Uit Stad en Omgeving. Gemengd Nieuws. Burgerlijke Stand. ren jubilé als onderwijzer aan de Open bare School. Een' dankbetuiging van de heeren' Stigter van der Sluis, voorzitter en' secretaris van de feestcommissie voor het gebruik van de Openb. School bij gelegenheid van genoemd jubilé. Alle deze stukken worden aangenomen voor kennisgeving. Ingekomen is een verzoek' van Iden heer G. Bernard, om een stukje grond te mogen' "huren van zijn onteigende grond, ter grootte van 40 M2, ten ge- bruike voor meststaak tegen een huur prijs van' 10 cent den M2. Met algeméenie stemmen goedgevon den. Daarna wordt vastgesteld een tarief op baggeren' in de Drecht. Besloten' wordt, dat ieder, die con sent om te baggeren van het hoogheem raadschap van' Rijnland heeft bekomen, eveneens van de Gemeente consent kan verkrijgen om in de Drecht te baggeren, mits tegen een betaling van f 5 per jaar. Daarna is aan de orde de verbouwing van de Openbare School, een onderi werp, dat reeds meerdere malen op de agenda voorkwam. Volgens nu ingekomen bestek en tee- kening van den Gemeenteopzichter zal die verbouwin'g kosten pl.m. f3500. |Doch dit plan' kan geen genade vinden in de oogen van de raadsleden, daar zij meenden, dat door de uitvoering van dit plan de school wel 1 eel ijker, maar alles behalve mooier kan worden. Met alge- meene stemmen wordt besloten, voor- loopig de openbare school niet te ver bouwen en. een afwachtende houding aan te nemen. Dan' is aan de orde het maken van een schoeiing aan de Dorpsstraat (van 'de Lage Brug tot aan het huis van den heer van Loon). Uitvoerig wordt hierover gediscus sieerd .De Voorzitter stelde voor om de sloot langs die huizen te dempen, zoo dat de Dorpsstraat dan breeder werd. ,Docli de heer Jansen, kan hiermee geen genoegen nemen wijl de kosten èn voor )de gemeente èn voor de eigenaars te 'groot zullen worden en niet opwegen tegen het nut er van. Hij stelt voor slechts een steenen schoeiing te maken, met ijzeren paaltjes en cfit werk in vier 'gedeelten uit te voeren, opdat de kos ten dan uit de gewone uitgaven zullen kunnen worden _gevonden en men geen leening zal behoeven aan ,te gaan. Ein- jdelijk wordt op voorstel des Voorzit ters besloten deze zaak aan te houden tot de volgende vergadering. Niets meer aan de orde zijnde en daar bij de rondvraag niemand het woord ver langt, wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten. Academienieuws. LEIDEN. Bevorderd tot doctor in de geneeskunde, na verdediging van een academischproefschrift getiteld: „De phy- siologiscke en pathologische beteékenis van de darmflora", de heer Jacob Nico- laas Voorhoeve, geb. en wonlende tel ;s Gravenliage. Bevorderd tot doctor in de genees kunde de heer Mozes Franzie, geb. te Rotterdam, wonende te "'s Gravenhage. :De promotie geschiedde na verdediging van een academisch proefschrift geti teld: „Zijtakuitscheuring als aanleiding tot aneurysmaformatie". Geslaagd voor het voorbereidend ex. voor den Ned.-Ind. administratieven dienst de heer L. Adam, Amersfoort. Candidaats-ex. godgeleerdheid le ge deelte de heeren J. Petri (Haarlem) en E. A. A. Snijdelaar (den Haag). De Geneeskundige Staatscommissie bevorderde heden tot arts de heer E. N. de Jonge (Zutfen); tot semi-arts de heer P. H. Olivier (den Haag). Geslaagd voor het voorbereiden exa men voor den Ned.-Ind. administratieven dienst de heeren W. A. van der Capel- len (Soerabaia) en G. A. Brunet de Ro- chebrune (Leiden). Candidaats-ex. godgeleerdheid 2e ge deelte de heer J. N. Pattist _(den Haag). Propaedeutisch ex. godgeleerdheid de heer A. F. P. Pop (Leiden). Doctoraal examen rechten de heer M. SU. G. van de Veur (den Haag). GRONINGEN. Cand.-ex. geneeskun de heer G. Berg. Tweede natuurkundig ex. de J^er J. L. A. Peutz. Eerste gedeelte arts-ex. de heeren' L. K- Poll en E. H. L. Engelhard!. Bevorderd tot doctor in de scheikunde de heer C. K. Zijlstra, op proefschrift Over de structuur van acetothymol. Voorbereidend geneeskundig ex. de heer L. J. Houttuin. UTRECHT. 2e natuurk. ex. de heeren H. W. Stenvers en S. M. Eernstman. Cand. geneesk. ex. de heeren B. J. iWesterbeek van Eerten en W. v. Hoorn. Tweede gedeelte sgxié. theol. de heer J. C. van Apeldoorn. Prop. theologie de heeren: H. A. Leen- Imans en J. Stehouwer. Bij beschikking van den minister van binnenlandsche zaken, is, met ingang van 1 Juli, op zijn verzoek eervol ontslag verleend aan P. H. Range, ,als assistent bij de anatomie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. AMSTERDAM. Propadeutisch ex. ge neeskunde j?e heer R. J. Harrenstein. Tweede natuurk. ex. de Egercn H. L. éMesschaert, C. van Jiaarloos en H. He ringa. Cand.-ex. geneeskunde de heer T. J. ta SqhoJtz, J DELFT. Technische Hoogeschool. In genieurs-examens. Scheikundig inge nieur, hiej. J. E. van Amstel, Mej. A. M. D. Langezaal, Mej. J. Ph. v. Rees, de heeren'" O. J. L. Caviet, L. Elfrink, C. G. Frohwein, W. Grooters, A. J. Kluyver (met lof), C. Loos, J. B. Men!- ke, W. F. Meyboom, E. Ch. Prins (met lof), I. J. F. Reijdon' (met lof), A. Schweizer (met lof.) POSTERIJEN. De Directeur van het Postkantoor al hier brengt ter algemeene kennis d'at, in verband met de a.s. Lustrum-feesten, op Dinsdag 21 dezer het kantoor van 1 tot 6 uur namiddag voor het publiek zal zijn gesloten. Op dien dag 'zullen de 4e en de 6e briefpostbestelling, alsmede de 2e pak ketpostbestelling niet worden uitgevoerd en zullen geene quitantiën ter invordering worden aangeboden. Voorts wordt de aandacht ,er op ge vestigd, dat van af Maandag 20 dezer tijdelijk een brievenbus zal worden ge plaatst in de Kraaiersstraat tegen de schutting van het feestterrein, ter ver vanging van de bestaande brievenbus, die thans binnen de omheining komt te staan. Leiden, 18 Juni 1910. De Directeur voornoemd: M. C. HENNEQUIN. LEIDEN, 17 Juni. Voor de a.s. Maskerade heeft de firma Gerzon uit Amsterdam vierhonderd paar zijden kousen geleverd. ZOETERWOUDE. Bij besluit van Ge deputeerde Staten dezer Provincie is voor den militairen dienst ongeschikt ver klaard de loteling dezer gemeente £jer tinig 1910 no. 2, M. J. Mooijman. Ten gevolge dier afkeuring is aan de beurt van inlijving de loteling der lichting 1910 no. 13, J. A. de Groot. Gemeentelijke Aankondigingen, Afsluiting Passage—Plantsoen. Het gedeelte van het Plantsoen, gelegen tus- schen de Kraaierstraat en de Rijnstraat, zal ten behoeve van de repetitie van het te houden waterspel, op Zaterdag 18 Juni a. s. van des namiddags halfeen tot halfzes, en van acht tot elf uur voor het verkeer ook voor voet gangers zijn afgesloten. Kleine oorzaken. Zaterdag is de werkman H. te "Hoorn, door een mug aan de lip gestoken. Bloedvergifti ging ontstond, zoodat opname in het ziekenhuis noodzakelijk was. Gisteren is de man, achterlatende een vrouw en 8 kinderen, na een verschrikkelijk lijden overleden'. Berooving in den trein. Een onaangenaam avontuur is een paar Amsterdammers overkomen. Enkele dagen geleden ging de heerj. Kaufmann naar Parijs. De trein was pas in beweging, toen de heer Kaufmann even iets in zijn portefeuille wilde na kijken en in zijn zak tastte. Men kan zich zijn schrik voorstellen, toen hij bemerkte, dat zijn jaszak ledig was Met zijn portefeuille was het daarin aanwezige bankpapier tot een bedrag van 490 gulden natuurlijk tegelijk verdwenen Het geval veroorzaakte opschudding in de coupé, en een mede-reiziger die in zijn zak voelde, miste eveneens de zijne, waarin ruim 500 gulden aan papier. Men trok aan den noodrem en de trein die stilstond werd geheel doorzocht, zonder dat het mocht gelukken een spoor van den dader te vinden. De zaak is nu in handen der politie, die er nog niet is geslaagd den dief te vinden. Men ver moedt met internationale treindieven te doen te hebben, die waarschijnlijk in het station voor de loketten of op het perron hun slag slaan. Men zij op zijn hoede. (N. v. N.) De portefeuille is, naar wij vernemen, op de Prins Hendrikkade teruggevonden. Ze was intusschen beroofd van alle gelds waardig papier. (N. v. N.) De Vereenigde Staten krij- gen een modelstad. Die plaats komt dicht bij Evansville, in Kentuckië aan de Ohio. Het zal een stad worden zonder kroegen en zonder een gemeentebestuur. Alle werk, dat er zal moeten worden gedaan, zal door en op kosten der gemeenschap ge schieden. De eventueele winsten komen de gemeenschap ten goede. Misbruiken en corruptie zullen er niet zijn. Eens in de week komen alle ingezeten tezamen in een groot lokaal, en wie iets op zijn kerfstok heeft en door een dermedebur- ers wordt aangeklaagd, zal zich dan in- get openbaar en ten aanhoore van allen hhebben te verantwoorden. De gelden, be noodigd voor deze nieuwe stichting, zijn reeds toegezegd. De proefneming wordt gefinancierd door een mevr. Kate Hawley uit New York en een mijnheer James Crawford uit Terre Haute, in den staat Indiana. Het heet dat de regeering van Kentuckie haar goedkeuring zal hechten aan de proefneming. Het hoofddoel der onderneming is, het bewijs te leven, dat het mogelijk is, een gemeente te besturen, zonder dat daarbij knoeierijen worden gepleegd. De Matin geeft het verhaal van een merkwaardig misdadiger. Alexan dre Beau, zoo heet de man, is nu 28 jaar. ,Toen hij indertijd soldaat werd, had hij al 16 vonnissen op zijn kerfstok, In die kazerne muntte hij aanstond uit door door tuchteloosheid. Jriij weigerde zich aan de voorschriften te onderwerpen. In het geheel bracht (hij meer dan 400 dagen in die provoost door. In 1908 liejp hij weg, naar Italië. Daar legde hij 't met anarchisten aan. Na eeni- gen tijd zou hij met zijn kameraden een aanslag doen maar op 't laatst verried Beau zijn bondgenooten, [en deze wer den achter slot gezet. Om de wraak' van de anarchisten te ontloopen vluchtte Beau naar Frankrijk en meldde zich bij de mi litaire overheid aan. De krijgsraad ver oordeelde hen tot een jaar gevangenisstraf wegens desertie. 'Dat was in April 1909. Na zijn straftijd werd hij bij het 2e regi ment infanterie ingedeeld. Hij lag te Querqueville bij de citadel yan Naque- ville iin garnizoen. De Italiaansche anarchisten hadden hem intusschen ni.et uit het oog verloren en een 'eigenaardig plan van wraakne ming uitgedacht Met de .uitvoering werd belast Attellio Bochiini. Deze zocht Beau op en vertelde hem, dat er veel geld te verdienen was met een sluitstuk van de kanonen, die Ln de batterij van Naqueville staan. Een vreemde mogendheid had daar een gro<ote som voor over. Beau sloeg toe. In den nacht van 4 op 5 dezer, toen hij de wacht had, vershafte hij Boschini toegang tot de batterij en de ze nam het sluitstuk weg. Den 6en dezer zou Beau op een aangeduide plaats Boschini treffen en zijn aandeel in het loon krijgen. Beau verscheen er, maar vond geen Boschini. Deze had, voor hij grens weer over was, de Fransehe mili taire overheid1 ingelicht. Beau werd ge vangen genomen, en na een verhoor, dat geduurd heeft van Mandagmiddag 5 uur tot Dinsdagochtend 6 uur i— 13 uur achtereen! r— heeft hij bekend. Nog een bizondierheid: Beau draagt op zijn voorhoofd getatoeëerd deze woorden in het Fransch„Mijn hoofd aan Deir- bler" (den beul). Volgen'sde „L o k a 1 A n z e i g er heeft keizer Wilhelm een telegram ont vangen, waarin wordt meegedeeld, dat het Syrisch weeshuis te Jeruzalem een prooi der vlammen is geworden. Meer dan duizend weezen moesten een onder dak zoeken in de Olijfberg-stichting van keizerin Augusta Victoria. Hoe men zich tegen den blik sem beschut. Het buitengewone aan tal doodelijke ongelukken in binnen- en buitenland in de laatste weken wederom door den bliksem gebeurd, doet opnieuw de aandacht vestigen op de middelen om zich tegen het bliksemgevaar zooveel mogelijk te beschermen'. De bliksem zoekt steeds den besten weg om uit de wolken in de vochtig heid der aarde door te dringen. Hij treft derhalve bij voorkeur zulke hooge puntige voorwerpen, die direct met het grondwater of met vochtige plekken on- met het aardoppervlak in verbinding staan, zooals bijv. hooge boom en, dra den die in den grond verloopen, torens die met hun fundamenten diep in den grond staan, enz. Daarbij is de weg van den bliksem niet altijd loodrecht van boven naar beneden; hij springt vaak van zijn weg of vertakt zich naar andere voorwerpen, die goede geleiders van de electriciteit zijn. Daartoe behooren ook menschenverzamelingen, waarvan tenge volge der uitademing en de werking van de huid steeds vochtigheid uitgaat. Zeer vatbaar om getroffen te worden zijn voorts alle metalen, vanwege hun zeer groot electriciteit geleidend vermo gen'. Als regel n'e'me men derhalve in acht om bij onweders vóór alles hooge, spitse voorwerpen te mijden, en zich verre te houden van boomen, metalen en men- schenophoopingen. Heel merkwaardig heeft de statistiek aan 't licht gebracht dat naaldboomen en van het loofhout, de beuk, het zeldzaamst door den blik sem getroffen worden, de jeik daaren- gen de sterkste aantrekkingskracht op het hemelvuur uitoefent. De wind verhoogt het bliksemgevaar. Men zal dus verstandig doen, als men met vrouw en kinderen onder weg door onweer overvallen wordt, niet hard te gaan loopen, maar zich liever kalm nat te laten regenen dan door snelle beweging de lucht in beroering te brengen en daar door het bliksemgevaar te vergrooten'. Ook zij men' op zijn .hoede niet te dicht bij elkaar te loopen' of elkaar of de kinderen aan de hand vast te houden dat geeft slechts aanleiding tot het vor men eener geleiding van de electriciteit. Op straat of op een landweg is men liet veiligst in' xt midden tusschen de beide rijen huizen of boomen. In de kamer moet men zich bij on weer niet in de nabijheid der gas- en waterleidingbuizen ophouden.'Men blij- ve ver van de lamp en bade niet tijdens een onweer. Om de vochtigheid in de kamer te verminderen doe men een raam open een maatregel die alleen dan gevaarlijk is, wanneer ,de wind op het raam staat. „H of nieuws"- uit d! e Zeistër Weekbode: „Onze burgemeester jen de wethouder B. zijn aan het Kurhaus te Scheveningen afgestapt/2, Faillissementen. Uitgesproken: De handelsvennootschap onder de firma J. Waardenbroek, handelaarster in koloniale waren en aanverwante artikelen, gevestigd en kantoor houdende te 's Hertogen bosch, alsmede bare vennooten: lo. J. J. M. Wertenbroek, 2o. B. A. J. M. Wertenbroek, bei den kooplieden, te 's Hertogenbosch, curator mr, J. van der Grinten A. van de Westelaken, bakker en winkelier, in den Dungen, curator, mr. L. van Heyst J. Ph. P. Mets, winkelier te Dordrecht, curator, mr. A. J. Vliegenthart A. C. Bood, schoenmaker, Amsterdam, curator mr. K. J. van Nieukerken C. Ch. Ch. van Dommelen, leidster van een tooneelgezelschap, Amsterdam, curator, mr. J. J. C. Eschauzier. L. Frijland, Den Haag, curator mr, A. Mosritz, J. Th. Nassenstein, rijwielhandelaar, Scheve ningen, curator mr. J. J. de Meijier. P. H. Zuijderwijk, groentenhandelaar, Den Haag, cura tor mr. B. van Rossem. Geëindigd: J. C. van Dam, verver, te Roodeschool. K. G. Pritschau, voorheen koopman in fourage-artikelen, thans zonder be kende woonplaats A. Edens, koffiehuishouder, gewoond hebbende te Amsterdam. Opgeheven: W, J. van Dam, Den Haag E, F. H. Middelaar, student, te Leiden. Vernietigd: J. C. Landman, Den Haag. Stoomvaartberichten. Het ss Bengalen vertrok 15 Juni van Cal cutta naar Java. Het ss Timor, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 16 Juni te Suez. Het ss Sumatra, van Batavia naar Amster dam, passeerde 16 Juni Dungeness. Het ss Prins Willem III arriveerde 15 Juni te Paramaribo van Amsterdam, Het ss Prins Willem IV vertrok 15 juni van. Paramaribo naar Amsterdam. Het ss AmStelland, van Buenos-Ayres naar Amsterdam, arriveerde 15 Juni te Bahia. Het ss Rij n 1 aii d, van Amsterdam naar Buenos-Ayres, vertrok 16 Juni te Vigo. Het ss Zaanland, van Amsterdam naar Buenos-Ayres, passeerde 15 Juni Fernands Noronha. Het ss Potsdam, van New-York naar Rot terdam passeerde 16 Juni Lizard. Het ss Tambora van Rotterdam naar Java vertrok 16 Juni van Marseille. Hat ss Oranje, van Amsterdam naar Bata via passeerde 16 Juni Kaap Finisterrel Het ss M a 1 a n g, van Rotterdam naar Java passeerde 16 Juni Beachy Head. Het ss M e d a n, van Rotterdam naar Java, arriveerde 16 Juni te Port Said. Het ss Gorredijk van Rotterdam naar Boston en Philadelphia, passeerde 16 Juni Dover. Het ss K 1 e i s t, van Rotterdam naaf Japan, arriveerde 14 Juni te Geuna. TELEGRAFISCH WEERBERICHT naar waarnemingen verricht in den morgen van 17 Juni 1910, medegedeeld door het Kon. Nederl. Meteorologisch Instituut te De Bildt. Hoogste barometerstand 773.9 Seydisjord. Laagste barometerstand 761.2 Horta. Verwachting tot den avond van 18 Juni 1910- zwakke tot matige meest noordoostelijke wind halfbewolkte lucht weinig of geen regen warmer Gemeentelijke Arbeidsbeurs. Stadstimmerwerf, telefoon no. 127. Geopend, van 912 uren des morgens en van 2—5 uren des middags. Aanvragen van werkzoekenden. 1 reiziger, 1 jongste kantoorbediende, 1 tim merman, 1 bankjongen, 1 steenhouwer, 2 metse laars, 3 opperlieden, 1 stoker-machinist, 1 stoker, 1 stoker-bankwerker, 1 aank. machine-bank werker, 1 rijwielreparateur, 1 loodgieter, 1 gas en waterfitter, 1 blikslager, 1 banketbakker, 1 bakker, 1 oppasser, 1 huisbewaarder, 2 magazijn knechten, 1 portier, 5 loopknechten, 5 losse werklieden, 3 werksters, 1 waschvrouw. Gevraagd. 1 aank. poeliersknecht, pl.m. 18 jaar 1 kleer maker, ongehuwd. HAARLEMMERMEER. B e v a 11 e nE. Boel- laard-Visbeen, D. N, van Os-Goulooze, D. M. van Iperen—v, d. Heuvel, D. G. Al- derden-Kooy, D. E. BroziusZeldenthuis, D. A. Groeneveld-Jongeneelen, D. Overleden:], de Boer, 6 m. N1EUWVEEN. Geboren: Simon, z, vanM. M. Schalkwijk en F. Blommesteijn. Overleden: Friedrich Adolf Schilling, ongeh. 78 j. Marktberichten. LEIDEN, 17 Juni. Veemarkt. Ter markt waren aangevoerd: 0 Veulens f 000 a000 5 Paarden f 160 a f 210; 31 Stieren f 114 a f374. 267 Kalf- en Melkkoeien f 167 a f 330105 Vare koeien f123 a f235 223 Vette Ossen en Koeien f189 a f340, per kg. 70 a 80 c.Graskal veren f00 a 0; 95 Kalveren (vette) f 62 a f128, per kg. 75 a 90 c.90 Kalveren (magere) f 6 a f 13408 Schapen (vette) f 18.00 a f 30,00 per kg 53 a 64 c.221 Schapen (weide) f 18 a f29, 2290 Lammeren f 11 k 17; 434 Varkens (magere) f 18 a f 51, per kg. 42 a 45 c.; 386 Varkens (Biggen) f 8.50 a f 15 per K.G. k c. 4 Bokken of geiten f3 9. Ter markt aangevoerd: 626 runderen, 185 kalveren, 713 schapen. K a a s. Aangevoerd 190 partijen. Besteed werd voor: Goudsche kaas van f24èf32 Derby kaas f Leidsche kaas de 150 kg. van f 60 tot f84.00 Aan de Stadswaag gewogen: 158 Partijen, 6804 stuks kaas, wegende 79401 kg. LEEUWARDEN, 17 Juni. - Veemarkt» Tér markt waren aangevoerd: 143 stieren f 80 cl 360; 9 ossen f 170 a 180; 103 vette koeien f 170 a 280; 28 c. a 38 c. per half kilo; 392 melk- en kalfkoefen f 160 a 270 41 pinken a 40 a 60; 310 vette kalveren f 20 a 45; 32 a 38 c. per half kilo; 00 graskalveren f 00 a 00 120 nuchtere kalveren f 8 a 15; 223 vette schapen f 24 a 32 320 weide schapen f 19 a 24; 200 lammeren f 10 a 16; 180 vette varkens f75 a 85, 25 c. a 27 c. per half kilo; 105magere varkens f 45 a 55 242 vette biggen f 25 a 45, voor Londen 22 c. a 24 c. per half kilo; 277 kleine biggen f 5 a 12; 32 paarden f 175 a 250. Voor binnenlandschen handel waren weide- koeien gewild, naar kalfkoeien weinig vraag; vet vee stadig; wolvee behoorlijk. Varkens wei nig aangevoerd, vlugge handel. Geen buiten landers ter markt. LEEUWARDEN, 17 Juni. Pluimvee. 70 slachtkippen 40 a 65 c.; 1460 jonge hanen 8 c. a 35 c.; 100 piepkuikens 100 c, 125 c. LEEUWARDEN, 17 Juni. Boerenboter f 45.50 k 46. Aanvoer 12/4, 3/8 en 3/16 vaten. Fabrieksboter f 45,00, a 46.00. Aanvoer 51/3, 56/6 en 1/12 vaten. Noteering van de Commissie f 46.50 Noteering van de vereeniging van boter- en kaashandelaren in Friesland f 45.50 Nagelkaas: Fabrieks- f 9,50a 26.— Boeren- f Aanvoer 44,816 Kg. Handel flauw. UTRECHT 17 Juni. Op de kaasmarkt waren aangevoerd 271 wagens kaas, te zamen wegende 60162 kilo Prijs le qual. f 26.50 k 30,00 2e qual. f24.50 a 26.00 per 50 Kilo. Handel matig. GOUDA, 16 Juni. Kaas. Aangevoerd 233 partijen; handel matig; le qual. f 30.— a 32.50 2e qual. f 26.— a 29,—. Boter. Aangevoerd 1013# kg. Hande1 traag. Goeboter f 1.20 k 1.30; weiboter f 1.00 a 1,10. Veemarkt. Melkvee goeden aanvoer. Handel zeer goed, prijzen hoog. Vette varkens weinig aanvoer. Handel vlug 25 k 28 c. per kilo. Biggen voor Engeland weinig aanvoer. Handel redelijk, f22.k f23..Magere biggen goeden aanvoer. Handel vlug f 9.— k 11.50. Vette Schapen weinig aanvoer. Handel vlug f22 k f26, Lam meren goeden aanvoer. Handel vrijwel f 11 k 15. Nuchtere kalverengoeden aanvoer, Handel vlug; f 10 f 14, Fokkalveren goeden aanvoer, Handel vlug f 10 A f 20. TER AAR, 15 Juni. Groenten veiling Tuinders- bond „God zij met Ons". Peulen per zak van 10 Kilo f0.61 af0.67. Aanvoer 1741 zak.Doppers per zak van 10 Kilo f 1.05. Aanvoer 1386 zak. TER AAR, 16 juni. Gr oen ten vei ling „Tuinders- bond". Peulen: per 10 Kilo. 440 zak jonge: f0.81 a f0.90; 1500 zak le soort: f67 a f0.77 380 zak 2e soortf 0.53 a f 0,57. Doppers per 10 Kilo. 11 zak Capp. Dopp. f0.73. 1100 zak. le. soort: f 1.05 a f 1.10. 1070 2e soort f 0.85 a f 0.93, 14 zak 3e soort f0.69. ROELOFARENDSVEEN, 16 Juni. Groenten- veiling Tuindersbond „Eendracht maakt Macht" Peulen 51 k 89 ct. Doperwten f 0.78 k f 0.00 per zak van 10 K.G. Aardbeien 20 k 30 ct. per K.G. Capucijnen 69 a 71 ct. Aangevoerd 667 zak Peulen, 1 zak Doperwten en 4 K.G. Aard beien. 47 zak Capucijnen. AMSTERDAM, 16 Juni. Aardappelen. De prijzen waren als volgt: Andijker blauwe f 0.— k —.0. Friesche blauwe f0.30 k 0,75 borgers f0.— a 0.00. Geldersche blauwe f 0.k 0.00, bonte f k —.0. Zeeuwsche bonte f 0.35 è0.70, blauwe f 0.35 k 0.70, eigenheimers f —.0 a —.0; bravo's f 2.— k 2.75. Ifpolder bravo's f 0,00 a 0.00, bonte f 0,15 a 0.30, blauwe 15 a 30 ct. Malta's spring 10% a 11 c. en oude ci c. per kilo. Andijker muizen, groote f 4.50 a f 6,00, kleine f 3.k 4.per half mud, dito f 2.80 a 2.90 per zak, Aanvoer 6 ladingen. HOORN, 16 Juni. Kaas, Aangevoerd 263 partijen, wegende 91,097 K.G. Kleine f 30.00, Commissie f 31.50, middelbare f 29.50. Fabrïeks- f 29.50 per 50 Kg. MEPPEL, 16 Juni. Aan de markt van heden was de aanvoer van boter 1200 kilo, 1ste soort per vat f 24.50, 2e soort f 23.50 3e soort f 22.50, stukken van y2 kilo f 1,80 a 2.05. SCHIEDAM, 16 Juni. Noteering van de Beurscommissie. Moutwijn f 11% per Ned. vat, zonder fust en zonder de belasting. Moutwijn willig. Spoeling per ketel f 0.70. Graan-Spiritus f 14H> aMelasse-Spiritus f 11% a 12%, ruwe Spiritus f 6% k 7. LONDEN, 15 Juni. Geslacht vee. De aan voer ter Central Meat Market bestond heden uit 50 ton Schotsche runderen, zijden uit Liverpool, 250 achter- en 250 vooi bouten uit Amerika, alsmede 4600 achter- en voorbouten uit Argentinië. Er heerschte redelijke vraag en versch gesfachte runderen waren duurder; vleesch uit de koelkamers werd ook iets beter verkocht. Schapen schaarsch en duur. Varkens vaster. Kalveren traag. Men noteert voor runderen 2/4 5/4 naar qual., Eng. kalveren 3/4 k 4/8. Holl. dito 3/4 a 4/8 Eng. varkens 4/6 5/0, Holl. dito 4/8 a 5/0, Eng. schapen 4/8 k 5/4, Holl. dito 4/8 a 5/2, Beurs van Amsterdam. 17 Juni 1910. Nederland. 3% Obi. Ned. Werk. Schuld 3% Cert. dito 2 dito Hongarije. Goudl. 4%. Oostenrijk. 5% Obl. April-Oct. Dito 4% Jan-Juli. Portugal 4% Obl.Tabaksmon. 3% Obl. le serie Rusland. 4H% Obl. J909Ned.Rec. 4% dito Obl. 1909 4 dito bij Hope Co. a. G. R. 125 4 dito 6e Emiss. Servië 4% Obl. 1895 Mexico 5 Goudl. '99 Brazilië. Fund. L. 1898 Columbia 3% Gee. B. Schuld Venezuela 3% Dipl. Sch. 1905 3% Amsterdam 1900-01 4% Leiden 1896. Aand. N. West. &Pac.Hyp.B.C. Amalg. Copper Cy. C. v. Aand. Cert. v. Amer. Car Found C. Un. Cigar. M. C. v. A. Cert. v.g.A. Unit. Stat.SteelCorp. Cert. v. pref. Aand. dito Aand. Barge Moormaan (liq.) Amst. Cult Mij. der Vorstenl. Aand Kol. Bank Ned. Handelsmpij. Rescontre 5 Gew.aand.„Ketahoen"Mijnb.Mij. RedjangLebong Mijnb.Mij.aand. Aand. Great Cobars Gee. Holl. Petr. A. Aand tL N. M. t. expl. v. Petr. Br. a f 1000 Aand. Moeara Enim Petr. Mij. Aand. Sum Palemb. Petr. Mij. Gew. aand. intern. Merc. Mar.Cy. Pref. aand. dito. dito. Aand. Amsterdam Deli Comp. Aand. Deli Cultuur Mij. Aand. Deli-Mij. Aand. Nieuwe Asahan Tab. Mij. Aand. Un. Langkat PI. Cert. v. Aand. Maxw. Land Gr. Cert. v. aand. Peruv. Corp. Lim. Cert. v. Pref. aand. Corp. Lim. Aand. Holl. IJz. Spoormij. Aand. Mij. t Expl. v. Staatssp. Gest. Obl. Boxtel-Wesel 1875-80 Aand. Warschau-Weenen Spw. Cert. v. aand. Atchison Topeka Cert.v. aand. Chesapeake &Ohio Cert. v.aand. Denv. Rio Gr. Sp. Gew. aand. Erie Sp. Mij. 4% General Lien Bonds dito Gew. A. Kans. City South Rw. MexicJntern.PirorLienObl.4>£% Cert. v. aand. Miss. Kans. T. 4% le Hyp- OH* dito Aand. N.-Y. Ontario Western Cert. v. gew. aand. Rock island Gew. aand. South Pacific Afgest. gew. aand. South Rlw. Cert.v. gew.aand. Union Pac.Rlr. 4 Goud Obl. Union Pac. Rlr. Gew. aand. Wabash Leeningen Amsterdam k f 100 Paleis voor Volksvlijt 1867 Aand. Witte Kruis 2H Antwerpen 1887 4 Hongaarsche Hypb. 1884 4% Theiss. Regulir. Ges. 1880 5% Staatsl. Oostenrijk 1860 3% Madrid 1868 Turksche loten 1870 Congoloten 1888 Panama-kanaal loten Prolongatie rente 5 k Vorige Koers Koers. heden 90[i 90% 14% 74;:/" 95 97,y 94% 96H 66% 94H 87 He 87% 87% 81% 81% 102% 47% 47% 56% 56 Ja ioiy2 101H 87 173% 62% 64 55 55% 72 71% 78% 78% 116 132H 133 179 179 146% 147M 227 227 835% 835 386 110J^ 386 558.H 559 266 266% 209% 209 6 17 h 18% 620 619 97% 455M 456 83W 83% 447 5M 12 H 12% 39% 39% 85H 83 87 93M 93 181 104Ji 104% 8244 35Ji 35% 27% 29% 71% 72 32« 31% 102% 3SW 38% 97?. 43% 44% 39J^ 39% 121% 120% 25K 25% 173« 173% 100% 19% 19% 109% 1.75 79 78 118% 159M 175« 70 70 52J* f46.50 f70.—

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1910 | | pagina 3