Uit de Omgeving Advertesitiën. DIENSTBODE GELOOF Eli WETENSCHAP. LEZING IET LICHTBEELDEN Opsiaro Vergadering eenige Kachels 2 prima Keuksnfornuizen Gemeentelijke Aankondigingen. GELDSG VERKLAARDE BüMS. De Burgemeester der gemeente Leiden brengt ter algemeene'kennis dat voor de week van Zaterdag 8 tot en met Vrijdag 14 December geldig worden verklaard: Bon MG. EJ 0 voor 2 K.G'. zaradaardappe- lon a 51/2 cl, per K.G. Bon No. D 1ö voor 2 K.G. zandaardappe- len a 5% cé. per K.G. Bon Mo. d tl voor 1 K.G. zandaardappc- ion sys cS. per K.G. Bon MO. 12 vcior ^-Va ons groene erwten 11 ct per pon®!. Bon Mo. D is voor 1 ons bak- en braadvet a 8 cé. per one. Ben 0 14 voor 1 ons zachte zeep a ct. per pOficJ. N. C. DE GIJSELAAR, Burgemeester. Leiden, 7 Deeember 1917. «Door B. en W. is aan J. C. Pïëterse ver gunning verleend tot het uitbreiden van de machinefabriek in het perceel Hooge Rijn dijk no. 42a. Door B. en W. is aan H. II. T. Heems kerk vergunning verleend tot het nitbrei- van de vleesóhbewerkingsinrichting in het perceel Doezastraat no. 8. groothandel, financiën, middenstand en arbeiders- bijeen te brengen in een perma nente commissie, welke de Regeering van advies .zal dienen ter zake van door de Regeering te nemen maatregelen voor be vordering van de stoffelijke welvaart. Die commissie vreesde de heer Troelstra, om dat zij het groot-kapitaal een voorsprong zou geven. Om-diezelfde reden vreesde haai de heer Marchant. Verder ging de heer Van Idsinga, die ip deze commissie zag liet begin van een soort vertegenwoordiging der bedrijven bij, de overheid fen dergelijke organisatie wenschte hij niet. Om dc.:e laatste reden zouden wij haar juist wel wenschen: Vermelden we nog uit de rede van den premier, minister Cortvan der Lin den, dat .hij de meening bestreed als zou iet politiek wazen om, te komen met ont werpen, welke alleen beoogen uitvoering te geven aan hetgeen allen in beginsel ge meenschappelijk besloten hebben. Doch wilden sommigen in de Kamer die ontwer pen politiek achten, dan was dat nog voor Regeering geen reden om die ontwer pen niet in te dienen. Dan moest de Kamer zelf weten wat zij deed. Wel liet de Pre mier uitkomen, dat hij ze gaarne ook be handelen zou; hij heeft een begrijpelijke voorliefde voor het bevredigingswerk, waaraan hij zulk een groot aandeel heeft genomen en hij wees er met nadruk óp, dat het een voordeel was als de Minister, die de geheele geschiedenis had meegemaakt, de behandeling kon bijwonen. Gisteren kwam de Waterstaats- begroot i n g aan de orde. Deze had een bijzondere actualiteit, doordat bij den jongsten storm opnieuw verschillende streken te lijden Lebben gehad door dijk breuk en ovenstroomi-ng-, De 'heer Sm een ge (U.-L.) sprak naar- aanlei ding hiervan een woord van deernis met. de geteisterde dealen des lands. Verschillende locale belangen kwamen ter sprake. STADSNIEUWS. Steuncomité. Bij den "eersten penningmeester ingeko men: van M. H. v. H. f 5; H. V. f 5; mr. P. A. P. H. f 50; v. W. f 5; F. B. f 10; firma gobr. B. te L. f 250; D. K. f 5. Bij den twee den penningmeester ingekomen:-van T_ T. D. f 10. Totaal met onze vorige opgave f10,817.64. Leidsche wascfvlmfustriqelen. Onder „voorzitterschap van den'heer Van Ommeren waren gisteravond in „Zomer- torg" talrijke Leidsche waseh-indue|rieeten bijeen, om er te vernemen een uiteenzetting- van den heer Kamerboek, publicist te Haarlem, over de concentratie der was- scherijen, Vooreerst zet de inleider het bestaans recht van den middenstand uitéén. Er moet bezuinigd worden, ook in de wasch- mduistrie.Doch- een maximum-bezuiniging door middel der concentratie mag niet plaats vinden, wel een individueel?, op dat de leuze waarheid-mag zijn: „Leven, en laten, leven". Waarom moet de kleine industrie slacht offer worden van het grootbedrijf? 't Be wijs is nog niet geleverd, doch het anti- concentra.tie-comité zal eerstdaags nader van zich doen hoor.en. Daarbij zal blijken den uitslag1 van de tnaandproef te Loos duinen en te Voorburg. Ondanks de kleine industrie bezuinigt, en bezuinigen wil, wordt spoed gezet' met de concentratie, door instelling van en kele commissies. Men behoeft er evenwel niet al te bevreesd voor te zijn, want vol-, gens afspraak zou de maandproetf worden afgewacht. Met cijfers toopt de spreker-aan, dat door concentratie slechts 4 cent winst per kilo waschgoed zal worden behaald, waar mede de groote exploitatie-kosten niet kunnen worden goedgemaakt. Het concen tratie-systeem levert daarom een tekort, voor sommigen ongeveer f 130 per week. Daarbij komt, dat de concentratie geen k ol eribc-sp.a r ing geeft. Spr. gaat dit na. waarbij hij besluit, dat de regeering slechts is ingelicht door het grootbedrijf, dat een egoïstische politiek voert. Zoo mag de eene klasse niét boven de andere be voordeeld worden. Als nu bij de concentratie niets tê win nen, maar alles te verliezen is, mag het geoorloofd zijn, dat de kleine industrie zich verzet, Zij, die strijden voor een rechtvaardige zaak, mogen ook rechtvaar dige resultaten verwachten. Ten. slotte doet spreker een gunstige toe zegging, die hij van den vertegenwoordi ger van den arbeid ontving, toen hij de zen vertegenwoordiger verzekerde, dat de kleine- en midden-industrie kan bezuini- fen, meer Üun in Loosduinen. Hierna had gedachtemvisseling plaats met den inleider. De heer Ant. Dieben be pleitte dé belangen A^an (de grootindustrie, terwijl de heer Hemerik, vertegenwoordi ger van de Leidsche brandstoffencommis- sae, het 40 pCt. kqlenrantsoen besprak. Deze, evhnals nog enkele andere sprekers, werden door den heer Kamerbeek beant woord. Na een dankwoord van den voorzitter werd deze geslaagde bijeenkomst gesloten. Prof. 25 r, K. Martin. Prof. Dr. K. Martin, hoogleeraar in de aard- en delfstofkundle, de palacontologie en de ehriata-Hographie aan de Leidsche Universiteit en directeur van het minera- logisch museum, herdenkt morg'en den dag, waarop hij 40 jaar geleden het hoog- leeraarsambt aan de Universiteit alhier aanvaardde. Oorspronkelijk bestond bij zijn amlbtgenooten, leerlingen en öud- leerl'ingen het plan, den hoogleeraar, die - rtiim een week geleden 66 jaar is gewor den, te huldigen, doch de hoogleeraar was daarvoor niet te vinden. Wel zal hij mor gen ten zijnen huize een receptie honden, zoodat' de gelegenheid bestaat dat men toch op dezen dag den jubilaris de hand kan drukken. Prof. Karl Martin werd 24 Nov. 1851 te Oldenburg geboren. Hij bezocht het gym nasium aldaar en te Lever. Na zijn eind examen gymnasium te hebben afgelegd, studeerde hij achtereenvolgens aan de universiteit te München en Göttingen, waar hij zijn studie voltooide. Ge-ruimen tijd was hij daarna verbonden aan het geologisch museum en werd vervolgens benoemd tot privaat-docent aan laatstge noemde universiteit. In 1877 werd hij benoemd tot hoogleeraar aan de Leidsche universiteit, welk ambt. hij aanvaardde den Sen December van dat jaar met een rede: Geologische Theorien der Jefztaeit. Tegelijk met zijn benoeming tot hoogleeraar werd. hij .aangesteld als directeur van bet -mineralogisch museum, dat totdien deel uitmaakte van het Mu seum van Natuurlijke Historie en daarvan- toen werd afgescheiden en dat sedert 1903 in een niéuw gebouw op bet'Van der Werffp-ark i& ondergebracht- Ten einde de verzameling van dit mu seum, met 't oog op onze koloniën, te kun nen uitbreiden, deed hij verschillende rei zen naar Oo&t- en West-Indië. In den aeademischen cursus 18951896 was hij rector-rnaghificu.s en hield hij ter gelegenheid van den 321stien stichtingsdag der umvep&iteit op 8 Februari een rede, getiteld: Uit liet jongste geologische ver leden der Nedierlandische Koloniën in Oost en West-Indië. Tal van werken en verhandelingen in tijdschriften zijn in den loop der jaren van zijn hand verschéroen. Prof. Martin is voorts lid van de Kon. Academie van Wetenschappen te Amsterdam, van de Academy of Natural Sciences of Philadel phia en ridder in de Orde van den Neder- landschen Leeuw. Wij twijfelen niet, of velen zullen mor gen van de gelegenheid gebruik maken en den hoogleeraar persoonlijk van hun sympathie en hoogachting doen blijken. ALPHEN. n Burgemeester Visser. Bij Kon. besluit van 5 December j.l. is, met ingang van 1 Januari a.s.de heer C. W. C. Th. Visser benoemd tot burgemeester der drie ver eenig da gemeenten Alpihen aan den Rijn, Aarlanderveen en Oudshoorn. LESS£. Diefstal. Wè maakten dezer dagen mel ding van een aardappelendiefstal bij M. Beelen alhier. De politie heeft de dader reeds gesnapt. Het bleek te zijn een zekere PI. wonende bij Vreeswijk alhier. OEGSt GEEST. Bons. Geldig verklaarde bons voor de week van 8 tot 13 December: Bon 61 voor 4 K.G. zandaardiapj) el en a fr/o ct.; no. 62 voor 1 ons vet; no. 63 voor 1 ons gort; no. 64 voor 1 ons zeep; n. 65 voor 1 ons bruine booten; no. 66 voor 2 ons groene erwten. OUDS^GDP.N. Plotseling sterfgeval. Gisterenmiddag had alhier een zeer plotseling sterfgeval plaats. Een inwoonster uit deze gemeente met name vrouw M., die zich tot het doen van inkoopen in den winkel bevond van den manufacturier Z., zakte plotseling in een, waarop .zij spoedig overleed. Het lijk van de vrouw werd naar hare -woning, die zij even,te voren oogenschijnlijk gezond had verlaten, overgebracht. De oorzaak van dit schielijke sterfgeval wordt toege schreven aan hartverlamming. V/OUBRUGGE. Benoeming. Wegens ongesteldheid van den heer Drenthen, hoofd der openbare school alhier, is door B. en W. tot tijdelijk hoofd benoemd de heer H. van Bohemen, van 's-Gravenhage. ZOETER Pd EER-ZEG WA ART. De verlichting. Jammer, dat de scherpe kou op St. Nicola as-avond nu juist niet aanlokte, om, langzaam voortwandelend, de electrische straatverlichting in de b*eide gemeenten te bewonderen. Een aardig gezicht is het, de lange reeks lampen te zien van de brug aan den Broek- weg tot ver in het dorp. Dok in de ver schillende winkels maakt het licht een goed effect en vooral de winkel van den heer Banmeier munt uit door een gelijk matige, niet al te ©terke verlichting.. Van een surprise kon begrijpelijkerwijze niet worden gesproken, wel, in zeker op zicht, van een geschenk, als men het ge mak en het gerief en daarbij het enorme verschil in-prijs met de vroegere gasver lichting in aanmerking neemt. Hulde verdienen zeker allen die hun beste krachten besteed hebben aan de tot standkoming van deze zaak en niet ont kend kan worden, dat de' burgemeester van Zoetermeer zich in deze volijverig heeft betoond. Te betreuren is zeker, dat nog zoo velen naar een aansluiting zitten te hunkeren, dat de huitenan'ensichen nog wel eenigen tiid met leede oogen op al die pracht zullen moeten neerzien. Ook het kookgas zal door velen op den langen duur no ode gemist worden. Zoo wij ons echter niet vergissen, heeft de directeur van het Delftsche lichtbedrijf gezegd, dat het niet totde onmogelijk heden zou fcehooren, als na den oorlog beide plaatsen,- .van DelfL uit, van gas en water zouden voorzien wórden. En deze energieke bedrijfsleider weet zijn beloften wel in daden om te zetten. Ook in dit opzicht opent zich voor onze beide gemeenten geen ongunstig perspec tief. Roomsche Agenda. ZONDAG. Leiden, 8 uur, vergadering jonge mannen uit den burger stand, „Place Royal', Noord einde. Spr. Zeereerw. Pater Borromaeus de Greeve. ZONDAG. Leiden. Half één verplichte vergadering in het zaaltje van de Wed. v. d. Berg, N. Beesten markt. Alleen toegang voor de Fabrieksarbeiders en arbeid sters van ,,St. Willibrordus". ZONDAG. A 1 p h e n. Buitengewone be langrijke vergadering R.-K. Kiesvereeniging, 's av. half 8, St. Jozef zaal; opkomst dringend gewenscht. DINSDAG. Roelofaren ds veen, 7£ uur, ontwikkelingscursus, on derwerp: „Het socialisme". DONDERDAG. Lisse, 7 uur, vergade ring R.-K. Kiesvereeniging in het Bondsgebonw. Spreker de de heer A. J. Oostdam, uit Leiden. Leger en Vloot. In de'week van 16 tot 22 December e.k. zal de oudste recrutenploeg^ (landstorm- plichtigen 1908b en miliciens 1918a) die omstreeks half Juli j.l. werd ingelijfd, uit de depots naar het veldleger vertrekken. De voor de uitzending geschikte man schappen zullen gelijkelijk over de batal jons infanterie worden verdeeld. Academienieuws. LEIDEN. Met gunstigen uitslag, afgelegd het doctoraal examen in de rechten door den heer W. C. Wijnaendts (Den Haag). De Geneeskundige staatscommissie be vorderde heden tot arts den beer. A. J. B. Oomen (Den Haag); tot sémi-arts den heer A. Endtz (Schiedam). RECHTSZAKEN. KRIJGSRAAD. P. S., landstf^-mplichtige, afkomstig van Voorschoten, had op een anders verlofpa® gereisd. Eisch: 8 dagen gevangenisstraf. J. W., landstormplichtige, afkomstig uft Leid e-n, stond terécht wegens tweede desertie. Eisch: 15 wekenmilitaire gev.sitraf. J. H. T., milicien-kanonniér, afkomstig van Leiden, .staat terecht wegens 1ste desertie. Bekl. bekende; hij was tijdens verlof gaan werken in Doetinchem hij hot inhalen van den rogge-oogst. en had een ongeluk gekregen, zoodat hij niet kon te- rugkeeren. Uit het getuigenverhoorbleek echter, dat dit niet geheel juist was. Eisch: 2 maanden militaire detentie. Mr. De Clercq verdedigde beklaagde. Laatste berichten. Als advocaat en procureur bij den Hoo- gen Raad werd heden beëedigd mr. E. A. Zorab, wonende alhier. De onderhandelingen over den wapen stilstand. St. PETERSBURG, 6 Dec. De Prawda maakt, den tekst openbaar van de over eenkomst over een wapenstilstand, die tus&chën de 67e Russische divisie infanterie en de 31e Duitsche divisie infanterie is ge sloten. Er- staat geen woord in over een verbod van troepen naar andere fronten over te brengen. Uit Roemenië. LONDEN, 7 December. De „Times" ver neemt van een correspondent in het Roe- meensche hoofdkwartier d.d. 8 dezer: „Ik ben terug van een bezoek, aan de Russische legers in Roemenie, bij welke legers een diepgaand verschil van opinie bestaat ten opzichte der houding die tegen over het nieuwe bewind der Bolsjewiki moet worden aangenomen. In het zesde leger onderteekende één divisie den wapenstilstand, terwijl de in de gevechtslinie daaraangrenzende divisie schoot op een Duitschen generaal, die be geleid door 4 officieren en 20 man over de voorwaarden kwam spreken. De legers uit Moldavië en de Boekowina, die altijd weinig animo hebben gehad om te vechten, hebben zich met den vijand verbroederd. Op vele vakken van het front keeren de deserteurs naar hun troep terug, omdat zij vinden, dat het eten daar beter is dan thuis. Over het geheele front krijgen de bolsje wiki de overhand. Vandaag is generaal Rogussa, die het vierde leger aanvoert, op last /van de com missie in hechtenis genomen. Uit de Pers. De roode tactiek. 'De M a a s b ode schrijft: „In een artikel van het roode hoofdor gaan, dat steun vraagt voor den „moder nen" bond van textielarbeiders ter zake van het Tilburgsche conflict, wordt de ge legenheid te baat genomen, om de Katho lieke organisatie weer eens extra in den hoek te duwen. De schrijver heft een jeremiade aan over die domme. Roomsche werklieden, welke, gevolg gevend aan de roepstem hunner geestelijke overheid, zich op Katholieken grondslag organiseerden. Thans plukken zij schimpt de „Volk"-schrijver „de wrange vruchten, van hun gehoorzaam heid". Immers „de R.-K. werkgever® vor men een eenheid jnet hun andersdenkende kollega'k, de macht der arbeiders is ge splitst". Waren ze maar niet gehoorzaam geweest, d. w. z., hadden ze hun Roomsche overtuiging'geofferd aan hun lidmaatschap der socialistische vakvereeniging, „dan .zouden wellicht de fabrikanten zich nog wel tweemaal bedacht hebben, alvorens tot uitsluiting over te gaan." Men lette vooral op dit „wellicht". Want deze roode stokebrand gelooft zelf niet dat van de federatief aaneengesloten arbeiders minder invloed zal uitgaan dan wanneer hun organisatievorm aan het rots» de recept beantwoordt. Dat tegenover elkander stellen van da neutraal-georganiseerde fabrikanten en de gesplitste macht der arbeiders is pure la- rielarie, waarmede de socialistische voge laar heu&c'h geen ibewusten -Katholieken drganisatieman in den strik lokken zal. Integendeel zal de arbeider, die Katho liek doorzicht heeft/in heel den loop van dit conflict zijn overtuiging bevestigd zien, dat voor den Katholiek hij .zij patroon of werknemer - geen plaats is dan alleen in de Katholieke organisatie en dat hjj met anders te handelen de practische beleving zijner Katholieke overtuiging in de knel ziet gedreven. De feiten spreken daarvoor te duidelijk." Borperlijke Stand. BODEGRAVEN. Geboren: Marianne, d. van J. Gans en D. Piffèr. Gerard Marinus, z. van P. March al en M. J. Rijkaart. Ondertrouwd: S. Oosterom 27 j. en H. Lakerveld 27 j. Getrouwd: P. F. Graaf stal 27 j. en P. W. van Veen 27 j. K. I. Graafstal 24 j. en W. M. van Veen 25 j. O v e r 1 e d e n: F. Nap wedr. van M. de Beeld eerder van K. Breedijk 86 j. B. M. Sterk 3 j. RSJN8ATERWQUDE. Overleden: Gerardus B ere bs hoef, 8 mnd. iarktberichten LELDEN 7 Dec. Veemarkt: Aangevoerd 0 paarden fa f 0 Teulens 1' af 15 sfcieien f120 a f 45'D, 39 kalf- en melk koeien 1200 af 410, ^24 varekoeien f 140 a f330, (schoon a.d. haak), 251 vette ossen en koeien f160 a f490, per kilo f 0,95 a 1'1.40 123graskalveren f 65 a f 95,22 kalveren (vette) f50 a f 145, per kilo fl,a f 1,60, 30 kalveren (nuchtere) f 9 a f 18, 543 schapen (vette) f 28 a f66, per kilo0,60 af0,70, 1137 schapen (weide) f20.a f40.,251 varkens (magere), f14 a f45, per kilo fÓ,a f,196 biggen f3.00 a f9.7 bokken of geiten f7 a f16. Lammeien (vette jarige) 000 f0 a f 00 per K.G. levend gewicht. Ter markt aangevoerd: 852 Runderen; 52 Kalveren, 16S0 Schapen en 00 Geen Handel. Kaas. Aangevoerd 60 partijen. Besteed werd voor: le soort Goudsche kaas van 1*68,tot f71,2e soort Goudsche kaas van t'63,— tot f67,le soort Leidsche kaas van f70,— tot f73,2e soort Leidsche kaas f 66,tot f69,Alles per 50 K.G. Aan de stadswaag gewogen: 85 partijen, 3705 Stuks kaas, wegende 27991 Kg. Handel voor Goudsche kaas matig. Leidsche vlug. GOUDA, 6 Dec. Kaas. Aangevoerd 33 partijen, handel vlug, le qual f69,50 af 2c qual f66 a f 68, Zwaardere fGestem pelde f 71,50 a f68.70 Boter, goede aanvoer. Handel vrij vlug. Weiboter f 1.401,45. Goeboter f 1,47V2L55. Eieren. Prijzen per 100 stuks f,00,00 Vee. Melkvee: redel, aanvoer, handel en prijzen traag; vette varkens, weinig aanvoer, handel flauw, 455J5 ct. per 1/2 Kg. minder gewicht f 0.40f 0.45, p. 1/2 Kg. magere biggen, weinig, aanvoer, handel matig f 0.90—1.40 per "week, vette schapen, geen aanvoer, handel f— a flafnmeren, groote aanvoer, handel vlug, f 16 a f52,50 nuchtere kalveren, weinig aanvoer, handel matig fl0af38, graskalveren, geen aan voer, fokkalverén f 18 a f28. UITHOORN, 7 Dec. Kaas» Heden aange voerd 54 partijen, piijs Goudschekaas, le soort f 69,50, 2e soort 1' 56—68; zwaardere f f—Rijksmerlc t 70,50. Handel vlug. LEEUWARDEN, 7 Dec. Boter. Aange voerd Fabrieksboter /3 /6 vat. Prijs f 3,05 tot f 3.24 zonder consent. Kaas. Aanvoer 103S6 K.G. Nagelkaas f 19 f 34 per 50 Kg. Telegrafisch Weerbericht. volgens waarnemingen verricht in den morgen van 7 Dec. 1917, medegedeeld door het Kon. Ned. Meteorologisch instituut te De Bilt. Verwachting tot den avond van S Dec.: Matige tot- krachtige- tijdelijk^ wellicht> stormachtige Zuidelijke tot Westelijke wind, meest betrokken of zwaarbewolkt, waar schijnlijk regenbuien, aanvankelijk zachter. Temperatuur hedenmiddag 4 uur, 45 gr. Fahrenheit. 8 Dec. Zon op 7.43, Zon onder 3.54, Licht op 4,54. 8 Dec. Hoogste waterstand in Katwijk 9.32. Financieeie Berichten. Medegedeeld door de firma LeoRuijgrok. Wisselnoteeringen (Amsterdam). Zicht. Londen B Parijs Berlijn Zwitserland Weenen Kopenhagen Stockholm f 11.22 41.60 39.60 54.10 24.— 75.— 81.85 gevraagd tusschen do 15 en 20 jaar. Fr. brieven onder [etter V aan J. VAN VLIET, Lage Zijde 63, Alphen a.d. Rijn. 4826 Gevraagd met 1 Januari een Bist Meisje, niet beneden de IS jaar. Adres: Th. STIJNMAN» 4807 &CS6ie2eE'5neEs|©. Terstond gevraagd, wegens ziekte der tegenwoordige, een net R.K, Kindermeisje, voor Noodhulp, van g. g. v. Adres: WALENKAMP, Steen- 8 tra at 6. 4843 Advortoeren doot verkoopen„ H.H. BAKKERS. Januari of later biedt zich aan R.K. Burger-Jostgmenseh als brood- of als brood- en cn banketbakkersbediende. Prima referentiën. Vrij van dienstplicht. Brieven onder No. 4837 bur. van dit blad. Er biedt zich aan een R.SC. Smidsknscltt, om 15 Jan. a.s. of eerder .in dienst le treden. Fr. br lctt. S, B. PAAUW, Boekh., Roelof- arendsveen. 4788 Heden in lossing een lading VoeraairdappeSsBi. Aan hetzelfde adres te koop Pootaardappelen, Eigenheimers Rcode Star, Bonten cn Blauwe. Beleefd aanbevelend. JOH. OVERMEER, Aardappeïhandel Zoetervvoude, Telef. 7, 4889 Aangeboden: 4332 Brandhout en Takkebossen, bij J, TURK, Roelofarendsveen, DEM. LE! GEWONE VERGADERING op VRiJBAG !4 DECEMBER !9!7, 's avonds 3 uur, \n FOYEIRi des* SSadsgsStoorsaaS (Ingang Breestraat) door den WelEervy. Hooggel. Keer FroS. F. G. GROEMEM, Hoogleeraar aan het Seminarie te Warmond, over: „©pgravirsgerc m PaSssii^a". Introducties en inlichtingen bij den Secretaris J. P. A, BRAKD, Nieuwe Rijn 61. 4835 op Maandag 10 December a.s., des morgens 9 uur, in het Caié „GULDEMOND", te WOU3RUGGE. Lazing -van den heer A, VAM WOMEN onderwerp4799 Do toestanden in het Vee- hoadersbedrljf. e"enige veehouders. Toegang vrij. Terstond gevraagd een bekwame Rijwielhersteller halfwas of vergevorderde, bq W. C. VERBAKEL, Mr. Smid, Boskoop. 4816 Ter OPRUSMiNG aan- cgetjodlera 4S33 besasden fahrieksprsjaen, alsmede H. B. STiPDQMK, ROELOFARENDSVEEN Uil de Iharedi 6© koop Een woonhuis, bevattende: voorkamer met keuken, schuur en erf, gelegen aan den Schelp- weg. Te bevragen bij H. WAR MERDAM, Leidsche Vaart te 1 Noordwijkerhout. 4825 PIANO aangeboden, goed van toon, geschikt voor eerstbeginnenden voor 70 gulden. Tevens een Dobbermann Pincher, ruim 2 maanden oud, waarvan de ouders bekroond met prijzen en eereprijzen. Te zien Uiterste Gracht 1 bij de Nieuwe Rijn. 4834 KOOI* Te koop aangeboden: koe-en paarden-hooi, geperst in balen, zoowel per wagon als in kleine hoeveelheden. 4817 G. v. d. PUTTEN, Noord wijkerhout, Telefoon 488. ¥©orsclïoteBi. Abonnementen en Ad- vertentien voor dit blad worden aangenomen door P. v. d. BURG.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1917 | | pagina 3