33 der gemeente bij genoemde N.V., noch bij ons College bezwaren bestaan, geven wij, met verwijzing overigens naar de in de Leeskamer ter visie liggende stukken, Uw Ver gadering in overweging goed te keuren, dat de N.V. Leidsche Duinwater Maatschappij aan de Provincie Zuid-Holland verkoopt de op de overgelegde teekening rood gekleurde strook berm, groot 150 M2., deel uitmakende van het perceel, kadastraal bekend gemeente Katwijk, sectie B, No. 1385, tegen den prijs van 75. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N°. 71. Leiden, 6 Juni 1941. De Coöperatieve Groenten-, Fruit- en Bloemenveilings- vereeniging „Leiden en Omstreken" heeft aan de gemeente te koop aangeboden het op de overgelegde kaart met lichtroode kleur aangegeven perceel grond nabij den Zoeterwoudsche weg en de Meloenstraat. Het perceel, dat, voor zooveel niet voor straat, bestemd is voor arbeiders- en kleine midden- standsbouw, vormt het sluitstuk op de aangrenzende, groen gekleurde gemeentelijke terreinen, zoodat bij aankoop het uitbreidingsplan voor deze wijk kan worden voltooid en de verbinding MeloenstraatZoeterwoudsche weg tot stand kan worden gebracht. Ka gevoerde onderhandelingen werd overeenstemming bereikt over een koopsom van 14.000.en het voor de gemeente kostelooze gebruik van een gedeelte van den loswal in de veilinghaven ten behoeve van het lossen van vaartuigen met zand en andere materialen voor den aanleg van aarden straatbanen in het verlengde van den Lammen - schansweg c.a. Onder verwijzing naar de in de Leeskamer ter visie ge legde stukken, geven wij Uw Vergadering alsnu in over weging a. in het belang van de volkshuisvesting van de Coöpe ratieve Groenten-, Fruit- en Bloemen veilings vereeniging „Leiden en Omstreken", gevestigd te Leiden, aantekoopen het op de overgelegde kaart met lichtroode kleur aangeduide perceel grond nabij den Zoeterwoudsche weg en de Meloen straat, groot 7400 M2., kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, No. 1451 (ged.) tegen den prijs van 14.000. en onder de mede overgelegde voorwaarden; b. het onder a bedoelde perceel grond voor den koopprijs, vermeerderd met de op den aankoop vallende kosten, in te brengen in het grondbedrijf; c. door vaststelling van de overgelegde staten tot wijziging van de algemeene gemeentebegrooting en van de begrooting van het grondbedrijf, beide dienst 1941, ten behoeve van den sub a genoemden aankoop, met inbegrip van de kosten van aankoop, een bedrag van 14.200.te onzer beschikking te stellen. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N°. 72. Leiden, 6 Juni 1941. Van de 51 bij Uw besluit van 19 December 1938 (Ingek. Stukken No. 219) onbewoonbaar verklaarde woningen, werd bij Uw besluit van 30 December 1940 (Ingek. Stukken No. 173) voor 23 woningen de termijn van ontruiming ver lengd tot 3 Juli 1941. Van deze 23 woningen zijn er thans nog 17 bewoond, zoodat voor deze de termijn van ontruiming opnieuw dient te worden verlengd. In overeenstemming met het advies van de Commissie van Fabricage geven wij Uwe Vergadering mitsdien in over weging te bepalen, dat uiterlijk 3 Januari 1942 moeten zijn ontruimd de woningen Klikstraat No. 10, 4e Binnen vestgracht Nis 45, 46, 74, 76 en 77, Geerestraat No. 3, le Gortestraat Nis 13, 31, 35, 37, 43, 16 en 20 en le Haver - straat Nis 21, 23 en 25. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. f}0. 73. Leiden, 6 Juni 1941. Eenigen tijd geleden werd door een auto, toebehoorende aan en bestuurd door C. J. Duijndam te Noord wijk, door aanrijding schade veroorzaakt aaneen op de Middelstegracht staande walbalie. Aangezien genoemde Duijndam voor deze schade, bedragende in totaal 36.69, aansprakelijk is te stellen en het, ondanks daartoe aangewende pogingen, tot dusverre niet is mogen gelukken deze vordering voldaan te krijgen, zal dit bedrag langs gerechtelijken weg moeten worden ingevorderd. Onder overlegging van het advies van den rechtsgeleerden raadsman der gemeente en met verwijzing naar de overige in de Leeskamer ter visie gelegde stukken, geven wij Uw Vergadering alsnu in overweging te besluiten tot het instellen van een rechtsvordering tegen C. J. Duijndam te Noordwijk, strekkende tot vergoeding aan de gemeente van de schade, haar door bovenbedoelde aanrijding veroorzaakt. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N°. 74. Leiden, 6 Juni 1941. Met betrekking tot het om praeadvies in onze handen gesteld verzoek van het bestuur der Vereeniging voor Christelijk Onderwijs alhier, om, op grond van artikel 72 der Lager Onderwijswet 1920, medewerking te verleenen tot de aanschaffing van leermiddelen ten behoeve van de school voor gewoon lager onderwijs aan den Hooge Morschweg 12, in verband met de toeneming van het aantal leerlingen, deelen wij U mede, dat bij dit verzoek aan de wettelijk gestelde eischen is voldaan. Volgens mededeeling van het schoolbestuur is het, ook onder de tegenwoordige bijzondere tijdsomstandigheden, niet mogelijk de aanschaffing van de gewenschte leer middelen geheel of ten deele achterwege te laten. Mitsdien geven wij Uwe Vergadering, met verwijzing naar het bij de stukken gevoegd advies van de Commissie voor het Onderwijs, in overweging, te besluiten: a. medewerking te verleenen aan het bestuur van de Vereeniging voor Christelijk Onderwijs alhier, tot aanschaffing van leermiddelen ten behoeve van de school voor gewoon lager onderwijs aan den Hooge Morschweg 12; b. over te gaan tot vaststelling van den overgelegden begrootingsstaat, groot ƒ478.teneinde ons College in staat te stellen de voor de sub a bedoelde aanschaffing van leermiddelen benoodigde gelden te zijner tijd ter beschik king van het schoolbestuur te stellen. Op den post „Onvoorziene Uitgaven", waarvan dat bedrag moet worden afgeschreven, is nog beschikbaar ƒ23.521. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N°. 75. Leiden, 6 Juni 1941. Ter voldoening aan het voorschrift, opgenomen in het Koninklijk besluit van 19 November 1900 S. 202, geven wij U in overweging aan Gedeputeerde Staten dezer provincie het volgende verslag uit te brengen aangaande de ver strekking van schoolvoeding en -kleeding in het jaar 1940: „Ten behoeve van de Vereeniging Schoolkindervoeding en Schoolkinderkleeding, alhier, welke zich het verstrekken van voeding en kleeding ten doel stelt, werd over het dienst jaar 1940 uitgekeerd 44.046.36. Aan voeding werden in totaal verstrekt 293460 porties. Tot aanneming van leerlingen werd niet overgegaan, dan nadat de aanvragen daartoe waren onderzocht door den Gemeentelijken dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon. De kinderen, die voedsel ontvingen, bezochten de volgende scholen O. 1. school aan: het Schuttersveld 50 de Duivenbodestraat 56 de Haverstraat 85 de Paul Krugerstraat 82 den Zuidsingel A en B 150 de Boommarkt 47 Centrale school voor het 7e en 8e leerjaar 28 Aantal kinderen, Aanduiding van de scholen. dat aan de voeding deelnam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1941 | | pagina 3