59 1°. door verhooging of toevoeging van de navolgende ontvangstposten Volgn. 2. Achterstallige inkomsten van vorige dienstjaren Wegens diverse ontvangsten van vorige dienstjaren, o. a. ƒ2.714.87 in verband met de overboeking op den gewonen dienst van over de jaren 1935 t/m. 1939 betaalde premie inge volge de Ongevallenwet en de Ziektewet voor steenhouwers e. a., die werkzaam zijn geweest bij de gevelrestauratie van het Stadhuis, kan dit volgnummer met 4.500.worden ver hoogd. Volgn. 21. Overige inkomsten ter zake van het algemeen beheer Zie de toelichting bij volgn. 245 der uit gaven. Volgn. 24. Vergoeding voor het verleenen van Eerste-Hulp bij Ongelukken'''' Zie de toelichting bij volgn. 310 der uit gaven. Volgn. 24a. Rijksbijdrage in de kosten van luchtbescherming (nieuw volgnummer) Zie de toelichting bij volgn. 307 der uit gaven. Volgn. 47. Terugontvangst van de woning- bouwvereenigingen van te veel uitgekeerde voor schotten op de bijdragen ingevolge de Woningwet Zie de toelichting bij volgn. 353 der ont vangsten. Volgn. 52. Huur van huizen en andere ge bouwen Aan huur van gekochte en onteigende per- ceelen ten behoeve van het saneeringsplan GeeregrachtLevendaalKraaierstraat4e Binnenvestgracht werd over 1940 8.338.46 ontvangen; de post was voor „memorie" uit getrokken. Volgn. 62. Belasting wegens gebouwde eigen dommen en daarbij behoorende erven, die aan openbare land- of waterwegen in de gemeente be lenden of in de onmiddellijke nabijheid daarvan gelegen zijn (Straatbelasting) Eene hoogere ontvangst van 2.500.kan op dit volgnummer worden geraamd. Volgn. 72. Overige inkomsten ter zake van openbare werken Het aandeel in de algemeene kosten enz., be grepen in de door particulieren en bedrijven aan de gemeente verschuldigde bedragen ter zake van de voorbereiding en de uitvoering van werken en ten aanzien van werken, welke ten laste van den kapitaaldienst komen be draagt 44.907.54, d. i. 10.907.54 meer dan de ter zake geraamde som van 34.000. Volgn. 84. Renten van kapitalen: b. wegens op andere wijze belegde gelden Eene hoogere ontvangst van 2.500.kan op dit volgnummer worden verwacht. Volgn. 86. Schoolgelden (O. G. L. O.) De ontvangst geraamd op 9.000.be draagt 10.500. Volgn. 118. Uitkeering van gemeenten inge volge artikel 104, eerste lid, der Lager Onderwijs wet 1920 (B. G. L. O.) Eene hoogere ontvangst van ruim 2.500. kan op volgn. 118 worden verwacht. Volgn. 125. Uitkeering van gemeenten inge volge artikel 104, eerste lid, der Lager Onderwijs wet 1920 (B.U.L.O.) Eene hoogere ontvangst van ruim 3.800. kan op volgn. 125 worden verwacht. Volgn. 147Bijdragen van gemeenten in de kosten van scholen voor het nijverheidsonderwijs Eene hoogere ontvangst van ruim 2.500. kan op dit volgnummer worden verwacht. Volgn. 148. Overige inkomsten ter zake van het nijverheidsonderwijs Aan restutitie van te veel genoten subsidie door nijverheidsscholen werd 1.400.meer ontvangen dan geraamd was. Volgn. 193. 150 Opcenten op de hoofdsom der personeele belasting, betreffende het vorige be lastingjaar De ontvangst ter zake, welke voor „memo rie" was uitgetrokken, bedraagt 17.291.29. Volgn. 194a. Uitkeering van het Rijk wegens 15 opcenten op de Winstbelasting (nieuw volg nummer) 4.500— 1.301.48 48.73 34.325.75 43.057.75 8.338.46 2.500.- 10.907.54 2.500— 1.500— 2.500— 3.800— 2.500— 1.400— 17.291.29 286.79 De ontvangst ter zake, bedraagt op den dienst 1940 ƒ286.79. Volgn. 196. 55 Opcenten op de hoofdsom der gemeentefondsbelasting b. betreffende het in het dienstjaar eindigende belastingjaar25.253.69 De bovenbedoelde ontvangst, geraamd op 105.000.bedraagt 130.253.69. Hoofdstuk XIII 1 Gasfabriek. Volgn. 212. Uitkeering van het bedrijf wegens: g. andere grondslagen5.07 Zie de toelichting op volgn. 661 der uitgaven. Hoofdstuk XIII 2. Electriciteitsfabriek. Volgn. 213. Uitkeering van het bedrijf wegens: g. andere grondslagen10.88 Zie de toelichting op de volgnrs. 668 en 669 der uitgaven. Hoofdstuk XIII. 3. Gestichten „EndegeesW, „VoorgeesW en „Rhijngeest." Volgn. 214. Uitkeering van het bedrijf wegens: g. andere grondslagen2.77 Zie de toelichting bij volgn. 677 der uit gaven. Hoofdstuk XIII. 4. Openbaar Slachthuis. Volgn. 215. Uitkeering van het bedrijf wegens: f. andere grondslagen4.94 Zie de toelichting bij volgn. 685 der uitgaven. Hoofdstuk XIII. 5. Grondbedrijf. Volgn. 216. Uitkeering van het bedrijf wegens: a. rente4.750.03 De ontvangst ter zake bedraagt 84.100.03, d.i. 4.750.03 meer dan de raming ad 79.350.-. d. andere grondslagen 511.97 Zie de toelichting nij volgn. 692 der uitgaven. Hoofdstuk XIII. 6. Reinigings- en Ont- smettings dienst. Volgn. 218. Uitkeering van het bedrijf wegens: f. andere grondslagen6.70 Zie de toelichting bij de volgnrs 697, 697a en 698 der uitgaven. Volgn. 223a. Bijdrage uit het „Fonds voor den Wederopbouw Herstelfonds 1940" (nieuw volg nummer)2.619 Zie de toelichting bij volgn. 717a der uit gaven. Volgn. 230b. Ontvangst: a. van de vergoeding ter zake van inkwartiering bij particulieren en in hotels of pensions bedoeld in verordening 50f1940 (nieuw volgnummer) 53.441.30 Zie de toelichting bij volgn. 721c sub a der uitgaven. b. van de vergoeding voor R-verrichtingen door particulieren 56.204.62 Zie de toelichting bij volgn. 721c, sub b, der uitgaven. c. van de vergoeding voor R-verrichtingen door de gemeente, gemeentebedrijven en instellingen 17.052.85 Op onderdeel c van volgn. 2306 zijn ver antwoord de ontvangen vergoedingen voor de uitgaven ad 10.379.37 op volgn. 721c, sub c, en voor de uitgaven ad 6.673.48 op volgn. 721c, sub. d, d.i. tezamen 17.052.85. Volgn. 230c. Terugontvangst van het Rijk van kosten van het nemen van maatregelen in verband met den oorlogstoestand (nieuw volgnummer) 4.953.53 Zie de toelichting bij volgn. 721 d der uit gaven. Volgn. 230d. Terugontvangst van kosten ter zake van de evacuatie van vluchtelingen (nieuw volgnummer) 10.666.08 Zie de toelichting bij volgn. 721e der uitgaven Volgn. 230e. Terugontvangst van gemeenten binnen den kring Leiden van de kosten van het inrichten van noodziekenhuizen (nieuw volg nummer)8.325.60 Zie de toelichting bij volgn. 72^ der uit gaven. Volgn. 230f. Terugontvangst van kosten ter zake van het nemen van maatregelen in verband met de voedselvoorziening (nieuw volgnummer) 10.598.33 Zie de toelichting bij volgn. 721 h der uit gaven. Volgn. 732. Ontvangsten ter zake van den bouw van een nieuw stadhuis6.485.12 Zie de toelichting bij de volgnrs. 868a en 868c der uitgaven (ƒ2.665.67 -f 3.819.45). Volgn. 728. Geldleening overgebracht van Hoofdstuk XVI1.655.93 Zie de toelichting bij volgn. 868c der uit gaven.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1941 | | pagina 9