A. KREYMBORG Co. voor „DE BAZAR" Mantels, Pelterijen, Stoffen en Rokken. Buitengewoon laag I Buitengewoon gemakkelijk 11101» BOTERMARKT 19. LEIDEN. Uitgebreide sorteering. j Kleeding en Huisvesting. I BREESTRAAT 161. U Voorloopig bericht Aanbesteding. BOELHUIS P. J. HUEBER SCHRIJVERS. DE ROTTERDAMSCHE ELECTRISCHE BROODFABRIEK Warmenhovens dikke brokken 45 ets. p. pond. GEBR. G. J. v. d. OORD W. VAN ROSSUM DU CHATTEL, Goud- en Zilversmid SI zijn onze prijzen van Wintermantels - Blouses i Bokken - Costumes - Hoeden ÏDemi-Saisons - Winterjassen} Kinderkleeding zijn onze betalingsvoorwaarden j voor alle artikelen ^42! op het gebied van Begin November e. k. wordt publiek verkocht de kapitale Hofstede „Am sterdam" met extra beste landerijen, gelegen aan de Dorpsstraat in den Grootcn polder te Oudshoorn a/d. Rijn, groot- 201/2 H.A. In huur bij den heer G. C. RIJ LAARSDAM, tot 25 December 1916 1 Mei 1917 voor f 2870.per jïiar. Notaris R. VAN DEN BERG 4946 te Oudshoorn. De Administratie van „De Leidsche Courant" belast zich met HET PLAATSEN VAN ADVERTENTIEN in alle bladen zonder prijsverhooging. De Commissie van beheer over Endegeest, Voorgeest en Rhijngcest, zal op MAANDAG 25 OCTOBER 1915, des voormiddags te elf uren, op het Raadhuis te Leiden in het openbaar aanbesteden De levering van 525 H.L. Winteraardappelen in twee kwaliteiten. De voorwaarden dezer aanbesteding en levering, liggen eiken werkdag van 104 uren op Endegeest ter lezing. De monsters voor de te leveren aardappelen moeten den 25sten dezer aldaar zijn bezorgd, terwijl de inschrij vingsbiljetten, mede onderteekend door de borgen, een uur vóór de aanbesteding moeten zijn ingeleverd ten Raadhuize. Do Commissie van Beheer: N. C. DE GIJSELAAR, Voorzitter. J. DRAAIJER, 4915 Secretaris. te OUDE-WETERING ten huize van den heer C. J. B. RIETFORT, op DONDERDAG 21 OCTOBER e. k. 's voorm. 10 uur, van Meubelen en huisraad, w. o. tafels, stoelen, spiegels, ledikant met toebeh., vloerkleeden, ornamen ten voor elcctr. licht, koper-, glas- en aardewerk, boeken, enz. Kippenhokken, kippen, broeiramen, tuinbank, boonen- en erwtenbout, brandhout, enz. 4911 VEENSTRA, Notaris. Te koop: eenige mudden kleiperen per mud en per half mud bij N. v. SALM, Hoog- made. 4948 NIEUWE RIJN 37. BERICHT de ONTVANGST van een PRACHTCOLLECTIE =n fH maakt bekend dat op ZATERDAG 23 OCTOBER en volgende dagen de oude boekjes zullen worden ingehouden en de nieuwe boekjes aan de Clientèle worden uitgereikt. Wegens de overgroots drukte en vooruitgang der zaak worden.de oude boekjes tot drie genummerd. De boekjes No. I worden uitbetaald op 1 Dec. n f» II ff ff ff ii ff ff ff Hl ff .ff ff ff Dus betrekt uw brood alleen van de Rotterdamsche Electrische Broodfabriek, want kwaliteit en gewicht van het brood zijn precies dezelfde als van andere bakkers en voldoen precies aan de ver orderingen die de Burgemeester omtrent het brood gegeven heeft. -Bovendien geven wij 10°/0 van het aan brood bestede bedrag in December terug. Nppmf lino nrnpf en in,ormeert bii onze Clientèle en U IICCMIL UUo pi UCI zal zien, dat zij zeer tevreden zijn. Omtrent overschrijven der broodkaarten worden U nadère inlich tingen gegeven in den winkel Pieterskerkkoorsteeg 10. De prijzen van het brood zijn als volgt; Krentenpalen 6\2 ets. Krentenbollen. 2'j2 ets. Kadetten2':2 cis. Wittebrood11 ets. Zeeuwsch krop 8 ets. Regeeringsbrood 6 ets. Krentenbrood 13 ets. Alle dagen versch de alom vermaarde Vraagt onze fijne Tafelbeschuit: 11 groote a 10 c. 22 kleine a 10 c. 22 lange a 10 c. Steeds nieuwe 10 °/0 controleboekjes verkrijgbaar. ZEG HET VOORT! ZEG HET VOORT! Aanbevelend, Pieterskerkkoorsteeg 10 - LEIDEN. 4912 7 am*Igas* tlAfiif#&l 's 'le' koopen van GOUDEN, ZILVEREN en fcUllUCl IWIJIPI DIAMANTEN werken, alsook HORLOGES, een zaak van vertrouwen. Daarom wijzen wij onze lezers bij voortduring op het bekende en aloude adres van op de BREESTRAAT 95 (schuin over den Vergulden Turk)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1915 | | pagina 4