84 stadium van verdere herziening en ontwikkeling verkeer en, bij welke beide vraagstukken immers ook het gemeentelijk belastinggebied nauw is betrokken. Echter kan wèl worden gezegd, dat aan de financien der gemeente vooralsnog zware eischen zullen worden blijven gesteld; dit legt den stadsbestuurder en zijn medewerkers den plicht op in het gemeentelijk beheer de.meest mogelijke zuinigheid en economie te betrachten, opdat de beschikbare middelen worden gebruikt tot het meeste profijt van de gemeenschap. HOOFDSTUK I (Vroegere diensten). Meer uitgaven Minder ontvangsten Nadeeliger 251.266.- 134.812.- 386.078.— Dit hoofdstuk is 386.078.nadeeliger, doordat, gelijk reeds werd opgemerkt, de gemeenterekening over 1940 een exploitatietekort oplevert van 251.265.08, terwijl daarentegen de gemeenterekening over 1939 sloot met een voordeelig exploitatiesaldo van 134.812.16. HOOFDSTUK II (Algemeen beheer). Meer ontvangsten 268.514. Meer uitgaven152.738. Voordeeliger115.776. In verband met de in de raadsvergadering van 13 Maart 1941 (Ingek. Stukken No. 27) in de begrooting voor 1941 aangebrachte wijzigingen, komt hierop in mindering. 82.291. Blijft voordeeliger t. o. V. de gewijzigde be- grooting 194133.485. Overeenkomstig de in de circulaire van het Departement van Binnenlandsche Zaken d.d. 13 September 1941 gegeven aanwijzingen, kan de uitkeering uit het Gemeentefonds, ook ondanks de jaarlijksche vermindering van het garantiebedrag met 47.026.79, voor het jaar 1942 worden uitgetrokken op 829.102.tegenover een bedrag van 748.076.over 1941 na de herziening van deze begrooting, of wel hooger 81.026.—. Verder zijn er nog eenige voordeelige factoren tot een bedrag van 7.000. Hiertegenover staan echter hoogere uitgaven, t. w. voor personeel 7.000.voor den huishoudelijken dienst van het Stadhuis (verwarming, enz.) 10.708.en voor rente en aflossing van geldleeningen op dit hoofdstuk 28.285. terwijl de secretarieleges, enz. 8.500.lager moesten worden uitgetrokken. Ten behoeve van de inhouding en afdracht van de loon belasting moesten de ontvangsten en uitgaven voorts admini stratief met 112.000.worden verhoogd. HOOFDSTUK III (Openbare veiligheid). Meer uitgaven 335.467. Meer ontvangsten 300.490. Nadeeliger 34.977. De stijging van de uitgaven en de ontvangsten betreft voor een bedrag van 300.000.het loon van de vaste kern van het personeel van den Luchtbeschermingsdienst en de restitutie daarvan door het Kijk. Het nadeelig verschil met 1941 ad 34.977.heeft tot een bedrag van 20.416.betrekking op de uitgaven voor de politie-brandweer, o. a. door de verhooging van het maximum aantal brigadiers, agenten le en 2e klasse tot 155 man (raadsbesluit van 3 Februari 1941, Ingek. Stukken No. 12), eenige uitbreiding van het administratief personeel, den 6 duurtetoeslag, enz. De ten laste van de gemeente komende kosten van den Luchtbeschermingsdienst zijnvoor 1942geraamd op ƒ34.000. terwijl op de begrooting voor 1941, meer als stelpost, hiervoor 19.500.was uitgetrokken, alzoo hooger 14.500. bovendien komt evenals over 1941, ten laste van de gemeente de afschrijving ad 9.600.op de kapitaalsuitgaven voor den Luchtbeschermingsdienst. De kosten van de straatverlichting zijn, overeenkomstig de raming van de Stedelijke Lichtfabrieken, uitgetrokken op 17.000.tegenover 16.750.voor 1941, waarbij is aan genomen, dat voor 1942 de verlichting op dezelfde wijze in exploitatie zal zijn als gedurende 1940/41. HOOFDSTUK IV (Volksgezondheid). Meer uitgaven 8.265. Meer ontvangsten 492. Nadeeliger 7.773. In verband met de uitbreiding van de werkzaamheden van den geneeskundigen- en gezondheidsdienst is voor tijdelijke geneeskundige- en administratieve hulp rond 7.000.meer uitgetrokken. Het geneeskundig schooltoezicht vereischt, in verband met de reorganisatie ingevolge raadsbesluit van 24 Februari 1941 (Ingek. Stukken Nis. 15 en 26), een hoogere uitgaaf van 2.400.—. Aangezien alle aandeelen van de N.V. Leidsche Duinwater Maatschappij in publiekrechtelijke handen zijn, is de L.D.M. ingevolge het bepaalde in het le lid van art. 2 van het Besluit op de Winstbelasting (verordening No. 83/1940) niet meer aan de winstbelasting onderworpen. Evenmin valt zij onder het Besluit op de Dividendbeperking (verordening No. 170/1941), vermits het aandeelenkapitaal van de vennootschap minder dan 500.000.bedraagt. In verband met een en ander kan de uitkeering van de L. D. M. onveranderd worden uitgetrokken op totaal 310.000.—. De afschrijving op het aandeelenbezit in deze vennootschap werd, evenals voor de jaren 1937 t/m. 1941, ook thans achter wege gelaten, wat een mindere last van 31.825.beteekent. HOOFDSTUK V (Volkshuisvesting). Minder uitgaven Minder ontvangsten 3.166.— 831.— Voordeeliger 2.335. HOOFDSTUK VI (Openbare Werken). Meer uitgaven Minder ontvangsten Nadeeliger 48.550.— 21.085.— 69.635.— De fabricage-begrooting, welke niet uitsluitend op dit hoofdstuk betrekking heeft, maar ook vele andere onderdeelen van de begrooting betreft, geeft ten opzichte van 1941 het volgende resultaat; 1942 normaal-onderhoud extra-onderhoud 1941 normaal-onderhoud extra-onderhoud 543.839.— 18.035.— 502.242.— 26.437.— Méér 561.874.— 528.679.- 33.195.— Bij het opmaken van de fabricage-begrooting moest uiter aard rekening worden gehouden met het toen bekende prijspeil. Anderzijds was ook de geboden zuinigheid te betrachten, waarvan een deel vanzelf reeds toepassing moest vinden, zoowel in verband met de voorgeschreven verduisterings- maatregelen, als met de algemeene materialenpositie. De meerdere uitgaven op dit hoofdstuk ad 48.550. komen voor een bedrag van rond 27.000.op rekening van fabricageposten, terwijl een bedrag van 26.357.méér voor rente en aflossing van geldleeningen vereischt is. De opbrengst van de lig-, brug- en havengelden kon voor 1942 vrijwel gelijk worden geraamd als voor 1941, doch de marktgelden moesten, gelet op de ontvangsten over het le halfjaar 1941, worden uitgetrokken op 40.000.tegen over 54.000.voor 1941. In verband met de te verwachten geringere uitvoering van bouwwerken en dgl. tengevolge van de schaarschte aan bouwmaterialen, is de ontvangstpostaandeel in de algemeene kosten terzake van de voorbereiding en uitvoering van werken voor particulieren, bedrijven, enz., uitgetrokken op 25.000.tegenover 34.000.over 1941. Hiertegenover stonden eenige meevallers, o. a. de straat belasting met een hoogere opbrengst van 5.000. HOOFDSTUK VII (Eigendommen niet voor den open baren dienst bestemd). Minder ontvangsten Meer uitgaven 8.804.— 2.080.— Nadeeliger 10.884. De lagere ontvangst heeft uitsluitend betrekking op de huuropbrengst van gebouwen, als gevolg van de mindere zaalhuur van de Stadsgehoorzaal, het vervallen van de pacht

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1941 | | pagina 8