KERSTGESCHENKEN G. BALLINTIJN, LEIDEN. Langebrug 48. 1000 150 300 H.WILLE&Co. 100 FATUM" in Brandstoffen. ADVERTENTIE N. 3 October-vereenipg ORPHEUS UITVOERING OPENBARE VERGADERING Nieuwe Schoen= en Laarzenmagazijn Haarlemmerstraat 144, Fa. JAC. KR0L. Prima medicinale Levertraan. I I Botermarkt 10. PRIMA Belgische Anthraciet 20130 fl 1.65 30150 fl 1.75 GOEDE Belgische Anthraciet 20150II 1.20 30150 0.1.45 Bericht m Inzet. De Administratie van „De Leidsche Courant" belast zich met het plaatsen van Adver= tentiën in alle bladen, zonder prijsverhooging. soupart, Vereeniging „Geloof enW etenschap Algem. VERGADERING A GULDEN 4 ff te 'sGrayenhage, Buitenhof 5. Onderwijs. f Examens M. O. Den Haag. Wiskunde KIvier candidaten. Afgewezen drie. Geslaagd 'tnej. R. Polak, Amsterdam. Geschiedenis K VIII. Geëx. 2 cand. Toegelaten mej. S. Th. M. Herckenrath, Amsterdam, en Th. A. M. van Agt, Nij megen. Staathuishoudkunde KX. Geëx. 4 cand. Toegelaten de heer A. Sternheim (huis akte) Amsterdam, en Th. v. Lier, Lobith. Examen L. O. Den Haag. Wiskunde, art. 86. Op geroepen en opgekomen 3 candidaten. Afgewezen 2. Geslaagd de heer A. P. Vogel, uit Haarlem. Uitslag Verkoopingen. LEIDEN. Gehouden verkooping in het Notarishuis aan den Burg op Zaterdag 17 December 1910, ten overstaan van Mr. J. A. F. Coeberg, Notaris te Leiden. Het winkelhuis te Leiden aan de War- moesmarkt no. 19 in bod f9000. Koopers de heeren D.J.C. Speet c.s. Het huis te Leiden aan de Lammermarkt no. 28, in bod f 1285. Kooper de Heer J. H. Teeuwen qq. voor f 1355. Het huis te Leiden aan de Lammermarkt no. 48, in bod f 700. Kooper de heer J. J. de Cler qq. voor f 750. Het huis te Oegstgeest in de Maria- laan no. 54, in bod f 1340. Kooper de heer E. van Velzen voor f 1346 en het huis te Rijnsburg is niet gegund. Mr. C. H. P. Klaverwijden, Notaris te LeidenHet winkelhuis te Leiden aan de Haarlemmerstraat no. 182, in bod f 3600. Kooper de heer J.J. de Cler qq. en het huis te Leiden aan de Heeren straat no. 44, in bod f 2060. KoEper de heer J. W. Vreeswijk qq. Burgerlijke Stand. LEIDEN. Ondertrouwd: A. van Vollen hoven jm. 26 j. en P. H. van Lokhorst jd. 24 j. J. Kluivers jm. 22 j. en J. S. vanderKlaauw jd. 19 j. J. Minke jm. 30 j. en F. Springer jd, 30 j, W. Berlemon jm. 21 j. en P. Holle beek jd. 21 j. J. van der Mark jm. 23 j. en M. H. Fakkel jd. 22 j. ALFEN. Geboren: Janneke d. v. G. Dietz en M. Rooij. Maria Johanna Wilhelmina, d. v. H. de Heij en A. F. Twaalfhoven. Agnes Maria Johanna d. v. P. H. G. v. Vliet en W. Uljee. Overleden: M. Westmaas, jd. 36 j. A. van Leeuwen man van J. van den Berg, 72 j. ALKEMADE. Geboren: Maria Cornelia, d. van G. H. Rotteveel en H. v. d. Hulst. Catharina Maria, d. van F. Rodenburg en A. C. van der Valk. Petrus Theodorus, z. van M. Hoogenboom en J. van Berkel, Leonardus Theodorus, z. van J. Akerboom en J. van Eg- mond. Margaretha Maria, d. van J. de Jong en C. M. Pouw. Quirismus Adrianus, z. van P. Olsthoorn en M. A. Hogenboom. Overleden. Anna Cornelia Maria Turk 6 j. Petronella van Kampen 74 j. echtg. van Simon Vlasveld. BOSKOOP Geboren: Elsje d v P Ramp en M Pronk. Wilhelmus, z. v. C. Koster en B. Pens, Trijntje, d. v. A. Verbeek en A. Hoogendoorn. Cornelis, z. v. H. Geers en M. Broekhuisen. Jan, z. v. T. Verkade en C. van Pruissen. Getrouwd: D. van Riessen, 31 jr. en C. van Tol, 28 jr. Overleden: L. Verboom, 22 j. C. van den Berg, 77 j. D. Prook, 1 m. NOORDWIJK. Geboren: Arie, z. van A. Barnhoorn en P. Barschoom. Leendert, z. van M. v. Rooyen en N. v. Duijn. Gerrit Jacob Jacobus, z, van D. J. v. Rheenen en M. C. Balhuis. Overleden: Levenl. aangegeven meisje van C. Smit en M. de Bruin. Levenl. aan gegeven meisje van L. Kooien en D. v. d. Velden. RIETVELD. Geboren: Magje d v W C Breedijk en I van Egmond. Ondertrouwd: W. Voorneveldt, 27 j. en J M v Winkel, 26 j Getrouwd: Huibert Bek, 38 j wedn v Dirkje v Zomeren. Aaltje v Dam 24 j ZEGVELD. Overleden: Gerrit Hoogen- veen, 68 j. wedn. v, Elizabeth Kersbergen. ZOETERWOUDE. Geboren: Gerardina Maria, d. van H. M. Starrenburg en van C. G. Gijbels. Jannetje, d. v. G. Oudshoorn en van N. Eikelenboom. Overleden: Leonardus Kokshoorn 79 j. ZWAMMERDAM. Geboren: Cornelis, z v G Overes en v G v d Berg Overleden: Krijna Wassenaar 77 j echtg v D Vrij TELEGRAFISCH WEERBERtCHT. naar waarnemingen verricht in den morgen van 19 December 1910, medegedeeld door bet "on. Nederl. Meteorologisch Instituut te De Bildt. Hoogste barometerstand 772.2 Stmathieu. Laagste barometerstand 746.7 Seydisfjord. Verwachting tot den avond van 20 December: meest matige Zuidwestelijke tot Westelijke wind, zwaar bewolkt of betrokken lucht, weinig regen, zelfde temperatuur. Gemeentelijke Arbeidsbeurs. Stadstimmerwerf, telefoon no. 127. Geopend van 912 uren des morgens en van 2—5 uren des middags. Aanvragen van werkzoekenden. 1 kantoorbediende, 11 timmerlieden, 6 opper* lieden. 3 metselaars, 13schllders, 1 aank,schildef> 1 wagenmaker, 0 draaier-bankwerker, 2 bank? werkers 1 aank.-bankwerk 0 stucadoor, I loodgieter, 1 banketbakker, 3 bakkers(l noodhulp)* 2 bakkersleeringen, 1 kellner, 1 huisknecht, koetsiers, 2 schippersknecht, 1 boomsnoeiers, f warmoezier, 4 grondwerkers, 1 spekslager, 1 op^ passer, 0 portier, 1 waker, 2 stokers 1 zieken^ oppasser, 9 loopknechten, 4 loopjongens, 2$ losse werklieden, lverstel-naaister, 6 dienstbode© 1 waschvrouw, 8 werksters. 1 machinist-banW werker, 1 gas- en waterfitter, 1 photograaf. t letterzetter, 1 reiziger (kantoorbediende). GEVRAAGD. 1 zadelmakersleerling. Geboren: Johannes Theodorus Philomena Zoon van M. H. VAN HOOFF, A. M. A. VAN HOOFF— schreur. Leiden, 19 December 1910. Breestraat 153. (6297) Geboren: ADRIANA QUIRINA MARIA, dochter van 6305 C. CASPERS. J. CASPERS-Ruijgrok. Leiden, 19 Dec. 1910. Heden overleed na een lang, smartelijk doch geduldig lijden, voorzien van de H.H. Sacramen ten der Stervenden, onze innig geliefde Moeder en Behuwd- moeder, Mejuffrouw Clasina Rodenburg Weduwe van Johannes van den Bosch, eerder Weduwe van Arie Warmond, in den ouderdom van 51 jaren. Uit aller naam, H. DINGJAN-Warmond, J. DINGJAN. Leiden, 18 December 1910. St. Jakobsgracht 8. 6274 Heden overleed, in het St. Elisabeth-Gesticht alhier, na voorzien te zijn van de H. H. Sacramenten der Stervenden, onze geliefde Zoon, Broeder, Behuwdbroeder en Oom, de Heer Henricus Martinus Hermans, in den ouderdom van 44 jaren. Leiden, 18 December 1910. Hoogewoerd 15. Uit aller naam, J. P. P. HERMANS. Bezoeken kunnen niet worden afgewacht. 6303 553S Wegens Sterfgeval zal onze Zaak op Woensdag a. s. 21 De cember des morgens van 9 tot 11 ure GESLOTEN zijn. Koffie- en Theehandel „Het Klaverblad", Firma 6304 Wed. B. N. J. F. MOLKENBOER. Algemeene Ledenvergadering op Dinsdag 20 December, des avonds ten half negen uur in de KLEINE STADSZAAL. 6212 HET BESTUUR. WINTERDIENST. Boekjes, bevattende de volle dige dienstregeling voor Leiden en omstreken zijn verkrijgbaar k 2Yï cent, aan het Bureau van „De Leidsche Courant" Oude Singel 54 en bij de agenten. Muziekgezelschap Directeur de Heer J. VINK. opWoensdag28 December I9IO te 8 uur in de GRAANBEURS. Het Bestuur, 6296 A. Mulder, Voorzitter. W. L. van Velzen, Secretaris. PRIJSNOTEBRING, Dik vet Spek per 5 pond. f2.90 Mager Spek - 2.— Gesmolten Vet - 2. Rauwe Reuzel - 2.15 Vette lappen 37y% ct. p. pond. H. TH. Straathof, 5825 DOEZASTRAAT 8. Bond van Technici, (Goedgek. bij Kon. Bcsl. d.d. 24 Juni 1898, No. 34; d.d. 25 Aug. 1902, No. 45 cn 17 Juli 1909, No. 49.) op WOENSDAG 21 DECEMBER 1910, des avonds te 8 uur, in een der Bovenzalen van „De Harmonie", Breestraat tegenover de Papengracht, Leiden. Spreker|: de heer K. A. GRONDIJS, Techn.Ambilekl.S.S.teUtrecht Onderwerp (6275) Doel en wezen van den Bond van Technici en het nut van Afdeelingen. Alle Technici worden uitgenoodigd deze vergadering bij te wonen. De Propaganda-Commissie van den Bond van Technici. Ik reken, dat, wanneer ik mijn SCHOENWERK koopt in het 6299 ik mij minstens 10°|„ bevoordeel. Bij od Leden der L. A. V.(5425) M. BOEKWIJT (fa. J. D. Dingemans.) M. J. MARKX. p. du croix. H. i. m. proot, (firma d. i.v.driessum fa. J.A.v.d. Laar.fiZn. f. g. A. proot &Zn.) garrer en dijkstra (w. Pelle). g. f. reyst. HERDINGH en BLANKEN. J. J. REYST <fi Zn. (Weidner) GLAS, PORSELEIN, LUXE- en HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN. 630< Importeur alléén van Belgische Anthraciet. FILIAAL ANTWERPEN. Oedenkovenstraat 21. Telefoon 4J45. FILIAAL DELFT. Gasthuislaan 4748. Telephoon 411. F1LAAL DEN HAAG. Opslagplaats Terrein Staatsspoor. Telefoon 850 Regentesselaan J. RIJSWIJK. DEN HAAG. OPSLAGPLAATS en KANTOOR. Extra aanbieding. V P- hectoliter. Van de mijn Petit-Try. I» p. Hectoliter. Van de mijn Wandre Deze Anthracieten zijn STEEN- en GRUISVRIJ en bij de CONCURRENTIE NIET VERKRIJGBAAR, daar ik de ALLEEN-VERKOOP van deze mijnen bezit. STIPTE en VERZORGDE BEDIENING NEEMT PROEF. Zaterdag 24 December 1910, le 7 uren, in het Notarishuis te Leiden, ten overstaan van J, A. VAN HAMEL, Notaris te Leiden, AFSLAG van het WINKELHUIS, MAGAZIJN en ERF no. 299 aan de Haarlemmerstraat en het Huis met werkplaats en erf no. 178, benevens Woning no. 180 aan den Ouden Rijn, alles allergunstigst aaneenèe- legen en te zamen groot 2 a, 95 c.a.breedHaarlemmer straat 18 M.Oude Rijn 17 M. In bod gebracht op f 14.700, Tot en met Zaterdag 24 Dec. worden, dagelijks van 102 uren, verhoogingen aangenomen tegen 20 6303 j. C. Bernard, VISCHMARKT 32-34. p Lepels, Vorken en Messen. Electrische Melkinrichting en Roomboterfabriek. De prijs der roomboter dagel. versch is f 1.70 per Kilo. Zoete melk ÏO «t.per llte* Karnemelk 4 ct. per liter. Hoogachtend, (1151) H. J. RIJSBERGEN, Kraaierstr. No. 5. LEIDEN. Rijnkade 4. SPECIALITEIT IN Grafzerken, Kruisen, en verder marmeren werken. Leest De Leidsche Courant. Gevraagde betrekkingen van 15 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent, a contant. Wegens ziekte wordt zoo spoedig mogelijk gevraagd, een flinke R.-K* B r o o d b akkersknecht, die zelfstandig kan werken. Br. te adresseeren onder no. 6250. Bureau „De Leidsche Courant" Oude Singel 54, Leiden. Kleine Advertentiën. Van 1—5 regels 25 cent, iedere regel meer 5 cent, a contant. Wegens sterfgeval. Er biedt zich aan R.-K, Bouwmelden R.-K. Dienstbode met Februari of eerder. Brieven aan het Bureau onder No. 6301 van „De Leidsche Courant". OP DINSDAG 20 DECEMBER 1910, des avonds te 8 uur, In de Zual der St. dosephs-Gezellen-Vereeniglng, Rapenburg 52. SprekerDr GERARD BROM. Onderwerp „De Kinderen van Benedictus". 6199 De Secretaris, HOLTHAUS Alle betalende abonné's op dit blad zijn volgens de bepalingen, vermeld op de uit te reiken polissen, tegen ongelukken verzekerd voor GULDEN {\f\ bij levenslange KI I GULDEN ongeschiktheid III II I bij overlijden, tot werken. O V/ \J GULDEN bij vcilies van hand of et. GULDEN bij verlies van één duim. GULDEN bij totaal "e- zichtsveri.es van één oog. De uitkeering dezer bedragen is gewaarborgd door de Ned. Ongevallen-Verz. Maatsch, 9*1 f|l I bij verlies van 1 ^1 (J (J één wijsvinger. oor de Ned. Ongevallen-Vi GULDEN bij verlies van eiken anderen vinger.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1910 | | pagina 4