Uit de Pers. Gemengde Berichten. Sociaie Berichten. VERKOOPINGEN. KERKNIEUWS. SPORT. lioewQ], aldus spr., zulk een vertrou wen dikwijls teleurstelling brengt. Spr. zegt ten slotte, dat men met 'de reorganisatie der kiesvereenigingen de besprekingen op de vergadering van den Algemeenen Bond Bond moet afwach ten. Met een opwekking om aan de nieuw georganiseerde kiesvereenigingen zijn beste krachten te schenken, besluit spr. zijn duidelijke en heldere uiteenzetting. Van de rondvraag werd een zeer druk gebruik gemaakt. O.a. deelde een der algevaardigden mede, dat men hem had verzocht, lid te worden van een bond van landbouwers, die personen van alle richtingen zou omvatten en zich ten doel zou stellen, landbouwers in de Kamer te brengen. Deze mededeeling gaf den voorzitter aanleiding om nog eens met klem te waarschuwen tegen politieke standsorganisaties, ook onder de Katholieken zelf. Als men onze partij zou gaan scheiden in standen of groe pen, dan zou de Evenredige Vertegen woordiging ons nadeelen brengen, al wonnen we er wel tien zetels bij, nadee len, zoo groot, dat ze niet te overzien zijn. Te ruim zes uur werd de vergadering, die precies te vier uur was aangevangen, gesloten. De opkomst van afgevaardigden was zeer groot, maar de zaal zooals tel- kenjare zeer klein. Wij hier in Leiden schijnen gemakkelijker over een flinke zaal te kunnen beschikken dan de in woners der Residentiel Bij het aftreden van Minister Bosboom. De Vrijzinnig Democraat zooals men weet, behoort de heer Marchant, de voorsteller van de motie, die minister Bosboom Donderdag heeft doen vallen, tot de vrijzinnig-democratische partij het aftreden van minister Bosboom be sprekend, schrijft, dat in de motie-Mar- chant, die den minister van Oorlog ten val bracht, drieërlei meening tot uiting kwam. Afkeuring van het thans oproepen der oude landstormers, die daardoor zwaar getroffen worden in hun ge zinsleven en hun beslaan. Afkeuring van de daad des minis ters, die een besluit der Kamer naast zich neerlegt, terwijl hij te verstaan geeft, dat hij zijn houding nader zal overwegen. In de uitspraak der Kamer zit ech ter ook een derde element, dal bij verschillende leden zeer ernstig heeft gegolden bij het uitbrengen van hun stem. De heer Bosboom stond als minister zwak, het leger stelde in hem geen vertrouwen, vond in hem niet den krachligen or ganisator, den man, die volgens een vast plan opbouwde onze weerbaar heid. Hij zwenkte naar denkbeelden van anderen toe, begon aan de uit voering ervan telkens weer te laat. En zelf peuterde hij. Wat heeft deze minister van ons leger gemaakt in de vier jaren, die hem zijn gegeven, zoo vroegen velen zich af. En de ongerustheid in legerkrin- 'gen, maar ook daarbuiten, steeg de laatste weken, toen bleek, dat meer en meer de coterie-geest, die zoo vaak de weerbaarheidsvraagstukken bebeerschte, in kracht en invloed won. Een gewoon verschijnsel: hoe zwakker minister, hoe sterker de macht van den kring, die het mili tarisme en het eigenbelang als afgod aanbidt, die sterk is in het wegwer ken van officieren, die buiten de „club" staan en gevaarlijk dreigen le worden. De positie van minister Bosboom "was ondergraven. Zijn advies, zijn oordeel had schier geen beteekenis meer in de Kamer noch daarbuiten? De uitspraak der Kamer, dat zij 'de oude landstormers zoo laat mo gelijk wil oproepen om het maat schappelijk leven zoo min mogelijk te ontwrichten, dat zij haar positie ten opzichte van de regeering ten volle en onverzwakt wil handhaven, deze uitspraak heeft slechts den laalsten mokerslag gegeven, tegen het wrakke ministerieele gebouw, dat reeds maanden op invallen stond. De Nieuwe Courant zwaait lol toe aan •ud-minister Bosboom voor de wijze, waarop hij in de critieke tijden het leger heeft weten te mobiliseeren. Dan gaat net blad verder met er op le wijzen, dat de opvolger van den afgetreden minis ter ongetwijfeld zal komen te staan voor een bijzonder zwaren laak. Niet als zijn voorganger met het Departement den moeielijken mo bilisatietijd doorleefd hebbende, komt hij aan het bewind, terwijl tal van belangrijke vraagstukken afdoe ning vragen en een ongekende groo- te verantwoordelijkheid op zijn schouders zal dragen. Over de oplossing van het onbe- teekenende -verschilpunt, waarover zijn voorganger is gestruikeld, be hoeft hij zich niet warm te maken. Immers het had geen principieele beteekenis en wordt van de zijde van het kabinet ook na de twee Ka mervotums blijkbaar niet als van principieele beteekenis beschouwd. Maar wel zal hij zijn aandacht hebben te wijden en hier komen wij aan de debetzijde van den afge treden bewindsman aan de ver sterking van het leger nietinnu- merieken zin (Wij spatieeren. Red. L. Crt.) doch in inwendige kracht, aan vermeerdering van het aantal georganiseerde divisiën, aan meer evenredige uitbreiding, aan uitbreiding in de diepte, aan de be schikbaarstelling van meer onder- deelen der artillerie zij het aan vankelijk zonder o! met verouderd geschut, maar gereed tot bediening van nieuw te verwerven materieel aan de opleiding van meer tech nische troepen, aan het verschaffen van meer mitrailleurs, aan een ver der doorgevoerde mobilisatie der nijverheid, aan betere voorbereiding tot het doelmatig gebruiken van per sonen van allen denkbaren aard in een woord aan het dieper organi- seeren van de weerkracht van het volk. - Menigeen, die het bovenstaande leest, zal een minder aangenaam gevoel krij gen alsof er een zuigpornp op z'n porte- monnaie wordt gezet, orn er de nog slechts schaarsche dubbeltjes uit weg te trekken. De Telegraaf schrijft, dat als opvolger van minister Bosboom vooral twee op- perofficieren op den ovorgrond treden, een die nog in actieven dienst is en een gepensioneerde. Hetzelfde blad wijst er op, dat we se dert 1848 niet minder dan 32 ministers van Oorlog gehad hebben. Dit departe ment heeft méér dan eenig ander van hoofd verwisseld: 32 ministers in nog geen 69 jaar, hetgeen beteekent een ge middelden zitting-duur per minister van 2 jaar en enkele maanden. De heer Bosboom, die 3 jaar en 8V£ maand aan het bewind is geweest, is dus een heel eind over :t gemiddelde heen. Van al zijn voorgangers sedert 1848 hebben er maar drie langer zitting ge had dan hij: minister J. W. Blanken, uit het tweede kabinet-Thorbecke, die vier jaar aan het bewind was, minister A.W. P. Weitzel, die de portefeuille van Oorlog droeg in het kabinet-Heemskerk van 23 April 1883 tot 21 April 1888, dus 5 volle jaren, en minister J. W. Bergan- sius, die in het kabinet-Kuyper ruim vier jaar zitting had. (Het blad vergeet, dat de heer Bergansius ook in het ministe- rie-Mackay heeft zitting gehad en wel 3 jaar en 4 maanden, zoodat hij in het ge heel 7 jaar en ruim 4 maanden minister is geweest.) Be Landstormers van 1908. Hierboven kan men lezen, dat de „Nieuwe Crt." de kwestie van de oproe ping der landstormlichting 1908 „onbe- teekenend" noemt en niet van „princi pieele beteekenis". Anders oordeelt De Tijd hierover, wat blijkt uit het volgende: Een bericht uit Den Haag meldt, dat men niet erop behoeft te reke nen, dat de oproeping van de land- storm-jaarklassé 1908 zal worden ingetrokken. Wij vragen ons af: is men aan het Ministerie van Oorlog zenuwachtig geworden? De Minister van Oorlog is geval len, omdat hij de militielichting 1918 niet wilde doen opkomen vóór de landstormers van 1908. Do Kamec bogroap ton. vollo, wol- ke bezwaren ermee gepaard gaan, wanneer menschen van 29 jaar uit hun werkkring en huisgezin wor den getrokken naar de kazerne. En de minister heeft niet voldoen de aangetoond de noodzakelijkheid van den maatregel. Dèt is ten slotte de kern van de quaestie. Niemand twijfelt er aan of, wanneer de heer Bosboom de Ka mer had overtuigd van de noodzake lijkheid, de motie-Marchant zou zijn afgestemd. En nu wil men aan het Departe ment van Oorlog tóch doorzetten! Dat is vooreerst een miskenning van het controle-recht der Kamer. Maar buitendien is het een voor- uitloopen op de plannen van Bos- boom's opvolger. Dat men nu reeds één dag na het votum der Tweede Kamer kan ver zekeren, dat men zich aan dat vo tum niet zal storen en men blijk baar evenmin rekening zal houden met de opmerkingen van de Kamer leden van Twist, Eland en Ter Laan het lijkt ons niet in het belang van de in deze dagen zoo hoognoo- 'dige samenwerking tusschen parle ment en regeering. Verdronken. Aasuge&ofet door het schoone woer hadden zich Zaterdagmiddag omstreeks 4 uur oenage Scfceveningeche jongelieden aan een. golfbreker nabij het Wan-öelhoofd te waster begeven, twee in ee® bootje en twee zwemmend in zee. Van deze laatste bleek een minder goed te kunnen zwemmen en» dreigidie door de branding bij den golfbreker te worde® overmand. De andere zwemmer, zijn broeder, ee® 18-jarige jongen, wonen-dein d!e Dirk JJoo. {genraadstraat te Scherveningen, wilde hem te (hulp komen, db-dh werd. aedl de prooi der gotfven en -verdronk, onder dé ©ogen van zijn vriendaa in- hei bootje, die te vergeefs trachtten hem te redden. Een grenadfrer begaf zaah te water en slaagde er in dien» anderen zwemmer be tonden aan land te forengeni, maar de on- gekukkiigie H. v. N. dreef door de sfcroonattng weg en was niet meer to bereiken. Vele toeschouwefre ware® op biet strand getuige van deze tragische gebeurtenis. Het lijk van dien verdronkene us» nog niet aange spoeld. Stroopers. Een drietal personen, bezig met stroopen, werden door den heer K. te Nieuwer-Amistel geattrapeerd. Ze verzetten rich echter en gingen den. heer K. te lijf met een- zwaan* knuppel hooit, waarna men hem in em sloot drong. Een zekere B. toevalüg daar «passéerende, kwam te hulp, waardoor de heer K. voor verdere mi sham dieldmg werd (bervrijrwaard. Een der (boosdoeners is reeds gearres teerd en te Amsterdam aan de justitie overgeleverd. De kerkdiefstal te Maastricht. Anna B-> gewezen dienstbode van Mgr. Dy, E. Meuten, «teke® van Mae0tittch4 Tprcdqdht van. den cüielstaJl in die St. Marailafi, tegen wie die rechtbank nog fuitpsraak motet «kien, ie na als genezen ontslagen te zijjn njób het knankriimigengeertkht te Grave, overgebracht waar het ztekentoui© Cahra- riënberg te Maastricht, ten emde aldaar een ernstige opematSe te ondergaan». Aanvankelijk weigerde zij zric/h aan de operatie te onderwerpen, en werd aaj we derom overgebracht naar het Hune van bewaring aldaar. Later evenwel stemde zij toe, zioh onder geneeskundige behandeling te stellen en werd zdj in verband, hieimecle wederom getransporteerd naar het zieken huis, waar zij thans verpleegd wordt. Misdaad of ongeluk. De politie-agent Wenting te Breda verliet Vrij dagnacht te 4 uur het hulpbureau aan dien Boedmeer- singel', doch is na dien tijidi ndiet meer ge zien. De ccmtroleereaidJe (hoofdagent is hem niet tegengekomen. Op vermoedeni, dat de man door de duisternis misleid te water is geloopen (ér branden des nachts geen Lan taarns meer) is den geheel-en ochtend naar hem gedregd, doch tevergeefs. Daar die wijk, die da man te loop em had, niet van de gunstigste is, is het vermoe den van misdaad niet geheel uitgestoten. Nieuwe aardappelen. Op dte gemeente lijke groenten- en fruitveiling te Vlissin- gen werden Zaterdag nieuwe aardappelen v-ea.fk.oclit 59 cent pea* K.G. Mobil'ieatie-nood? Bij die gehouden, ver pachting van staanplaatsen o-p de a.s. ker mis te Delft was o. m. hot hoogst ingeschre ven voor een stoomcaroussel f 3707, rodel baan f 27CO, draaimolen f 505, liuchtechom- mel f 660, beigmetskraam f 506,inogakraam f 400, aeroplan f 1735. cake walk f 1800, weptent f 400. Onvoorzichtig. De landbouwer Van Hevele Plakkebod. te IJzemdijke, had! vier zakken, pootaardappelera in -de nabijheid van' de draadve»rsperring neergezet. Tijden® een korte afwezigheid werden zdj door Duit- sche soldaten onder den draad door weg gehaald. Toen hij reclameerde, kreeg hij ea* de helft van terug. Het drama te '8-Gravenhage. Ook het tweede slachtoffer van het drama in de Raadhuisstraat te 's-Gravenhage, mr. A. J. Frölich, te overleden. Omtrent de aanleiding tot dit drama tast men in het duister. Het staat wel vast, dat financieele omstandigheden niet de aanleiding zijn geweest. Diefstal door een deserteur. Bij een R.-K. geestelijke te Amersfoort vervoegde zich dezer dagen een- Duitecher voorgeven de dieeerteaa* te zij». Na onderstand ont vangen te hebben, werd hij onder dak ge- biacht hij de familie B. aan het Havik. Na met de huisgenooten ter keifke te zijn ge weest, is hij echter plotse&ng verdwenen en kwam men ten huize van B. tot de ont dekking, dat f 40 werden vermist, De pjoli- tie zoekt, thans den deserteur, in wien men den dief vermoedt. Van fret «Kracn en «*e DoOtMn; Oj; straat opgevangen: Moest die Bosboom n-u om zoo'n futili teit weg? Ja^ door de boomien koraden ze in de Ka mer het fcosch niet meer zien! (Vad.) Een echte bul. Portugees-che soldaat in- Deka-goabaai is stomdronken Lange den weg neergevallen. Passeert officier met peleton: de dood wordt geconstateerd en naar 's lan-ds ge bruik gaat men onmiddellijk tot begrafenis over. Omfloerst vaan-, toespa-aak, lijk wordt neergelaten, salvo! Op het juiste oog.enbMk (k-omt. de zuiplap tot z'n positieven en maakt luid misbaar, wordt uit den kuil geholpen -en krijgt 5000 reis boete wegéns de verstoring van een begraf e rospl e ehtighésld. Onweer. Vri jdagraadidag woedde ho ven Stadskanaal een hevig onweer. Bij vele ingezetenen wèrde de electrische lei- dfing getroffen en stuk geslagen. Bij den landbouwer D. sloeg de bliksem dwars dlóor een halk, die gedeeltelijk verbrijzeld werd ea» vloog daarna het dak weer uit. Onmiddellijk sloegen do vlammen het dak ufiit. Met vereende krachten werd men den brand meester en verbrandde alleen een deel van het dak. Fijne familie. In den nacht van 20 op 21 April werd inbraak gepleegd in het kan toor* der Z-eeuwsche Kokaxmaatechappij te Middelburg en werd aldaar een belang rijk bedrag aan geld ontvreemd. Dadelijk viel bet vermoede® op een familie. De vader van dit gezin is kuiper in den olie molen, die aan het bedoelde kantoor grenst. Daarom werd een ondei*zoek in zijwerk plaats ingesteld en daar werden werktui gen gevonden,, waarmede de inbraak zoo goed als zeker heeft plaats gehad. De man werd diea dag aangehouden^ daar* hij toch reeds e enigen tijid verdacht werd. Intas- schen werd het onderzoek voortgezet en kwam men tot de ontdekking, dat er reden wa.s nog' een. tweede maal huiszoeking in den oliemolen te doem, waarbij het groot ste deel van het geld werd teruggevonden, dat op verschillende plaatsen was verstopt, o.a. in een olievat, in een klomp, in een tabaksdoos, waarop de naam van de® ver d ach te stond, enz. Ook werd een partij chocolade gevonden», dSe enkele weke® eer der ontvreemd werd van een wagen, die bij den oliemolen was gezet. Tijdens het verhoor bij den rechter-commissaris werd ook de vrouw gearresteerd, terwijl tevens bleek dat drie zoons van dit echtpaar me deplichtig ware®. Zij zijn nu opgespoord. Ontploffing. Aan boord van de ,,Ame- rican" van de American Petroleum Company, loggende aan Wülton's Scheepswerf aan den Weetkousdiik te Rotterdam, heeft een hevige ont ploffing plaats gehad, gepaard gaande niet èetn geweldigen knal. Dit geschiedde bij het -openmaken van dlezfich ins ihet voor schip bevindende tank no. 8, waarbij een voorman de ortvo ourzd dhfigb e id had zich va® een brandende kaars te bedienen. Tank no. 8W dlie gastvrij gemaakt moest worde®, is uit elkander gesprongen, ter- wijl tin het voorschip aan bo&boord^jide edn ©root gat is «"es-Lagen en dit gedeelte van de „American" ivott water te gètoopen. Vier personen kregen ernstige brandwon den aan hoofd en handen. Vermist werd een jongen van ongeveer 17 jaar, die tok in -het voorschip wertkzaam was. Zijn lijk 4s latei* In het ruim gevonden, toen het tankschip uit het «Dok, waarin bet stond toe® 'de omtpliofULng plaate had, in een an der dek op dezelfde werf gebracht was. Er ^tem-d ongeveer 6 meter water in het iNXirócMp. Nieuwe kolenmijnen. Uit Weet-NoorcL Brabant wordt gemeld', dat als nieuwe bro» voor brawdiatolfen ontdekt zijn... de mot koolasch verharde .wegen; de koolasch wordt er uitgespit e® als brarudetoif aan den man gebracht, natuurlijk zondier toe stemming van dé belanghebbenden. Groote brand. Zaterdagavond oni- etreeks haf twaalf ontstond door onbekende oorzaak branid in een opslagplaats op een weiland nabij cLen Schiedamschen weg te Rotterdam, waar circa 30.000 K.G. paarde- boonen en klaver bewaard werden toebe- hoorende aan de N.V. Vervoermaatschappij Daar dé bramd ongeveer' 500 M. van de ddchtsbijzijnide leidingaansluitingen: plaats had, was al het slangenmateriaal van- 9 brandspuiten noodig om met 4 stralen wa ter te kunnen geven. Ongeveer 3/4 van den, voorraad verbrandde. Den geheel»® nacht bleef men spuiten en de brandende massa uiteenhalen. De roode gloed was uren ver te zien. Onze spoorwegen. Door de NederlamL- sche spoorwegen is bepaald dat ingaande 21 Mei a.s. het goederenmateriaal van SS. N. C. S. en H. S. M. gemeenschappelijik zal worden gebruikt Onweder. Zondagmorgen is bij zwaar on we der ee®. koe vam. de® veehouder J. Evertsen te Weespercas-pel in do wei door den blik-sem getroffen en gedood. Te Zuid laren sloqg de bliksem in de behuizing, bewoond dooi* H. Bakker, De daardoor ontstane braml werd door de be1- woners gebhischt. Ongeluk. Op de steenfabriek wan den heer Paré te Druten had zekere v. L. uit Leeuwen: het ongeluk door de as eener eteenpers gegrepe®, te worden, met. het ge volg dat rijn bedde beenen deerlijk ver minkt werden ©n waarschijnlijk zulle® moeten worde®, afgezet. Ductfa.lve omgevaren. Dooa* het uit gaand.? stoomschip .,Etta" is gistermorgen ducdfaïve rood 10, in den Hoor® beneden Maahlöuris, omgevaren. Beng van R. K. Kaashandelaren. Z.D.H. de Bis-schop van Haarlem heeft goedgekeurd: de statuten van den R.K. Kaashandelaren-Bond i-n het Bisdom Haar lem, ais vakbond van, de Hanze. Tot alge- retcxni: gGcetolijk. ad-viceur van deze ver- eenig in g in het Haarlemsche diocees be- noemde Z.D.H. den Weleerw. heev B. P. M. de Jong, kapelaan te Gouda. Voor zitter van. den Bond is de beer Heameman te Alkmaar, le secretaris de heer M. T. Moons, te Gouda. De (Rijlteweriilieden laan de artüleriein- richttngen. Men meldt: In aansluiting met het bericht over de ontstemming onder de Rijkswerklieden, veroorzaakt door het lange uitblijven van de eindvoorstellen van de Commis sie van onderzoek en de directie der ar tillerie-inrichtingen, welke reeds gerui- men tijd in het bezit van den minister van Oorlog zijn, alsmede in verband rnet den minister-crisis aan hei departement van Oorlog, heeft het hoofdbestuur van den Alg. Ned. Rijkswerkliedenbond de betrokken afdeeling uitgenoodigd tot het beleggen van een buitengewone le denvergadering, welke te Amsterdam zal worden gehouden op Zondag 20 de zer in gebouw Frascatie, terwijl de af- deelingen Zaandam en Delft een derge lijke vergadering in voorbereiding heb ben. Op deze vergaderingen zal bet hoofd bestuur verslag uitbrengen van den hui- digen toestand en de situatie bespreken welke ontstaan is door de minister-cri sis, waardoor de afdoening van genoem de vraagstukken andermaal wordt ver traagd. Met bet oog op den gespannen toe stand aan de Hembrug onder de werk lieden, is genoemd hoofdbestuur voorne mens deze aangelegenheid zoo spoedig mogelijk met het comité van samenwer kende organisaties te bespreken en om verder in nader overleg met dat comilé onmiddellijk de noodige stappen bij den voorzitter van den ministerraad te doen, ten einde diens medewerking te verkrij gen tot een spoedige en bevredigende oplossing en afdoening van deze ar- beidsaangelegenheden. Lettfen. Gehouden "rerfbocpfrugeji in het NiotarcstiuiB aan de® Burcht te Leiden op Zaterdag- 12 Med 1917, te® «verstaan va® A. D. Vijgii, Notaris te Leideno het touis en erf met afzonderlijke boven woning te Leiden aan de Breestraat No©. 173 en 173x In bod 114.100. Kooper de heer W. F. Loefcer q.q. A. D. Vijgfc. Notaris te Leiden: (het heemantrais met erf er. tuin te Leiden, Witte Rocenstraat, No®. 44 en 44a. In bod f 5900. Kooper d» (heer J. H. Sundermeijer voor f 5906. Het hoés te Leiden Pieterskerk hof No. 22. In> bod f 3960. Kooper de heer H. W. Metselaar voor f 4025'. Het (huns en emf te Leiden, Hamerstraat No. 6. In bod f 750. Kooper de heer L. Print-. Twee hui ion te Leaden, Waarcljgrachit Nee. 134 en 141, recf^ectievelijk i® bod f 1225 en f 985. Koopeo* de heer J. W. P. licht q.q. Het (huis en erf te Lekten, OranjegTiacht No. 67. Ir bod 11470. Kooper dé ter H. T. Wij-eina®. Het htuas en erf, VetóesjLnaat i 152. In- bod f 500. Kooper die heer van. der Linden. Het heerarrfhniy geasi, Leidseflie straatweg Nci 31. in f 5600. Kooper do beea* J. N. wan der 1„ dien q.q. «voor f5610. -Het heerenhiuja" Leidien, Witte Rozenstraat Koe. 43 en nieit gegund. J'hr. M. B. W. Des Tombe, Nota-ris Lei-den: het winkelhuis met afzonderlijke woning» te Leiden, Hooge-woend) N09.40 46a I® bod. f 9400. Hoopers de hoeren p, van Zijp c..s Z. D. H. de Bisschop van Haariem hei ee® nieuwe parochie opgericht te Bloemt daal en benoemd tot pastoor dezer parol den Weleerw. Heer L. J. Wilionfi™ kapelaan dezer parochie, de® Weleer {S' Heer J. L. Speet en tot kapelaan te '«Cr venhage (H. Liduina) den. Weleerw. »Hs A. P. van Eden, die kapelaan was te Os veen. In de verschilende edities van dei techismus zijn, we® als voor de ai- bisdomme®, ook voor het bisdom Haarlem, krachtens besluit van het Episcopaat, enkele kleine wijzigingen gebracht Deze gewijzigde uitgaven als de vroeger, verkrijgbaar bij hel Jacobs Godshuis te Haarlem. (S VOETBAL. NEDERLANDSCHE VOETBALBON) Westelijke afdeelin De uitslagen. Kampioenschap van Neöi la n dl Tilburg: Willem II—U. V. V. Deventer: Go AheadBe Quick Kampioeniecompetitie tel ij ke 2e lasee. Amsterdam: AjaxR. F. C. Dordrecht: V. V. A.DOTdredht Promotie-competitie Wesl 1 ijk e 2e klasse. Amsterdam: A. F. C.'t Gooi Kampioenscompetitie t e 1 ij (k e 3e klasse. Zaandam: Z. F. C.O. D. E. E x t r a-c o m p. Leidsche V 01 b a IB o n d Leiden: L. F. C.Ajax De SportmanL. V. V. Liseer Voetbalvereniging. Bij het gisitern-amiddag gehouden volg der Seriewed-strijdie®, uitgesdw door de Lieser Voetba^'e-reeniging L. op het tea-rein Schoolstraat, kwamen in '1 veld „Hercules-'' te Haarlem ei>I) Jm te Lisse, waarvan Hercules won met en- vervolgens H, F. C. en Voliksweert heid, heiden te Haarlem, met als ui eveneens 10. A.s. Zondag zal die «Inchvedstrijd pi hebben. Goudsche Voetbalbond. Gistere® had op het Alphen-terrein der zeer veel belangstelMng de be&'isi wedstrijd plaats om het kampioen» R van dé 2e klasse Gou-dlsche Voetbal tusschen Aïphen III e® het Gooidscfe W II. Het neg ongeslagen Alphe®- ook gisteren, vooral voor de rust, weg ze-ea* doektretffllend samenspel te zien, tegen dé Gouwenaars, hoewel na et oc dltenstélijk spelend, weinig wi&ten te| teere». De uitslag werd een 40 «va winning» voor Alpine®. Bij het eind! dien wedstrijd richtte de heer H. v. Zwi vanaf de tribune, als voorzitter der I balver. Alpine®, een woord van gelukw! tot den aanvoerder van Alp-hem III, het door zijn elftal behaalde succtt (bood hem "namens de vereeniging alsl van sympathie een fraai bloemstuk hetwelk" in damik werd aanvaard deelde verder mede,, dat door de v« vereeniging Alphen het initiatief is men om to komen tof oen Rijnstreek-fe competitie, waarvoor reed's veel syfflp bestaat. KORFBAL. NEDERLANDSCHE KORFBALBOiflii De uitslagen. Haarlem: Noord—Zuid Alkmaar: D. T. V.D. E. V. Kampioenschap 3e kl. Lelden: Vitesse (L.) III—Merwestad Zilveren N. v. d'. Dag-ba le ronde. Hoorn: VetocitasD. D. S. O. Velocitas IID. T. V. II Weesp: Olympian-Hercules ATHLETIEK. ZuictHcdlandsche Athlietiefcbowl. Van de ta Rotterdam vasfgesteMk strijde® van. den Zuid-Holï. AthüeticW werd de strijd R. S. V. G.Sparta g* non gegeven door Sparta, terwijl de' andere gee®- doorgang, vonden, da Neptunus en Steeds Hooger zich trokken. WIELRIJDEN. Nederlandsche Wielerbond. Het Bestuur van den N. W. B. mede, dat de wielerwedstrijden vo« béfwij^iouders en nieuweMcgen pp IW dag 17 Men, 'e morgens te 11 uur, o Oudf-Wassenaarecheweg nabij: Wa! naar zuSen worde® verreden. Van de® Leidsche® straatweg is da« te bereiken door nabij K.M.-paal 6.0 weg naar het kasteel „Ond-Wasana* te rijden. "j. De deelnemers zajn verplicht te 10.» aanwezig te zijn. ak he ke Ge

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1917 | | pagina 2