Hierna werd tot oprichting der afdee- ling besloten en een voorloopig comité niet de verdere leiding der zaak belast De Haarlemmermeer-Spoorwegen. Het was een eigenaardige en gezel lige drukte op het eerste perron van het station te Haarlem gisterochtend. Er stond eer. feesttrein klaar, die werkelijk een feesttrein kon heeten, niet alleen omdat de trein feestelijk versierd was, daar hadden de Aalsmeerders voor gezorgd maar ook omdat deze trein de eerste zou wezen die 'n groot deel van Noord- en Zuid-Holland aan zijn isolement ging onttrekken. Reeds van negen uur af zag men ge- noodigden op dit perron komen onder wie werden opgemerkt de minister van waterstaat, mr. L. W. J. Regout, de se cretaris van het departement, mr. dr. J. L. A. Salverda de Grave, de Coinmis- sarsi der Koningin in Noord-Holland, mr. dr. W. F. van Leeuwen, met de le den van Ged. Staten, mr. G. A. van Hamel, T. M. Ketelaar, en jhr. rar. J. ,W. G. Boreel van Hogelanden, de waar nemende burgemeester van Haarlem dr. H. D. Kruseman ,en de wethouders J. de Breuk, en J. F. Hulswit, de commis saris der Koningin in Zuid-Holland E. C. baron Sweerts de Landas Wyborgh met de leden van Ged. Staten mr. H. A. van de Velde jhr. mr. L. E. M. von Fisenne en H. C. Vegtell, de burgemees ter Van Leiden, jhr. mr. dr. N. C. de Gijselaar, en de wethouders J. A. van Hamel en mr. J. C. van der Lip, bene vens den gemeentesecretaris mr. dr. E. C. van Strijende voorzitter van den raad van toezicht op den dienst van de spoorwegen E. D. Kits van Heijningen, de hoofdingenieur van den Prov. Wa terstaat in Noord en Zuid-Holland de heeren jhr. C. J. A. Reigersman en J. M. W. van Elzelingen, bet lid der twee de Kamer de heer F. H. van Wichen, burgemeester van Alkemade en Commis saris der H. E. S. M., de leden van.' Ged. Staten van Utrecht, mr. dr. F. A. C. graaf van Lijnden van Sandenburg, en F. A. R. A. baron van Ittersum, tevens commissaris der H. E. S. M. jhr. mr. W. F. v. d. Wijck, voorzit ter van den raad van administratie der H. Ij. S. M. en commissaris der H'., E. S. M. de ingenieur van Rijnland, P. Hoogenboom de directeur-generaal bij ijle Maatsch. tot ExpL der S. S. jhr. J. A. van Kretschmar, van Veen en tal rijke andere autoriteiten, o.a. alle da- gelijksche besturen van de gemeenten, grenzende aan de spoorlijn. Het totaal aantal genoodigden beliep 125. Allen worden zij op hoffelijke wijze ont vangen door de heeren directeuren der H. E. S. M., de heeren J. J. Js Jacob en J. Th. van Oyen. Precies te 10.15 vertrok de feesttrein naar de Meer, om allereerst te stoomen langs Vijfhuizen naar Hoofddorp. De treinversiering was van een zeld zame schoonheid en was een uitnemend staaltje van de bloemversierings-kunst. van de Aalmeersche kweekers. Drie da gen lang; zijn honderden handen bezig geweest om deze decoratie gereed te maken. Het resultaat was verbluffend, lederen wagen was slechts met één soort bloemen versierd en juist dit gaf zulk een verrassend geheel. Bij het vertrek van den trein stonden honderden en nog eens honderden bij de overwegen aan de spoor aan de Jansweg, later ook aan de spoorbrug over het Spaarne en aan de werkplaatsen van de H. IJ. S. M. was geen man aan zijn werk gebleven. Alles liep uit en jubelde en juichte en bijzonderlijk was dit het geval aan de Nieuwe brug over de Am- sterdamsche Vaart en aan de halte Rijks straatweg. Daar was het vooral de jeugid, die met gejubel den feesttrein ontving. Ook te Vijfhuizen was het publiek uitgeloopen en overal langs den weg en in den polder was er geen molen en geen huis te bekennen die niet rijkelijk met vlaggen was versierd. Bij de aankomst van den trein te Hoofddorp, klonk er muziek aan het sta tion, gepaard gaand met gejuich. Daar na begaf zich het geheel e gezelschap met de muziek voorop en onder bazuin geschal van het balcon van het Raadhuis door het feestelijk versierde dorp naar het Raadhuis, waar de burgemeester, Mr. Slop een toespraak hield, waarin hij aan We totstandkoming der spoorweg herin- tierde en op de groote beteeken is daar van wees. De heer van Oyen directeur van de Hollandsche Electrische spoorwegmaat schappij, sprak den wensch uit dat de Jiieuwe spoorwegverbinding tot heil mo ge strekken van Haarlemmermeer, waar na de eerewijin aangeboden werd. Een loontje van een der raadsleden bood toen den heer van Oyen een bundeltje korenaren aan als symbool van de eerste vracht van Haarlem naar Hoofddorp. Om ongeveer kwart voor twaalf ver trok de trein van Hoofddorp naar Aals meer, waar in het feestelijk versierde dorp wederom muziek op het perron aanwezig was. In de ontvangstzaal werd door de Aalsmeersche koorvereeniging eenige liederen ten gehoore gebracht. 1 In deze zaal werd daarop het woord ge voerd door den burgemeester van Aals meer, den heer J. O. Heydanus en door den heer J. H. Duyvensz namens de Aalsmeersche Tuinbouwvereeniging en de Exportvereeniging. Laatstgenoemde wees op het groote afzetgebied ver over de grenzen. Uitvoer naar Duitschland, Oostenrijk en Honga rije, Zwitserland, Turkije, Rusland^ kort om heel Europa en ongeveer 22 staten U. S. A. Toch is de handel nog als een knop iii vroege lente, en nu we bij het snel verkeer zijn aangesloten, verwach ten we een opbloei. Het spcirgc'fluit voorspelt verlossing uit het getob met dicht water, met gebrekkige aansluiting enz. Ten slotte voerde nog het woord Ds. W. Luykinga, namens de feestcommissie der burgerij. Spr. bood de Directie twee monumentale lantaarns aan voor de ver verlichting van het station. Alle sprekers wezen op het belang van den nieuwen spoorweg voor Aalsmeer. Mr. 's Jacob, directeur van de Holl. Electr. Spoorweg Mij, beantwoordde de verschillende sprekers. Ook hier werd de eerewijn aangeboden. Te circa 1 uur vertrok de helft naar Hoofddorp, waar de lunch plaats had. De aanzittenden werden welkom ge- heeten door den heer s' Jacob, directeur der H. E. S. M., die eerst een dronk uitbracht óp H. M. de Koningin en de leden van het Koninklijk Huis. De heer v. Wichen, afgevaardigde der Tweede Kamer, dadelijk daarop het woord verkrijgende, setlde voor deze hulde in een telegram aan H. M.,de Ko ningin te vertolken en tevens H. M. de Koningin-Moeder met den dag van he den geluk te wenschen. Door luide toe juichingen stemden de aanwezigen met deze huldebetuiging in. Aan tafel hield de heer J. W. Th. Oyen een feestrede, waarin hij de gasten uit naam van de Hollandsche Electri sche Spoorweg Maatschappij welkom aan aan den disch heette. Morgen zullen de eerste lijnen onzer Maatschappij de baanvakken Haar lemAalsmeer en Hoofddorp—Leiden voor den dienst worden geopend. Wij voelen ons als ouders, die hun kind de wijde wereld in zien gaan. Met opoffering van veel moeite en kosten hebben wij het groot gebracht en wij hebben ge tracht het een goede opvoeding te ge ven. Maar onze krachten zouden te kort ge schoten zijn indien anderen ons daarbij niet hadden bijgestaan. Dankbaar herdenken wij den finan- cieelen steun die ons hierbij is v#r!eend door den Staat, door de provinciën Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht en door de bij de totstandkoming der lijnen belanghebbende gemeenten, pol ders en particulieren. Maar ook voor den ondervonden mo- reelen steun past het mij een woord van dank te spreken. In de eerste plaats aan den Minister van waterstaat en aan de Rijksambte naren, aan den Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten, aan de eerstaan wezende ingenieurs der genie van de stelling Amsterdam, aan de hoofdinge nieurs van den provincialen waterstaat in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, aan de technische ambtenaren der grootwaterschappen van Rijnland en Amstellandvoorts aan de directeuren der gemeentewerken van Haarlem en Lei den met den ingenieur van den Haar lemmermeerpolder en met de technische ambtenaren van vele andere gemeenten en waterschappen. Haarlemmermeer en Aalsmeer, Alke made en Leimuiden zullen morgen uit hun isolement verlost zijn, maar vele an dere gemeenten hoor ik nog daaronder zuchten. Haar vertegenwoordigers zijn hier aan wezig en zien mij grmimig aan. Ik kan hun niets anders beloven dan dat wij zullen trachten ook hen zoo spoedig mo gelijk met de locomotief te bereiken. En nu nog een enkel woord. Heden treedt onze Maatschappij in een nieuw stadium. Na bijna 15 jaren van voorbereiding en aanleg breekt thans de tijd van exploitatie aan. Hei isole ment van de Haarlemmermeer en hare onmiddellijke omgeving is opgeheven. De producten dezer rijke en bij uitstek vruchtbare streek zullen naar heinde en ver verzonden kunnen worden. Handels relaties zullen vermenigvuldigd, schoolbe zoek zal vermeerderd kunnen worden. Wij hopen dat onze verwachtingen daar van verre zullen worden overtroffen en dat het verkeer zich spoedig krachtig moge ontwikkelen tot voordeel van de Maatschappij en hare subsidiegevers, maar vooral tot zegen van de Haarlem mermeer en omgeving. Bij het dessert voerde de Minister van Waterstaat, de heer L. H. W. Regout, het woord. Zijn tegenwoordigheid ver klarende uit de belangstelling, welke de voltooiing van deze spoorwegen bij de regeering wekt, bracht spr. hulde voor de werkzaamheid, welke hierbij aan den dag is gelegd. Spr. erkende, dat hier iets goeds, iets degelijks was tot stand ge bracht en sprak de hoop uit, dat de te genspoed, welke bij den aanleg zoo dik wijls werd ondervonden, zai veranderen in voorspoed bij de exploitatie en dat de ze zal strekken ten ypordeele van de streek, ten voordeele ook van de Directie der Spoorweg Maatschappij, welke zich zooveel moeitevollen arbeid heeft ge troost. Inzonderheid bracht spr. hulde aan den Directeur, den heer v. Oyen, wiens verdiensten door H. M. de Konin- ging erkend werden door zijne benoe ming tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. De Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland wijdde eenige waardeerende woorden aan de nijverheid van de streek, welke door den nieuwen spoorweg wordt verbonden aan hei in ternationale verkeer. De Commissaris der Koningin in Noord-Holland dankt zijn ambtgenoot voor de hulde welke deze bracht aan de nijverheid van de be volking van Noord-Holland. Achtereenvolgens voerden daarna nog het woord het lid van Ged. Staten van Utrecht, graaf van Lynden van Sanden burg, de waarnemende burgemeester van Haarlem, dr. H. H. Kruseman, de bur gemeester van Leiden jhr. de Gijselaar, burgemeester van Mijdrecht en Wilnis de heer van Baak, en voor de H. IJ. S. M. jhr. v. d. Wyck. Het slotwoord was toen aan den heer s' Jacob. De tocht naar Leiden ving toen aan. Het w as intusschen vier uur geworden, terwijl het vertrek van den feesttrein aanvankelijk was gesteld op kwart voor drie. In een flink gangetje ging het nu Zuid waarts den polder in. Overal waar een overweg of een halte was stond het publiek in feestkleedii opgesteld en gaf door hoera-geroep en zakdoekgewuif zijn vreugde te kennen. In alle drie der dor pen die langs de lijn liggen en'tot de ge meente Alkemade behooren stonden de schoolkinderen op 't station opgestelde n zongen, begeleid door de fanfares van de plaatselijke gezelschappen, hun wel komstliederen. En overal wist de burge meester, de heer Van Wichen, op pak kende wijze de blijdschap zijner gemeen tenaren te vertolken. Te Oude-Wetering sprak bovendien nog de voorzitter der feestcommissie en gemoedelijk noodigde deze de Directie en hare genoodigjden uit het feestlied mede te zingen. En ze zongen mede, de Excellenties, de Direc teuren, ook het volgende couplet: Wani hier en ginds aan d' overzij W e wonen overal Dus loopen ver, en varen ook Eer we aan *t station zijn wij". Dies vragen we van Uwe gunst Geef ons, wat er ontbreekt: Een Chef, die 't station bedient Dat is voor U geen kunst, (bis) Men heeft in Oude-Wetering wel een gemoedelijke opvatting van requestree- ren In Roelof Arendsveen werden den tochtgenooten weder eenige ververschin- gen aangeboden. Een alleraardigst club je meisjes van 46 jaar, ieder voorzien van een mandje met bloemen, fungeerde op het perron als een soort van eere>- wacht. In de wachtkamer was een ten toonstel linkje van de vruchten, welke in de omgeving worden verbouwd. Zoo als gezegd, ook hier voerde Burge meester Van Wichen het woord en wees op het belang, dat de bewoners heb ben bij een snel vervoer van de pro ducten, die zij verbouwen en sprak zijn beste wenschen uit voor den bloei van den spoorweg. De heer Vah 'Oyen cfankte daarop als volgt: De vriendelijke ontvangst, die ons en onzen gasten hier in Alkemade is bereid, doet ons weldadig" aan. Voor die ont vangst en de hartelijke tot ons gesproken woorden betuig ik u onzen welg-emeen den dank. Het is mij aangenaam, u te kunnen verzekeren, dat wij gaarne te Alkemade komen. Gelegen in het hart van het Hol landsche waterdistrict, vertoont uwe ge meente een bonte reeks van schilderach tige beelden. Oude Wetering, dat ge liefkoosde oord van schilders en hen gelaars, dat door de zeilwedstrijden op 't Braassemermeer reeds vermaardheid verkreegRoelof Arendsveen, met zijn uitgebreide cultuur van fijne gewassen, die ver naar het buitenland hun weg vinden, en Rijp Wetering, de landbou- wersplaats bij uitnemendheid, zi« vormen te zamen als het ware een staalkaart van liet Hollandsche platteland. Tol dusverre ontbrak er echter iets é-an die stalenkaart: de spoorweg, die d.e afstanden verkorten en de welvaart ver meerderen moet. Thans is hij er. Gij hebt hem ontvan gen met muziek en zang, en terwijl de feestwijn parelt in de glazen hebt ge u in zijn komst verheugd. Laat ons hopen, dat die vreugde van langen duur moge zijn en dat de spoor weg moge bevorderlijk blijken aan den vooruitgang en de welvaart van Alke made. De fanfares weerklonken, groot en klein juichte, en voort ging het naar Rijp Wetering. Daar, onder den rook van Leiden, besprak het hoofd der ge meente voornamelijk de beteekenis van den spoorweg in verband met de nabij heid van de Academiestad. Nog een en kel lied werd door de kinderen gezon gen en daarop zette de trein zich in be weging naar Leiden, waar men te ruim 6 uur, d.i. anderhalf later dan vastge steld arriveerde. Aan het nieuw e station aan den Zijl singel stonden 27 rijtuigen gereed om de tochtgenooten naar het stadhuis te voe ren. Daar werd weder de eerewijn en eenige verversciiingen aangeboden. De burgemeester, de heer jhr. mr. N. C. de Gijselaar, die de gasten na mens het Gemeentebestuur ontving, hield een rede waarin hij ook voor Leiden hel belang van den spoorweg uiteen zette. Daardoor toch, zeide spr., zullen wij meer in relatie komen met het plat teland en dat zal den groei en bloei van de?e stad ten goede komen. Steeds heb ben wij door verbetering van de markten, ons best gedaan het jlen omwonenden hier zoo geriefelijk mogelijk te maken, hun als 't ware een .aangenaam thuis in Leiden te verschaffen. De spoorweg zal daartoe in niet geringe mate bijdragen en, dankend voor de toestandkoming van de nieuwe spoorwegverbinding, hoopte spr. dat Leiden zal worden de Metropo lis van het complex plattelandsgemeen ten, in welker midden het is geleigen. De heer s' Jacob dankte voor de ge sproken woorden. Wel heeft Leiden, dat reeds 75 jaar geleden in het spoorweg verkeer werd opgenomen niet zoo'n over wegend belang bij den nieuwen spoor weg als de talrijke kleinere gemeenten, maar toch is voor deze stad een uitbrei ding van het verkeer te wachten. Mo- Mogen dan de nieuwe lijnen ook strek ken tot vermeerdering van den bloei van de grijze academiestad, van de gemeente Leiden Hiermede was de plechtigheid afgeloo- pen. De gasten bezichtigden ook nog gedurende eenige oogcnblikken het in terieur van het oude raadhuis en vervol gens keerde men weder per rijtuig terug naar het station. Het was ongeveer 7 uur, toen de feest trein den terugtocht begon en de genoo digden uit den Haarlemmermeerpolder huiswaarts vervoerde. Wel stonden nu aan de stations geen schoolkinderen en fanfarekorpsen meer opgesteld, maar overal langs den weg weerklonk toch weer het hoerageroep van de vroolijke, feestvierende bevolking. In Roelofarends- veen had men de attentie om door jonge dames mandjes met augurkjes te doen aanbieden. Bij het binnenkomen te Hoofddorp, was men daar reeds bezig de illuminatie te ontsteken, te Aalsmeer jubelde en juichte de bevolking weder toen de trein binnenkwam. Eerst tegen negen uur kwam de feesttrein na het afleggen van dien triomftocht binnen 't station Haarlem terug. Ter gelegenheid van de opening der Spoorlijnen brengt de heer J. P. de Bruyn, Sigarenfabrikant te Zoeterwoude een nieuwe 21/2 c. sigaar „H.E.S.M." in den handel. In de betrokken streken zal dit merk thans wel gretige afname vinden. Concert St. Gregorius. Het programma van het concert, op Zondag 4 Augustus a.s. in „Zomerzorg" te geven door de Harmonie St. Grego- risu, directeur de heer P. A. Smeele, vermeldt de volgende nummers: 1. Im Zigeunerlager, Ossheit; 2. Ouver ture „La Parure", J. Werkman; 3. La Gentille, Valse, J. Kalina; 4. Gavotte de Concert, W. AUetter (arr. P. A. Smeele); 5. Intermezzo uit de Opera „Cavalleria RusticanaMascagni 6. Ricordo, Marsch, Mailly. 7. Le Dauphin, A. Torelli; 8. Miliana valse,. J. Benoodt; 9. „Le Trouvêre", potpourri sur l'Opera, Verdi; 10. Le Gaillard, Merzdorf. De plechtige eedsaflegging van den bij het 4e reg. infanterie nieuw benoemden 2en luitenant M. L. J. Hof stee, herkomstig van de Kon. Militaire Academie, zal op Zaterdag 17 Augustus a.s. voor het front van de troepen van het regiment plaats hebben. De le luitenant W. J. A. de Wolf, van liet 4e reg. infanterie, wordt met ingang van 16 Sept. a.s. gedetacheerd ten bureele van den intendant der Stel ling van Amsterdam. AARLANDERVEEN. Nadat de voorzitter in de vorige raadszitting in comité den Raad had ingelicht, waarom B. en Ws. de vergunning tot straataanleg van den heer W. C. van Giessen, hadden inge trokken, besluit de Raad op voorstel van den heer J. van den Bosch met alge- meene stemmen aan den heer W. C. van Giessen mede te deelen, dat de Raad den termijn, binnen welken de nieuw aan te leggen straat tot een lengte van 15 Meter moet worden aangelegd met zes maanden heeft verlengd. HAARLEMMERMEER. Ter gelegen heid van de feestelijke opening der spoor lijnen werden gisteren te Hoofddorp volksfeesten gehouden in den meest ut- gebreiden zin. Na de volksspelen volgde een con cert, gegeven door het Hoofddorp's Fan farecorps, welk corps ook reeds geduren de den geheelen middag op het feest- tererin haar muziek had doen hooren. Daarna volgde een bioscoopvoorstel ling op het Marktplein. Evenals de wed strijden liep deze voorstelling uitstekend van stapel. Allerwege zag men in dien tusschen- tijd aan de particuilere woningen, zoo wel als aan het raadhuis, en ook aan de nieuwe spoorbrug de illuminatie in lus tige glorie branden. De een had er nog meer werk van ge maakt dan de ander, en daar hiervoor een wedstrijd was uitgeschreven, wer den door de commissie met de beoor- oordeëling daarvan belast, de navolgende prijzen toegekend le prijs, de verlichting aangebracht aan de woning van den heer Heinsius. 2e prijs, de verlichting aangebracht aan de woning van den heer Folmer. 3e prijs, de verlichting aangebracht aan de woning, van den heer A. Borst. Ten slotte volgde nog een schitterend vuurwerk. Tot na middernacht werden de fees telijkheden voortgezet en geen enkele wanklank werd er vernomen. De feestvreugde was zoo spontaan als men maar zelden aantreft. HAZERSWOUDE. Bij beschikking van den Minister van Oorlqg is aan de echt- genoote van den milicien G. v. Deuzen, van het 4e reg. infanterie, vergoeding ingevolge art. 84 der Militiewet toege- Jcend tot een bedrag van fQ.80 tijdens zijn verblijf onder de wapenen voor her halingsoefeningen. Deze week bezette onze plaatsge noot C. Erkelens, in het wegkampiocn- schap van Nederland (160 K.M.) de 3e plaats en verwierf daarmede tevens den titel van kampioen voor de provincie Z-.Holland. Dezer dagen plukte S. C. W. van één boom 20 K.G. zwarte bessen zeker een niet alledaagsch geval. KATWIJK. Er is hier een aanzienlij ke uitbreiding van de gasfabriek tot stand gekomen. Een geheel nieuwe sto kerij is aangebracht naast de oude, zij bevat drie ovens, welke weer uit 21 retorten bestaan. De retorten zijn ge bouwd van vuursteen en wegen elk 900 K.G. De oude waren van gegoten ijzer en hadden een gewicht van 450 K.g'. Dc nieuwe retorten kunnen elk 250 K.g. steenkolen bevatten de oude slechts 130 K.G. De reservoirs waarin het gas uit dc retorten het eerst aankomt, zijn zoo ingericht, dat zij onder 't gebruik ge reinigd kunnen worden. Buiten het ge bouw is een ruimtekoeler aangebracht van 14 M. hoogte. Dit toestel is zoo ingericht, dat bijv. des winters als het gas op natuurlijke wijze al is afgekoeld toch nog tot op de helft der hoogte kan gezogen worden. Slechts een achttal gasfabrieken in ons land hebben zulk! een toestel. Als alle ovens fungeeren kan men per dag 6000 kub .M. maken, met de oude toestellen slechts 1000 kub. Al. per etmaal. Het verbruik per etmaal be droeg in den afgeloopen winter 2300 'kub. M. Het was dus een onhoudbare toestand. LISSE. In onze gemeente doen zich gevallen van vlekziekte onder de varkens voor, waarvan enkele reeds met doode- 1 ijk en afloop. NIEUWKOOP. Meermalen hoort men in deze omgeving spreken over de slechte aansluiting van den Holl. Spoor met trein 5.13 der staatspoor te Leiden. Gisteren waren daarvan de kinderen der openbare school, die met hun onderwijzers naar den Haag en Scheveningen waren geweest de dupe. NOORDW1JK AAN ZEE. Gisteren was het feest voor de badgasten, vooral voor de jongeren. Ter gelegenheid van den verjaardag van H. M. de Koningin- Moeder was door de directie van Huis ter Duin een wedstrijd in het bouwen van burchten op he't strand georgani seerd. Er waren prijzen uitgeloofd voor de schoonste, de eigenaardigste, de grootste en de sterkste burcht. Voor elke categorie waren een drietal prijzen be schikbaar. De jury werd gevormd door twee dames- en twee heeren-badgasten. Die forten welke het langst weerstand boden aan den vloed, die in den na middag opkwam, kregen een prijs als de sterkste. De deelname was groot, 's Morgens te 9 uur mocht met het bouwen worden begonnen, en den geheelen morgen en middag waren de kleine gasten druk in1 de weer, zoodat, toen de jury om 3 uur haar moeilijke taak begon, er een 36-tal burchten van allerlei vorm en afmeting op het strand waren verrezen. Naboot singen van een oorlogsschip, een auto, een klomp, zelfs van een horloge waren te zien. Het schoonst was ongetwijfeld een nabootsing van de „Rijnburcht", en deze ging dan ook met den eersten prijs er van door. Door de vele deelnemers aan en de vele kijkers naar den wed strijd heerschte er een gezellige drukte aan het strand. De jeugd genoot met volle teugen. De vreugde bereikte haar toppunt bij. de uitreiking der prijzen, die in de strandtent voor „Huis ter Duin"' plaats vond. De feestdag werd besloten met een mooi vuurwerk op het strand. NOORDWIJKERHOUT. Aan het jaar verslag van de Vereeniging tot het op richten en instandhouden van kleine Op voedingstehuizen, welke vereeniging al hier den 31sten Mei 1911 „'t Hoogt"' opende, ontleenen we, dat de exploitatie rekening bedroeg in ontvangst en uitgaaf f2463,30 met een voordeelig saldo van f 236,181/2. De balans geeft een bedrag aan van f 13.749,611/2- De muziektent, die de „Echo den Duinen" alhier reeds lang in eigendom had, is thans geplaatst op het Dorps plein. Wel is de tent een weinig ver kleind, maar toch voldoet zij op haar, standplaats uitstekend en vooral nu ze deze week een nieuw verfje gekregen heeft. ROELOFARENDSVEEN. Hedenmorgen vertrokken reeds met de trein van half zes vijf wagons groenten, die vannacht waren opgeladen, 't Is de eerste vracht die van hieruit met de nieuwe trein verzonden wordt. WOUBRUGGE. Bij de te houden groote manoeuvres den 23, 24 en 23 September a.s. zullen, naar men ver neemt, respectievelijk in ons dorp wor den ingekwartierd: lsten dag 3 offi cieren, 158 manschappen; 2den dag 61 officieren en 373 manschappen, en den 3den dag 3 officieren, 230 manschappen! benevens enkele marechaussees. De Raad dezer gemeente vergadert Woensdag a.s. voorm. 11 uur. Punt van behandelingvoorziening van electriciteit. Kerknieuws. Kardinaal Fischer. De meeste Duitsche Bisschoppen hebben reeds doen .weten gat a&|

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1912 | | pagina 2