Opening van het Herfst- en Winterseizoen M. J. HOELËN ZOON 1000 150 100 300 „FATUM" te 's-Gravenhajre, Buitenhof 5. j. aTsmit, LE1DSCHE WOLLEN DEKENS Cliitsen en Molton Dekens, Karpetten, Vloerzeilen, Veeren en Kapokbedden J.A.Duffels, H. m. SA§SE Haarden, Kachels, Calorifères CHR. LANGEZAAL, Winterdienst. PUIN. f 15000.= rWAAL5l Mantelkostuums naar Maat. (Genre Tailleur.) JENEVER en BITTERS COGNAC en BRANDEWIJN Effecten, Coupons, Wisseis en Assurantiën Amerik. Vulkachels Nieuwe Rijn 8=10. Atelier voor maatkleeding aan huis. 9i: - C. LvanLangenhuysen Nette Dienstbode aanbesteding! 1 ■lllll llll I llll HlliliiiMUHI 4 liaarfeinmerstraat IH-IJ4-136. Om na de verbouwing mijner Bedden- en Tapijtmagazijnen met een geheel nieuwe sorteering te beginnen wordén thans alle voorhanden zijnde (waaronder eenige iets beschadigd) voor zeer lage prijseïi uitverkocht. Ook worden nu voor veel, zeer veel verminderde prijzen verkocht. 6124 Geboren BERNARDUS LAURENTIUS Zoon van M. A. M. VAN NOORT en J. W. VAN NOORT—Lens. Leiden, 3 Oct 1910. (5129) Heden overleed tot onze diepe droefheid, in het St. Elisabeth Gesticht, na voorzien te zijn van de laatste H. Sacramenten der Stervenden, onze geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader Johannes Wilhelmus van Heel, in den ouderdom van 64 jaar. Wed. M. H, VAN HEEL-Bens en Kinderen. 5131 A.s. Donderdag in de kerk van O. L. V. Hemelvaart Uit vaartdiensten om iy% en 8% uur gelezen H. Missen, om 8 uur gezongen H. Mis van Re quiem. Om 10 uur de begrafenis. Hiermede vervullen wij den treurigen plicht, kennis te geven van het overlijden van onzen oudsten bediende, den Heer JAN VAN HEEL, die meer dan 40 jaren onze zaken met de grootste toewijding heeft behartigd. (5132) FIRMA H. M. BIESIOT. Leiden, 3 October 1910. Deken SMEULDERS betuigt zijn HARTELIJKEN DANK voor de belangstelling, hem betoond op 23 September j.l., bij de in trede van zijn vijf-en-zeventigste levensjaar, het vijftigste zijns Priesterschap. (5123) Warmond, October 1910. Die iets te vorderen hebben van, of ver- scliuldig zijn aan den .gemeen- schappelijfcen boedel van de echt lieden,wijlen den heerNICOLA AS KLOOTS Matthijszoon, over leden te Oegstgeest den 21 Sept. 1910 en Mejuffrouw JANNETJE VAN ZAJSTEN, te Leiden, De- cimastraat 37, worden verzocht daarvan opgaaf of betaling te doen ten kantore van Mr. L. M. J. H. KERSTENS, Notaris te Leiden.vóór of óp 10Octoberl910. (5102) O lij kern acte den 12 Sep- teraber 1910, ten overstaan van Mr. L. M. J. H. KERSTENS, Notaris te Leiden verleden, is opgericht de Naamlooze vennoot schap $e«nisch-Katholieke Ver- zekerlngs Maatschappij, voorheen de Gelderscho Broederschap, gevestigd te Leiden, waarvan de acte van oprichting met de Koninklijke bewilliging, zijn geplaatst in het bijvoegsel der Nederlandsche Staatscourant van 1 October 1910, No. 229. (5115) MED. DOCTs. ARTS hervat WOENSDAG 5 October de praktijk. Groot- en Kleinhandel in (4792) Lompen, Beenderen, User, Koper, Lood, Zink, Ti ra, Boekers, Couranten, enz. H. VAJV WEEREN, Bakkersteeg b.dl. Vliet, Alles wordt kosteloo s van huis geüaal Ontvangen de nieuwste STOFFEN en MODELLEN voor het a.s. saisoen. ELEGANTE COUPE. FIJNSTE AFWERKING. BILLIJKE PRIJZEN. Vele bewijzen van de grootste tevredenheid. JAC. DE NEEF, Gediplomeerd Coupeur Tailleur. Hooiewoerd 63 hoek Koenesteeg. N.B. Eerste klas atelier voor het modelleeren van alle kleedingstukken. HARTESTEEQ Van Q> tot 4 uur. 's Zaterdags tot uur. SS Cents per Liter, 90 Cents per Liter. (5126> Betere soorten één G&alderaperLiter ©1 Breestraat Langebrug naast het Rijnlandshuis. POTTELBERG. Het beste Tafelwater. Zui ver en natuur! ij k Bronwater. Proeffleschjes gratis verkrijgbaar. Generaal Vert voor Holland: Catalonië te Tillburg. 5119 Vertegenwoordiger voor LeidenC, A. VAN DOIMOB Pd, HOOGEWOERD 19. Telephoon 598. MAGAZIJN VAN voor Gas en Kolenvuur, RUIME KEUZE IN (ÉMAILLE^CÈRtVMIQUE (goed en zuinig branden gegarandeerd). JAARSMA's Haarden en Insluit= Calorifères worden pasklaar voor iederen Schoorsteen geleverd. Nieuwe Rijn 93 Kl4aTeTs1raat) Emser Pastilles. Emser Zout. Emser Water. Scott's Emulsion. Cascara Tabletten. Kina la Roche, (4124) Eikelcacao. Haematogen. Sanatogen, Bij de Leden der L. A. V. M. BOEKWIJT (fa. J. D. Dingemans.) M. J. MARKX. P. DU CROIX. H. J. M. PROOT, (firma D. J. v. DRIESSUM fa. J. A. v.d. Laar Zn. F. G. A. PROOT Zn.) GARRER en DIJKSTRA (W. Pelle). G. F. REYST. HERDINGH en BLANKEN. J. J. REYST Zn. (Weidner) Boekjes, bevattende de volledige dienstregeling voor Leiden en omstreken zijn verkrijgbaar a 2i% eerst aan het Bureau van „De Leidsche Courant", Singel 54 en bij de Agenten. De voorwaarden van levering van 200 Ms. harde puin ten behoeve van den Haarlemmer- trekvaartweg, zijn verkrijgbaar op het Bureau van Gemeentewerken, ten Stadhuize, te Leiden. (5118) Prijsaanbiedingen worden in gewacht op 1 October a.s. AMSTERDAM. Verschenen, en in iederen solieden boekhandel verkrijgbaar Mij n T erugkeer tot de Heilige Kerk. Indrukken en ervaringen van een bekeerling door Dr. Albert von Ruville, PROFESSOR AAN DE UNIVER SITEIT TE HALLE. 147 blz-, ing.fl. 0.75, geb. tl. 1.00. Men leze over deze hoogst merkwaardige en tevens zoo diep- treffende bekeering de artikelen in dit blad van 26 en 28 Sept. LI. (5115) Telegram. Haarlemmerstraat 83 LEIDEN, 5122 Tijdgeestlot no. 5905 B. -:g!g~ Gelden per Tele» graai verzonden. N. V. „De Tijdgeest". gevraagd met half November of eerder, R. K. Mej. VAN HAL, Haarl.straat 174. 513U Op Maandag den 24 October 1910, des middags te halftwaalf uren, zijn BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente LEIDEN, voornemens op het Raadhuis aldaar, aan te be steden: (Bestek no. 24) Het opiwogen van het Schutters veld (in één perceel). Het be6tek en de teekening liggen ter inzage en overname op het Bureau van Gemeente werken op eiken werkdag de be steding voorafgaande van 's mor gens 9 tot 's middags 4 uren en zijn aldaar per stel k 0.75 ver krijgbaar (franco per post f 0.80) zoolang de voorraad strekt. Aanwijzing in loco zal worden gehouden op Dinsdag den 18en October 1910, des voormiddags te 10 uren. Verdere inlichtingen verkrijg baar ten Bureau Gemeentewerken dagelijks tusschen tien en twaalf uren 5117 Wensckf Qij net en goedkoop, handelsdrukwerk f wend U dan om monsters en prijsopgave, of fend eeijs een proef ordet dön Je if Slectrïsche drukkerij „flora ie JYoordwiflfr 4Ö lf 3u^f ondervïndérj dal IX bij lags prijzen^ prompt en vlug Wórdt bediend. Vraagt ónze prijzerj en zie onze afwerking van: prijscouranten, Catalogen grochures, Stiqueiten, Xabe/sJfo ia-couv „rte/j, Cnvelloppeq, grief kaarten, J/lemorandunjs, ffota's, Jfoiaboekeq, Jïandcelen en Coupons, Visitekaarten \jfidres-, Verlovings- en öndertrouwkaartenfeestprogramma's, Jvfenu s, SpijskaartenSlagersnota's+ Slagersboekjes met omslag in zitverdruk, eng. Losse nummers van „DE LEIDSCHE COURANT" zijn iederen avond verkrijg baar bij deonderstaandeadressen: H. I. DIEBEN, Firma W. VAN LEEUWEN, Maarsmans- steeg. S. J. BOMERT, Vischmarkt 18. J. FLEUR Jr., Pelikaanstraat. J. N. GEYER, Botermarkt 26/27. KIOSK, Apothekersdijk, O. KLE1JNHANS, Pelikaanstraat P. H. MASSA, Haarlemmerstraat 117. A. I. PADBERG, Breestraat. Wed. SPEET, Morschstraat 51. P. VLASVELD, Lage Rijndijk 33. Alle betalende abonné's op dit blad zijn volgens de bepalingen, vermeld op de uit te reiken polissen, tegen ongelukken verzekerd voor GULDEN /AA bij levenslange frvB li GULDEN ongeschiktheid I S 11 9 bij overlijden, tot werken. v \J \J GULDEN bij totaal ge zichtsverlies van één oog. GULDEN bij verlies van één duim. S voor f\ GULDEN 4 (f fkl I bij verlies van I II één wijsvinger. Ify GULDEN bij vei li es van Coil hand of et. Uief dewerk Oud-Papier, Zendt een boodschap ter at haling van oud papier aan een der volgende adressen en gij steunt daardoor Z. H. de Paus en verschillende andere liefdadige instellingen. (2361) ZITA-VEREENIGING, Noordeinde 50, Lelden. Pater BOUTERS, Haarlemmerstr. 106, Lelden W. ELSHOF, Oude Singel 238, Leiden. D. HEIJDEMAN, Noordeinde 39, Leiden. L. P. VAN DER DRIFT, Donkersteeg 18, Lelden.. E. J. ALOFS, Haarlemmerstr. 246, Leiden G.C. HACKE, Hoogewoerd, Leiden. Th. VAN DIJK, Voorschoten Gevraagde betrekkingen van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent, h contant. In een klein gezin wordt gevraagd een R.-K. Huishoudster ieulen, (5078) van g. g. v. z. Adres J. TermeuleNj Roelofarendsveen. Kleine Advertentiën. Van 1—5 regels 25 cent, iedere regel meer 5 cent, a contant. GULDEN bij verlies van eiken anderen vinger. De uitkeering dezer bedragen is gewaarborgd door de Ned. Ongevallen-Verz. Maatsch> Uit de hand te koop op verlangen direct te aanvaarden op. een welvarende en volkrijke plaats in, de omtrek van Leiden, een flink woon huis annex Graanhandel en Kruide-, nierswinkel, Graanpakhuis, twee steene Varkensstallen, waar ruim 40 varkens in gemest kunnen worden,wagenschuur met paardestal en vrije Werf. Zoo; noodig kan tegen soliede borgstelling eerste en tweede Hypotheek voor da geheele koopsom gevestigd worden, Brieven onder no. 5088 Bureau vad „De Leidsche Courant". TE KOOP een HONDEKAR mej heele veeren en kolo-as en zoo goed als nieuwe wielen. Te bevragen bij WILLEM VAN KOERT, Mr. Smidi Zuideinde- Nieuwkooo. <01211

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1910 | | pagina 4