Volgn. 130. Restitutie in de gemeentekas van te veel ontvangen subsidie door bijzondere be waarscholen Zie de toelichting bij volgn. 531 der uit gaven. Volgn. 161. Ontvangsten in verband met de distributie van voedingsmiddelen onder de onder steunden Zie de toelichting bij volgn. 596 der uit gaven. Volgn. 166. Overige inkomsten ter zake van de ondersteuning aan behoeftigen Zie de toelichting bij volgn. 613a der uit gaven. Hoofdstuk XIII 6. Reinigings- en Ont smetting s dienst. Volgn. 218. Uitkeering aan het bedrijf wegens b. Aflossing. Zie de toelichting bij volgn. 703 der uit gaven. Hoofdstuk XIII 9. Gemeentelijk Radio- Distributie-Bedrijf. Volgn. 221. TJitkeering aan het bedrijf wegens b. Aflossing Zie de toelichting bij volgn. 714 der uit gaven. Volgn. 223. Teruggave van voorschotten aan ambtenaren verstrekt voor het doen van uitgaven ten behoeve van de gemeente Zie de toelichting bij volgn. 716 der uit gaven. Volgn. 230a. Vergoeding door het Rijk van de gemaakte kosten in verband met de uitbetaling der kostwinnersvergoedingen aan gezinsleden of verwanten van dienstplichtigen en van per soneel van den opbouwdienst Zie de toelichting hij volgn. 7215 der uit gaven. Volgn. 232a. Tegemoetkoming van het Rijk in de kosten van den distributiekring Leiden Zie de toelichting bij volgn. 724a der uit gaven. Volgn. 232b. Voorschot van het Rijk inge volge artikel 5 van het Tegemoetkomingsbesluit Distrïbutiewet 1939 nieuw volgnummer) Zie de toelichting bij volgn. 7245 der uit gaven. Volgn. 739. Geldleening overgebracht van Hoofdstuk XVI Zie de toelichting bij de volgnrs 8735 en 873c der uitgaven. Volgn. 739a. Ontvangst van het Hoogheem raadschap van Rijnland ter zake van het over nemen van een aandeel der Leidsche Duin water Maatschappij Zie de toelichting hij volgn. 8735 der uit gaven. Volgn. 751. Geldleening overgebracht van Hoofdstuk XVI Zie de toelichting bij volgn. 887® der uit gaven. Volgn. 757. Geldleening overgebracht van Hoofdstuk XVI Zie de toelichting bij volgn. 8905 der uit gaven. Volgn. 764. Geldleening overgebracht van Hoofdstuk XVI Zie de toelichting bij volgn. 892c der uit gaven. Volgn. 784. Geldleening overgebracht van Hoofdstuk XVI Zie de toelichting bij volgn. 904 der uit gaven. Volgn. 793. Geldleening overgebracht van Hoofdstuk XVI Zie de toelichting bij volgn. 9085 der uit gaven. Volgn. 805. Overboeking van den gewonen dienst op den kapitaaldienst van ten laste van den dienst 1940 komende kostenvan de all-risks- verzekering van het museum „de LakenhaV Zie de toelichting bij volgn. 915 der uit gaven. Volgn. 838. Geldleening overgebracht van Hoofdstuk XVI 42 Zie de toelichting bij volgnr 941, sub 3° en 6° 2.536.08 en 1.960.60). Volgn. 852. Terugontvangst van tijdelijk be legd kasgeld2.900.000.- Zie de toelichting hij volgn. 953 der uit gaven. Yerhooging der ontvangsten 3.200.615.61 2°. door vermindering van de navolgende uitgaafposten Volgn. 241. Presentiegelden der leden van den Raad928. De uitgaven ter zake, geraamd op 2.500. hebben bedragen f 1.572. Volgn. 243. Jaarwedden van de ambtenaren en bedienden der gemeente-secretarie, den con cierge en de boden en van het kantoor van den gemeente-ontvanger9.500." Zie de toelichting hij volgn. 244 der uit gaven. Volgn. 265. Uitgifte van het verslag van de Handelingen van den Gemeenteraad met de Ingekomen Stukken1.970. De bovenbedoelde uitgaven, geraamd op 7.500.zullen bedragen ƒ5.530. Volgn. 286. Gratificatiën aan gemeente ambtenaren bij gelegenheid van de vervulling van hun 25-jarigen of 40-jarigen diensttijd 200. Zie de toelichting bij volgn. 393a der uit gaven. Volgn. 293. Belooning van de inspecteurs, dienaars en verdere beambten van politie, mits gaders van de veldwachters2.000. Een overschot van ruim 2.000.kan op volgn. 293 worden verwacht. Volgn. 309. Onderhoud der lantaarns en verdere kosten der verlichting20.000. Op dit volgnummer kan een overschot van ruim 50.000.verwacht worden. Voorgesteld wordt hiervan ƒ20.000.te bestemmen ter gedeeltelijke dekking van de bovengenoemde hoogere uitgaven. Volgn. 489. Jaarwedde en wedden der onder wijzers (O. Voorber. L. O.)2.000. Een overschot van ruim ƒ2.000.kan op volgn. 489 worden verwacht. Vermindering der uitgaven 3°. door vermindering van: Volgn. 725. „Onvoorziene Uitgavenm Op dit volgnummer is nog 10.189.60 be schikbaar. 36.598.— 2.230.42 Door hoogere ontvangsten kan dus worden gedekt3.200.615.61 door overschotten op uitgaafposten 36.598. en door afschrijving van den post voor „Onvoorziene Uitgaven"2.230.42 3.239.444.03 Vervolgens moet alsnog van de begrooting worden afge voerd het bij Raadsbesluit van 14 October 1940 aan de begrooting toegevoegde volgn. 890a „Kosten van aankoop van het perceel Houtstraat No. 7, kad. bekend gemeente Leiden, Sectie G No. 516", groot 6.275. De kosten van aankoop van bovengenoemd perceel zijn namelijk reeds begrepen in de bij Raadsbesluit van 18 Novem ber 1940 beschikbaar gestelde som van 113.500.voor verbouwing van het Gravensteen tot industriëele inrichting, tevens tehuis voor mannen, asyl voor passanten en industriëele inrichting voor gehuwden (extern). Zie in verband hiermede de verlaging van volgn. 757 der ontvangsten „Geldleening overgebracht van Hoofdstuk XVI" met eveneens 6.275. Wij geven Uwe Vergadering alsnu in overweging door vast stelling van den overgelegden begrootingsstaat, model D, tot de voorgestelde begrootingswijzigingen te besluiten. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Te Leiden, ter Boekdrukkerij van J. J. GROEN ZOON.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1941 | | pagina 12