56 De uitgaven ter zake, geraamd op ƒ350.be dragen 502.52. Volgn. 477. Verlichting, verwarming en schoon houden van het schoolgebouw (O. Buitengew. L. O.) De uitgaven ter zake, geraamd op 1.630. bedragen 1.735.25. Volgn. 485. Abonnement op de telefoon en hosten van telefoongesprehken Zie de toelichting bij volgn. 256. Volgn. 493. Aanschaffen en onderhouden van schoolboeken, leermiddelen en schoolbehoeften (O. Voorber. L.O.) De uitgaven ter zake, geraamd op 500. bedragen 577.58. Volgn. 494. Verlichting, verwarming en schoonhouden van schoolgebouwen (O. Voorber. L.O.) De uitgaven ter zake, voor de drie openbare bewaarscholen geraamd op 3.232.bedragen ƒ3.407.47 of 175.47 meer. Volgn. 541a. Straatbelasting nieuw volg nummer) De ten laste van Hoofdstuk VIII 12 komende straatbelasting bedraagt 11.88. Volgn. 545. Kosten der gemeente hoogere burgerscholen f. Administratie-, druk- en advertentiekosten Eene aanvulling van dezen post met 12.05 is alsnog noodig. Volgn. 550. Abonnement op de telefoon en hosten van telefoongesprehken Zie de toelichting bij volgn. 256. Volgn. 557. Kosten van het Gymnasium b. Kosten van instandhouding van het school gebouw De uitgaven, geraamd op 725.bedragen ƒ901.76, of 176.76 meer. De overschrijding wordt veroorzaakt door de hoogere onderhoudskosten van den tuin. d. Kosten van verlichting, verwarming en schoonmaak der schoollokalen, zoomede die van krachtverbruik Deze overschrijding wordt veroorzaakt door de hooge kosten van gasverbruik tengevolge van de strenge koude gedurende de winter maanden 1940, terwijl ook de kolenclausule tot de overschrijding heeft bijgedragen. e. Kosten van het aanschaffen en onderhouden van schoolmeubelen, werktuigen en verdere hulp middelen voor het onderwijs De kosten van aanschaffing van leermidde len enz. ten behoeve van het Gymnasium, welke waren geraamd op 1.000.hebben bedragen 1.294.03, d.i. 294.03 meer. Door een overschot van 75.73 op de voor het aanschaffen van meubilair beschikbaar gestelde gelden, kan met eene aanvulling van 218.30 worden volstaan. Volgn. 571. Uitgaven voor het Stedelijk Museum „de LakenhaV De uitgaven op dit volgnummer bedragen 22.857.83, d.i. 774.83 meer dan de uitge trokken som van 22.083. Het treffen van eenige voorzieningen aan hekken enz. ter bescherming van den gevel in de Lange Scheistraat van het Stedelijk Museum ,,de Lakenhal" vereischte eene onvoorziene uitgaaf van 1.041.84. Door overschotten op de onderdeelen „ver warming", „verlichting" en „schoonhouden" kan evenwel met eene verhooging van den post met 774.83 worden volstaan. Volgn. 574. Subsidie aan de Sportstichting De aan de „Sportstichting" over 1940 in gevolge de goedgekeurde begrooting, uitge keerde subsidie bedraagt 4.232.18, zoodat aanvulling van de op de gemeentebegrooting uitgetrokken som van 2.897.met 1.335.18 noodig is. Volgn. 586. Abonnement op de telefoon en kosten van telefoongesprekken Zie de toelichting bij volgn. 256. Volgn. 592. Bijdrage aan Hoof dstuk VIII 16 van den kapitaaldienst De bijdrage over 1940 aan den kapitaal- dienst in de kosten van verharding enz. van den speeltuin „Zuiderkwartier", welke was ge- 105.25 10.70 77.58 175.47 ll.É 12.05 1.56 176.76 1.220.31 218.30 774.83 1.335.18 34.32 34.86 raamd op ƒ575.moet 609.86, d.i. ƒ34.86 meer bedragen. Zie ook de verhooging van volgn. 804 dei- ontvangsten van den kapitaaldienst, Bijdrage van Hoofdstuk VIII 16 van den gewonen dienst met 34.86. Volgn. 602. Subsidie aan de Gemeentelijke Commissie voor Maatschappelijk Hulpbetoon f 27.594.60 De aan genoemde Commissie over 1940 uit te keeren subsidie zal 901.094.60 bedragen, zoodat, ten einde bij onveranderde vaststelling van de ingediende rekening de benoodigde gelden beschikbaar te hebben, aanvulling van de op de gemeentebegrooting uitgetrokken som van 873.500.met 27.594.60 noodzake lijk is. De belangrijke overschrijding is een gevolg van de hoogere uitgaven voor ondersteuning in geld aan armlastigen. Volgn. 609. Schadeloosstelling aan armbe sturen en godshuizen voor het verlies, dat zij door de opheffing der armbakkerij als stedelijke inrichting kunnen lijden256.70 De bovenbedoelde schadeloosstellingen ver- eischen over 1940 een uitgaaf van 1.456.70 in totaal, zoodat aanvulling van de ter zake uitgetrokken som van 1.200. met 256.70 noodig is. Volgn. 636. Kosten van den Gemeentelijken Dienst voor Sociale Zaken a. Jaarwedden en schrijfloonen6.797.31 De uitgaven ter zake, geraamd op 52.114. bedragen 58.911.31, d.i. 6.797.31 meer. De overschrijding is voornamelijk een gevolg van de buitengewone uitgaven aan contröle- kosten en schrijfloonen in verband met de tewerkstelling van Nederlanders in Duitschland. b. Verdere kosten4.054.54 De bovenbedoelde kosten, welke waren ge raamd op 4.881.bedragen 8.935.54, d.i. 4.054.54 meer. De kosten van bureaubehoeften, drukwerk enz. hebben 4.790.95 bedragen, d.i. 2.790.95 meer dan de hiervoor beschikbaar gestelde som van 2.000.welke overschrijding o.a. een gevolg is van de buitengewone uitgaven voor drukwerk in verband met de tewerkstelling van Nederlanders in Duitschland enz. enz. De kosten van reis- en verblijfkosten, ge raamd op 100.hebben 386.91 of 286.91 meer bedragen. De inrichting van perceel Hartesteeg nrs3/5 voor bovengenoemden dienst vereischte voorts eene buitengewone uitgaaf van 939.57, terwijl tengevolge van de ingebruikneming van dat perceel de schoonmaakkosten, geraamd op ƒ1.331.ƒ224.56 méér bedroegen. Eene verhooging van den post met 4.241.99 zou tengevolge van een en ander noodig zijn, door eenige overschotten op andere onder deelen kan echter met een verhooging van 4.054.54 worden volstaam Volgn. 638. Kosten van de districts-arbeids- beurs en van de intercommunale arbeidsbemidde ling 102.23 De bovenbedoelde kosten, geraamd op 2.987.—, bedragen 3.089.23, d.i. 102.23 meer. Volgn. 644. Duinwater14.10 De uitgaven ter zake, geraamd op 36. bedragen 50.10. Volgn. 645. Abonnement op de telefoon en kosten van telefoongesprekken816.50 Zie de toelichting bij volgn. 256. Volgn. 650. Kosten van toezicht op en van in vordering van de plaatselijke belastingen b. Verdere kosten op de invordering vallende 1.983.40 De bovenbedoelde kosten, geraamd op ƒ5.440.bedragen 7.423.40, d.i. ƒ1.983.40 meer. De uitgaven voor schrijfloonen, druk- en bindwerk, bureaubehoeften en verdere kosten van het bureau van den gemeente-ontvanger bedragen 5.734.83, d.i. 2.334.83 meer dan de ter zake uitgetrokken som van 3.400. Deze overschrijding wordt voornamelijk ver oorzaakt door de hooge uitgaven aan schrijf loonen in verband met de in begin 1940 ont-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1941 | | pagina 6