85 van deli Burcht, alsmede het vervallen van de huur van het gebouw Gravensteen door de verbouwing en van verschillende perceelen aan de Pelikaanstraat wegens de afbraak van die huizen voor de verkeersverbetering ter plaatse. HOOFDSTUK VIII (Onderwijs, Kunsten en Weten schappen). Dit hoofdstuk, dat uit 16 paragrafen bestaat, is in totaal rond 14.000.nadeeliger door hoogere rente en aflossing van geldlgeningen op een tweetal paragrafen. Ten behoeve van de Schoolkindervoeding en -kleeding is, nu de voeding van de Centrale Keukens kon worden be trokken, een bedrag van 41.340.geraamd, tegenover 48.930.voor het jaar 1941. Ten behoeve van de exploitatie van de sportvelden door de Sportstichting zal, inplaats van een jaarlijks wisselend subsidiebedrag, aanvangende met het jaar 1942 een vast bedrag als jaarlijksche subsidie worden toegekend. Bekening houdende met de tegenwoordige moeilijke financieele omstandigheden voor de gemeente en gelet op de intusschen opgedane ervaring met betrekking tot de exploitatie van de verschillende sportvelden, is het subsidie bedrag thans gesteld op 8.200. Zooals bekend is, komen daarnaast nog de kapitaallasten van den aanleg ten laste van de gemeente. HOOFDSTUK IX 1 (Ondersteuning aan behoeftigen). Meer uitgaven 70.309. Minder ontvangsten 13.436. Nadeeliger 83.745. Overeenkomstig de door de Gemeentelijke Commissie voor Maatschappelijk Hulpbetoon voor 1942 ingediende begrooting, is de subsidie uitgetrokken op 930.000.of 60.000. meer dan voor 1941. De raming is geschied wat den voornaamsten post, de ondersteuningen, betreft naar de uitgaven over de eerste 5 maanden van 1941. Overigens is het hooger nadeelig saldo van deze paragraaf in hoofdzaak te wijten aan de stijging van de netto-uitgaven voor verpleging van arme krankzinnigen c.a., wegens toe neming van het aantal patiënten en verhooging van verpleeg- prijzen. HOOFDSTUK IX 2 (Ondersteuning aan werkloozen). Meer uitgaven Meer ontvangsten Nadeeliger 111.282.— 100.201.— 11.081.— De omvang van de werkloosheid voor 1942 is momenteel uiteraard niet te beoordeelen; hetzelfde is het geval ten aanzien van de tewerkstelling van arbeiders bij werkver ruimingsobjecten, welke ingevolge de verordening inzake de verplichting tot het verrichten van diensten bij werkver schaffingen zal worden uitgebreid. In verband hiermede zijn de kosten van ondersteuning van werkloozen en voor werk verschaffing voor 1942 globaal geraamd op basis van het aantal steunweken en het aantal geplaatsten bij werkver ruimingsobjecten over het le halfjaar 1941, en is dienovereen komstig uitgetrokken een totaalbedrag van 1.565.000. Yoor de berekening van de bijdrage uit het Werkloosheidssubsidiefonds komen tevens in aanmerking de kosten van de wachtgeldregelingen welke, eveneens naar de uitgaven over het le halfjaar 1941, voor 1942 zijn gesteld op 75.000.- 1.640.000.— Als kosten, waarvoor geen subsidie uit het Werkloosheids subsidiefonds wordt ontvangen, is 1.500.geraamd, tegen over 1.750.voor 1941. De netto-kosten der gemeente bedragen over: 1938 1939 1940 uitgaven bijdrage. 1.512.470.93 1.589.179.95 1.414.665.94 1.275.012.99 1.350.802.96 1.188.319.39 netto ten laste van de ge meente 237.457.94 238.376.99 226.346.55 uitgaven bijdrage. 1941 1.501.550. 1.271.812. 1942 1.640.800.x) 1.394.680.— netto ten laste van de ge meente 229.738.246.120. 1938 1939 1940 1941 1942 subsidiepercentage 84.3 85% 84% 84.7 85% De stijging van de netto-kosten der gemeente houdt mede verband met het bereiken van het maximum-subsidie percentage. Ook ten opzichte van de verdere kosten van werkloozen- zorg zijn er, zooals onderstaand overzicht aantoont, nog eenige belangrijke afwijkingen ten opzichte van de be grooting 1941, o. a. als gevolg van de omstandigheid, dat krachtens het schrijven van den waarnemend Secretaris- Generaal van het Departement van Sociale Zaken d.d. 17 Juli 1941 voor personen, die bij de werkverruimingsobjecten ge plaatst zijn, niet meer gelden de regeling voor extra-hulp (z.g. B-steun), de z.g. spaarregeling, enz. De kosten van de ontwikkelingscursussen zijn met het oog op de betrekkelijk geringe deelname voorloopig voor Memorie uitgetrokken. De gemeentelijke bemoeiingen met betrekking tot de jeugdregistratie kwamen bij de instelling van het Eijks- arbeidsbureau met de daaronder ressorteerende gewestelijke arbeidsbureaux per 1 Mei 1941 te vervallen. Earning 1941 Earning 1942 Extra-hulp (z.g. B-steun) 22.686.11.928. Bijslag spaarregeling13.500.— 5.980.— Ontwikkelingscursussen. 9.000.Memorie Centrale werkplaats32.500.42.900. Laschcursus12.500.11.200. Jeugdregistratie3.900. 94.086.— 72.008.— Eijksbijdrage76.092.— 59.325.— Netto ten laste van de gemeente 17.994.12.683. De rijksbijdrage in deze kosten wordt, met uitzondering van die voor den B-steun, waarvoor een afzonderlijke regeling geldt, tot een gelijk percentage verleend, als voor het subsidie uit het Werkloosheidssubsidiefonds geldt, voor .1942 alzoo 85 HOOFDSTUK X (Landbouw). Meer uitgaven. 50. Nadeeliger. 50.- HOOFDSTLkK XI (Handel en Nijverheid). 4.866.— Minder ontvangsten Minder uitgaven 3.747.- Nadeeliger 1.119. Op dit hoofdstuk worden o.m. geraamd de kosten van den Gemeentelijken Dienst voor Sociale Zaken. Bij de instelling van het Eijksarbeidsbureau zijn eenige ambtenaren van dezen Dienst in Eijksdienst overgegaan. De post jaarwedden van de vaste ambtenaren kon daardoor voor 1942 rond 7.000.lager worden uitgetrokken dan voor 1941, doch anderzijds moest de post ,,schrijfloonen, losse controleurs enz." voor 1942 met ongeveer eenzelfde bedrag worden verhoogd in verband met eenige uitbreiding van het losse personeel, den 6 duurtetoeslag, enz. HOOFDSTUK XII (Belastingen). Meer ontvangsten199.813. Minder uitgaven858. Voordeeliger200.671. In verband met de bij raadsbesluit van 13 Maart 1941 (Ingek. Stukken No. 27) in de begrooting voor 1941 aangebrachte wijzi gingen, komt hierop in mindering224.000.— Met inachtneming hiervan is 1942 na deeliger23.329. 1) Waaronder begrepen 800.als aandeel steunverleening kleine tuinders.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1941 | | pagina 9