GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. 27 ISeSKOHEN STUKKEN. N°. 46. Leiden, 25 April 1941. Met verwijzing naar Uw besluit van 9 October 1939 (Ingek. Stukken No. 164), inzake het rooien van boomen en het vervreemden van te rooien of gerooide boomen, deelen wij Uwe Vergadering mede, dat wij in de Leeskamer ter inzage hebben gelegd een overzicht van hetgeen door ons College krachtens dat besluit in het afgeloopen jaar is verricht. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N°. 47. Leiden, 25 April 1941. 1 Mei a. s. eindigen de huurovereenkomsten betreffende de perceelen Lokhorststraat Nis 20 en 22, het open erf achter het perceel Waardgracht No. 27, het woonhuis Aal markt No. 5 en het woonhuis Utrechtsche Veer No. 9. Het pakhuis Lokhorststraat No. 20 is bij raadsbesluit van 2 September 1930 (Ingek. Stukken No. 173), nader gewijzigd bij raadsbesluit van 19 April 1937 (Ingek. Stukken No. 61) verhuurd aan A. Christiaanse tegen 125.per jaar, terwijl aan hem het woonhuis Lokhorststraat No. 22 bij raadsbesluit van 25 Januari 1932 (Ingek. Stukken No. 9) nader gewijzigd bij raadsbesluit van 19 April 1937 (Ingek. Stukken No. 61) is verhuurd tegen 250.per jaar. Het open erf achter het perceel Waardgracht No. 27 en gelegen aan de Kaarsenmakersstraat is bij raadsbesluit van 21 Juni 1920 (Ingek. Stukken No. 193), nader gewijzigd bij raadsbesluit van 18 Mei 1936 (Ingek. Stukken No. 76), aan J. van Bossen verhuurd tegen 75.per jaar. Het woonhuis Aalmarkt No. 5 is bij raadsbesluit van 14 April 1930 (Ingek. Stukken No. 69), nader gewijzigd bij raads besluit van 23 December 1935 (Ingek. Stukken No. 245) en bij raadsbesluit van 19 April 1937 (Ingek. Stukken No. 61), verhuurd aan Mevrouw de Wed. M. W. Gelök-Coenraads tegen 375.per jaar. Het woonhuis Utrechtsche Veer No. 9 is bij raadsbesluit van 14 April 1930 (Ingek. Stukken No. 69), nader gewijzigd bij raadsbesluit van 6 April 1936 (Ingek. Stukken No. 61), ver huurd aan J. Boter tegen 400.per jaar. De huurders van de genoemde perceelen zouden gaarne de perceelen opnieuw willen inhuren op den bestaanden voet, waartegen bij de Commissie van Fabricage noch bij ons College bezwaar bestaat. Onder verwijzing naar de in de Leeskamer ter inzage ge legde stukken geven wij Uw Vergadering alsnu in over weging opnieuw te verhuren van 1 Mei 1941 tot en met 30 April 1942: a. aan A. Christiaanse, te Leiden, het pakhuis aan de Lokhorststraat No. 20 tegen een jaarlijksche huursom van 125.en het woonhuis aan de Lokhorststraat No. 22 tegen een jaarlijksche huursom van 250. b. aan J. van Bossen, te Leiden, het open erf, gelegen aan de Kaarsenmakersstraat achter het perceel Waardgracht No. 27, kad. bekend gemeente Leiden, sectie C No. 1291, groot 430 M2, tegen een jaarlijksche huursom van 75. c. aan Mevrouw de Wed. M. W. GelökCoenraads, te Leiden, het woonhuis aan de Aalmarkt No. 5 tegen een jaarlijksche huursom van 375. d. aan J. Boter, te Leiden, het woonhuis aan het Utrechtsche Veer No. 9 tegen een jaarlijksche huursom van 400. een en ander met dien verstande, dat de huren daarna geacht worden telkens voor den tijd van één jaar te zijn verlengd, indien de huur niet drie maanden voor het eindigen van den huurtermijn schriftelijk door de(n) huurder(ster) of ons College is opgezegd, terwijl de huren in ieder geval zullen eindigen op 1 Mei 1952, zonder dat eenige opzegging daartoe wordt vereischt, en verder onder de bestaande voorwaarden. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N°. 48. Leiden. 25 April 1941. tegenover den Bijnsburgschen Vliet bij het „LeidscheHek", c.a. bij continuatie verpacht aan P. Ciggaar, te Oegstgeest, voor een pachtsom van 75.per maand tot uiterlijk 1 Mei 1941. Aangezien de onderhandelingen met de gemeente Voorhout inzake overdracht van een gedeelte van den Haarlemmer- trekvaartweg weliswaar in een vergevorderd stadium ver- keeren, doch de overdracht, gepaard gaande met opheffing van den wegtol, nog niet heeft plaats gehad, is het ge- wenscht de verpachting van maand tot maand te doen voortduren op den bestaanden voet. De heer Ciggaar gaat hiermede accoord. Wij geven Uwe Vergadering mitsdien, overeenkomstig het advies van de Commissie van Fabricage, in overweging het recht tot heffing van den weg- en watertol tegenover den Bijnsburgschen Vliet bij het ,,Leidsche Hek", waaronder begrepen de huur van de huizing, staande op het trekpad aan dien Vliet, alsmede de huur van den tuingrond, ge legen bij, en van het perceel grond, gelegen achter de woning, met ingang van 1 Mei 1941, wederom te verpachten aan P. Ciggaar, te Oegstgeest, zulks van maand tot maand tot den dag, waarop de weg- en watertol of een dier tollen mocht worden opgeheven en uiterlijk tot 1 Mei 1942, voor een pachtsom van 75.per maand, en verder onder de bestaande voorwaarden. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N°. 49. Leiden, 25 April 1941. DeheerenP. G. Hilgersom, H. A. Braakman en W.Wiggers, te Leiden, hebben verzocht de met de letters A, B en C op de overgelegde kaart D aangegeven strooken grond achter de even genummerde perceelen Cobetstraat nis 38 t/m 58 van de gemeente te mogen koopen voor tuinuit- breiding. Met hen is overeenstemming bereikt over den voor dit binnenterrein aannemelijken prijs van ƒ3.per M2. In overeenstemming met het advies van de Commissie van Fabricage en onder verwijzing naar de in de Lees kamer ter inzage gelegde stukken, waaruit blijkt, dat tegen den verkoop van de strooken grond geen bezwaar bestaat, geven wij Uw Vergadering alsnu in overweging te besluiten de op de overgelegde situatieteekening D met de letters A, B en C aangegeven strooken grond, kad. bekend gemeente Leiden, sectie M, No. 6619 (ged.) en gelegen tusschen de Cobetstraat en de De Mey van Streefkerkstraat, resp. groot ±216M2, 192 M2 en ^lSöM2, te verkoopen aan resp. P. G. Hilgersom, H. A. Braakman, voor zich en q.q., en W. Wiggers, allen wonende te Leiden, voor den prijs van ƒ3.per M2. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N°. 50. Leiden, 25 April 1941. De heer H. Begeer, te Leiden, heeft aan de gemeente te koop aangeboden de op de overgelegde kaart met roode kleur aangegeven strook grond, groot 83 M2, gelegen aan de Waldeck Pyrmontstraat, hoek Sophiastraat. Met de Commissie van Fabricage zijn wij van oordeel, dat op dit aanbod dient te worden ingegaan, omdat door aankoop tegen den aannemelijken prijs van ƒ200.een goede afronding van den hoek Waldeck Pyrmontstraat- Sophiastraat en een behoorlijke toestand ter plaatse kan worden verkregen. De strook behoort te worden betegeld, waarvan de kosten worden geraamd op 275. De koopsom, verhoogd met de overdrachtskosten, alsmede de kosten van betegeling kunnen betaald worden uit voor „onderhoud van straten en pleinen" op de begrooting 1941 beschikbaar gestelde gelden. Onder verwijzing naar de in de Leeskamer ter visie ge legde stukken geven wij Uw vergadering mitsdien in over weging de op de overgelegde kaart met roode kleur aan gegeven strook grond, groot 83 M2, gelegen aan de Waldeck Pyrmontstraat, hoek Sophiastraat, en deel uit makende van de perceelen, kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie K, nis 1499 en 4010, aan te koopen tegen den prijs van ƒ200. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Bij raadsbesluit van 3 Februari 1941 (Ingek. Stukken No. 4) werd het recht tot heffing van den weg-en watertol

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1941 | | pagina 1