Vergadering van Maandag 16 Juni 1941. MAANDAG 16 JUNI 1941. Geopend des namiddags te twee uur. Voorzitter: de heer Burgemeester Mr. R. N. DE RUYTER VAN STEVENINCK. Te behandelen onderwerpen: 1° Benoeming van een lid van de Monumentencommissie (vacature: Mr. R. A. Levisson). (58) la Benoeming van een hoofd van de openbare bewaar school aan het Elisabethshof. (86) 15 Benoeming van een hoofd van de openbare bewaar school aan de Gortestraat. (86) 2° Voorstel tot het 'bekrachtigen van de aanstelling van Drs J. W. Zwartsenberg tot tijdelijk leeraar in de scheikunde aan de Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus. (59) 3° Voorstel tot het bekrachtigen van de aanstelling van Dr. W. Labruyère tot tijdelijk leeraar in de scheikunde aan de Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus. (59) 4° Voorstel tot het verleenen van ontslag aan Mejuffrouw E. J. Drechsler als onderwijzeres aan de o. 1. school aan de Paul Krugerstraat. (60) 5° Praeadvies op het verzoek van L. P. de Vries om ontslag uit zijn betrekking van keuringsveearts bij het Openbaar Slachthuis en den Keuringsdienst van Vee en Vleesch. (61) 6° Voorstel tot het aangaan van een geldleening. (62) 7° Voorstel tot het verhoogen van verschillende posten der begrooting, dienst 1940, waarvan de raming te laag is gebleken en tot het toevoegen van eenige nieuwe posten aan die begrooting. (84) 8° Voorstel tot het aanvaarden van een legaat van wijlen Mejuffrouw Th. C. de Gijselaar. (63) 9° Voorstel tot het verhuren van de woning c.a. aan de De Genestetstraat No. 124 aan T. C. van der Stoel. (64) 10° Voorstel: a. tot het verpachten van de exploitatie van de buffetten in de Stadsgehoorzaal aan W. F. van Ingen Schenau Jr. b. tot het aan den pachter van de onder a vermelde exploitatie verleenen van vrijstelling van betaling van pachtsom over de maanden November 1940 tot en met April 1941. (65) 11° Voorstel tot het verleenen van kwijtschelding aan de Leidsche Vereeniging tot Oprichting en Instandhouding van Medisch Opvoedkundige Bureaux van de vergoeding over het 2e halfjaar 1940 voor het gebruik van twee lokalen in het gebouw van den Gemeentelijken Genees kundigen- en Gezondheidsdienst. (66) 12* Voorstel tot het verkoopen van een strookje water, gelegen aan de de Gijselaarstraat, kadastraal bekend ge meente Leiden, Sectie M No. 4554 (ged.) aan J. B. Wilmink. (67) 13° Voorstel tot het aankoopen van het perceel le Looier straat No. 10, kadastraal bekend gemeente Leiden, Sectie C, No. 332 en tot het vaststellen van den des- betreffenden begrootingsstaat. (68) 14° Voorstel in zake den aankoop en de onteigening van eenige perceelen begrepen in het saneeringsplan Geeregracht-Kraaierstraat. (69) 15° Praeadvies op het verzoek van de N. V. Leidsche Duinwater Maatschappij om goed te keuren, dat de N. V. aan de Provincie Zuid-Holland verkoopt een strook berm, gelegen in de gemeente Katwijk. (70) 16° Voorstel in zake het aankoopen van een perceel grond, gelegen nabij den Zoeterwoudscheweg en de Meloen straat, kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, No. 1451 (ged.) en tot het vaststellen van de desbe treffende begrootingsstaten. (71) 17° Voorstel tot het verlengen van den termijn van ont ruiming van 17 onbewoonbaar verklaarde woningen. (72) 18° Voorstel tot het instellen van een rechtsvordering tegen C. J. Duyndam, te Noordwijk, strekkende tot vergoeding aan de gemeente van de schade, haar toe gebracht door aanrijding van een op de Middelste gracht staande walbalie. (73) (Voorzitter e.a.) 19° Voorstel tot het verleenen van medewerking aan het bestuur van de Vereeniging voor Christelijk Onderwijs-, alhier, tot het aanschaffen van leermiddelen ten behoeve van de school voor g. 1. o. aan den Hooge Morschweg 12 en tot het vaststellen van den desbetreffenden be grootingsstaat. (74) 20° Vaststelling van het verslag betreffende de verstrekking van schoolkindervoeding en -kleeding gedurende het jaar 1940. (75) 21° Voorstel tot het wijzigen van de met de gemeente Waddinxveen gesloten overeenkomst betreffende de levering van electriciteit aan die gemeente door de Stedelijke Fabrieken van Gas en Electriciteit te Leiden. (76) 22° Voorstel inzake het aan Burgemeester en Wethouders opdragen van de uitoefening van de rechten der ge meente als aandeelhoudster der N.V. „Electriciteits- bedrijf Zuid-Holland". (77) 230 Voorstel tot het beschikbaar stellen van gelden ten behoeve van het op het gemeente-archief gedurende het jaar 1941 op arbeidsovereenkomst in dienst houden van Mejuffrouw L. J. Ruys. (39 en 78) 24° Voorstel tot het beschikbaar stellen van gelden ten behoeve van het afmaken van de ordening van de ten gemeente-archieve berustende doopinschrijvingen van de Waalsche Kerk. (79) 25° Voorstel tot het verhoogen van de over 1941 aan de Leidsche Reddingsbrigade toegekende subsidie en tot het vaststellen van den desbetreffenden begrootings staat. (80) 26° Voorstel tot het verhoogen van de aan de afdeeling Leiden van de Nederlandsche Vereeniging voor Lucht bescherming voor 1941 toegekende subsidie en tot het vaststellen van den desbetreffenden begrootingsstaat. (81) 27° Voorstel tot het aanbrengen van verschillende ver beteringen aan en in de Opleidingsschool voor u.l.o. aan den Maresingel en tot het vaststellen van den des betreffenden begrootingsstaat. (82) 27a Voorstel tot het aangaan van overeenkomsten met het Rijk betreffende het in erfpacht verkrijgen van duin- gronden, gelegen in de gemeenten Katwijk en Wasse naar ten behoeve van de N.V. Leidsche Duinwater Maatschappij. (85) 28° Voorstel tot het beschikbaar stellen van gelden voor de verlaging van de Molensteegbrug. (179 van 1939 en 83) Tegenwoordig zijn 31 leden, namelijk: de heer van Eek, mevrouw de Cler, de heeren Snel, Eskens, mevrouw Braggaar, de heeren Tobé, van Oyen, Elkerboixt, Lombert, Jongeleeh, van Rosmalen, Bergers, van Dijk, Riedel, Piena, Bosch van Rosenthal, van der Reijden, Veenendaal, Huurman, Verweij, van Stralen, Wilbrink, Tepe, Oostveen, Wilmer, Donders, Key, Idenburg, Groeneveld, Schüller en van Bemmelen. Afwezig zijn de heeren Parmentier en Koole, wegens ver hindering en de heeren Beekenkamp en van Weizen. De notulen van het verhandelde in de vergadering van 5 Mei 1941 worden goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede, dat zijn ingekomen: 1°. Missives van Gedeputeerde Staten ten geleide van de goedgekeurde raadsbesluiten 1°. van 3 Februari 1941 tot het aankoopen van eenige perceelen weiland c.a.; 2°. van 24 Februari 1941 tot herziening van het bij raads besluit van 6 November 1933 vastgestelde en sindsdien ge wijzigde plan van uitbreiding voor de gemeente; 3°. van 7 April 1941, tot het aankoopen van een strook grond, gelegen bij den Lammenschansweg, hoek Kastanje kade, kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie M No. 5335 (ged.) van de Noord-Zuid-Hollandsche Tramweg Maat schappij 4°. van 5 Mei 1941: a. tot het opnieuw verhuren van het pakhuis Lokhorst- straat No. 20 benevens het woonhuis Lokhorststraat No. 22, het open erf, gelegen aan de Kaarsenmakersstraat achter het perceel Waardgracht No. 27, het woonhuis Aalmarkt No, 5 en het woonhuis Utrechtsche Veer No. 9, resp. aan A. Chris-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1941 | | pagina 1