GEMEENTERAAD VAN LEIDEN 43 IKGBKOHES STIKGF.\. N°. 115. Leiden, 10 Juni 1941. Zooals wij in ons voorstel betreffende de uitvoering door de N.V. Leidsche Duinwater Maatschappij van verschillende werken voor de uitbreiding en verbetering van de water winningsmiddelen in de duinen onder de gemeenten Wasse naar en Katwijk mededeelden (Ingek. Stukken No. 169 van 1937), heeft de Maatschappij aanzienlijk meer duinterrein noodig dan waarover zij de beschikking heeft. Met het Kijk waren dan ook reeds onderhandelingen gaande over de uitgifte in erfpacht van duingronden. Deze onderhande lingen hebben veel tijd gevorderd. Tenslotte is met het Kijk overeenstemming bereikt over erfpachtsuitgifte voor tweeërlei doeleinden, n.l. voor bescherming van den water- vang van de L. D.M. en voor de uitbreiding vanhetwater- winningsgebied Voor de bescherming van den watervang zal in erfpacht worden verkregen het op kaart I met blauwe arceering aangegeven terrein onder Katwijk, gelegen tusschen het kanaal der L. D. M. en den Wassenaarschen weg, groot 40.58.20 H.A., tegen een jaarlijkschen canon van 50. per H.A. voor den tijd van 13V2 jaar, gerekend te zijn ingegaan op 1 Juli 1939, met dien verstande, dat de gemeente bevoegd is na beëindiging van dezen termijn de erfpacht met 25 jaren te verlengen. Voor de waterwinning zal het Kijk in erfpacht afstaan een i 100 At. breede strook duingrond, ten minste groot 63 H.A., gelegen onder Katwijk en Wassenaar aan weers zijden van de op kaart II met een blauwe streep aangeduide transportleiding, in welken grond bronnen zullen worden aangebracht. De erfpachtsuitgifte van het onder Katwijk gelegen ge deelte, groot ten minste 29 H.A., geschiedt voor den tijd van 15 jaren, gerekend te zijn ingegaan 1 Januari 1940, en zal eindigen 31 December 1954, tegen een jaarlijkschen canon van 3.300.vrij geld, met dien verstande, dat voor elke bron voor oppervlaktewater, welke in het erfpachtsterrein wordt aangebracht, boven het aantal van dertig, waartoe de uitgifte strekt, de canon zal worden verhoogd met een bedrag ven 50.—, per jaar en per bron, boven vermeld aantal, in te gaan op 1 Januari van het jaar volgende op dat, waarin deze bron in bedrijf komt. De erfpachtsuitgifte van het onder Wassenaar gelegen ge deelte, met een minimum oppervlakte van34 H.A., geschiedt tegen een canon van 1.760.met dien verstande, dat voor elke bron, welke erin wordt aangebracht boven het aantal van 16, de canon met 50.per jaar en per bron wordt verhoogd. Deze erfpachtsuitgifte geschiedt eveneens voor den tijd van 15 jaren, gerekend te zijn ingegaan op 1 Januari 1940. Aan de erfpachtsuitgiften zullen voorts nog verbonden worden de in de Leeskamer ter visie liggende voorwaarden. Onder verwijzing naar de in de Leeskamer ter visie lig gende stukken, waaronder het advies van den Commissaris der gemeente bij de Leidsche Duinwater Maatschappij, geven wij alsnu Uwe Vergadering in overweging te besluiten tot het ten behoeve van de N.V. Leidsche Duinwater Maatschappij aangaan van erfpachtsovereenkomsten met het Kijk, waarbij het Kijk aan de gemeente in erfpacht afstaat a. voor bescherming van den watervang van de L. D. M. de op kaart I met blauwe arceering aangegeven oppervlakte Staatsduingrond, gelegen te Katwijk aan Zee tusschen het kanaal der L. D. M. en den Wassenaarschen weg, groot 40.58.20 H.A., kadastraal bekend gemeente Katwijk, sectie A, nis 4118, 4124, 4449, .1550, 1551, 4711, 4130, 4129, 4128, 4137, 4138, 4145 t/m 4153, 4182, 4181, 4714, 4184, 4715, 4450, 5339, 8822 en 5338 (ged.), tegen een jaarlijkschen canon van 2029.voor den tijd van 13| jaar, gerekend te zijn ingegaan op 1 Januari 1939, met dien verstande, dat de gemeente bevoegd is na het eindigen van dezen termijn de erfpacht met 25 jaren te verlengen; b. voor uitbreiding van den watervang van de L.D.M. een ten minste 100 M. breede strook duingrond, gelegen bezuiden Katwijk aan Zee, ter weerszijden van de op kaart II met een blauwe streep aangeduide transportleiding, t. w. een strook duingrond in de kadastrale sectie A der gemeente Katwijk, groot ten minste 29 H.A., tegen een jaarlijkschen canon van 3.300.en een strook duingrond in de kadastrale sectie G der gemeente Wassenaar, groot ten minste 34 H.A., tegen een jaarlijkschen canon van 1.760. met dien verstande, dat voor elke bron voor oppervlakte water, welke in deze erfpachtsterreinen wordt aangebracht boven het aantal van 30 resp. 16, de canon zal worden verhoogd met 50.per jaar en per bron, in te gaan op 1 Januari van het jaar, volgende op dat, waarin deze bron in bedrijf komt, welke erfpachtsuitgifte geschiedt voor den tijd van 15 jaren, gerekend te zijn ingegaan op 1 Januari 1940; een en ander onder de overgelegde voorwaarden. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Te Leiden, ter Boekdrukkerij van J. J. GROEN ZOON.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1941 | | pagina 1