met de distributie van voedingsmiddelen onder de ondersteunden" met eveneens 12.734.18. Volgn. 600. Kosten van vrijwillige ouder - domsv er zekering en van rentezegels van in ge stichten verpleegd wordende krankzinnigen De bovenbedoelde uitgaven, geraamd op 250.bedragen 346.50. Volgn. 601. Teruggaaf van ten onrechte aan de gemeente uitgekeerde ouderdoms- en invalidi- teitsrente De uitgaaf ter zake bedraagt over 1940 ƒ48.35; de post was voor „memorie" uit getrokken. Volgn. 613a. Verificatie De controle der administratie van de Stede lijke Werkinrichting vereischte over 1940 een uitgaaf van 75. Zie voor de terugontvangst van dit bedrag de verhooging van volgn. 166 der ontvangsten met 75. Hoofdstuk XIII 2. Electriciteitsfabriek. Volgn. 673. Uitkeering aan het bedrijf wegens b. rente van in rekening-courant bij den gemeente-ontvang er gedeponeerde gelden De uitgaven ter zake, geraamd op 17.500. bedragen 44.931.66, d. i. 27.431.66 meer. Deze belangrijke overschrijding is voor namelijk een gevolg van de stijging van het rentepercentage. Hoofdstuk XIII 4. Openbaar Slachthuis. Volgn. 689. Uitkeering aan het bedrijf wegens b. rente van in rekening-courant bij den ge meente-ontvanger gedeponeerde gelden De uitgaven ter zake geraamd op 200. bedragen 4.113.84. Zie de toelichting bij volgn. 673 sub b der uitgaven. Hoofdstuk XIII 6. Reinigings- en Ont- smettingsdienst. Volgn. 702. Uitkeering aan het bedrijf wegens c. rente van in rekening-courant bij den gemeente-ontvanger gedeponeerde gelden De uitgaven ter zake, geraamd op 140. bedragen 285.48. Zie de toelichting bij volgn. 673 sub. b der uitgaven. Volgn. 703. Bijdrage aan Hoofdstuk XIII 6 van den kapitaaldienst De aflossing van den Eeinigings- en Ont- smettingsdienst bedraagt over 1940 19.828.41, d. i. 10.626.41 meer dan de raming ad 9.202. In verband hiermede moet de bijdrage aan den kapitaaldienst, geraamd op 3.028. worden verhoogd met 10.626.41 en dus wor den gebracht op 13.654.41, zijnde het ver schil tusschen de aflossing van den Reinigings- en Ontsmettingsdienst en die van de gemeente. Zie in verband hiermede de verhooging van volgn. 2186 der ontvangsten van den gewonen dienst met 10.626.41 en op den kapitaal dienst de verhooging van volgn. 839 der ont vangsten „Bijdrage van Hoofdstuk XIII 6 van den gewonen dienst" en de verlaging van volgn. 838 „Geldleening overgebracht van Hoofdstuk XVI" beide met eveneens 10.626.41. Hoofdstuk XIII 9. Gemeentelijk-Radio- Distributie- Bedrijf Volgn. 714. Bijdrage aan Hoofdstuk XIII 9 van den kapitaaldienst De aflossing van het Radio-Distributie bedrijf bedraagt over 1940 ƒ37.942.69, d. i. 5.142.69 meer dan de raming ad 32.800. In verband hiermede moet bovenbedoelde bijdrage, geraamd op 29.400.worden verhoogd met 5.142.69 en derhalve worden gebracht op ƒ34.542.69, zijnde het verschil tusschen de aflossing van het Radio-Distri butiebedrijf en die van de gemeente. Zie in verband hiermede de verhooging van volgn. 2216 der ontvangsten van den ge wonen dienst met ƒ5.142.69 en op den kapi taaldienst de verhooging van volgn. 849 „Bij drage van Hoofdstuk XIII 9 van den ge wonen dienst" en de verlaging van volgn. 848 „Geldleening overgebracht van Hoofdstuk XVI" beide met eveneens 5.142.69. 96.50 48.35 75.— 27.431.66 3.913.84 145.48 10.626.41 5.142.69 Volgn. 716. Voorschotten aan ambtenaren der gemeente ten einde daaruit voorloopige be talingen der gemeente te doen In verband met de toekenning van eenige voorschotten ten behoeve van het distributie bureau, den luchtbeschermingsdienst enz. moet volgn. 716 met 18.260.worden -ver hoogd. Zie hiertegenover de verhooging van volgn. 223 der ontvangsten „Teruggave van voor schotten aan ambtenaren verstrekt voor het doen van uitgaven ten behoeve van de ge meente" met eveneens 18.260. Volgn. 721b. Kosten vallende op de uit betaling der kostwinnersvergoedingen aan gezinsleden of verwanten van dienstplichtigen en van personeel van den opbouwdienst nieuw volgnummer) De bovenbedoelde kosten, welke van het Rijk worden terugontvangen, hebben over 1940 bedragen 7.205.88. Zie in verband hiermede de toevoeging aan de ontvangsten van volgn. 232a. „Vergoeding door het Rijk van de gemaakte kosten in ver band met de uitbetaling der kostwinnersver goedingen aan gezinsleden of verwanten van dienstplichtigen en van personeel van den opbouwdienst" met 7.205.88. Volgn. 724a. Kosten van den distributiekring Leiden De kosten van den distributiedienst te dezer stede, waarvoor aanvankelijk een bedrag van 18.000.— oi) de gemeentebegrooting was uitgetrokken, vereischten, door de uitbreiding der bemoeiingen van dien dienst, over 1940 een uitgaaf van 56.185.82, d. i. 38.185.82 meer. In deze hoogere kosten wordt 85 of ƒ32.457.95 door het Rijk bijgedragen. Zie de verhooging van volgn. 232a der ont vangsten „Tegemoetkoming van het Rijk in de kosten van den distributiekring Leiden" met ƒ32.457.95. Volgn. 724b. Overboeking naar den dienst 1941 van het van het Rijk ontvangen voorschot ingevolge artikel 5 van het Tegemoetkomings- besluit Distributiewet 1939 Het ter zake van het Rijk ontvangen voor schot dient naar den dienst 1941 te worden overgeboekt. Zie de toevoeging aan de ontvangsten van volgn. 2326 „Voorschot van het Rijk ingevolge artikel 5 van het Tegemoetkomingsbesluit Distributiewet 1939" met ƒ6.200. Volgn. 873b. Kosten van aankoop van aan deden van de N. V. Leidsche Duinwater Maat schappij nieuw volgnummer) In den loop van 1940 werden 8 aandeelen van bovengenoemde maatschappij aange kocht tegen den prijs van 3.000.per aandeel. Met inbegrip van de kosten bedroeg de uitgaaf ter zake 24.063.in totaal. Zie de verhooging van volgn. 739 der ontvangsten „Geldleening overgebracht van Hoofdstuk XVI" met 21.063.en in ver band met het overdragen van één aandeel in de Leidsche Duinwater Maatschappij aan het Hoogheemraadschap van Rijnland de toevoeging aan de ontvangsten van volgn. 739a met 3.000. Volgn. 873c. Aflossing van de schuld van de gemeente aan het Pensioenfonds ter zake van de overname van aandeelen der N. V. Leidsche Duinwater Maatschappij nieuw volgnummer) Vermits de kasmiddelen van het Pensioen fonds aanvulling behoefden is van de schuld ter zake, welke per saldo nog 107.000. beliep, in 1940 40.000.afgelost. Zie de verhooging van volgn. 739 der ont vangsten „Geldleening overgebracht van Hoofdstuk XVI" met 40.000. Volgn. 887x. Kosten van aankoop van perceel Langegracht No. 206, kad. bekend gemeente Leiden, Sectie B, No. 2416 (nieuw volg nummer) De kosten van aankoop van bovengenoemd perceel, waartoe besloten werd bij Raads besluit van 14 October 1940, goedgekeurd 18.260.- 7.205.88 38.185.82 6.200. 24.063. 5.042.50 40 40.000.—

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1941 | | pagina 10