Uit Stad en Omgeving. te maken, zoodat de subalterne officieren der genie niet op belangrijke verbetering behoeven te hopen. De 10-uren-dag. Gelijk reeds vroeger is aangekondigd, had de sda'aal-democrabsöhe fractie in de Tweede Kamer besloten tot indie ning van een wetsontwerp op den tien- urendag. 'De voorbereiding en de bewerking van dit ontwerp, waarin de tien-urendag werd voorgesteld als overgangs-tcestand naar den negen- en acht-urigen werkdag, was idoor den heer Schaper ter hand genomen. Wij vernemen nu echter, dat het ont werp voorloopig nog niet zal worden inge diend, daar de bewerking op moeilijkhe den stuit in verband met het ontwerp tot wijziging .der arbeidswet van minister (Talma. Dit ontwerp, waarvan het voorloopig verslag onlangs verschenen is," zal eerst moeten zijn afgedaan, alvorens de sociaal democraten aan hun voornemen gevolg jcunn-en geven. 'TeL De Tubbergsche politiequaestie. Naar wij vernemen, is door den afge vaardigde van Almelo, Mr. Aalberse, een vraag gesteld aan den Minister van 'Jus titie, naar aanleiding van 'de nêet-vervol- ging van twee veldwachters te Tubber- gen, tegen wiie een aanklacht was inge diend wegens mishandeling van eenige personen op 2 Febr. j.l. (Oenr.) De uitsluiting te Ênschedé. Maandagavond is door den burgemees ter het verbod van samenscholingen uit gevaardigd. 's Avonds tusschen 9 en 10 uur was het in de stad zeer rumoerig. De volks menigte werd eenige keeren door de politie uiteen gedreven. Arrestaties hadden niet plaats. „De Eendracht" keerde de afgeloopen week aan hare leden f 3181 uiten»Uni- tas" f 3200. De ongeorganiseerde uitgeslotenen zul len thans de volgende wekelijksche uit- keeringen genieten. Huisvaders zonder kinderen f 1.75, met één kind f 2, met twee of meer kinderen f 2.50. Door den Vrij.-Dem. Bond en 't Alg. Nederl. Werkliedenverbond werd f 300 gegeven voor de georganiseerde uitge slotenen, door de betrokken organisaties te verdeelen naar verhouding van het ledenaantal. De toestand van Z.Fyfl. Prins Hendrik. Z. K. H. de Prins droeg gisteren bij zijn bezoek' aan het tuinfeest in het Park van het Paleis „Huis ten Bosch" te 's- Gravenhage zijn rechterarm in verband. Het loopen scheen nog eenigszins moei lijk te gaan, maar op belangstellende vragen van autoriteiten met wie Z. K. H. zich onderhield, deelde de Prins me de dat hij goed vooruitging. LEIDEN, 10 Augustus. Op Maandag 19 September a.s. zal het rectoraat over die Leidsche Universi teit door Prof. Dr. J. C. Kluijver wor den overgedragen aan diens ambtgenoot Prof. Dr. P. J. BLko. Te dier! gelegen heid zal Prof. Kluijver, in voddoening in £oo verre aan art. 115 wet Hj. ,0. verslag geven van de voornaamste lotgevallen der .Universiteit in he afgeloopen jaar. Voor het examen Fransch, L. O., is te 's Gravenhage geslaagd! die heer H> .Bolt van Leiden; voor het examen 'En- gelsch die heer L Brouwer, van Gouda. Voor het examen "hoofdacfe zijn te 's Gravenhage geslaagd de heer F. L. Jh. Moene, van Leiden en 'JH. Boon, van Goud a. De Indische bladen melden Het wegens ziekte voor een maand verleend verlof naar Blitar en Malang, van de hulponderwijzeres mejuffrouw L. J. M. Rudolph, is om dezelfde reden met een maand en elf dagen verlengd. Voor het examen handteekenen, lager onderwijs, zijn te 's Gravenhage geslaagd de heeren C. J. Nieboer en J. D. Noest, beiden alhier. BODEGRAVEN. Heden mocht het de politie gelukken den dader van de giste ren vermelden diefstal te ontdekken. Hij js een zekere W. opkooper van oud ijzer lorren enz. Het vermiste werd in zijn bezit gevonden alsook een bijl waarmede hij de deur heeft opengebroken. Een en ander is in beslag genomen. Door den majoor V. ondervraagd, bekende hij ook de vroegere diefstallen gepleegd te heb ben. De steiger rond de schoorsteen Ider Reeuwijksche-machine in gisteren morgen gelukkig zonder dat er op ge werkt werd in elkaar gezakt. De vier hoekpalen zijn alle afgeknapt en bet ge- heele wir-war vajx steigerhouten en planken hangt nog tegen de schoorsteen. Voorwaar een gevaarlijk! werkje idien chaos op te ruimen. Tusschen Zwammerdam en Bode graven had een schipper met zijn schip geladen met hooi het ongeluk uit den koers te geraken met het gevolg dat hij in de wal liep en een aldaar staand houten gebouwtje geheel van de fun- lüeering afvoer. Tot een minnelijke schik king tusschen de eigenaars de Heenen v. d. Poll en Zwijnenburg en den schip per ka men niet geraken zoodat proces- yefcb^l ,werd ppgem,aak,t. H1LLEGOM. Gemeenteraadsvergadering opVrijdag 12 Augustus des avonds te 8 uur. De agenda luidt: 1. Ingekomen stukken. 2. Verzoek F. A. J. Heemskerk em eervol ontslag als onderwijzer in het bouwkundig teekenen bij het herhalingsonderwijs. 3. Benoeming van een onderwijzer in het bouwkundig teekenen bij het herhalingsonderwijs. 4. Benoeming van eene onderwijzeres aan de Openbare Lagere School. 5. Rooilijn van een gedeelte van de Hoofdstraat, in verband met den bouw van 3 woonhui zen door de Wed. H. Kroon. 6. Voor dracht Zetters Rijks directe belastingen. 7. Benoeming Commissie reclames hoofde- lijken omslag, dienst 1910. 8. Aanbieding gemeenterekening, dienst 1909. Verzoek van de onderwijzeressen aan de Openbare Lagere School tot verhooging der ver goeding voor het geven van onderwijs in nuttige handwerken. 10 Overdracht Post- en Telegraafkantoor aan het Rijk. 11. Vaststelling kohier schoolgeld lager onderwijs over het 2de kwartaal 1910. HAZERSWOUDE. Maandagavond kwam in café „Broers", de „Wilhelmina- vereeniging" in vergadering bijeen. Na opening door den voorzitter, de heer A. H. Goldberg, las de secretaris de heer C. van der Hee, de notulen e!n| bracht daarna het jaarverslag uit. De rekening van den penningmeester, de heer A- Heesterman, gaf aan ontvang sten f456.25 en aan uitgaven f498.405 terwijl nog een postje van f 13 tnoest worden betaald, zoodat een nadeelig sal do rest van f55.155. Ingekomen was een schrijven; van het bestuurslid P. v. d. Weijden, om niet meer als zoodanig in aanmerking te ko men, en nadat de aftredende bestuursle den, de heeren A. H. Goldberg, A. Hees terman, J. Bogerman, Joh. Rietveld, H. J. J. Voets en P. v. Velzen met bijna algemeene stemmen herkozen waren', werd gekozen den heer J. Straathof. Bij de besprekingen die thans gevoerd werden over de a.s. feestviering werd besloten deze te stellen op 31 Aug. a.s. en wel des morgens kinderfeest, en nam. ringrijderij met paard en tibury voor paren, en met fiets, terwijl een en ander zal worden opgeluisterd door muziek van onze Harmonie. Wegens den' ongunsti- gen toestand waarin de kas verkeerd, zal dit jaar geen vuurwerk worden ontsto ken. 1 KATWIJK AAN DEN RIJN. Op de gisteren gehouden verkooping in Hotel de Roskam is het woonhuis, bewoond door G. v. Eginond in bod gebracht op f 1625, de schuur op f500, de tuin, groot *i8 A. 50 c.A. op f1325. Het woonhuis met bakkerij, schuren en erf van A. Lammers op f 5500. De huizen bewoond door C. v. Vliet en N. Lamboo op f 1575, het daarnaaststaande pakhuis op f1225, het huis bewoond door H. v. d. Zwan op f1600. NOORDW1JK AAN ZEE. Bij Ch. War- menhoven alhier, is gisterenmoegen komen aanvliegen, een Postduif, aan den rechter poot een metaalringetje gemerkt R2 5911 aan den linkerpoort een gummiringetje, gemerkt 774. NOORDWIJK-BINNEN. Van welin gelichte zijde vernemen wij dat door B. en W. een adres is ontvangen yoorzien van een twaalftal handteekeningen van voorname badgasten, inhoudende het ver zoek ten spoedigste ov^r te ,gaan tot het opruimen van het draad op 't strand, als zijnde hinderlijk en gevaarlijk voor kinderen, hetgeen £en duidelijkste is ge bleken doordat een kind zich aan dat draad ernstig heeft verwond. Uit denzelfden bron vernemen wij dat gisterenmiddag de politie zich reeds met de zaak heeft gemoeid. Met recht meienen wij den wensöh te 'mogen uitspreken dat alle badgasten en vreemdelingen éénparig begonnen te pro testeeren tegen de verhouding zooals die sedert eenige weken is, in de vaste over tuiging dat een spoedig einde hiervan het gevolg zoude zijn. ROELOFARENDSVEEN. De afd. van de Alg. Ver. voor Bloembollencultuur houdt eene ledenvergadering op Zondag 14 Aug. a.s. ;s namiddags half 7 uur. Punten van behandeling zijn 1. Datum, directeuren, enz. voor de droge veiling. 2. Opgaaf van goed voor de droge vei ling. 3. Verkiezing van een Voorzitter. 4. Eventueele verkiezing van een be stuurslid!. 5. Vragenbus. ZOETERWOUDE. Op Woensdag 24 Aug. a.s. zal er Schouw worden gevoerd in den droog gemaakten Gelderwouid- schen polder, over de Benthuizervaart enz. De bestaande verbodsbepalingen omtrent het rijden per rijwiel in den la ten avond zender licht of wel op verbo den voetpaden worden nog wel eens ge makkelijk overtreden, omdat, zooals men dat noemt, de pouitie zoo nauw niet kijkt. Doch dat er wel op gelet wpr.d*., ondervonden nu drie op het Dorp wonen de wielrijders. "Deze peddelden in den laten avond zonder eenige verlichting ge zellig en rustig huiswaarts, maar onder wijl werd die gezelligheid verstoord door den persoon van een veldwachter die hun opmerkzaam maakten dat zij in over treding waren. De gevolgen kan' merr wel denken. Sport. Over de Zuiderzee. De heer Meyer, een bekend Amster- damsch hotelhouder en zwemmer, be proefde eergisteren de Zuiderzee tusschen Enkhuizen en Stavoren te overzwemmen. Dit mocht hem toen niet gelukken en moest hij na 5 uur zijn poging staken. Gister te 8.25 ging hij wederom bij Stavoren te water en bereikte te 3.30 in de beste conditie Enkhuizen. De heele reis is 22 K.M. Als bijzonderheid deelen wij nog mede dat de zwemmer 6 K. G. is afgenomen. Leger en Vlopt. Luchttorpedo's In Zweden heeft luitenant-kolonel Unge luchttorpedo's uitgevonden, welke in de lucht zich bewegen als haar voor gangers in het water. Honderd van deze torpe-do's en een lanceertoestel, zegt het „Journal des Brevets" zullen naar Krupp te Essen worden overgebracht door de maatschappij Man, welke de nieuwe ma chine vervaardigt. De torpedo's van Unge kunnen een af stand van 4500 M. afleggenzij hebben een lading van 2 K.G. van een ontplof bare stof en springen, hetzij bij botsing tegen het doel, hetzij op een gewild oogenblik. Dit laatste wordt verkregen door een uurwerk. De aanvangssnelheid is 50 M. maar deze snelheid stijgt spoedig tot 200 M. Men gelooft, dat deze uitvinding, door de groote vernielende kracht der lucht torpedo's een machtig hulpmiddel zal verschaffen voor den strijd tegen de be stuurbare luchtschepen. Opgave van Personen die zich in Leiden hebben gevestigd. T. Verschoor en gez., Wagenstr. 7, bloemist. A. E. Molenaar, Leegewerfsteeg 20, fabrieks arbeidster. A. F. van der Pol cn gez., Haarlemmerweg 44a, onderwijzer. A. de Hoog, Haarlemmerstr. 197, opzichter h. IJ. S. M. S. Rossum, Donkersteeg 17. E. M. J. van Hoore, Middelweg 32, winkeljuffr. A. J. Mostert, Levendaal 132, dienstbode. M. Paardekoper, Apothekersdijk 21, ambtenaar H. IJ. S. M. P. Arnoldus, Janvossensteeg 20. H. F. Diemei en gez., Schutterstr. 9a, reiziger, M. Blom, Middelweg Ia, winkelbediende. J. van der Woerd, Gerrit Doustraat 10. W. M. A. Couwenbergh, Noordeinde 50, modiste. Chr. g. j. Anten en gez., Rijn- en Schiekade 32a. G. Honselaar, Haven 40, onderwijzer. F. C. de Boer en gez., Pres. Steijnstraat 5, gastfitter. A. de Jongh, Rapenburg 112, dienstbode. G. Wagenvoorde, Maresingel 23, electricien. F. J. Erdtsieck, Oude Vest 85, pianostemmer. L. Th. van der Kolk, Bloemistenlaan 23, kleermaker. J. Goddijn, Groenesteeg 59. E. h. Withuis cn gez., Pres. Steijnstraat 12, korporaal bij de Mariniers. C. Meijer, Turf mart 5a, stuurman. W. Taffijn, Looierstraat 100, katoenwever. H. Munnik en gez., Musschenbroekstraat 21. Opgave van Personen die uit Leiden zijn vertrokken. R. Engeler, student, Engeland. R. Lakerveld en gezin, Lange Groenendaal, Gouda. L, A. de Fouw, Jan v.Nassaustr.19, den Haag J. Marijt en gezin, katoenwever, Rheine (D). M. C, A. A. Dingjan, v. Oldenbarneveldstr. 118a, Rotterdam. L. Boom en gezin, den Haag. A. G. van Dorp, Middellaanstr. 10, Rotterdam M. C. Grandjean Perrenod Comtesse, Zwolle, Diezerstraat 75. j. N. M. Uijldert en gezin, Marinastraat, Amsterdam. M. J. Kuipers, Prinsengracht, 190, Amsterdam. J. van Sluis en gezin, Kolenpad, Nieuw- Helvoet. H. Overduin en gezin, Rijndijk, Voorschoten. L. P. Fontein en gezin, Prins Hendrikkade 12a Rotterdam. F. F. Bosscher, Koldenkerkerweg 6, Venlo. W. Buurman en gezin, Vlietstraat 28, den Haag J. J. Ruigrok, Rijswijk. Burgerlijke Stand. LEIDEN. Geboren: Cornelia Jacoba, d. v. J. Pieket en E. Wagemaker. Elisabeth, d. v, M. van der Heijden en M. de Bruijn. Johan nes, z. v. J. Roefstra en J. F. Heijmans. Jan Krijn, z. van J. den Braber en K. Oosterom. Franciscus, z. v. H. Backer en J. W. C. Rade makers. Jacoba Catharina, d. v. J, W. Snel en J. Optendrees. Petronella Jacoba, d. v. H. N. Geijsman en P. J. van Katwijk. Gerar- dus, z. v. J. P. van Wolde en A. Stuart. Abraham, z. v. D. van As en W. C. S, Flippo. Elias Abraham Thomas, z. v. E. A. T. Vo gelenzang en M. Korenhof. Audries Pieter, z. v. W. van der Heyden en C. Spek. Eliza beth, d. v. H. M, van Nes en S. A. C. van der Pol. Karei, z. v. K. Bakker en J. Stol. Willem, z. v. 1. Delmeer en J. Stikkelorum. Dagobert, z. v. E. Levie en J. Spiegel. Maria, d. v. W. Miltenburg en A. j. van Kuyk. Elisabeth, d. v. M. de Wit en G. v. d. Linden. Johannes Gerardus, z. v. 1. van Heuzen en C. van Putten. Hermanus, z. v. W. de Roode en C. Spies. Louise Wilhelmina Apolonia Maria, d. v. P. J. Petit en F. J. Reichert. Overleden: G. Post, z. 5 j. J. van der Keur, z. 20 m. A. Verver, m. 74 j. A. A. H. Laban geb. Visser, z. levenloos. M. van den Hoek geb. de Ruiter, w. 84 j. J. Han- naart, d. 3 j. F. J. de Jong, m. 58 j. Getrouwd: 1. Boom jm, cn A. Sloos jd. J. I. Arbouw jm. en C. Schouten jd. B. de Groot gesch.m. en C. H. Cordes jd. J. Ban ning jm. en J, M. Sloos jd. A. Ladan jm en J. P. Van der Linden jd. Faillissementen. Geëindigd: De te 's Gravenhage geves tigde naamlooze vennootschap Uitgeversmaat schappij „Nederland". J. A. Boegman, tijdens de faillietverklarig winkelier in hoeden en petten te Amsterdam. TEI EGRAF1SCH WEERBERICHT naar waarnemingen verricht in den morgen van 10 Augustus 1910, medegedeeld door het Kon. Nederl. Meteorologisch Instituut te De Bildt. Hoogste barometerstand 770.2 Horta. Laagste barometerstand 754.5 Riga. Verwachting tot den avond van 11 Aug. 1910, meest matige noordoostelijke tot noordelijke wind half bewolkt, waarschijnlijk droog weer zelfde temperatuur, Het rapport der buitengewone Slachthuis-commissie. Verschenen is het rapport der „Com missie belast met het instellen van eetil onderzoek naar de oorzaken van het te kort op de exploitatie van het Openbaar Slachthuis en naar de middelen, waar door dat tekort k^n worden verminderd1 of gedekt." Deze commissie werd in de raadsver gadering van 25 Februari 1909 na aanne ming van een motie-Aalberse benoemd en bestond uit de heeren Dr. C. F., Th. J. Meuleman, voorzitter, J. Bosch, D. van Grüting, Abr. Corts en mr. A. J. Fok ker, terwijl mr. de Vries van Heijst als secretaris optrad. Uit het overzicht der werkzaam- heden blijkt, dat de Commissie 23 avondvergaderingen en één middagverga dering hid*l. Zij bracht tweemaal een bezoek aan het Slachthuis alh/ier en be zocht 6 andere slachthuizen. Aan vier vergaderingen werd deel genomen door den Directeurop twee daarvan waren tevens tegenwoordig de heeren G. W. Zandvoort, C. Wijnnobel en S. W. Mars man, runderslagers, G. van Leeuwen en E. Nozeman, varkensslagers en J. Riet hoven, paardenslager. Voorts verschenen op vergaderingen der Commissie de hee ren I. Zandvoort, J. van der Steen en L. A. Werner, r'underslagers, W. Th. A. Bergers en M. F. Taverne, varkenssla gers en S. van Wieringen, paardenslager. Alsmede de heer D. Luiting, slager te Alkmaar, tevens lid van den Gemeente raad en lid van de Slachthuiscommissie aldaar. De werkzaamheden der Commissie on dervonden vertraging door de ziekte en het overlijden van mr. de Ridder. Wat aard en omvang der op dracht betreft, heeft de Commissie, met het oog op de geschiedenis der mo tie-Aalberse, waaraan zij haar ontstaan dankt, haar taak eenigszins ruimer Ópge- vat, dan anders wellicht noodig ware ge weest. Daarom heeft zij gemeend ook eenige vertegenwoordigers van het sla- gersbedrijf zelf te moeten hooren, ten einde uit hun eigen mond eventueel bij hen bestaande grieven te leereri kennen. Om "diezelfde reden stelde zij er prijs op door gezamenlijke besprekingen met den Directeur en eenige slagers den twij fel, welke het door de Commissie inge steld onderzoek alsnog "bij haar mocht hebben achtergelaten, zooveel mogelijk tot kla,arheid te brengen. De door dien Raad gedane opdracht was tweeledig, n.l. 1 e. het instellen van een onderzoek naar de oorzaken van het groote "tekort, dat de exploitatie van bet slachthuis oplevert. 2e. het instellen van een onderzoek naar de wijze, waarop dat tekort kan worden verminderd of gedekt. Daarvoor was vergelijking van het Leidsch slachthuis met andere slachthui zen -noodig en wel alte-reers't met die slachthuizen, die én omdat hunne op richting ongeveer van denzelfden tijd dag- teekent, als die van het Leidsche, én om dat zij geëxploiteerd worden door ge meenten, die eenigszins met Leiden op één lijn kunnen worden gesteld, zich het best tot zulk een vergelijkend onderzoek zouden leenen. De commissie bezodht daarom de slachthuizen te Utrecht, Gro ningen, Nijmegen, en Maastricht, waar omtrent zij uitvoerige gegevens verzamel de, terwijl zij op verzoek van den direc teur ook een bezoek bracht aan de slacht huizen te Alkmaar en te "Haarlem, om dat deze in Holland gelegen instellin gen, wellicht beter met'het Leidsche slacht huis zouden kunnen worden vergeleken. Het rapport is verdeeld in twee af- deelingen. De eerste afdeeling handelt over de i oorzaken van het tekort. Een overzicht van den finantieelen toe stand der verschillende slachthuizen over de jaren 1905—1908 geeft als tekort van de exploitatie van Leidsch slacht huis aan, over 1905 f 1241.over 1906 f3551.—, over 1907 f9088.— en over 1908 f8646.Toch is dit tekort be langrijk minder, dan door B. en' W. in Januari van het vorige jaar werd ver wacht. Immers toen werd voor 1908 een tekort van pl.m. fl 1.000.in uitzicht gesteld en was voor 1909 zelfs een te kort van f14264.— begroot. Daarente gen bleek in 1908 het tekort bijna f450 minder te bedragen dan in 1907, terwijl het in 1909, wel verre van tot f 14264. te stijgen, slechts even f 10000.bedra gen heeft. Bovendien zou het onjuist zijn', dat geheele tekort voor rekening van de slachthuis-exploitatie te brengen. Immers nog voordat hier een openbaar slachthuis bestond, kostte reeds de dienst der vee- en vleeschkeuring jaarlijks aan de ge meente een bedrag van ruim f3100.—. Wil men dus, en daarvoor is in dit ver band alles te zeggen, de vee- en vleesch keuring als een op zich zelf staande, ge heel van het slachthuis afgescheiden in stelling blijven beschouwen, dan heeft ook in 1909 de eigenlijke slachthuis exploitatie nog geen deficit van f7000 opgeleverd. En eindelijk nog dit. Men is zoo ge woon over het tekort van de slachthuis- exploitatie in onze gemeente te spre ken, alsof dit iets speciaal Leidsch is en alsof in andere gemeenten deze in stellingen hare kosten goed maken. Maar een enkele blik op bovenbedoeld over zicht kan anders leeren. Het Groning- sclie slachthuis dat in 1.905 nog ee.u pver- schot van f4353 opleverde, had in 1907, een nadeelig saldo van f 1804 en, in 190S? van f795; in Nijmegen steeg het jnja-i deelig saldo in 1907 tot f4628; in Maas' tricht had men in 1907 eveneens een ver-r lies van f 2118 en Utrecht heeft steédsf' nadeelige saldo's opgeleverd, afwisse- lend van f 7094 in 1905 tot f9321 inj 1906. En in Haarlem, waar 1 April 1907; ïhet de exploitatie begonnen werd, be- droeg het batig tekort in 1908 zelfs niet' meer dan 'f 18.861. Bij <de opsporing der oorzaken, waar om de exploitatie van het Leidsche! slachthuis een zooveel grooter tekort op levert dan die van oudere gelijke slachtJ huizen, zijn al dadelijk twee dingen wel td onderscheiden. Die oorzaken kunnen n.l. wortelen in' de strekking van het slachthuis zelve, "den; opzet van het geheel en in verbajiddi daarmede in de wijze, waarop de betaH ling van rente en aflossing is geregeld! en zij kunnen hunnen oorsprong vinden in het eigenlijke bedrijf. De stichtingskosten van het Leidsche slachthuis zijn in vergelijking! met die van andere slachthuizen zeed belangrijk gewe>est, In Leiden toch met een bevolking van thans 58000 zie len hebben zij bedragen f455.708; in| Groningen met een' bevolking van thans' 78000, slechts even f12.000 meer. In Nijmegen met 55000 zielen, bedroegenl zij f 321.000, in Maastricht met 30000 zielen f 292.861, en in Utrecht met 115000 zielen ongeveer f 700.000. Op grond harer onderzoekingen meent de commissie, dat het slachthuis te groot is opgezet. Op de beide drukste; slachtdagen der week, bleek de eene helft der varkenshal nog niet voor de helft in gebruik en had ook in de runderhal1 met minder dan de helft der ruimte kun nen worden volstaan. Ook vergelijkingen omtrent het aantal slachtingen doen den grooien opzet dui delijk uitkomen. En het behoeft zeker niet nader te wor den uiteengezet, dat indien het slacht huis op kleinere schaal ware gebouwd,- de bouwkosten belangrijk minder hadden kunnen zijn, en dus ook aan rente en af lossing een veel geringer bedrag had be hoeven te worden betaald. Men begrijpe ons wé', zegt de commis sie, „wij willen in het bovenstaande aller minst als onze meening hebben uitgespro ken, dat het Leidsche slachthuis t e groot is opgezet, en nog minder bedoelen wij dus hier een critiek te oefenen opj 'hen die destijds tot dezen ruimen opzet van het slachthuis hebben besloten of wel daartoe hebben geadviseerd. Integendeel, ook wij achten het alleszins verstandig,- dat bij den bouw ook met de toekomst van Leiden werd rekening gehouden, en wij kunnen het slechts betreuren, dat de; bevolking van Leiden ni<et zoc snél toe neemt, als men bij die oprichting 'meende te mogen verwachten. Maar dit neemt niet weg, dat het slachthuis, zooals het is, veel te groot is voor die behoefte* waaraan het actueel heeft te voldoen. En het kan riiet anders, of dat moet ongun stig werken op de uitkomsten der ex ploitatie en "dit wel zoolang, a'Is de be hoefte aan 'de meerdere aanwezige riiimte nog niet gerezen is". De veelal uitgesproken meening, alsi zou de slechte bouw van het slachthui^ oorzaak zijn van abnormaal hooge onder houdskosten ,werd niet door het ingestel de onderzoek bevestigd. Immers zoowel! uit de kennisneming van die jaarverslagen der andere oudere slachthuizen, als bij het door de commissie persoonlijk aan diei slachthuizen gébracht bezoek bleek, dat daar jaarlijks zeer belangrijke onderhouds- wérk_n, zoo gewone als buitengewone* verricht worden.- Klachten pverver- zakken d e vloerenen bar stend;e te-' g e 1 w a n d b e k 1 e e d i n g en, zij hebb en! niets specifiek Leidsch. In allef oudere slachthuizen vond de commissie; ze geregeld terug. Trouwens, een blik opj het aan het rapport toegevoegde „Verge lijkend overzicht van de uitgaven def slachthuizen te Leiden, Groningen, Nijme gen, Maastricht en Utrecht over die jaren. 19051908," doet aanstonds zien, dat Leiden in dit opzich lang geen slecht fi,'- guur maakt, ien zeerwel eene vergelijking met andere slachthuizen kan doorstaan* Terwijl het gemiddelde van de kosten van, onderhoud en machinematerialen over "de jaren 1904—1908 in Leiden, de commissi^ is geneigd te zeggen slechts f4732 be-f droeg, wees daarentegen Groningen eeni gemiddeld cijfer aan van f7591, Nijmegen; j a f4991 en "Utrecht a f8561. Maar dart, is hiermede volgens de Commissie, teil duidelijkste ide onjuistheid aangetoond, van de bewering, dat de slechte bouw* van; van het Leidsche slachthuis de oorzaakf zou zijn van réiatief hoogere onderhouds- uitgaven hier dan elders. De commissie zegt alweer niet dat het slachthuis goed gebouwd is, maar zij heeft alleen willed aantoonen, dat indien-de degelijkheid van den slachthuisbouw al te wenschen mocht overlaten, de nadeelige gevolgen zich - daarvan toch nog niet i nde hoogere on derhoudskosten van de jaren, 'die achtef ons liggen, hebben doen kennen. Wat de rente en af lossing betreft* ware het beter geweest in plaats vaii dei bestaande twee leeningen Oen annuiteitpn; leening aan te gaan. Gedurende de jaren 1904 tot 1960 zou een jaarlijksche annuïteit van f 18.919.31, verschuldigd zijn, terwijl thans bijna, f 300Q per jaar meer aan rente en aflossing ver* j schulddgd is. Hierin ziet de commissie al* vanzelf een middel aangewezen, om het tqpi kort va# h,e£ PtfenJw: ^aqhtluys^ I

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1910 | | pagina 2