GEMEENTE LEIDEN. 103 zoodat de netto meerdere kosten terzake zullen bedragen14.250. Yolgn. 302 dient derhalve in totaal te worden verhoogd met ƒ2.645.(- ƒ14.250. 16.895. Volgn. 316. Kosten van de luchtbescherming te dezer stede Mede in verhand met de uitbreiding van de z.g. vaste kern van den Luchtbeschermings dienst, dienen de kosten van dien dienst, welke op 334.000.zijn uitgetrokken, nader te worden geraamd op 381.500.d. i. 47.500.meer. Voorts moeten de kosten van de verevenings heffing en van het Ziekenfondsenbesluit 6.500.hooger worden uitgetrokken. Aangezien bedoelde kosten evenwel voor- loopig op den post voor onvoorziene uitgaven 1.048.— INOEKOMEN STUKKEN. N°. 178. Leiden, 31 December 1941. In de begrooting van deze gemeente voor het jaar 1942 dienen alsnog de hieronder volgende, vóór 1 Januari 1942 noodig gebleken wijzigingen te worden aangebracht. Het tekort van den gewonen dienst stijgt daardoor van ƒ818.931.— tot ƒ921.577.—. De te verhoogen of toe te voegen uitgaafposten zijn de navolgende Volgn. 249. Jaarwedden van de ambtenaren en bedienden der gemeentesecretarieden congierge en de boden en van het kantoor van den gemeente ontvanger De sinds 1 Juli 1941 verleende vaste aan stellingen, bevorderingen, loonsverhoogingen en verdere mutaties betreffende het personeel (de bedrijven en diensten uitgezonderd) vor deren voor 1942 in totaal een hoogere loon- uitgaaf van rond 11.690.terwijl daaren tegen één uitgaafpost (volgn. 674) met 1.090.kan worden verlaagd, zoodat de hoogere uitgaaf terzake per saldo 10.600. bedraagt. Verhooging van een zestal uitgaafposten met 11.690.in totaal is dientengevolge noodig. Volgn. 249 dient met 1.048.te worden verhoogd, waarvan voor de secretarie enz. 146.en voor het kantoor van den ge meente-ontvanger 902. Volgn. 250. Schrijfloonen Zie de toelichting bij volgn. 249. Volgn. 253. Onderhouden en schoonhouden van het Stadhuis Het bedrag, waarvoor aan de N.V. „Cemsto" het schoonmaken en schoonhouden van het Stadhuis is opgedragen, moet in verband met de uitbreiding van de schoonmaakwerkzaam- heden met 1.590.worden verhoogd. Volgn. 302. Belooning van de inspecteurs, die naars en verdere beambten van politie, mitsgaders van de veldwachters16.895.- In het bedrag van 16.895.is 2.645. begrepen, waarvoor wordt verwezen naar de toelichting bij volgn. 249. Voorts dient ingevolge circulaire van het Departement van Binnenlandsche Zaken d.d. 27 November 1941 de vergoeding aan politie ambtenaren voor z.g. overuren met ingang van 1 September 1941 te worden afgeschaft, waar voor echter in de plaats komt een tijdelijke toelage ten bedrage van 5 van den pen sioensgrondslag. De kosten van deze tijdelijke toelage (waar van de Commissaris van Politie en de Hoofd inspecteur zijn uitgezonderd), bedragen per jaar 5 van ƒ345.000.17.250. waarvan evenwel in mindering kan worden gebracht de op de begrooting voor overuren uitge trokken som van3.000. 2.228.— 1.590.- 47.500.— Transporteeren 69.261. Transport69.261. zijn geregeld, wordt voorshands ook het bedrag van 6.500.op dien post gebracht. Tegenover deze beide nadeelige posten van 47.500.6.500.54.000.kan evenwel volgn. 27 der ontvangsten „Rijks bijdrage in de kosten van de Luchtbescherming'''' 50.000.hooger worden uitgetrokken. Volgn. 338. Kosten van den geneeskundigen en gezondheidsdienst3.052. In de hoogere raming is 2.702.begrepen, waarvoor wordt verwezen naar de toelichting bij volgn. 249. Bovendien is 350.meer noodig in ver band met de verhooging van het aantal werk uren van den assistent van den concierge. Volgn. 622. Subsidie aan de Gemeentelijke Commissie voor Maatschappelijk Hulpbetoon 27.400. De voor subsidie uitgetrokken som van ƒ933.500.waaronder ƒ3.500.voor den schoeiseldienst, moet met ƒ27.400.worden verhoogd en dus worden gebracht op 960.900.—. Door de aanstelling in vasten dienst van personeel op arbeidsovereenkomst is voor „salarissen" 5.000.meer noodig dan aan vankelijk geraamd was. Voorts moeten, teneinde de ramingen in overeenstemming te brengen met de vermoe delijke uitgaven ter zake over 1941, de kosten van ziekenhuisverpleging voor 1942 23.000. hooger, die van ondersteuning van armlastigen 2.000.hooger worden uitgetrokken. Daarentegen komt, in verband met de per 1 Januari 1942 bij wijze van proef ingevoerde nieuwe loonregeling met gezinstoeslag voor blinden, werkzaam bij de blindenwerkinrich- ting, de steun van Maatschappelijk Hulpbetoon voor deze blinden ad 2.600.per jaar te ver vallen, waartegenover echter de subsidie voor de blindenwerkinrichting met eveneens 2.600.moet worden verhoogd. Volgn. 622 dient derhalve met 5.000.(- 23.000.(- 2.000.— ƒ30.000.— 2.600.27.400.te worden verhoogd. Volgn. 632. Kosten van het verschaffen van een werkgelegenheid aan blinden. 2.600.- Zie de toelichting bij volgn. 622. Volgn. 661. Kosten van den Gemeentelijken Dienst voor Sociale Zaken2.543.- Zie de toelichting bij volgn. 249. Volgn. 744a. Kosten verbonden aan het ver- leenen van medewerking aan de Stichting „Winterhulp Nederlandnieuw volgnummer) 5.000.- Bij beschikking van den Commissaris der Provincie dd. 9/11 December 1941 is goed gekeurd, dat de loonen van de 3 arbeids contractanten werkzaam voor „Winterhulp" voorloopig op de gemeentebegrooting worden uitgetrokken. Met inbegrip van de uitgaven voor sociale lasten en van de kosten van bureaubehoeften worden de kosten terzake voor 1942 ge raamd op 5.000. Volgn. 750. Onvoorziene Uitgaven6.500.- Zie de toelichting bij volgn. 316. Het totaal der voorgestelde verhoogingen bedraagt derhalve116.356.- Vervolgens moet Volgn. 218 der ontvangsten „Uitkeering van het bedrijf wegens: d. batig saldo (Klectriciteits- fabriek) worden verlaagd met40.000.- Het aandeel van de gemeente Leiden in de rente en afschrijving voor de koppelleiding Leiden/'s-Gravenhage en/of 's-Gravenhage/ Eotterdam zal over 1942 vermoedelijk 40.000.bedragen, in verband waarmede verlaging van het geraamde winstsaldo der Electriciteitsfabriek met eveneens 40.000. wordt voorgesteld Het totaal der nadeelige factoren be draagt dus156.356.- Hiertegenover kan zooals hierboven reeds werd medegedeeld

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1941 | | pagina 1