GEMEENTE LEIDEN. 77 9.221.42 INGEKOIEI STUKKEN. N°. 146. Leiden, 14 November 1941. Ten einde met de geregelde afdoening van de bij het sluiten van den dienst 1940 nog door de gemeente ver schuldigde bedragen te kunnen voortgaan en de beschikking te hebben over de voor verschillende doeleinden verleende credieten, welke nog niet zijn verwerkt of verbruikt, moeten de hierop betrekking hebbende gelden op den dienst 1941 worden overgebracht. Ingevolge de administratieve voorschriften moeten de achterstallige uitgaven van den gewonen dienst, evenals de achterstallige inkomsten, op Hoofdstuk I „Vroegere diensten" worden verantwoord, terwijl onverwerkt of onverbruikt gebleven credieten en daarmede verband houdende ont vangsten worden overgebracht op de hoofdstukken, waartoe zij naar haren aard behooren. Bij den kapitaaldienst moeten de achterstallige inkomsten en uitgaven, alsmede de onverwerkt gebleven gelden en de daarmede verband houdende ontvangsten worden over gebracht op de hoofdstukken, waartoe zij naar haren aard behooren. A. Wat betreft de gewone uitgaven moeten de achter de navolgende posten vermelde bedragen op den dienst 1941 (Hoofdstuk I) worden overgebracht. 1°. Volgn. 235 1). Achterstallige uitgaven van vorige diensten Een bedrag van 58.75, op den dienst 1940 overgebracht ter betaling van verschillende coupons van geldleeningen dezer gemeente, werd ook in het afgeloopen jaar niet geïnd en moet derhalve naar den dienst 1941 worden overgebracht. Verder moet alsnog worden uitgekeerd: a. de bijdrage over 1939 in de exploitatie van het badhuis van de woningbouwvereni ging „de Eendracht" ad 5.013.91. b. de op de begrooting voor 1939 uitgetrok ken bijdrage aan de Gemeente-Commissie van het Nederd. Herv. Kerkgenootschap in de restauratiekosten van de Marekerk ad 3.602.en c. de laatste termijn van de subsidie over 1939 van de „Sportstichting" ad ƒ546.76. Een bedrag "van 9.221.42 moet derhalve naar den dienst 1941 worden overgebracht. 2°. Volgn. 290. Rente van geldleeningen Verschillende coupons over 1940 van geld leeningen dezer gemeente, tot een bedrag van 1.223.50, zijn nog niet ter inwisseling aan geboden. 3°. Volgn. 291. Aflossing van geldleeningen. Twee in 1940 uitgelote obligatiën ad 1.000.waarvan een van de 3 J obligatie- leening 19371, groot 1.500.000.en een van de 3J obligatieleening 1937", groot 6.500.000.zijn nog niet ter inwisseling aangeboden. 4°. Volgn. 329. Kosten ter bestrijding van de tuberculose De laatste termijn ad 500.van de sub sidie over 1940 aan de Vereeniging Herstel lingsoord „de Leidsche Buitenschool" moet nog worden uitgekeerd. 5°. Volgn. 333. Afdracht van rechten als be doeld in art. 3, juncto art. 2 van het Koninklijk Besluit van 26 Juni 1937 (Stbl. No. 850), tot uitvoering van de artikelen 13, lid 2, en 33 van de Warenwet (Stbl. No. 793) De ter zake nader te verhalen som van 134.50 moet aan de gemeente Haarlem wor den uitgekeerd. 6°. Volgn. 336. Subsidie ter ondersteuning van plaatselijke drankbestrijdersvereenigingen De subsidie over 1940 moest bij het sluiten van den dienst 1940 nog worden uitgekeerd. 7°. Volgn. 339. Bijdrage in de exploitatie van het badhuis van de woningbouwvereniging „de Eendracht De bovenbedoelde bijdrage over 1940 moet nog worden uitgekeerd. Transporteeren 1.223.50 2.000.— 500.— 134.50 300.- 5.250.— 18.629.42 Transport 8°. Volgn. 598. Aandeel van de Provincie in de bijdragen van particulieren in de verplegings- kosten van behoeftige krankzinnigen en zwak zinnigen Het aandeel ter zake over 1940 moet alsnog worden uitgekeerd. 9°. Volgn. 606. Subsidie aan de Zita-Ver- eeniging afd. Margarita van Gartonastichting Van de subsidie over 1940 moet nog een bedrag van 250.worden uitgekeerd. 10°. Volgn. 607. Subsidie aan de Vereeniging „Christelijke Jeugdhulp Van de subsidie over 1940 moet nog een bedrag van ƒ250.worden uitgekeerd. 11°. Volgn. 609. Schadeloosstelling aan arm besturen en godshuizen voor het verlies, dat zij door de opheffing der armbakkerij als stedelijke inrichting kunnen lijden De uitkeering ter zake over 1940 aan het Gereformeerd Minne- of arme oude mannen- en vrouwenhuis kon niet meer op den dienst 1940 worden geboekt. 12°. Volgn. 635. Subsidie aan werkloozen- kassen De afrekening van het aandeel der gemeente over 1940 in de subsidie aan werkloozenkassen moet alsnog geschieden. 13°. Uitkeering van de rijks- en gemeentelijke subsidiën aan de Vereeniging Leidsche Belas ting Ophaaldienstte Leiden De laatste termijn van de subsidie over 1940 moet alsnog worden uitgekeerd. Voorts moeten de op de navolgende posten onverwerkt of onverbruikt gebleven gelden op den dienst 1941 worden overgebracht: 14°. Volgn. 295. Kosten van wachtgebouwen en bureaux als mede licht en brandstoffen voor die lokalen150. De uitvoering van eenige onderhoudswerken werd tot 1941 uitgesteld, weshalve de ter zake beschikbaar gestelde som van 150.naar den dienst 1941 moet worden overgebracht. 15°. Volgn. 368. Onderhoud van gebouwen, voor den openbaren dienst bestemd, niet in andere hoofdstukken begrepen250. Zie de toelichting bij volgn. 295. 16°. Volgn. 369a. Kosten van verbetering van de Voorstraat 2.000. De bovenbedoelde verbetering werd tot 1941 uitgesteld; de ter zake beschilkbaar gestelde som van 2.000.moet derhalve naar den dienst 1941 worden overgebracht. 17°. Volgn. 369b. Kosten van den verderen aanleg van de Leuvenstraat met bijkomende werken7.600. Zie de toelichting bij volgn. 369a. 18°. Volgn. 369c. Kosten van de verbetering van de Reitzstraat en de verbinding van die straat met de de la Reystraat3.300. Zie de toelichting bij volgn. 369a. 19°. Onderhoud van wegen en voetpaden445.99 Zie de toelichting bij volgn. 295. 20°. Volgn. 391. Verificatie 1.200. De verificatie over 1940 van de administratie van gemeente werken was bij het sluiten van den dienst 1940 nog niet be ëindigd, zoodat de betaling ter zake eerst op den dienst 1941 kan plaats hebben. 18.629.42 5.750.66 250.- 250.— 165.11 4.450.— 370.- Te zamen29.865.19 Transporteeren 14.945.99 29.865.19 i) De hieronder vermelde volgnummers zijn die van de begrooting voor 1940.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1941 | | pagina 1