Ascot GEBRS. CHRESTIAANSE. IGebr. DIEBEN C. TH. BREEBAART. Opruiming van Restanten VRAGENBUS. Roelofarendsveen. Verkooping R Openbare Veiling Aanbesteding. RIJPWETERING. Leidsche Pluimvee-Vereeniging. Nutsdepartement Leiden. J. J. SLEIJSER, Hoogewoerd 17. Depots mmm B&ppi P. B. Erades. Bericht van Inzet. IN LEO RUIJGROK jStoomwasscherij „Het Bonte Paard", Eerste Leidsche Electrische Bleek-InstaSlatie. NIEUWKOOP. Geboren: Gerardus Antonius, z. v. J. J. Pauelsen en C. M. van EgmoncL Jo hannes Petrus, z. v. Chr. van de Loo en H. A. de Jong. Connelia, d. v. G. van 't Wout en M. van Es. Ondertrouwd: C. van der Meer, wed. van G. Voordauw, 55 j. te Bodegra ven en D. Leliveld, wed. van G. Hoog er- werf, 44 j. Overleden: Willem van Vliet, echtg. van M. Tijsterman, wed. van M. Moenen, 81 j. ROELOFARENDSVEEN. Geboren: Maria Johanna Theodora, d. v. L. Bakker en M. J. Stipdonk. Cor- nelis Leo nardus, z. v. J. Hoogeniboom en L. J. v. d. Meer. Johanna Evalina, d. v. P. van Es en J. de Koning. Petrus An- thonius, z. v. Js. van Rijn en C. C. Uljec. Overleden: J. H. Heemskerk, 13 d. J. A. van der Broek, 4 j. Vraag: Wij hebben oen geïnterneerden Belgischen 60ldaat in dienst. Nu moeten wij vofl'gens contract weke.ijks een bedrag van het loon afstaan aan de kas van de In ter neerimg, Fhiweieóen Burgwal, 's-Gra- venhage. O.o(k krijgt die geïnterneerde don tijd, dat hij buiten het kamp is, traktemery, en rnenagegeld, hetwelk oofk oip diè bank étaat. Nu is mijn vraag, diaiar noch ik noch do geïnterneerde eeng bewijs van storting in ons bezit hébben, hoe of het zafli wezen na dien oorlog, daar wjj ons op niets kun nen baroopen. Ook de geïnterneerde niet, dlaar detze geen spaajibarukboeikje of eenig ander bewijs in zijn bezit heeft. Antwoord: Wij raden u aan u can inlichtingen te wenden tot den heer gene- röal-anajoor, hoofd der Afdeeïing Intern ee- ring bij het aj'.geimeen hoofdkwartier te 's-Gravenhagis, per brief ap ongozegeld papier. Vraag: Ik ben van den êandstorm, jaarklasse 1917, on iqgodeeöd bij de vesting te Haarlem. Zoudt u mij kunnen zeggen wanneer ik onder da wapenen moot koon en? Antwoord: Vermoedelijk Itussohen 1 en 3 Februari 1917. Vraag: Op welke wijze moat men een koperen lamp, weüke door vBSagen vuil is gwvoTiden, schoonmalken? Antwoord: Gebruik de vloeistof Kaol. Vraag: Als een dienstbode mat Oct. in betrekking dis gekomen en. met Febr. weg gaat uit eigen be wieging, moet zij dan. de godspenmmg teruggeven ja of neen? Antwoord: Neen; zij mag doe be houden. Vraag: Ik woon in een (hiuiuflhuié en héb geen cent sdhiulJd Nu •wall de huisbaar otpsdag van huur hébben. Heeft hij daar nu creabt op. Er ie geen contralet. Antwoord: Recht heeft de hui&baar om dat te dom. Aftbhans .nu. Spoedig zal ar ieen wetsontwerp an béhandeling komen waiazhij opdrijving van buur binnen zekere grenzen worden gebonden. Vraag: Wanneer een vergunninghou der sterft, dan hebben de erfgenamen recht om de vergunning dat jaar uit te oefenen. Kunnen de ecven nu in dien tijd) het ver- guinnin'gisredht aan een ander persoon ver knopen? 2. Indien een vergunningsrecht door er ven verkoopbaar is aan anderen, is daar dan de goedkeuring van alle erfgenamen voor noodig, zoodat zij allen in de opbrengst deelen, of kan en mag dat door een per soon, die de vergunning tot hiertoe dreef, Antwoord: De erfgenamen hebben alleen het recht de vergunning gedurende het loopende vergunningsjaar uit te oefe nen, meer niet Na afloop van dat jaar vervalt de vergunning. Het preekt du* van zelf dat de erfgenamen deze vergun ning niet kunnen verkoopen. 2. Als een vergunningsrecht door een erf genaam zou kunnen worden verkocht, dan zou daarvoor de medewerking van alle erf genamen noodig zijn, onverschillig wie de zaak drijft, waarvoor de vergunning noo dig is. Vraog: Ik ben van de iiidhting 1917 en ingedeeld bij 't 2de regiment 3de afdieeling veld-airtilerie. Mijn naam begi*€ met D. Wanneer moet ik in dienst treden? Antwoord; Wij hebben omtrent de opkomst onder de wapenen van de veld artillerie nog geen kennisgeving ontvan gen, en kunnen u dus omtrent het tijdstip van opkomst nog niet inlichten. Enkele vragen zijn te laat ingekomen voor ons nummer van heden. Anijs- en Slempsuiker, Anijszaad, Steranijs, Anijsolie, Slempsiroop, Saffraan. 7c98 op Dinsdag 9 en Maandag 15 Januari e.k. telkens 's avonds 7 uur, in het Lo gement van den heer WAGENAAR, te Roelofarendsveen, van: I. Het HUIS, aldaar, in huur bij M. VERDEL, aan de Zuidzijde 'er Bakkerij van den heer Vergeer. II. Den TUINGROND achter dat Huis en die Bakkerij. III. Den TUINGROND ten Noor den van den vorigen. (7653) VEENSTRA, Notaris. Notaris BINNENDIJK te Noordwjjk, zal op Woensdagen 3 en 10 Jan. a.s. te Elf nur, in het hotel «Het Hof van Holland" aldaar verkoopen: le. Een TVoonlinis „Groenoord", met Rloemboilenscliunr, Stalling, Erf en Teel- of Bloembollenland, te NOÓRDWIJK, aan den Voorweg en fflenakkerweg, groot 82 aren, 20 centiaren. In 2 perceelen. 2e. Een perceel Wei- of Hooiland, geschikt voor de Bloembollencultuur achter het vorige, groot 1 hectare, 68 aren, 70 centiaren, In 2 perceelen 3e. Een perceel Teel- of Bloem bollenland, aldaar, aan den TFeg naar Katwijk aan Zee, groot 27 aren, 85 centiaren. 4e, Een perceel Teel- of Bloem bollenland, aldaar, aan den-Weg naar Katwtfb, groot 83 aren, 58 centiaren. Ruim 17 aren zijn verhuurd aan M. BROEKHUIZEN, voor f96.—tot Kerstmis 1917. Te bezichtigen- op alle werkdagen en te aanvaarden bethuis met schuren en erf op 15 Mei a.s. en het overige onder gestanddoening der huurover eenkomst, bij de betaling der koop penningen vóór of op 1 Maart a.s., met uitzondering van de gedeelten die met bloembollen zijn beplant en eerst aanvaard kunnen worden na de opname daarvan. 7387 van een perceel WEILAND. Notaris J. C. BURKENS té Haar lem, is voornemens op WOENSDAG 3 JANUARI 1917, des voormiddags 10 uur in het Koffie huis van den heer VAN BENTEN, te Rijpwctering, in ééne zitting, BIJ OPBOD EN AFSLAG, PUBLIEK TE VERKOOPEN Een perceel uitmuntend WEILAND, gelegen in den drooggemaakten Veen- der- en Lijkerpolder aan den langen Dwarsweg nabij den Molenweg, tus- schen Nieuw- en RijpweteriDg, ge meente Alkemade, kadaster Alkemade sectie D no. 270, groot 2.34.50 H. Aanvaarding bij de betaling der kooppenningende betaling der koop penningen vóór of op 1 Februari 1917. Het perceel is vrij van huur. Iemand nader onderricht begeerende vervoege zich bij genoemden Notaris KRUISSTRAAT 1 HAARLEM. 7388 TE KOOP AANGEBODEN een ijzeren Roeiboot. Te bevragen onder letter M, Agent v. h. „Leidsch Dagblad" te Warmond. 7707 Het Bestuur der woningbouw-ver- eeniging „TER AAR" te Ter Aar, zal OP VRIJDAG 5 JANUARI 1917, des voorm. te 11 uren, in het Café van JOH. TAN ROSSENBERG te Korteraar, gemeente Ter Aar, aanbe steden Het bouwen van ACHT WERKMANSWONINGEN aan twee blokken op een ter rein te Korteraar. Bestek en teekening vanaf Dinsdag 26 December 1916 zoolang de voor raad strekt a f 1.50 per stel te beko men bij H. MOL te Nieuwkoop bij wien tevens alle inlichtingen .te be komen zijn. 7554 Het perceel weiland in den Veender- en Lijkerpolder Sec tie 0 No. 270 is uit de hand verkocht. 7711 Notaris BURKENS. Houders van Spaarbank boekjes van de Coöp. Boeren leenbank voor Roelofarends- veen en Omstreken worden verzocht vóór 8 Januari a.s., hun boekje in te leveren bij den kassier. 7664 JAC. BAKKER. Notaris C. J. A. BOOM te Voorschoten zal op Donderdagen 4 en 11 Januari 1917, v.m. 11 uur in Hotel „DE ZWAAN" te Leidschen- dam publiek verkoopen: een Woonhuis, erf en tuin, waarin vrucht- en andere boomen, te Siompwijk aan den Vliet, wijk -H, no. 17, groot 16.50 Aren; in eigen gebruik. 7608 A. O. HOOIJER. Beëedigd Taxateur. Oude Vest II, iwLSu. TeSephoon 572. 6448 NOCH VOORRADIG: een flinke partij echte dubbele en enkele Stamprinsesseboonen met draad, prima zaaizaad, 100 roeden beste Prei. Te bevragen bij JAC. BERBÉE. Voorhout. 7695 GEVRAAGD Slappe Koemest, paarden of varkens- mest, Levering einde Januari a.s., door J. BENTVELZEN, Sasseuheim. 7614 TE KOOP: beste qualiteit Pootaardappelen. Due of York, Eigenheimers, Bravo's. GEVRAAGD: groote en kleine partijen Sjalotten. G. S. VERBIJ, Sassenheim. 7580 Nog aan te bieden7667 ZAADGOED Oogst 1916. Witte pronkboonen, snijboonen en Peulen, de laatste f 2.25 per maat, door M. v. TOL, Jaagpad, Ter Aar. TE KOOP: 7000 Kilo Boerenkool te bevragen bij TH. VAN VEEN Gz. Roelofarends- vecn. 7658 op 2, 3 en 4 Februari 1917, vanwege de Aan bovengenoemde Tentoonstelling is wederom, als vorige jaren eene verloting verbonden van Pluimvee, Konijnen, enz. enz. Loten 25 cents verkrijgbaar: Te Leiden bij de Heeren H. ZIRKZEE, Nieuwe Rijn. C. J. DE JONG, Haarl. straat 201. P. H. ONSTENK, Haarl.straat 125. J. BRUSSEL, Haarl.straat 305. Te Roelotarendsveen B. PAAUW, Boekhandel. Te Hazerswoude L. ZANDVLIET. Te Hoogmade W. BOERMAN Pzn. Te Rijpwetering J. VAN DIEMEN. 7704 Volkstuinen „Lusthoflaan". Het Bestuur noodigt gegadigden voor het huren van teinfjes, eik groot 100 vierkante Meters tegen een huur prijs van f 5,20 per jaar, aan te leggen achter het land van den heer Hemerik aan de LUSTHOFLAAN uit, om zich vóór 15 Januari e.k., aan te melden bij den concierge van het Nutsgebouw Steenschuur 21, waar de voorwaarden ter lezing liggen. 7639 BALANS-PAPIER STAFPEL-PAPIER REK. COUR. PAPIER bij de firma's ImportXwunhandel - EXPORT U Lml Telefoonnummer 512. Telefoonnummer 229. LE ID E N O R DEAUK STEEDS VOORHANDEN Appel-, Peer- en Pruimenboomen, hoog- en halfstam. Appel-, Peer-, Mo rel-, Perzik- in Leiboomen. Roode-, Witte-, Zwarte- en Kruisbessen, in groote soorten. Frambozen, Superla tief extra groot soort. Verder alles wat ons vak betreft, prijzen billijk. Aanbevelend, M. POUW, Boskoop. 7555 Voor levering van alle soorten Boomen. Planten en Bloemen beveelt zich beleefd aan Adr. BERK, Gzn., Bloemist, Aalsmeer. 6711 H, SOOSIESVAl AO STTüJJKII BREESTRAAT 150 TELEP. 236 LEIDEN EFFECTEN - WISSELS - COUPONS PROLONGATIEN - DEPOSITO'S ASSURANTIËN. 4393 I (Firma C. J. DIEBEN). Telephoon 1206. WITTE SINGEL 86. Het TUO DERSHUIS, SCHUUR en ERF aan den Vliet te STOMPW1JK H 18a, is ingezet op: f3000. Verhoogd met 200.— Afslag 4 Januari 1917 v.m. 11 uu in Hotel „De Zwaan" te Leidsohen- dam, ten overstaan van Notaris C. J. A. BOOM, te Voorschoten. 7691 Wascht beslist helder. Neemt proet en gij zult verbaasd staan over de resultaten. 7568 W GEWONE PRIJZEN. "S MARE 58. LEIOEN. TELEFOON 544. contant) vanaf DiNSDAG 2 JANUARI a.s. 7700

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1916 | | pagina 5