42 MAANDAG 16 JUNI 1941. (Voorzitter.) tiaanse, J. van Bossen, Mevr. de Wed. M. W. Gelök-Coenraads en J. Boter, allen te Leiden; b. inzake het verpachten van het recht tot heffing van den weg- en watertol c.a. tegenover den Bijnsburgschen Vliet, bij het Leidsche Hek, aan P. Ciggaar; c. tot het verkoopen van eenige strooken grond, kad. hekend gemeente Leiden, sectie M No. 6619 (ged.) en gelegen tusschen de Cobetstraat en de De Mey van Streefkerkstraat, aan P. G. Hilgersom, H. A. Braakman, voor zich en q.q., en W. Wiggers, allen te Leiden d. tot het aankoopen van een strook, gelegen aan de Waldeck Pyrmontstraat, hoek Sophiastraat, kad. hekend gemeente Leiden, sectie K Nis 1499 (ged.) en 4010 (ged.); einzake het aankoopen van een tweetal strookjes grond, behoorende bij het perceel Eapenburg No. 40, kad. bekend gemeente Leiden, sectie G No. 531 (ged.), van het Leidsch Universiteitsfonds inzake het aangaan van kasgeldleeningen gedurende het 3e kwartaal 1941. 2°. Missive van den Secretaris-Generaal van het Departe ment van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, houdende bericht van de goedkeuring van de door den Gemeenteraad op 5 Mei 1941 vastgestelde verordening tot het wijzigen van de verordening op de Winkelsluiting. Worden voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter legt vervolgens over: 1°. Adres van het bestuur van de Zita-Vereeniging, afd. E.K. Vakschool voor Meisjes, om ex art. 25, 6e lid, van de Nijverheidsonderwijswet, te willen verklaren, dat de toe voeging van het leervak lichamelijke oefeningen aan het leerplan der school noodig wordt geoordeeld. 2°. Begrooting voor 1942 van den Armenraad. Worden gesteld in handen van Burgemeester en Wet houders om praeadvies. 3°. Adres van het bestuur van de Vereeniging „Oud- Leiden", houdende verzoek het voorstel tot het beschikbaar stellen van gelden voor de verlaging van de Molensteegbrug niet aan te nemen en te besluiten aan deze brug uitsluitend de noodzakelijke herstellingen te doen aanbrengen. Zal worden behandeld bij punt 28 der gedrukte agenda. 4°. 69 bezwaarschriften tegen den aanslag in het ver gunningsrecht voor het vergunningsjaar 19411942, in ver band met de rantsoeneering van gedistilleerd. Worden gesteld in handen van den betrokken Inspecteur der Gemeentebelastingen ter afdoening. 5°. Sollicitaties van W. J. Koning en L. M. van der Bijl naar de betrekking van Hoofd der Jongensschool voor U.L.O. Zullen worden gevoegd bij de overige sollicitaties. 6°. Adres van de N.Y. Bouwmaatschappij „Castor", te Amsterdam, houdende verzoek het uitbreidingsplan der Gemeente te wijzigen met betrekking tot de aan adressante in eigendom toebehoorende perceelen, gelegen bij de Houtlaan en de Verlengde Kagerstraat. Wordt gesteld in handen van Burgemeester en Wethouders om praeadvies. De Voorzitter deelt alsnog mede: dat L. P. de Vries heeft bericht zijne benoeming tot Direc teur van het Slachthuis niet te kunnen aanvaarden. Aan de orde is alsnu: I. Benoeming van een lid van de Monumentenconimissie (vacature: Mr. R. A. Levisson). (58) De Voorzitter doet op verzoek van den heer Eskens de deuren sluiten. Na eenigen tijd wordt de openbare vergadering hervat. De heeren Wilmer, Veenendaal, Huurman en Snel vormen het stembureau. Wordt benoemd met 17 stemmen de heer W. Zwart-, de heer L. C. J. Eoozen verkreeg 3 stemmen, terwijl 11 stem men van onwaarde waren. (de Cler e.a.) Ia. Benoeming van een hoofd van de openbare bewaarschool aan het Elisabethsliof. (116) Wordt benoemd met 26 stemmen Mej. W. M. Nijkamp, zulks met ingang van een door Burgemeester en Wethouders te bepalen datum; Mej. J. Brouwer verkreeg 4 stemmen, Mej. J. S. Kapteyn 1 stem. Ib. Benoeming van een hoofd van de openbare bewaarschool aan de Gortestraat. (116) Mevrouw de Cler beveelt voor deze vacature Mej. J. Brouwer aan. Wordt benoemd met 20 stemmen Mej. J. Brouwer, zulks met ingang van een door Burgemeester en Wethouders te bepalen datum; Mej. J. S. Kapteyn verkreeg 11 stemmen. De Voorzitter dankt de leden van het stembureau voor de genomen moeite. II. Voorstel tot het bekrachtigen van de aanstelling van Drs J. W. Zvvartsenberg tot tijdelijk leeraar in de scheikunde aan de Iloogere Burgerschool met 5-jarigen cursus. (59) III. Voorstel tot het bekrachtigen van de aanstelling van Dr. W. Labruyère tot tijdelijk leeraar in de scheikunde aan de Iloogere Burgerschool met 5-jarigen cursus. (59) IV. Voorstel tot het verlecncn van ontslag aan Mejuffrouw E. J. Dreelisler als onderwijzeres aan de o. 1. school aan de Paul Krugerstraat. (60) V. Praeadvies op het verzoek van L. P. de Vries om ontslag uit zijn betrekking van keuringsveearts bij het Openbaar Slachthuis en den Keuringsdienst van Vee en Vleesch. (61) VI. Voorstel tot het aangaan van een geldlecning. (62) VII. Voorstel tot het verhoogen van verschillende posten der begrooting, dienst 1940, waarvan de raming te laag is gebleken en tot het toevoegen van eenige nieuwe posten aan die begrooting. (114) VIII. Voorstel tot het aanvaarden van een legaat van wijlen Mejuffrouw Tli. C. de Gijselaar. (63) IX. Voorstel tot liet verhuren van de woning c.a. aan de I)c Genestetstraat No. 124 aan T. C. van der Stoel. (64) X. Voorstel: a. tot het verpachten van de exploitatie van de buffetten in de Stadsgehoorzaal aan VV. F. van Ingcn Sehenau Jr. b. tot het aan den pachter van de onder a vermelde exploi tatie verleenen van vrijstelling van betaling van pachtsom over de maanden November 1940 tot en met April 1941. (65) XI. Voorstel tot het verleenen van kwijtschelding aan de Leidsche Vereeniging tot Oprichting en Instandhouding van Medisch Opvoedkundige Bureaux van de vergoeding over liet 2e halfjaar 1940 voor het gebruik van twee lokalen in het gebouw van den Gemeentelijken Geneeskundigen- en Gezond heidsdienst. (66) XII. Voorstel tot het verkoopen van een strookje water, gelegen aan de de Gijselaarstraat, kadastraal bekend gemeente Leiden, Sectie M No. 4554 (ged.) aan J. B. Wilmink. (67) XIII. Voorstel lot het aankoopen van het perceel le Looier straat No. 10, kadastraal bekend gemeente Leiden, Sectie C. No. 332 en tot het vaststellen van den desbetreffenden begrootingsstaat. (68) v XIV. Voorstel in zake den aankoop en de onteigening van eenige perceelen begrepen in het saneeringsplan Geeregracht- Kraaierstraat. (69) XV. Praeadvies op het verzoek van de N.V. Leidsche Duin water Maatschappij om goed te keuren, dat de N.V. aan de Provincie Zuid-Holland verkoopt een strook berm, gelegen in de gemeente Katwijk. (70) f V

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1941 | | pagina 2