Vergadering van Maandag 11 Anpstns 1941. MAANDAG 11 AUGUSTUS 1941. 47 Geopend des namiddags te twee uur. Voorzitter: de heer Burgemeester Mr. E. N. DE BUYTEE VAN STEVENINCK. Te behandelen onderwerpen: 1° Benoeming van vier stadsgeneesheeren. (88) 2° Benoeming van een tijdelijk leerares in het Fransch aan de Hoogere Burgerschool voor Meisjes. (89) 3° Benoeming van een tijdelijk leerares in de Staats wetenschappen aan de Hoogere Burgerschool voor Meisjes. (89) 4° Benoeming van een tijdelijk leeraar in de Handels wetenschappen aan de Hoogere Burgerschool voor Meisjes. (89) 5° Benoeming van een tijdelijk leeraar in de wis- en natuurkunde aan de Hoogere Burgerschool voor Meisjes. (89) 6° Benoeming van een tijdelijk leeraar in de scheikunde aan de Hoogere Burgerschool voor Meisjes. (89) 7° Benoeming van een tijdelijk leeraar in de Staats inrichting aan de Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus. (89) 8° Benoeming van een tijdelijk leeraar in de Staathuis houdkunde aan de Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus. (89) 9° Benoeming van een zestal onderwijzers aan o. 1. scholen. (90) 10° Voorstel tot het overplaatsen van de onderwijzeres aan de o.l. school aan de Boommarkt, Mej. J. de Zwart, naar de opleidingsschool voor u. 1. o. aan de Driftstraat. (91) 11° Praeadvies op het verzoek van C. J. Kloots, om ontslag als leeraar in het Nederlandsch aan het Gymnasium en de Hoogere Burgerschool voor Meisjes. (104) 32° Voorstel tot het wederom aan den Armenraad ver huren van het bovenhuis van het perceel Nienwsteeg No. 6. (92) 13° Voorstel tot het verkoopen van een strook water van den Trekvliet aan de N.V. Leidsche Schelpkalkbranderij „Trio", alhier. (93) 14° Voorstel tot het verkoopen van een strook water van den Trekvliet aan de Verf- en Vernisfabrieken Herfst en Helder N.V., alhier. (93) 15° Voorstel tot het verkoopen van een gedeelte van de gedempte Binnenvestgracht, kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie C No. 1959 (ged.) aan de N.V. Meelfabriek „de Sleutels", voorheen De Koster en Co., alhier. (94) (95) 17° Voorstel inzake het aangaan van kasgeldleeningen ge durende het 4e kwartaal 1941. (96) 18° Voorstel tot het wijzigen van de begrooting, dienst 1940, in verband met de kosten van pensioenen, wachtgelden en ongevallen- en ziekteverzekering van ambtenaren en werklieden. (105) 19° Voorstel tot het wijzigen van de gemeentebegrooting, dienst 1940 en 1941 en van eenige bedrijfsbegrootingen, alle den dienst 1940 betreffende, een en ander in ver band met de afsluiting van het dienstjaar 1940. (106) 20° Voorstel tot het verleenen van een subsidie aan de Vereeniging „Zwakzinnigenzorg", te Leiden, ten behoeve van de voorbereiding van de zorg voor zwakzinnigen en tot het vaststellen van den desbetreffenden be- grootingsstaat. (97) 21" Voorstel tot het verleenen van een subsidie aan de Vereeniging „Zwakzinnigenzorg", te Leiden, ten behoeve van het uitzenden van zwakzinnige kinderen naar een vacantiekolonie voor zwakzinnige kinderen en tot het vaststellen van den desbetreffenden begrootingsstaat. (98) 22° Voorstel tot het aankoopen van de perceelen Korte Agnietenstraat no. 8 en Lange Agnietenstraat nis. 9 en 11 en tot het vaststellen van den desbetreffenden begrootingsstaat. (99) 16° Voorstel tot het aangaan van een geldleening. (Voorzitter.) 23° Voorstel tot het wijzigen van de gemeentebegrooting, dienst 1941, ter aanvulling van de voor den Stadhuisbouw beschikbaar gestelde gelden. (100) 24° Voorstel tot het beschikbaar stellen van gelden ten behoeve van het verbeteren van de Stadshulpwerf aan de Oude Heerengracht. (101) 25" Voorstel tot het vaststellen van een verordening op de Zondagssluiting van fotografische ateliers. (102) 26° Voorstel tot het vaststellen van een Arbeidsovereen- komstenbesluit voor het personeel van de vaste kern van den luchtbeschermingsdienst. (103) Tegenwoordig zijn 31 leden, namelijk: de heeren van Eek, Bergers, Koole, Jongeleen, mevrouw de Cler, de heeren Tobé, Snel, Eskens, Eikerbout, mevrouw Braggaar, de heeren Piena, van Eosmalen, Schüller, van Dijk, Donders, Veenendaal, Eiedel, Lombert, van Oyen, Wilmer, Verweij, Wilbrink, Tepe, van Stralen, van der Eeijden, Oostveen, Huurman, Bosch van Eosenthal, Groeneveld, van Bemmelen en Key. Afwezig zijn de heer Idenburg, wegens uitstedigheid en de heer Parmentier, wegens verhindering en de heeren Beeken kamp en van Weizen. De notulen van het verhandelde in de vergadering van 16 Juni 1941 worden goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede, dat zijn ingekomen: Missives van Gedeputeerde Staten ten geleide van de goedgekeurde raadsbesluiten 1°. van 24 Februari 1941 tot het verleenen van subsidie voor 1941 aan de Ver. „Christelijke Jeugdhulp", te Leiden; 2°. van 5 Mei 1941: a. tot het deelnemen in het kapitaal van de „Stichting Persgasstation Leiden"; b. tot het wijzigen van de gemeente-begrooting, dienst 1941, in verband met het verleenen van subsidie aan de Leidsche Vereeniging tot Oprichting en Instandhouding van Medisch Opvoedkundige Bureaux; c. inzake: tusschentijdsche ontbinding van de met J. Eoeloffs ge sloten pachtovereenkomsten betreffende verschillende per ceelen weiland in den Stadspolder; het verpachten van ver schillende perceelen weiland in den Stadspolder aan C. en M. Eoeloffs; het verpachten van eenige perceelen in den Stadspolder aan den Leidschen Bond van Volkstuinders- vereenigingen en het verpachten van eenige perceelen in den Stadspolder aan de Vereeniging tot aanleg en onderhouden van volkstuintjes P. Clos en Leembruggen, met de des betreffende begrootingsregelingen. 3°. van 16 Juni 1941: a. tot het aangaan van een geldleening; b. tot het verhoogen van verschillende posten der be grooting, dienst 1940, waarvan de raming te laag is gebleken en tot het toevoegen van eenige nieuwe posten aan die begrooting c. tot het aanvaarden van een legaat van wijlen Mejuf frouw Th. C. de Gijselaar; d. tot het instellen van een rechtsvordering tegen C. J. Duyndam, te Noordwijk, strekkende tot vergoeding aan de gemeente van de schade, haar toegebracht door aanrijding van een op de Middelstegracht staande walbalie; e. tot het verpachten van de exploitatie van de buffetten in de Stadsgehoorzaal aan W. F. van Ingen Schenau Jr.; tot het verhuren van de woning c.a. aan de De Genestet- straat nr. 124 aan T. C. van der Stoel; g. tot het verkoopen van een strookje water, gelegen aan de de Gijselaarstraat, kad. bekend gemeente Leiden, Sectie M no. 4554 (ged.) aan J. B. Wilmink; h. tot het aankoopen van het perceel le Looierstraat No. 10, kad. bekend gemeente Leiden, sectie C No. 332, met de desbetreffende begrootingsregeling i. inzake het aankoopen van een perceel grond, gelegen nabij den Zoeterwoudscheweg en de Meloenstraat, kad. bekend gemeente Leiden, sectie O No. 1451 (ged.), met bijbehoorende begrootingsstaten j. inzake den aankoop van eenige perceelen begrepen in het saneeringsplan GeeregrachtKraaierstraat k. tot het verlengen van den termijn van ontruiming van 17 onbewoonbaar verklaarde woningen; l. inzake het aan Burgemeester en Wethouders opdragen van de uitoefening van de rechten der gemeente als aandeel houdster der N.Y. „Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland";

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1941 | | pagina 1