Vergadering ran Maandag 5 Mei 1941. MAANDAG 5 MEI 1941. 35 Geopend des namiddags te twee uur. Voorzitter: de heer Burgemeester Mr. R. N. DE RUYTER VAN STEVENINCK. Te behandelen onderwerpen: 1° Praeadvies op het verzoek van Dr. W. Stuurman, om ontslag als Directeur van het Openbaar Slachthuis, tevens Hoofd van den Keuringsdienst van Vee en Vleesch. (28) 2° Benoeming van een Directeur van het Openbaar Slacht huis, tevens Hoofd van den Keuringsdienst van Vee en Vleesch. (29) 3° Benoeming van twee leden van de Commissie van Toezicht op de Bewaarscholen. (31) 4° Voorstel tot het bekrachtigen van de aanstelling van Mej. Mr. M. E. Blok tot tijdelijk leerares in de Staats wetenschappen aan de Hoogere Burgerschool voor Meisjes. (32) 5° Voorstel tot het bekrachtigen van de aanstelling van Mej. J. Hensbroek tot tijdelijk leerares in het Neder- landsch aan de Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus. (32) 6° Voorstel tot het bekrachtigen van de aanstelling van Dr. J. C. de Haan tot tijdelijk leeraar in het Neder- landsch aan de Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus. (32) 7° Voorstel tot het bekrachtigen van de aanstelling van Mr. C. de Ru tot tijdelijk leeraar in de Staatsinrichting aan de Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus. (32) 8° Voorstel tot het bekrachtigen van de aanstelling van Drs. W. S. A. Colenbrander tot tijdelijk leeraar in de Staathuishoudkunde aan de Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus. (33) 9° Voorstel tot het opnieuw verhuren van het pakhuis Lokhorststraat No. 20 benevens het woonhuis Lok horststraat No. 22, het open erf, gelegen aan de Kaarsen makersstraat achter het perceel Waardgracht No. 27, het woonhuis Aalmarkt No. 5 en het woonhuis Utrechtsche Veer No. 9, resp. aan A. Christiaanse, J. van Rossen, Mevr. de Wed. M. W. GelökCoenraads en J. Boter, allen te Leiden. (47) 10° Voorstel inzake het verpachten van het recht tot heffing van den weg- en watertol c.a. tegenover den Rijns- burgschen Vliet, bij het „Leidsche Hek", aan P. Ciggaar. (48) 11° Voorstel tot het verkoopen van eenige strooken grond, kad. bekend gemeente Leiden, sectie M No. 6619 (ged.) en gelegen tusschen de Cobetstraat en de De Mey van Streefkerkstraat, aan P. G. Hilgersom, H. A. Braakman, voor zich en q.q., en W. Wiggers, allen te Leiden. (49) 12° Voorstel tot het aankoopen van een strook grond, ge legen aan de Waldeck Pyrmontstraat, hoek Sophiastraat, kad. bekend gemeente Leiden, sectie K, nis. 1499 (ged.) en 4010 (ged.). (50) 13° Voorstel inzake het aankoopen van een tweetal strookjes grond, behoorende bij bet perceel Rapenburg no. 40, kad. bekend gemeente Leiden, sectie G, no. 531 (ged.). (51) 14° Voorstel in zake het aangaan van kasgeldleeningen ge durende het 3e kwartaal 1941. (52) 15° Voorstel om te bepalen, dat het Arbeidsovereenkomsten reglement geen toepassing vindt ten aanzien van de tot de vaste kern van den Luchtbeschermingsdienst behoorende arbeidscontractanten. (53) 16° Voorstel tot het deelnemen in het kapitaal van de „Stichting Persgasstation Leiden". (54) 17° Voorstel inzake: a. tusschentijdsche ontbinding van de met J. Roeloffs gesloten pachtovereenkomsten betreffende verschil lende perceelen weiland in den Stadspolder; b. het verpachten van verschillende perceelen weiland in den Stadspolder aan C. en M. Roeloffs; c. het verpachten van eenige perceelen in den Stads polder aan den Leidschen Bond van Volkstuinders- vereenigingen (Voorzitter.) d. het verpachten van eenige perceelen in den Stads polder aan de Vereeniging tot aanlegen onderhouden van volkstuintjes P. Clos en Leembruggen; e. het toekennen van een bijdrage in de kosten van het aanleggen en inrichten van de onder c bedoelde volkstuintjes; het beschikbaarstellen van gelden ten behoeve van de in verband met de ontbinding sub a uit te keeren schadevergoeding, de sub e bedoelde bijdrage en het aanbrengen van een beplanting langs de sub c be doelde perceelen. (55) 18° Voorstel tot het wijzigen van de verordening op de Winkelsluiting. (42 en 56) 19° Praeadvies op het adres van een aantal schoen winkeliers in zake het invoeren van een vervroegde winkelsluiting voor de schoenwinkels. (57) 20° Voorstel tot het verleenen van subsidie aan de Leidsche Vereeniging tot Oprichting en Instandhouding van Medisch Opvoedkundige Bureaux en tot het vaststellen van den desbetreffenden begrootingsstaat. (44) 21° Voorstel tot het verhoogen van den gasprijs. (45) Tegenwoordig zijn 30 leden, namelijk: de heeren van Eek, Snel, Tobé, van Oyen, Jongeleen, Eskens, Riedel, Bosch van Rosenthal, Bergers, van der Reijden, Eikerbout, Schüller, Oostveen, van Dijk, mevrouw Braggaar, mevrouw de Cler, de heeren Piena, Veenendaal, van Bemmelen, Wilmer, Parmentier, Huurman, Wilbrink, van Stralen, Verweij, Tepe, Idenburg, Donders, Groeneveld en van Rosmalen. Afwezig zijn: de heeren Key, Lombert en Koole, wegens ongesteldheid, en de heeren Beekenkamp en van Weizen. De notulen van het verhandelde in de vergaderingen van 7 April en 21 April 1941 worden goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede, dat zijn ingekomen: 1°. Missives van Gedeputeerde Staten ten geleide van de goedgekeurde raadsbesluiten 1°. van 3 Februari 1941, in zake het sluiten van een overeenkomst en het oprichten van een naamlooze vennoot schap, genaamd N.V. Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland, met de Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam, 's-Gravenhage, Dordrecht, Delft en Gouda, betreffende col lectieve stroomopwekking en koppeling van electriciteits- bedrijven in Zuid-Holland c.a.; 2°. van 24 Februari 1941: a. tot het wijzigen van de gemeente-begrooting en van de begrooting van den Reinigingsdienst, beide dienst 1941, in verband met het aankoopen van het perceel Lange- gracht Nis. 236/236a, hoek Noorderstraat, kad. bekend gemeente Leiden sectie B, No. 683; b. tot het wijzigen van de gemeente-begrooting, dienst 1941, in verband met het beschikbaarstellen van gelden ten behoeve van den aanleg in werkverruiming van straat- banen op gronden, gelegen benoorden den Maresingel; 3°. van 7 April 1941 tot het vaststellen van de begrootings- regeling in verband met het verleenen van medewerking aan het bestuur van de Gereformeerde Schoolvereeniging tot het aanschaffen van leermiddelen ten behoeve van het onderwijs in lichamelijke oefening aan de school voor gewoon lager onderwijs aan de Driftstraat 49. 2°. Missive van Gedeputeerde Staten, houdende bericht van ontvangst van de verordening van 24 Februari 1941, tot wijziging van de verordening betreffende de genees kundige armenverzorging en de werkkring en de bezoldiging van de Stadsgeneesheeren te Leiden. 3°. Missive van Gedeputeerde Staten ten geleide van de door den Secretaris-Generaal van het Departement van Binnenlandschc Zaken goedgekeurde verordening van 13 Maart 1941, regelende de heffing van opcenten op de hoofdsom der personeele belasting te Leiden. Worden voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter legt vervolgens over: 1°. Verzoek van de afdeeling Leiden van den Bond van Onderwijzeressen bij het Voorbereidend Onderwijs, van den Bond van Christelijke Bewaarschoolonderwijzeressen en van den Bond van R.K. Onderwijzeressen bij het Voorbereidend Onderwijs om toekenning van salarisverhooging.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1941 | | pagina 1