GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. 45 IN6EK09IEK STUKKEN. K°. DG. Leiden, 12 Juni 1941. Tengevolge van verleend eervol ontslag zijn de vacatures ontstaan van hoofd der openbare bewaarschool aan het Elisabethshof en van hoofd der openbare bewaarschool aan de Gortestraat. To verband met de voorziening in die vacatures werd door ons een commissie ingesteld om ons College van advies te dienen met betrekking tot de bij Uwen Raad in te dienen voordrachten. Met verwijzing naar het in de Leeskamer ter inzage gelegd advies van die commissie geven wij Uwe Vergadering in overweging over te gaan tot benoeming, met ingang van een door ons College te bepalen datum, van een hoofd van elk der genoemde scholen, waarvoor door ons worden voor gedragen a. voor de openbare bewaarschool aan het Elisabethshof 1°. Mej. W. M. KIJKAMP, hoofd eener fröbelschool te Apeldoorn 2°. Mej. J. S. KAPTE YK, onderwijzeres aan de leerschool van de Kweekschool voor voorbereidend onderwijs, alhier; 3°. Mej. J. BROUWER, hoofd eener kleuterschool te Santpoort. b. voor de openbare bewaarschool aan de Gortestraat: 1°. Mej. J. S. KAPTEYK, onderwijzeres aan de leerschool van de Kweekschool voor voorbereidend onderwijs, alhier; 2°. Mej. W. M. KIJK AMP, hoofd eener fröbelschool te Apeldoorn 3°. Mej. J. BROUWER, hoofd eener kleuterschool te Santpoort. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. K°. 87. Leiden, 31 Juli 1941. Met verwijzing naar Uw besluit van 6 Mei 1940, in zake medewerking aan centrale werkverruimingsobjecten, deelen wij Uwe Vergadering mede, dat wij hebben besloten mede te werken aan een aantal centrale werkverruimingsobjecten. Het advies ter zake van de Subcommissie voor de Steun- verleening/Werkverschaffing van de Commissie van Advies voor Sociale Zaken, waarin de werkverruimingsobjecten zijn vermeld, zoomede de overige op deze aangelegenheid be trekking hebbende stukken, liggen in de Leeskamer ter inzage. Het in dit advies onder genoemde object is inmiddels komen te vervallen. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. K°. 88. Leiden, 31 Juli 1941. In Uwe Vergadering van 30 December j 1. (Ingek. Stukken Ko. 187) werden de heeren P. J. M. Kiemer, A. J. B. Poortman, S. A. de Graaff en Dr. J. H. F. Lahr bestendigd in de betrekking van Stadsgeneesheer. Die bestendiging geschiedde, in afwijking van de desbe treffende verordening, die een benoeming, voor den tijd van twee jaar voorschrijft, voorloopig slechts voor het tijdvak 1 Januari 19411 Juli 1941, met het oog op een in onder zoek zijnde verandering in de werkzaamheden van de Stadsgeneesheeren. Deze verandering is inmiddels tot stand gekomen ingevolge Uw besluit van 24 Februari 1941 (Ingek. Stukken nis 15 en 26). Tegen herbenoeming van genoemden tot Stadsgeneesheer bestaat geen bezwaar en wij geven Uwe Vergadering mitsdien, in overeenstemming met de Commissie voor den Geneeskundigen Dienst, in overweging de heeren P. J. M. Kiemer, A. J. B. Poortman, S. A. de Graaff en Dr. J. H. F. Lahr thans te benoemen tot Stadsgeneesheer voor het tijdvak 1 Juli 194131 December 1942. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. K°. 89. Leiden, 31 Juli 1941. Met verwijzing naar het in de Leeskamer ter inzage gelegd schrijven van de Directrice van de Hoogere Burgerschool voor Meisjes en dat van den Directeur der Hoogere Burger school met 5-jarigen cursus, inzake aanstelling van tijde lijke leerkrachten, alsmede naar de te dezer zake ingewonnen adviezen van den Inspecteur van- en de Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs, geven wij Uwe Ver gadering in overweging, voor den duur van den cursus 19411942, te benoemen aan: I. de Hoogere Burgerschool voor Meisjes tot tijdelijk leerares in het Fransch Mejuffrouw Dra A. E. Oosterlee, tot tijdelijk leerares in de Staatswetenschappen Mejuffrouw Mr M. E. Blok, tot tijdelijk leeraar in de Handelsweten schappen den heer Th. A. van Westerhoven, tot tijdelijk leeraar in de wis- en natuurkunde den heer Drs J. B. Ubbink en tot tijdelijk leeraar in de. scheikunde den heer Drs J. W. Zwartsenberg II. de Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus tot tijdelijk leeraar in de Staatsinrichting den heer Mr C. de Ru en tot tijdelijk leeraar in de Staathuishoudkunde den heer Drs W. S. A. Colenbrander. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. K°. 90. Leiden, 31 Juli 1941. Tengevolge van de invoering van de nieuwe leerlingenschaal, verleend eervol ontslag of overplaatsing naar een andere school zal aan een zestal scholen moeten worden voorzien in de vacature van onderwijzer. In verband daarmede en met verwijzing naar de in de Leeskamer ter inzage gelegde stukken, waaronder het advies van den Inspecteur van het Lager Onderwijs, verzoeken wij Uwe Vergadering over te gaan tot benoeming, met ingang van een nader door ons College te bepalen datum, van een onderwijzer aan elk der na te noemen scholen, waarvoor wij U de volgende voordrachten aanbieden: a. opleidingsschool voor u.l.o. aan de Drie Octoberstraat: 1° H. A. J. FRAKKE te Leiden; 2° W. F. VAK WELZEK te Leiden; 3° G. STELLIKGA te Sneek; b. opleidingsschool voor u.l.o. aan den Maresingel: 1° W. F. VAK WELZEK te Leiden; 2° G. STELLIKGA te Sneek; 3° J. C. BARTELSMAK te Voorburg; c. opleidingsschool voor u.l.o. aan de Langebrug A 1° G. STELLIKGA te Sneek; 2° J. C. BARTELSMAK te Voorburg; 3° C. J. KOKKEKES te Kolhorn; d. o.l. school aan het Schuttersveld: 1° J. C. BARTELSMAK te Voorburg; 2° C. J. KOKKEKES te Kolhorn; 3° A. A. A. VAK MEER te Den Helder; e. o.l. school aan de Medusastraat B: 1° C. J. KOKKEKES te Kolhorn; 2° A. A. A. VAK MEER te Den Helder; 3° H. A. J. FRAKKE te Leiden; f. o.l. school aan de Paul Krugerstraat: 1° A. A. A. VAK MEER te Den Helder; 2° H. A. J. FRAKKE te Leiden; 3° W. F. VAK WELZEK te Leiden. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden K°. 91. Leiden, 31 Juli 1941. Tengevolge van de invoering van de nieuwe leerlingen- schaal moet aan de opleidingsschool voor u.l.o. aan de Driftstraat één vaste leerkracht meer verbonden zijn, dan thans het geval is. Kaar onze meening kan daarin worden voorzien door over plaatsing naar die school van Mejuffrouw J. de Zwart, onderwijzeres aan de o.l. school aan de Boommarkt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1941 | | pagina 1