2 Rietdekkersknechts Aanbesteding. Openbare Verkooping Café'OudeWetering. plank was blijven staan, hing hel zoontje van notaris met zijn lichaam buiten de tram. Zoo passeerde hij een verhuiswa gen, welke zoodanig was geplaatst, dat de tram er net langs kon. De jongen ge raakte tusschen den verhuiswagen en de tram, die reeds een tamelijke vaart had, bekneld. Toen dc bestuurder het ongeval bemerkt had, remde hij uit aHe macht, doch het was ie laat. In deerois- waardigen toestand werd de knaap de studentensociëteit Minerva binnengedra gen. Een geneesheer adrtte zijn overbren ging naar het nabij2ijnde Hópital Wallon hoog noodzakelijk. De jougen bad in wendige kneuzingen gekregen en zijn bei de armen waren gebroken. Hoewel niet direct levensgevaarlijk is zijn toestand toch ernstig. Kerknieuws. Op de Lyclama-Stins te Wolvega over leed gisteren, na tijdig vooJzien te zijn feweest van de H.H. Sacramenten der tervenden, de Hoogeerw. heer L. B. Mulder, oud-pastoor van Wolvega, oud- Deken van het Dekenaat Heerenveen, Proost van het Metropolitaan kapittel en ridder in de Orde Oranje Nassau, in den ouderdom van ruim 92 jaar. Te Afferden is overleden de Zeereerw. Heer W. Th. G. Otten, pastoor aldaar. Z.Eerw. bereikte den ouderdom van 74 jaar. Gisteren is te Boxmeer overleden de Zeereerw. Heer Vincentius Aloysus Josephus Rijke, pastoor van Waalwijk in den ouderdom van 83 jaar. Bisschopsbenoemingen. Uit Rome wordt gemeld dat mgr. Chesnelong, bisschop van Valence, tot aartsbisschop van Sens is benoemd. Verder is de ZeerEerw. heer Metreau, pastoor en aartspriester van de parochie St. Michel te Bordeaux tot co-adjutor van den aartsbisschop van Tours be noemd. De Kerk in Engeland. Volgens het jongste nummer van de Catholic Directory waren er op I Januari in Engeland 4.549 priesters tegen 4.302 een jaar te voren. Van die 4.549 geeste lijken waren 2.804 wereld-geestelijken en 1.709 regulieren. Het getü kerken en kapellen nam in het afgeloopen jaar toe van 2.167 tot 2.182. Land- en Tuinbouw. Besmettelijke Veeziekten. Gedurende de maand December wer den gevallen van mond- en klauwzeer itnl Nederland geconstateerd bij 302 ciger naars er kwam voor 48 gevallen yan schurft bij de eenhoevige dieren en de schapen, 23 gevallen van rotkreupol der schapen, 33 gevallen van vlekziekte der varkens, 118 gevallen van miltvuur bij alle vee en 1 geval van hondsdolheid. Te Bodegraven kwam het mond en klauwzeer voor bij twee eigenaars, te Leiden, Noord wijk en Zoete r- raeer bij 1 eigenaar. Te Hazers- w o u d e kwam 1 geval van miltvuur voor. Kunst "en Wetenschappen. Lode wijk XI. Voorzeker zal het feit dat de schouw- burgvoorstelling niet aileen viel op de zen Vrijdagavond, zoodat het zoo klei ne uitgaande Leiden voor de embarras de choix" stond, de oorzaak zijn geweest van de geringe opkomst van het publiek. Maar ook zal er wel toe hebben bijge dragen de wetenschap dat men geen eer ste rangs tooneelspel zou genieten, den grooten Bouwmeester niet in een hem waardige omgeving het einde van Lo- dewijk's leven zou zien lijdenden schurk met den grooten vrees vow den dood zien sterven. Maar wat ook door pietluttigheid en onbenulligheid velen der anderen! (o, gelukkig niet alien) misdeden, hij, de tiran, vulde steeds het geheele too- neel, zoodat men slechts hem zag en langs het onbelangrijke der weinigen heenkeek. Schitterend speelde fiij den gewetenlooze moordenaar en schijnhei lige en eedbreker, die in voortdurende vrees dat hem loon naar werken zal ge geven worden, door het leven gaat. Hoe zien wij zijn haken aan het leven, wan neer hij Francois de Paria, de heilige monnik om een wonder vraagt, en hem: als koning het wonder zijner verjonging beveelt. Jammer dat voor deze mooie rol geen krachtiger figuur was genomen die ons met meer natuur en inniger ge voel had kunnen doordringen van de hei ligheid en de macht van het geloof. Nu bleef hij er in zijn banaliteit dikwijls ver naast. Toch was de ingetogenheid waarmede hij den Francois gaf, te prijzen. El. Erfmann, als hertog de Nemours, gaf goed, meermalen zelfs 2eer goed spel te zien, zoodat hij een der gunsti ge uitzonderingen was, die niet al te zeer bij Bouwmeester afstaken. Een lof waardige vertolking gaf nog. Mej. F. de la Mar, van het rolletje van den Daufijn, mevr. Marie Braakensiek was een frissche boerin, ook mevr. Gilhuijs- Sasbach voldeed wel ais de dochter van Com min es. Van de rest zwijgen we bever. Liet het eerste bedrijf, dat onbe schaamd houterig werd opgezegd (spel was het niet) den schouwburg ijskoud met Bouwmeesters verschijning en de afwisseling van het stuk steeg aan bei de zijden van het voetlicht de warmte. STATEN-GENERAAL. EERSTE KAMER. Het duurtewetje. Het afdeeüngsonderzoek van de wets ontwerpen nopens de tegemoetkoming aan ambtenaren wegens de duurte, bracht tegenovergestelde oordeelveilingen. Zij, die er mede ingenomen waren („enkele leden") voerden aan, dat, zoo er al geen noodtoestand is, toch eenige tijd van groote duurte van vele levens^ midelen achter ons ligtdat vele parti culieren het voorbeeld gaven en dat geen precedent kan worden gezien in den maatregel, daar het een gift ineens, du3 een tijdelijke gekit De tegenstanders („vele leden") meenden, dat, ook al is er een noodtoe stand, de Regeering veeleer de armsten te helpen had, dan de Rijksambtenaren, die boven zoovelen bevoorrecht zijn dat particulieren met hun eigen geld kunnen doen, wat zij verkiezen, de Staat daaren tegen beschikt over het geld van belas tingschuldigen, waarvan vele er slechter aan toe zijn, dan de ambtenaren, en dat wel degelijk te vreezen is, dat bij we derom intreden van duurte, dit geval als precedent zal worden aangemerkt en dat de toestand der schatkist een zoo groote extra-uitgaaf niet toestond. Een derde categorie („enkele leden") kon zich slechts onder protest met de wetsontwerpen vereenigen: er waren verwachtingen cy>gewekt. Tegen dit argu ment kwamen w eer anderen op. Andere leden behielden zich hunne stem voor. De Militiewet. Door de Regcering is ingezonden de Memorie van Antwoord op het Voor- Ioopig Verslag der Eerste Kamer over de Milrtiewet. De Regeering betwist, Minister Coo! den steun te hebben onthouden, die den tegenwoordige» Minister van Oorlog ge schonken werd. Boor de houding der Regeeriiig ten opzichte der administratietroepen krijgt de politiek een punt van aanval minder op onze legerinstellingen. Een oefentijd van 8i,<t maand onder de gunstige voorwaarden, die het o-rtt- werp beoogt te brengen, acht de Re geering volkomen toereikend om het peil van geoefendheid tot de vereischte hoogte op te voeren. De 61/2-niaanders zullen daaraan geen schade doen, tc minder om dat gezorgd zal worden, dat dc eisclien bi] het program te stellen, in goede ver houding zullen staan tot de mate der verkorting. Uit Stad en Omgeving. LEIDEN, 13 Januari. De lompen be waarplaats vanGebr.Palm De afdeeling van den Raad van Sta te voor de geschillen van bestuur be handelde heden het beroep van J. P. Beukei ing en anderen alhier, tegen het besluit van B. en W. dezer gemeente, waarbij aan de firma Gebr. Palm en hare rechtverkrijgenden vergunning is ver leend tot het uitbreiden van de lompen en beenderenbewaarplaats in perceel Le- vendaal no. 58-60, door bijtTékking van de perceelen Levendaal 62 en Koenen- steeg nos. 9 en 11 en fot het ber gen van konijnen, katten- en hazenvel len in eene bergplaats in de poort naast den winkel van het perceel Levendüal no. 58-60. Een tweetal appellanten ont wikkelde nadere bezwaren op grond van stank, welke bezwaren door den heer Palm werden bestreden. Door het Bestuur van het „Vee fonds Leiden" is tot directeur benoemd van het fonds de heer P. F. Verkleij, die als loco-voorzitter, inplaats van wij len den heer J. de Graaf, diens functies had waargenomen. ROELOFARENSVEEN. Gisteravond vergaderde de rijwielvereeniging „Het Stalen Ros" in het Clublokaal Café Wagenaar. Te 7 uur opende de Voor zitter de vergadering en sprak eenige woorden van welkom tot de talrijke aanwezige leden. De vrij uitgebreide agenda, niet minder dan 9 artikelen, werd geregeld afgewerkt. Na lezing notulen, kregen we Jaar verslag van den secretaris, Rekening en verantwoording van den penningmeester. In de pauze die toen volgde werd ge legenheid gegeven lot betaling van de Contributie. Daarna ballotage van 7 leden, die allen werden aangenomen. Rapport commissie tot nazien der boeken, hetwelk gunstig luidde. Van het bestuur had bedankt de Voor zitter, de Heer P. de Jong Czn. wegens drukke bezigheden. Door het lid Verhaar werd onder uitbundig gejuich voorgesteld en aangenomen den aftredenden Voor zitter tot Eerevoorzitter te benoemen. De gehouden bestuursverkiezing gaf de vol gende samenstelling: le Voorzitter de Heer J. van Beek, 2e Voorzitter de Heer W. v. d. Zwet, le Secretaris de Heer Jaap Verhaar, 2e Secretaris de Heer H. B. Stipdonk, tot penningmeester de Heer Dirk Wesselman. Na rondvraag sloot de voorzitter de vergadering. „Het Stalen Ros" geeft Maandag 22 Jan. haar jaarfeest. VOORHOUT. De bevolking bedroeg op 1 Jan. 19111221 mannen en 935 vrouwen, totaal 2156 zielen. Zij verineer- derde gedurende het jaar: door geboorte met 40 mannen en 33 vrouwen, totaal 73 zielen; door vestiging mei 86 mannen en 53 vrouwen, totaal 139 zielen. Totale vermeerdering 212 zielen. De bevolking verminderdedoor oyer- lijden met 8 mannen en 14 vrouwen, totaal 22 zielen; door vertrek met 107 mannen en 54 vrouwen, totaal 161 zielen. Totale vermindering 183 zielen. De totale vermeerdering bedroeg dus 11 mannen en 18 vrouwen, totaal 29 zielen. Zoodat het zielental thans be draagt 2185 zielen, nl. 1232 mannen en 953 vrouwen. Er werden 13 huwelijken gesloten. Levenloos aangegeven 2, nl. 1 mannel. en 1 vrouwel. WARMOND. In totaal hebben zich voor de betrekking van gemeente-veldwachter alhier niet minder dan 54 sollicitanten aangemeld. GEWESTELIJK GEMENGD. Diefstal. Hedenmorgen werd bij de politie te Leiden aangifte gedaan, dat in den afgeloopen nacht uit het pakhuis ten nadeele van den slager L. aan de Hoo- gewoerd, is ontvreemd 60 pond lever worst, alsmede een stuk varkensbuik. Hoe men zich toegang heeft verschaft is nog niet duidelijk. Men vermoedt dat de deur van het pakhuis niet was ge sloten. De zaak is iii onderzoek. Gemeentelijke Aankondigingen. Het gedeelte van het Rapenburg, gelegen tusschen den Vliet en de Donzastraat, zal wegens het verrichten van werkzaamheden aan de duinwaterleiding, op Maandag 15 Januari a.s. voor het verkeer met rij- en voer. gen zijn afgesloten. Burgerlijke Stand. KATWIJK. Geboren: Grietje, d. van J. de !ong en P. van den Oerer. Jacoba, d. van Nijgh en D. Plokker. Harmen, z. van H. 'erloop en J. van Duijn. Jacobo, d. vaiy T. Langmuvr en E. van Dijk. Pieter z. v. M. C. van Hecken en P. M. v. d. Putte. Jacob z. v. H. v. d. Bent en C. de Mol. Tennis z. v. H. v. d. Bent en C. de Mol. Willem z. v. C. Guijt en A. v. d. Plas. Cornells z. v. Jac, v. Duijvenbode en K. Vlieland. Getrouwd: A. van Dijk ]m. en M. van Duijn jd. Overleden: Een levenl. aangeg, kind van IJ van der Plas en J. van Rijn. Laatste Berichten. (Gedeeltelijk gedirigeerd.) Hofberichten. H. M. de Koningin-Moeder ont ving gisteravond de gezanten van Oos ten rijk-Hongarjje, baron de Giskra, en van Columbia, den heer Girtierrez-Ponce, laatstgenoemde met mevr. Ponec. Z. K. H. Prms Hendrik zal heden avond deelnemen aan een gastmaal dat luit.gen. baron Schimmelpenninck v. d. Oye, voorzitter van de Eerste Kamer der Sta ten-Generaal ten fijnen huize geeft. Z. K. H. de Prins vertrekt mor genochtend vergezeld van zijn adjudant kapt. luit. ter zee jhr. Hooft Graaf-, land voor een paar dagen naar het Loo, maar begeeft zich eerst naar Arnhem, ter bijwoning morgenmiddag van een oefening eener transportcolonne aldaar. De wachtmeester van het 2e reg. veldartillerie te Leiden, N. C. v.d. H., is door den krijgsraad te 's Gravenhage wegens verduistering van cantinegelden, welke hij in zijne bediening onder rich had, alsmede wegens desertie, veroor deeld tot: ten eerste eene gevangenis straf van vier maanden, en ten tweede een militaire detentie van zes weken, met degradatie tot terugbrenging tot den stand van soldaat. Beklaagde heeft van dit vonnis hooger beroep aangeteekend bij het Hoog Mili tair Gerechtshof. Naar thans kan worden gemeld, binnen enkele dagen te verwachten de benoeming van den heer A. N. Swètchine, Raad bij de Russische ambassade ie Con- stantinopel, tot gezant van den Czaar bij het Nederiandsche Hof, ter vervanging van graaf Pahlen, die, wegens den staat zijner gezondheid, niet alleen is afgetreden als Russisch gezant te 's Gravenhage, maar ook den diplomatieke» dienst heeft verlaten. Eerste Kamer. Het afdeelingsonderzoek der Sfaafs- begrooting der Eerste Kamer, is geëin digd. De bijeenroeping der Kamer is te wachten tegen 30 ol 31 dezer yoor de openbare behandeling der Siaafsbe- grooting en Militiewet. Grondwetcommissie. Dc Grondwetscommissie verdaagde gisteren hare vergaderingen tot Dinsdag aanstaande, te 11 uur. Ziekteverzekering. De commissie van voorbereiding uit de Tweede Kamer, over het ontwerp Ziekteverzekering, heeft heden nog ver gaderd. Ned. Tuinbouw raad. Het Centraal Bestuur van den Ned. Tuinbouwraad heeft besloten in de vaca ture ontstaan door hef overlijden van mr. J. C. de Marez Oyens aan de alge meen e vergadering aan te hjevelen jhr. mr. W. Tli. C. van Doorn, lid van de Tweede Kamer der Staten-G ene raai te 's Gravenhage. De loodgieterstaking te Amsterdam. Hedenochtend hadden een aantal lood gieterspatroons uit een magazijn een aantal buizen en zink gehaald om dat materiaal naar een in aanbouw zijnd per ceel over te brengen. De stakende lood gieters trachtte dit te beletten door met steenen te gooien. 'tWas zoo erg, dat de patroons met revolvers moesten drei gen. De politie kwam tusschenbeide. BERLIJN, 13 Jan. Bekend 383 uitsla gen. Gekozen 26 conservatieven, 5 le den der Rij.'espartij, 2 leden der Econo mische vereeniging-, 77 leden van het Centrum, 13 Polen, 4 nationaal lib. a 1 liii van den Bund dei Landvviric, ,J sociaal-democraten, 2 Elsassers, 14 van het Elsassisdie centrum, 1 lid vrijzinnige volkspartij, 1 Deen, 1 lit! vail den boerenbond. ïn herstemming komen: 39 conserva tieven, 15 leden der Rijks partij, 3 to!en der Duitsche refonaparlij, 13 der Eco nomische vereeniging, 30 van liet Cen trum, 9 Polen, 63 nationaal liberalen, 4 leden van den Bund der Land* irte^' 52 der vrijzinnige volkspartij, 121 40c.- democraten, 3 leden der Beiersch-fib. partij, 1 Elsasser, 2 leden van bc\ F1- sassischc Centrum, 2 der Lotbarmgselie vrijzinnige partij, 6 Weft'en, 2 leden van den Boerenbond en 5 die tot geen' partij behooren. De conservatieven winnen 2 zetels eo, verliezen er 9, de Rijpartij wint 2, ver liest 9, de Economische Vereeniging wint 1, verliest 7, het Centrum verliest 6, de Polen 1, de nationsaI-liberalen win ncn 2, verliezen 16, de vrijzinnigen ver liezer» 12, de sociaal-democraten winnen 27, verliezen 2, de Boerenbond wint 1 zetel. Gekozen zijn: Sember (uaL-Hb.), Groe ber (Centrum), de vroegere vice presi dent Schultz fRijkspartij), baron Gaiop (Rijk spart ij) Speek (Centrum), let. Mmrnn (Ec. Ver.), die het district van zijn schoonvader Stock er veroverde), Schacier, (Centrum), de president van den Rijksdag graaf Scuwcrin-Löwilz en de soc.-dem. MoHretmhr. Van de eociaal-democraten zijn Zubeil en Von Vollmar herkozen. De candidaat van den Boerenbond Kochan is in01etzko-._vck door den con servatief Reek verslage». In herstemming komen de nat.-lib. Bassermann, tegen een CentriJHiscandi- daat, graaf Pasodowsky-Wehncr tegen een soc.-democraat de bekende prof. in het strafrecht Von Litzt (volkspartij)* tegen een conservatief, Paaache (nat.- lib.) en Von Liebert van de R!jk«paiiij, Conrad Haussmann en Y'on Payer van! de vrijzinnige volkspartij. Ds. Naumann (vrijr. volkspartij) i? gevallen, evenals Lattmann (van de Economische verec- niging.) Varkenshandel te Wolvega. Hoe belangrijk de varkenshandel le Wol vega is, blijkt uüi hel feit, dat hi het jaar 1911 op de gemeentcwaag circa 38.001) krulstaarten zijn gewogen. In 1912 hoopi men, tengevolge van den bouw der exportsla ch ter rj der firma Lezer en de stichting van het nieuwe marktterrein onmiddellijk bij hef stafion, op nog gi (to teren aanvoer. TELEGRAFISCH WFERBt'RlCH l nam wuarneiHiugeii ïévrtëht u> den morgen van 33 /o»litaru 1911.mettegtdedi: tloor het kon. Ntaeri. Mctccrolo&ech i -sUtnut tc De Hrlat. Hoogste barometerstand 787.$ Riga, Laagste barometerstand 7373 Seydtsijord. Verwachting tot den avomi van 14 lamari: meest matige zuidoostelijke tot zuidelijke wind, nevelig in het oosten, ephtarend weinig of geen "CersJag, iets koude;. Marktberichten. LEIDEN. 13 jan. Eiereoveilin g.Kipvieren f5./5 tot 6.50, Aanvoer 2828 sinks. Handel vlug. Graan beurs. Terwijl het aanbod lieden voldornde was, bleef de vraag maar klein, alleen voor Haver en Tarwe kon ï«ts meer be dongen worden. Prijzen als volgt: Taiwe f 7.70 a f8.60 p. 80 Ko. Rogge 16.70 a f 6.90 p. 75 Ko. Haver f 8.80 a 1900 p. ICO Ko. Erwten f 13.75 a i i5.p. H.L. Boter 4670 kg. p. H vat, 1 ste kw. 68 5 72, 2de qua!. f 62 a 66. late kw. per K.G. f 1.70 ft 1.80, 2de kw. per KG. f 135 ii f 1.65. Turf. Lange zwarte p. 1000 stuks f 4.75 a 5.—. WASSENAAR, VI Jan. Veiling, Zuring planten per ben f 0.20 a ÜJ24j Aardappelen per kin 10.80 a 1.46, Bloemkool per 100 f 12 a 15, Savoy etool per 100 f 3.a 5.Boerenkool per ben f 0.35 a 0.20 Spruitkoot per H H.L. i 1.a J,25, Eieren per 100 f 6.a 7.— Konijnen per stuk f 0.50 a 1.20. COR R ESPONO1= NT! E. H. G. B. Een eenige zoon is zoowei nu als onder de nieuwe wet van militairen diensl vrij. 1887. NOORDWJJK. 1912. Den 318,en Januari 1912 hopen onze geliefde Ouders JACOBUS KROL en JOHANNA ARIËNS hunne 25-jarige Echtvereeni- ging te herdenken. 222 Hunne dankbare Kinderen. Heden overleed, plotseling, na een langdurig, doch gedul dig lijden, onze geliefde Echt genoot en Vader, 223 JACOBUS VAN DEN BOSCH, in den ouderdom van 61 jaar. A. VAN DEN BOSCH- v. Ruiten. P. VAN DEN BOSCH. J. VAN DEN BOSCH. Noordwijkerhout, 12 Jan. 1912. Mede namens mijne kinderen betuig ik mijn hartelijken dank voor de vele bewijzen van deel neming, ontvangen bij het over lijden mijner geliefde Echtgenoote. 201 j. A. KIEBÊRT. Nieuwveen, 12 Jan. 1912. WINKELJUFFROUW, Wordt gevraagd een R. K. be kwame JUFFROUW •tegen hoog salaris. Zij die me! het garneeren van wiegen bekend zijn genieten de voorkeur. Zonder g.g. onnoodig zich aan »e melden. Brieven onder no. 179 aan het bureau van dit blad. gevraagd, 1 voor vast werk, 1 voor den geheelen zomer, bij W. VLETTER, Oegstgeesl. R. K. Propagandaclub „DE JONGE GARDE" ZONDAG 14 JANUARI a.s. zal te half elf uur in de Parochiekerk van O. L V. Hemelvaart (Mon Père) een H. Mis worden opge dragen voor de levende en over ledene leden. 167 Alle leden worden DRINGEND verzocht deze H. Mis bij te wonen. ALGEMEENE LEDEN VERGADERING van de Onüeratdeeling Voorschoten van de V. P. N. op 18 Januari n. m. 7 uur in „Hotel Voorschoten". 217 T en ov ern.aangeb.op volkr.stand te den Haag, tegen ruimen inven- ventarisprijs een goed bekl.zaakin GROENTEN, FRUIT, AARDAPPELEN en BRANDSTOFFEN. Ook Zondags ♦e zien. AdresGerard Doustraat 34, DEN HAAG. (218) Op Donderdag den 25en Januari 1912, des voormiddags te 11 uren, zijn Burgemeester en Wethouders van S a s s e n h e i m, voornemens op het Raadhuis AAN TE BESTEDEN: Het maken van Schoeiing- werken langs de Kastanje- laan^ het aanbrengen van straatwerken met trottoir en bijbehooreude werken voor genoemde laan, 198 (in één perceel). Bestek en teekening liggen ter Gemeente-Secretarie ter inzage van 9 tot I our, en zijn aldaar en bij ondergeteekende verkrijgbaar van af 16 )anuari a.s. ad f 1.— per stel, franco per post f 1.05. Aanwijzing Maandag 22 Jannari 1912, des voormiddags 10 uren, door den Architect A. L. VERHOOG. Sassenheim, 12 Januari 1912. (om contant geld) op Vrijdag i9 Januari 1912, des voormiddags te 10 uren aan de Beestenmarkt te Leiden, ten overstaan van den Deur waarder J. F. TEUNIS van een aanzienlijke partij zoo goed als nieuwe Aannemersmaterialen, waarbij: Amerik. grenen Binten, Baddings, Planken, Vuren Balken, zeer geschikt voor Hooibergen, Heipalen van 1014 Mr., divers Hout, een Hijschrcep F/a d-m- ruim 100 Mr. lang, enz. enz. Vóór den verkoop te zien. Alles gediend hebbende bij den bouw van de Electr. Bas- culebrug ter plaatse boven gemeld. (241) Scheepsmakers- IJzerwerkers GEVRAAGD bij TH. KEMPERS, Scheepsbouw, Alphen (Hoorn). VERKOOP1NG op WOENSDAG 24 JANUARI e. k. 's nam. 2 UUR, in het te veilen café, ten overstaan van notaris VEÈNSTRA te Oudewetering, van 1 HUIS, waarin café met „ver lof," woningen en grond c. a aan den weg, aan het Zuideind van Oudeweteringin huur bij G. Bouw meester e. a. ii. BOUWTERREIN met TUIN GROND, daarnaast. III. TUINGROND daarachter. Aanvaarding1 1 Mei, II en III 1 Febr. 1912. HO Lucien Manceau, Warmond KUNST- EN DECORATIESCHILDER. Eenig adres vo*r Kerk-, Plafond-, Maar- en Tooneel- beschikleriog. _J3

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1912 | | pagina 3