door Ged. Staten van Zuid-Holland den 12en November d. a. v. moeten alsnog op de be- grooting worden geregeld. Met inbegrip van de kosten van overdracht hebben zij be dragen 5.042.50. Zie de verhooging van volgn. 751 der ont vangsten „Geldleening overgebracht van Hoofdstuk XVI" met 5.042.50. Volgn. 890b. Kosten van overneming van de Stedelijke IAchtf abrieken van perceel Voorste Zandstraat No. 19 nieuw volgnummer). Het perceel Voorste Zandstraat No. 19 is voor 1.400.van de Stedelijke Licht fabrieken overgenomen en ingebracht in de Stichting tot Beheer en Exploitatie van Wo ningen. Zie de verhooging van volgn. 757 der ont vangsten „Geldleening overgebracht van Hoofdstuk XVI" met eveneens 1.400. Volgn. 892c. Vergoeding aan het Grond bedrijf voor den uit dat bedrijf genomen grond voor den bouw vcm de nieuwe opleidingsschool voor Gymnasium en H. B. School aan de Kernstraat (nieutv volgnummer) Ingevolge het bepaalde bij artikel 12, 3e lid, van de verordening op het beheer van het Grondbedrijf is de geschatte waarde van bovengenoemde grond ad 13.398.aan het Grondbedrijf uitgekeerd. Zie de verhooging van volgn. 764 der ont vangsten „Geldleening overgebracht van Hoofdstuk XVI" met 13.398. Volgn. 904. Teruggaaf van hetgeen als waar borgsom teveel is gestort door besturen van bij zondere lagere scholen (B.U.L.O.) Aan de Inrichting van Liefdadigheid voor Koomscb Katholieken werd ter zake een be drag van 440.gerestitueerd. Zie de verhooging van volgn. 784 der ont vangsten „Geldleening overgebracht van Hoofdstuk XVI" met 440. Volgn. 908b. Vergoeding aan het Grond bedrijf voor den uit dat bedrijf genomen grond voor het sportterrein aan de Burggravenlaan (nieuw volgnummer) Ingevolge het bepaalde bij artikel 12, 2e lid, van de verordening op het beheer van het Grondbedrijf is de boekwaarde van boven bedoelden grond, ten bedrage van 48.671.04, aan het Grondbedrijf uitgekeerd. Zie de verhooging van volgn. 793 der ont vangsten „Geldleening overgebracht van Hoofdstuk XVI" met 48.671.04. Volgn. 915. Overboeking op den kapitaal- dienst 1939 van ten laste van de jaren 1940 t/m. 1943 komende kosten van de all-risks verzeke ring van het museum „de Lakenhal" Zie hiertegenover de verhooging van volgn. 805 der ontvangsten „Overboeking van den gewonen dienst op den kapitaaldienst van ten laste van den dienst 1940 komende kosten van de all-risksverzekering van het museum „de Lakenhal" met eveneens 0.44. Hoofdstuk XIII 6. Gem. Beinigings- en Ontsmettingsdienst. Volgn. 941. Kapitaalverstrekking aan het bedrijf 3°. voor de kosten van aanschaffing van uniforme afsluitbare vuilnisemmers en het aanbrengen van eenige wijzigingen aan de vuilnisauto's De uitgaven voor de aanschaffing van uniforme vuilnisemmers en het aanbrengen van eenige wijzigingen aan de vuilnisauto's, waarvoor bij Baadsbesluit van 28 Augustus 1939 (Ingek. Stukken No. 144) een bedrag van 48.000.werd beschikbaar gesteld, hebben bedragen 50.536.08, d. i. 2.536.08 meer. De oorzaak van deze overschrijding is, dat één dag na bovengenoemd Baadsbesluit de mobilisatie werd afgekondigd, hetgeen on middellijk een prijsstijging van de grond stoffen, welke uit het buitenland moesten worden betrokken, tengevolge had. Zie de verhooging van volgn. 838 der ont vangsten „Geldleening overgebracht van Hoofdstuk XVI" met 2.536.08. 6°. voor de kosten van levering en mon- 41 1.400.— 13.398 440.— 48.671.04 0.44 2.536.08 teering van een gasverhitte heete-luchtkamer nieuw onderdeel)1.960.60 Tot de aanschaffing van bovengenoemd desinsectie-apparaat, tevens heete-lucht- kamer werd besloten omdat deze inrichting, behalve voor het desinfecteeren van goederen bij het optreden van besmettelijke ziekten, tevens kan worden aangewend om eventueel van mosterdgas ontsmette goederen snel te drogen, opdat deze goederen weder zoo spoedig mogelijk gebruikt zullen kunnen worden. Zie voor de dekking van de ter zake gedane uitgaven ad 1.960.60 de verhooging van volgn. 838 der ontvangsten „Geldleening overgebracht van Hoofdstuk XVI" met eveneens 1.960.60. Volgn. 953. Aflossing van tijdelijk ter voor ziening in de behoefte aan kasgeld opgenomen geld2.900.000 Gedurende het jaar 1940 is nimmer meer dan 1.500.000.aan kasgeld opgenomen. Ingevolge de administratieve voorschriften, moeten echter de afgeloste, doch weder opge nomen gelden, als nieuwe kasgeldleeningen worden beschouwd, zoodat op dit volg nummer een bedrag van 4.900.000.werd geboekt. Aanvulling van de op 2.000.000.uit getrokken post met 2.900.000.is dien tengevolge noodig. Zie de verhooging van volgn. 852 der ont vangsten „Terugontvangst van tijdelijk be legd kasgeld" met eveneens 2.900.000. Het totaal der voorgestelde verhoogingen bedraagt derhalve3.239.444.03 In deze hoogere uitgaven kan worden voorzien: door verhooging of toevoeging van de na volgende ontvangstposten Volgn. 5. Verrekening der uitkeering uit het Gemeentefonds ingevolge artikel 3 onder c der wet van 15 Juli 1929 Staatsblad No. 388) zooals deze wet laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 4 Maart 1935 (Staatsblad No. 74) be treffende vroegere uitkeeringstijdvakken (de in het kalenderjaar ontvangen uitkeering en). f 55.449.33 Ter zake van de verrekening, ingevolge art. 3, letter c der fiananciëele verhoudings wet over het uitkeeringstijdvak 1938/1939 kwam aan den dienst 1940 eene hoogere uit keering van 71.201.39 ten goede, waarvan bij Baadsbesluit van 6 Mei 1940 (Ingek. Stukken No. 71) reeds werd beschikt over 15.752.06. Het restant ad 55.449.33 kan thans wor den bestemd ter gedeeltelijke dekking van de hierboven genoemde hoogere uitgaven, in verband waarmede volgn. 5 met 55.449.33 dient te worden verhoogd. Volgn. 22. Bijdragen door Kijk, provincie, gemeenten, instellingen of bijzondere personen verstrekt15.90 Zie de toelichting bij volgn. 298 der uit gaven. Volgn. 25. Opbrengst van het vergunnings recht, bedoeld in artikel 8 der Bioscoopwet 50. Zie de toelichting bij volgn. 311 der uit gaven. Volgn. 84. Benten van kapitalen: b. wegens op andere wijze belegde gelden 7.000. Eene hoogere ontvangst van ruim 7.000. kan op dit volgnummer worden verwacht. Volgn. 98. Vergoeding van het Bijk: a. krachtens art. 56 der Lager Onderwijs wet 1920 1.449.14 Zie de toelichting bij volgn. 449 der uit gaven. Volgn. 120. Overige inkomsten ter zake van het bijzonder gewoon lager onderwijs 3.525.98 Zie de toelichting bij volgn. 507 der uit gaven. Volgn. 127. Overige inkomsten ter zake van het bijzonder uitgebreid lager onderwijs. 2.491.37 Zie de toelichting bij volgn. 520 der uit gaven.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1941 | | pagina 11