dus op zijn hoede! De moord aan het IJ. Door een amb tenaar der Anusterdamsche Gentraie Re cherche is te Enkhuizen gearresteerd en gevankelijk maar Amsterdam overgebracht die 29-jarige sigarenmaker P., die zich te genover zijn familieleden zou hebben uit gelaten in 1913 den moord op hét 6-jaxig knaapje Hendrik de Klerk in den Buik- sloterpolder aan de «otverzrjdle van het IJ te hébben bedreven. Toen de familieleden van den betrokkene zijn uitlatingen ter kennis van commissaris Van Santen aan het bureau Warmoes straat brachten," on der wiens ressort d'e moord plaats vond, liet, dlaz>o d-t-rs mem «rieet/GGvex»Aan höt bureau Warm cesstra at onderging P. een scherp verboor, waarin hij evenwel ont kende den moord te hebben; gepleegd. V«an de hem ten laste gelegde uitlatingen her innerde Wij zich niets meer. P. is een alco holist., die reeds meerdere1 vonnissen ach ter den rug heeft eau aan wiens uitingen, miiisöchien in dronkenschap gedaan, men dan ook niet te Vee! waarde kan hechten. De politie heeft althans nog niet den in druk' den dader van den. schandelijken moord in handen te hébben. Hef broertje van den vermoorden knaap deelde inder tijd mede, dat degeen die zijn broertje had meegenomen, een terugstooiend uiterlijk had. Dit kan van den thans aangehoudene niet worden gezegd. De man zal «evenwel ter beschikking der justitie worden gesteld. Rechtzaken. De moord te Wolfheze. Bet gerechtshof te Arnhem heeft veroor deeld E. J. R., wegens moord op den jachtopziener Van Beek te Wolfheze en zware verwonding van eten politic-inspec teur Lovink te Arnhem, conform den eisch van den advocaat-generaal, tót levenslange gevangenisstraf. De -rechtbank 'had beköaafdie ontslagen van rechtsvervolging, met last tot plaat sing in* een krankzinnigengesticht. HAAGSCH GERECHTSHOF. A. S., 21 jaar, (boerenknecht te A 1 p h e n, tbanis gedetineerd!, en A. V., 31 jaar, wo nende te Alphen, waren door de recht bank te 's-Gravenhage veroordeeld resp. tot 9 maanden «en 6 maanden gev.-straf, wegens diefstal van kaas te Bodegraven. De le beklaagde 'Ceiklaarde den diefstal te hebban gepleegd in het pakhuis van v. d. Linde. Hij bad het gedaan met V. De 2e beklaagde verklaarde van den len beklaagde 13 kazen te hebben gekocht, hij had zie niet gestolen, dit zo-u S. alleen hebben gedaan. Op een vraag van den president, ver klaarde beklaagde wel te hebben geweten dat de kaas gestolen was, daar hij door S. van te voren was aangezocht om mede te giaan stelen. De «advocaat-generaal zou 't wenschelijk geacht hebben; dat beide beklaagden de zelfde straf was opgelegd, maai* do ar de eerste beklaagde niet in appèl was geko men en de officier van, justitie niet van de tweede, moest hij bevestiging van de gewezen vonnissen vragen. HAARLEMSCHE RECHTBANK. B. J. P. de V. had zich te verantwoor den wegens verduistering van f 50 ten na- deele vain het rijk. Als postbode te O u d e- wetering werd hem opgedragen in de tweede heMt van October o; m. een qui- tanfde te innen bij Dr. Mekhior. Van de f 88, die hij van dezen ontvang, gebruikte beklaagde f 50 ter dekking van een tekort. Demselfden 'diag had. hij n.l. f 60 verloren. Te zamen met f 10 eigen geld w«as die schade weer goed te maken. De officier eiechte een gév'angeni^(rj van zee maanden. Getuige Van Veen was door J. v. d. op den avond van 31 Dec. te II i 11 e gor mishandeld. De verklaringen van v. d. Schors g? tuigden tegen, het gedrag van den dikv.ij! iin beschonken toestand verkeerenden v, W. Bekend was in het dorp, dat v, d. meer dan eeng erg te keer gang tege rij ra buren, vooral 'e-Zaterdagsavond Nog verzwaarde vde omstandigheden v. W.'s omCkennen, op bedoelden avond j aanraking te zijn geweest met zijn buur man Van Veen en zijn brutale houdi^ tegenover de getuigen. De officier meende een gesvangenic&r, van 10 maanden te moeten easchen. AARLANDERVEEN. Ned. R.-K. Volkêbond. De Ned R,s Volksbond vergaderde op 15 Maart. Dc<, den ZeerEerw. heer Pastoor werden geïr, stalleerd vier nieuwe leden; besprej^ werden de vea'schillende artikelen der c» trale vergadering; alls afgeviaaii digclen w den gekozen de president, de heer Haanout, en de secretaris, de heer G. Voitk. Opgericht werd een afdeeling „E« bded in Gods huis", waarvoor zich m» léden opgiaVeu. Al© bestuursleden der ct-i pex'atie werden gekozen M. van der V«e ais voorzitter, A. Groen in 't Wout, s«i» taris, P. Strajver, penningmeester, J. Stc© voorenen C. van der Sluis, commisaariae ALPHEN AAN DEN RIJN. Verkooping. Uitslag der gisteren 4 hier gehouden verkooping van het heem h/uis met koetshuis en. tuin, staande s gele'gen bij het stal don Gouwsliuds te Al phen a.d. Rijn, ten overstaan van noten Kruseman -te (Bodegraven. Het percé in bod staande op f 7100, werd toegewta voor de ©om van f7650 aan den heerB Oskamp te Alpben u. d. Rijn. Te water. Gisteren viel van een wa tuig in dien Rijn alhier een persoon ow 'boord te water. Met een vaarboom, weil men den, drenkeling toestak, <verd de« uit zijn glevaarlijken toestand gered. - BODEGRAVEN. Tentoonstelling. Gisteravond jivarg wij in de 'gelegenheid de aangekondigi tentoonstellarig van teekeningen, veriea; digd door de leerlingen der avondschol te bezichtigden. Een groote verscheidenheid van teefe ningten op elk gebied wa«s tentoongeetói Zoo zagen we ismiaakvolle teefcenangen w bouwpilamien, kunsliig hewex-kte hébve ken, 'sohetsen van machinebouw zooïï als van kleine ijzerwerken. Een keurif collectie handschildwerkjeis wa© ten iet; geispreid. Vooral verdienen vermelding ca uit de hand geischilderde kalender, als! een keurig beweffkt (kiusis'ein. In een aangrenzend lokaal waren i zanderij jk op (gesteld de meermalen vos komende beschilderingen, als marmeifl en dergelijke. Ook op dit gebied was ca ■keurige verzameling aanwezig.' Een dni bezoek viel de tentoonstelling ten dtó ïretgeen' dan ook wél bewijst, d at het pc bli-ek dergielijke avondscholen op pri) weet te sa«e«lilen. Na deze beschrijving zien wij ons ji dwongen, ook een nadere beschouw? hieraan vast te knoopen. He>t viel ons n.l. op, dat bij d'e iKS» k'ens dier avondscholenrwaarvan het. wM hier was tentoongesteld, slechts êporadisi een enkele Katholieke jongen voorim-aa Zeer zieker mag dit niet vreugde worde geconstateerd, immers 't ils het beste te wijs, dat Roomsch Bodegraveai geen tra ai onderwijs verlangt. Maar nu dringt zich *bij ons de vraj op, wordt het nu niet meer dan hoog tiji dat« iets dergelijks op Katholieken gjftó- s'lag wordt opgericht? Het gaat toch niet op, dat onze jongtfl in vakkennis bij hunne andcrsdsnfcerdi collega's achterstaan, hetgeen toch op de duur het geval moet wórden. Laat bovenstaande daarom een spw slag zijn voor Roomscb Bodegraven, tegen heit. volgende winiter-seizoem id W Patronaat (waar zuilk een mooie gele?» beid bestaat) een dergelijke instelling 'd stand te krijgen. Middenstanas-Credietbank. Inéefc zer dagen gehouden vergadering dier Mid- denistainds-Grediiethank werd het aftredfil bestuur, alsmede de raad van toezicht, tej acclamafié herkozen. Het dividend over het afgeloopen i^' werd bepaald op 4 pGt. Gasjcanteoeneering. De brandstof®' commissie bericht ons het volgende: De brandstoffen-commissie te Bedel ven en oimfltr. heeft befiloten bij wijze ym proef het gas niet te rantèoeneereii. F' wil echter niet zeggen, dat het veriroï onbeperkt is. Het rijksranteoen bedi««^ voor de maand April voor lichtgas 9 en voor kookgas 20 M3., vermeerderd 2 M3. voor ieder lid van het gezin. E® gezin van zes personen mag dus in Ap totaal gébruiken 9 pl. 20 pl. 12 of 41 W1 Wie hierboven gaa.t, behoeft nog niet" vreezen voor boete of afsnijding, doch trachte zoo mogelijk bij dit cijfer te M ven. Dat is tevens ook voordeelig eigen beurs. LISSE. Loonactie. In de eergisiteravonnj' houden vergadering der blo.emiriwerW deuvereeniging „St. Isidoaus", welke was bezocht, werd het voorste! der trooii-so-rganieaties inzake een loonJ i 16 per week verworpen e«n muet 187 men vóór, 9 tegen e«n 3 blanco haak het loon van f 17 per week te hamdhaw NI513WKOOP. Schouw. H ear on dijikgnaai en h0® raden van« den pcslider Nieuwkoop Noorden hebben hakend gemaakt, dit

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1918 | | pagina 2