80 N°. 147. Leiden, 14 November 1941. In verband met de ingediende bedrijfs-en andere rekeningen over 1940 heeft de Burgemeester op 14 November 1941 het volgende besluit genomen: De BURGEMEESTER van LEIDEN; Op grond van artikel 3 van de verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied No. 152/1941 waarnemende de taak van den Gemeenteraad en gelet op artikel 28, eerste lid, dier verordening en op de Eerste Beschikking ter uitvoering van die verordening; BESLUIT: a. voorloopig vast te stellen: 1°. de balansen en verlies- en winstrekeningen, dienst 1940, van de Stedelijke Fabrieken van Gas en Electriciteit 2°. de balans en verlies- en winstrekening, dienst 1940, van de Gestichten Endegeest", „Voorgeest", en „Rhijn- geest"; 3°. de balans en verlies- en winstrekening, dienst 1940, van het Openbaar Slachthuis; 4°. de balans en verlies- en winstrekening, dienst 1940, van het Grondbedrijf; 5°. de balansen en verlies- en winstrekeningen, dienst 1940, van den Reinigings- en Ontsmettingsdienst 6°. de balans en verlies- en winstrekening, dienst 1940, van de Gemeentelijke Volkscredietbank; 7°. de rekening, dienst 1940, van het Gemeentelijk Wasch- bureau 8°. de balans en verlies- en winstrekening, dienst 1940, van het Radio-Distributie-Bedrijf; overeenkomstig de bedragen der baten en lasten en der kapitaalsontvangsten en -uitgaven in de bovengenoemde rekeningen vermeld. b. goed te Tceuren: 1°. de rekening, dienst 1940, van de Gemeentelijke Com missie voor Maatschappelijk Hulpbetoon; 2°. de rekening, dienst 1940, van de Stedelijke Werk inrichting 3°. de suppletoire-begrooting, dienst 1940, van den Armen raad; 4°. de rekening, dienst 1940, van deze instelling. Te Leiden, ter Boekdrukkerij van J. J. GROEN ZOON.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1941 | | pagina 4