46 Mitsdien geven wij, met verwijzing naar het in de Lees kamer ter inzage gelegd advies van den Inspecteur van het Lager Onderwijs, Uwe Vergadering in overweging, met ingang van een nader door ons College te bepalen datum, Mejuffrouw J. de Zwart, onderwijzeres aan de o.l. school aan de Boommarkt, over te plaatsen naar de opleidingsschool voor u.l.o. aan de Driftstraat. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N°. 92. Leiden, 31 Juli 1941. 1 Augustus a.s. eindigt de huur van de bovenverdieping van het perceel Nieuwsteeg no. 6. Dit perceelsgedeelte is bij raadsbesluit van 18 December 1933 (Ingek. Stukken no. 257), gewijzigd bij raadsbesluit van 23 Augustus 1937 (Ingek. Stukken no. 118), verhuurd aan den Armenraad tegen ƒ400. per jaar. De Armenraad zou gaarne het bovenhuis opnieuw willen inhuren op den bestaanden voet, waartegen bij de Commissie van Fabricage noch bij ons College bezwaar bestaat. Onder verwijzing naar de in de Leeskamer ter inzage gelegde stukken geven wij Uw Vergadering alsnu in overweging het bovenhuis van het perceel aan de Nieuwsteeg no. 6 wederom aan den Armenraad, te Leiden, te verhuren van 1 Augustus 1941 tot en met 31 Juli 1942, tegen een jaarlijksche huursom van 400.met dien verstande, dat de huur daarna geacht Wordt telkens voor den tijd van één jaar te zijn verlengd, indien de huur niet drie maanden voor het eindigen van den huurtermijn schriftelijk door den huurder of ons College is opgezegd, terwijl de huur in ieder geval zal eindigen op 31 Juli 1952, zonder dat eenige opzegging daartoe wordt vereischt en verder onder de bestaande voorwaarden. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N°. 93. Leiden, 31 Juli 1941. Van de N.V. Leidsche Schelpkalkbranderij „Trio" en de Verf- en Vernisfabrieken Herfst en Helder N.V. zijn ver zoeken ingekomen, om in verband met een voorgenomen verbetering van schoeiïngswerken langs den Trekvliet, van de gemeente te mogen koopen de op de overgelegde kaart met roode arceering aangegeven strook water. Eerstgenoemde vennootschap zou gaarne de beschikking verkrijgen over liet gedeelte, groot 230 M2., dat aansluit aan haar perceel, sectie O, No. 172, terwijl de andere gegadigde het bij haar kadastrale perceel, sectie O, No. 1602, aansluitend gedeelte, groot 80 M2, vraagt. Omtrent den voor deze strook water aannemelijken prijs van 0.20 per M2. is overeenstemming bereikt. Aangezien bij de Commissie van Fabricage noch bij ons College tegen dezen verkoop bezwaar bestaat, geven wij Uw Vergadering, onder verwijzing naar de in de Leeskamer ter visie liggende stukken, in overweging de op de overgelegde kaart met roode arceering aangegeven strook water van den Trekvliet, kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, No. 1011 (ged.), te verkoopen tegen den prijs van 0.20 per M2. en wel aan de N.V. Leidsche Schelpkalkbranderij „Trio", te Leiden, het gedeelte, groot 230 M2., aansluitend aan het kadastrale perceel sectie O, No. 172, en aan de Verf- en Vernisf abrieken Herfst en Helder N.V., te Leiden, het gedeelte, groot 80 M2., aansluitend aan het kadastrale perceel sectie O, No. 1602. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N°. 94. Leiden, 31 Juli 1941. Van de N.V. Meelfabriek „De Sleutels" v/h De Koster en Co., alhier, is een verzoek ingekomen, om van de gemeente te mogen koopen de op de overgelegde kaart met roode en groene kleur aangeduide strook grond. Deze strook grond behoort tot het gedeelte van de Binnenvestgracht, dat ingevolge de met adressante krachtens het raadsbesluit van 22 November 1937 (Ingek. Stukken No. 191) gesloten trans actie op haar kosten van gemeentewege werd gedempt. Het verdient geen aanbeveling het groen gekleurde ge deelte in den aankoop te begrijpen, omdat de heer Marijt ingevolge het raadsbesluit van 14 October 1940 (Ingek. Stukken No. 127) hierop het recht van overpad heeft ver kregen voor zijn vellenplotersbedrijf. Tegen verkoop van het rood gekleurde gedeelte bestaat evenwel geen bezwaar; adressante gaat met dezen gedeeltelijken verkoop accoord. Overeenstemming werd verder bereikt over een prijs van 0.20 per M2., welke koopsom de vennootschap ook heeft betaald voor de aan haar ingevolge het bovengenoemd raadsbesluit van 22 November 1937 verkochte, aangrenzende strook grond. In overeenstemming met het advies van de Commissie van Fabricage en onder verwijzing naar de in de Leeskamer ter visie liggende stukken, geven wij Uw Vergadering, alsnu in overweging het op de overgelegde kaart met roode kleur aangeduide gedeelte van de Binnenvestgracht, groot 105 M2., kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie C No. 1959 (ged.), te verkoopen aan de N.V. Meelfabriek „De Sleutels", voorheen De Koster en Co., te Leiden, tegen den prijs van 0.20 per M2. en onder de mede overgelegde voor waarden. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N°. 95. Leiden, 31 Juli 1941. Ons College ontving een aanbieding voor een 40 jarige ondershandsche geldleening van ƒ500.000.tegen een rente van 4 en verder op de in de offerte genoemde voor waarden. Aangezien de aanbieding aan de Commissie van Financiën en ons College aannemelijk voorkomt, geven wij Uwe Ver gadering, onder verwijzing naar de ter visie gelegde stukken, in overweging, door vaststelling van het overgelegde ontwerp besluit bij de daarin genoemde instelling een geldleening van 500.000.aan te gaan tegen een rente van 4 af te lossen in 40 jaar, en verder onder de voorwaarden, mede in dat ontwerp-besluit vermeld. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N°. 96. Leiden, 31 Juli 1941. In Uwe Vergadering van 5 Mei 1941 (Ingek. Stukken No. 52) werd besloten om, zoo noodig, gedurende het 3e kwartaal kasgeldleeningen aan te gaan tot een maximaal bedrag van 2.000.000. In verband met de eischen, die in het 4e kwartaal aan de gemeentekas zullen worden gesteld voor de betaling van rente en aflossing van geldleeningen, voor de betaling van de pensioensbijdragen voor 1941 tegen het einde van het jaar aan het Pensioenfonds voor Burgerlijke Ambtenaren, voor de uitgaven voor ondersteuning van werkloozen en armlastigen en voor voorschotten van verschillenden aard enz. achten wij het wenschelijk, dat, naast de aan te gane vaste geldleening van 500.000.machtiging wordt ver leend, om ook in het 4e kwartaal 1941 kasgeldleeningen te sluiten tot een maximum van 2.000.000. Wij geven Uwe Vergadering derhalve in overweging te besluiten, gedurende het 4e kwartaal 1941, zoo noodig, kasgeldleeningen aan te gaan tot zoodanig bedrag, dat op geen enkel tijdstip in dat kwartaal de kasschuld, met inbe grip van het in rekeningcourant bij de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten op te nemen bedrag, de som van 2.000.000.te boven gaat en onder de voorwaarden als door ons College zullen worden gesteld. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N°. 97. Leiden, 31 Juli 1941. In 1940 werd in deze gemeente opgericht de Vereeniging Zwakzinnigenzorg te Leiden, welke zich ten doel stelt de belangen te behartigen van zwakzinnigen, in het bijzonder van de leerlingen en oud-leerlingen van de scholen voor buitengewoon lager onderwijs. Deze Vereeniging wendde zich bij haar schrijven van 6 September 1940 tot ons College om financieele mede-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1941 | | pagina 2