48 MAANDAG 11 AUGUSTUS 1941. (Voorzitter.) m. tot het wijzigen van de gemeente-begrooting, dienst 1941, in verband met het verhoogen van de aan de af deeling Leiden van de Nederlandsche Vereeniging voor Lucht bescherming voor 1941 toegekende subsidie; n. tot het wijzigen van de gemeente-begrooting, dienst 1941, in verband met het verhoogen van de over 1941 aan de Leidsche Reddingsbrigade toegekende subsidie; o. tot het wijzigen van de gemeente-begrooting, dienst 1941, in verband met het verleenen van medewerking aan het bestuur van de Vereeniging voor Christelijk Onderwijs, alhier, tot het aanschaffen van leermiddelen ten behoeve van de school voor g.l.o. aan den Hooge Morschweg 12; p. tot het wijzigen van de gemeente-begrooting, dienst 1941, in verband met het beschikbaar stellen van gelden ten be hoeve van het op het gemeente-archief gedurende het jaar 194.1 op arbeidsovereenkomst in dienst houden van Mejuf frouw L. J. Ruys; q. tot het wijzigen van de gemeente-begrooting, dienst 1941, in verband met het beschikbaar stellen van gelden ten be hoeve van het afmaken van de ordening van de ten gemeente- archieve berustende doopinschrijvingen van de Waalsche Kerk; r. tot het wijzigen van de gemeente-begrooting, dienst 1941, in verband met het aanbrengen van verschillende ver beteringen aan en in de Opleidingsschool voor u.l.o. aan den Maresingel. Worden voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter legt vervolgens over: 1°. Bezwaarschriften van L. Paats en van de N.V. 't Schut tershof tegen den aanslag in het vergunningsrecht voor het vergunningsjaar 19411942, in verband met de rantsoe neering van gedistilleerd. Worden gesteld in handen van den betrokken Inspecteur der Gemeentebelastingen ter afdoening. 2°. Adres van het Bestuur der Vereeniging „Vakschool voor Meisjes voor Leiden en Omstreken", om, ex art. 25, lid 6, juncto lid 2, van de Nijverheidsonderwijswet, te willen verklaren, dat de uitbreiding van het leerplan van de onder zijn beheer staande Huishoud- en Industrieschool voor meisjes, met het vak lichamelijke oefeningen, noodig wordt geoordeeld. Wordt gesteld in handen van Burgemeester en Wethouders om praeadvies. 3°. Missive van de Gemeenteüjke Commissie voor Maat schappelijk Hulpbetoon ten geleide van de rekening en verantwoording over 1940. De rekening en verantwoording worden gesteld in handen van Burgemeester en Wethouders om praeadvies. 4°. Missive van de Gemeentelijke Commissie voor Maat schappelijk Hulpbetoon ten geleide van de begrooting, dienst 1942. Zal worden behandeld bij de gemeentebegrooting voor 1942. 5°. Verslag van Curatoren van het Stedelijk Gymnasium nopens den toestand van het Gymnasium gedurende het jaar 1940. Zal in uittreksel in het gemeenteverslag worden opgenomen. 6°. Verzoek van de afdeeling Leiden van het Centraal Genootschap voor kinderherstellings- en vacantie-kolonies, om toekenning van een subsidie voor 1942. 7°. Verzoek van de afdeeling Leiden van de vereeniging voor Chr. Gezondsheids- en Vacantiekolonies in Nederland, om toekenning van een subsidie voor 1942. Zullen worden behandeld bij de gemeentebegrooting voor 1942. 8°. Proces-verbaal van de opneming van kas en boeken van den Gemeente-Ontvanger. 9°. Processen-verbaal van de opname van de boeken en kas van bedrijven der gemeente. Zullen voor de leden in de Leeskamer ter lezing worden gelegd. (Voorzitter e.a.) 10°. Adres van de Afd. Leiden e.o. van de Vereeniging voor M.U.L.O. in zake wijziging van de instructie voor het onderwijzend personeel. Wordt zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming in handen van Burgemeester en Wethouders gesteld ter af doening. Aan de orde is alsnu: I. Benoeming van vier stadsgeneesheeren. (88) De heeren Bergers, van der Reijden, Jongeleen en Riedel vormen het stembureau. Mevrouw Braggaar dringt aan op benoeming van een vrouwelijk arts tot stadsgeneeskundige. Tegen deze aanbe veling heeft spreekster geen bezwaar, maar zij verzoekt in de toekomst met dezen wensch rekening te houden. De heer van Stralen zegt, dat er onder de stadsgeneesheeren reeds een vrouwelijk arts is. Mevrouw Braggaar: Onder de schoolartsen, niet onder de stadsgeneesheeren. De heer van Stralen erkent zich te hebben vergist. In elk geval zal het College met de opmerking van mevrouw Braggaar rekening houden. Worden benoemd tot stadsgeneesheer voor het tijdvak 1 Juli 194131 December 1942: de heer P. J. M. Niemer met algemeen (29) stemmen; de heeren A. J. B. Poortman, S. A. de Graajf en Dr. J. H. F. Lahr, ieder met 28 stemmen, terwijl telkens 1 stem van onwaarde was. II. Benoeming van een tijdelijk leerares in liet Franseli aan de Hoogere Burgerschool voor Meisjes. (89) Wordt benoemd met algemeene (29) stemmen: Mej. Dr. A. F. Oosterlee, zulks voor den duur van den cursus 19411942. III. Benoeming van een tijdelijk leerares in de Staatsweten schappen aan de Hoogere Burgerschool voor Meisjes. (89) Wordt benoemd met algemeene (29) stemmen: Mej. Mr. M. F. BloTc, zulks voor den duur van den cursus 1941—1942. IV. Benoeming van een tijdelijk leeraar in de Handels wetenschappen aan de Hoogere Burgerschool voor Meisjes. (89) Wordt benoemd met algemeene (29) stemmen de heer Th. A. van Westerhoven, zulks voor den duur van den cursus 1941—1942. V. Benoeming van een tijdelijk leeraar in de wis- en natuur kunde aan de Hoogere Burgerschool voor Meisjes. (89) Wordt benoemd met algemeene (29) stemmen de heer Drs. J. B. Ubbinlc, zulks voor den duur van den cursus 1941—1942. VI. Benoeming van een tijdelijk leeraar in de scheikunde aan de Hoogere Burgerschool voor Meisjes. (89) Wordt benoemd met algemeene (29) stemmen de heer Drs. J. W. Zwartsenberg, zulks voor den duur van den cursus 1941—1942. VII. Benoeming van een tijdelijk leeraar in de Staatsinrich ting aan de Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus. (89) Wordt benoemd met algemeene (29) stemmen de heer Mr. C. de Ru, zulks voor den duur van den cursus 19411942. VIII. Benoeming van een tijdelijk leeraar in de Staathuis houdkunde aan de Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus. (89) Wordt benoemd met algemeene (29) stemmen de heer Drs. W. S. A. Colenbrander, zulks voor den duur van den cursus 19411942. IX. Benoeming van een zestal onderwijzers aan o. 1. scholen. (90) De heer Koole heeft reeds bij de behandeling van de ge meentebegrooting, dienst 1941, er de aandacht op gevestigd,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1941 | | pagina 2