Vergadering van Maandag 7 April 1941. MAANDAG 7 APEIL 1941. 29 Geopend des namiddags te twee uur. Voorzitter: de waarnemend Burgemeester, de heer Mr. A. F. L. M. TEPE. Te behandelen onderwerpen: 1° Praeadvies op het verzoek van Dr. W. Stuurman, om ontslag als Directeur van het Openbaar Slachthuis, tevens Hoofd van den Keuringsdienst van Vee en Vleesch. (28) 2° Praeadvies op het verzoek van J. Wolters, om ontslag als ambtenaar van den Burgerlijken Stand. (30) 3° Benoeming van een Directeur van het Openhaar Slacht huis, tevens Hoofd van den Keuringsdienst van Vee en Vleesch. (29) 4° Benoeming van een ambtenaar van den Burgerlijken Stand, bestemd om den ambtenaar, belast met alle aan den ambtenaar van den Burgerlijken Stand opgedragen werkzaamheden, te vervangen. (30) 50 Benoeming van twee leden van de Commissie van Toezicht op de Bewaarscholen. (31) 6° Voorstel tot het bekrachtigen van de aanstelling van Mej. Mr. M. E. Blok tot tijdelijk leerares in de Staats wetenschappen aan de Hoogere Burgerschool voor Meisjes. (32) 7° Voorstel tot het bekrachtigen van de aanstelling van Mej. J. Hensbroek tot tijdelijk leerares in het Neder- landsch aan de Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus. (32) 8° Voorstel tot het bekrachtigen van de aanstelling van Dr. J. C. de Haan tot tijdelijk leeraar in het Neder- landsch aan de Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus. (32) 9° Voorstel tot het bekrachtigen van de aanstelling van Mr. C. de Eu tot tijdelijk leeraar in de Staatsinrichting aan de Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus. (32) 10° Voorstel tot het bekrachtigen van de aanstelling van Drs. W. S. A. Colenbrander tot tijdelijk leeraar in de Staathuishoudkunde aan de Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus. (33) 11° Praeadvies op het verzoek van Mejuffrouw M. H. C. Pels, om ontslag als hoofd van de openbare bewaar school aan de Gortestraat. (34) 12° Suppletoire begrootingen, dienst 1938 en 1939, van het Heilige Geest- of Arme Wees- en Kinderhuis. (35) 13° Kekeningen, dienst 1938 en 1939, van het Heilige Geest- of Arme Wees- en Kinderhuis. (35) 14° Begrootingen, dienst 1940 en 1941, van het Heilige Geest- of Arme Wees- en Kinderhuis. (35) 15° Begrooting, dienst 1941, van het Gereformeerde Minne- of Arme Oude Mannen- en Vrouwenhuis. (35) 16u Voorstel inzake het goedkeuren van de rekening, over het exploitatiejaar 15 September 1938/1939, van het plan der oude woningen van de Vereeniging tot Bevordering van den Bouw van Werkmanswoningen. (36) 17° Voorstel tot het ter beschikking van de Stedelijke Fabrieken van Gas en Electriciteit stellen van het perceel bouwterrein aan den oprit van de Eijnzichtbrug, nabij den Morschweg, kad. bekend gemeente Leiden, Sectie P no. 577 (ged.). (37) 18° Voorstel tot het aankoopen van een strook grond, gelegen bij den Lammenschans weg, hoek Kastanjekade, kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie M No. 5335 (ged.) van de Noord-Zuid-Hollandsche Tramweg Maat schappij. (38) 19° Voorstel tot het verleenen van medewerking aan het bestuur van de Gereformeerde Schoolvereeniging tot het aanschaffen van leermiddelen ten behoeve van het onderwijs in lichamelijke oefening aan de school voor gewoon lager onderwijs aan de Driftstraat 49 en tot het vaststellen van den desbetreffenden begrootings- staat. (10) (Voorzitter.) 20° Voorstel inzake het vaststellen en uitkeeren van de voorschotten op de vergoeding, bedoeld bij de artt. 101 en lOl&is der Lager Onderwijswet 1920, ten behoeve van bijzondere scholen voor gewoon lager- en uitgebreid lager onderwijs, over het jaar 1941. (41) 21° Voorstel tot het wijzigen van de verordening op de Winkelsluiting. (42) 22° Voorstel tot het wijzigen van de verordening, houdende voorwaarden van opneming en verpleging van lijders in het krankzinnigengesticht „Endegeest" en de afdeeling voor jeugdige zwakzinnigen „Voorgeest", te Oegstgeest. (43) 23° Voorstel tot het beschikbaar stellen van gelden ten behoeve van het uitbreiden van het personeel van het Gemeentearchief. (39) 24° Voorstel tot het verleenen van subsidie aan de Leidsche Vereeniging tot Oprichting en Instandhouding van Medisch Opvoedkundige Bureaux en tot het vaststellen van den desbetreffenden begrootingsstaat. (44) 25° Voorstel tot het verhoogen van den gasprijs. (45) Tegenwoordig zijn 30 leden, namelijk, de heeren van Eek, Tobé, van Oyen, mevrouw Braggaar, de heeren Jongeleen, Snel, Eiedel, Eskens, van Dijk, Eikerbout, Oostveen, Parmen- tier, Lombert, Wilmer, Idenburg, Schüller, van der Eeijden, Tepe, van Stralen, Verweij, Wilbrink, Veenendaal, Bergers, Piena, Huurman, mevrouw de Cler, de heeren Key, Groene- veld, van Eosmalen en Koole. Afwezig zijn de heeren Donders en Bosch van Eosenthal, wegens verhindering, de heer van Bemmelen, wegens ambts bezigheden en de heeren Beekenkamp en van Weizen. De Voorzitter houdt de volgende toespraak: Eeeds was de datum voor de heden gehouden vergadering door het College van Burgemeester en Wethouders vastge steld, toen het bekend werd, dat aan Mr. vandeSandeBakhuy- zen eervol ontslag was verleend als Burgemeester onzer ge meente; uitstel van deze vergadering bleek met het oog op het spoedeischende van eenige agendapunten niet wenschelijk. Ik voel mij onder deze omstandigheden gedrongen enkele woorden te wijden aan den man, die gedurende de laatste 14 jaren de zware verantwoordelijkheid heeft gedragen, verbonden aan het uitoefenen van het Burgemeestersambt in onze gemeente. Veel, zeer veel heeft de gemeente Leiden aan hem te danken. Zijn volle belangstelling ging uit naar, zijn werkkracht kwam geheel ten goede aan den bloei en de ontwikkeling van zijn geliefde geboortestad en het welzijn van hare inge zetenen. Hij heeft niet gedongen naar de volksgunst, maar hij heeft haar niettemin verworven door zijn toewijding, door zijn daden. Een respectabele lijst van onder zijn bestuur tot stand gekomen belangrijke werken en verordeningen op nagenoeg elk gebied van gemeentelijke bemoeienis, kan getuigenis afleggen van de veelzijdige en vruchtbare activiteit, door het gemeentebestuur onder zijn krachtige en doelbewuste leiding ontwikkeld. Waar het groote belangen en moeilijke vraagstukken betrof, placht hij geheel zijn belangstelling, al zijn geest- en arbeids kracht in te zetten. Maar tevens, naast en ondanks de vele en gecompliceerde problemen, die zich in zijn bestuursperiode voordeden en derhalve zijn volle aandacht vroegen, hield hij zich met bewonderenswaardige nauwgezetheid op de hoogte van de vele en veelsoortige, minder importante, maar niettemin de aandacht vereischende aangelegenheden van den dag. Als Voorzitter van den Eaad ik durf dit zonder aarzelen namens U allen te verklaren betrachtte hij de meest strikte objectiviteit en wist zich daardoor het algemeen vertrouwen van de raadsleden te verwerven. Dat de samenwerking in het College van Burgemeester en Wethouders ondanks gerezen meeningsverschillen, nimmer door eenige wanklank gestoord werd, danken wij aan zijn ruimheid van inzicht, zijn groot aanpassingsvermogen en zijn tactvolle leiding. Ik meen te moeten afzien van een opsomming van alle werken en verrichtingen op stedebouwkundig, sociaal cul tureel en administratief gebied, die onder zijn regentschap zijn tot stand gekomen. Maar ik meen toch een globale ver melding te moeten doen van de meest belangrijke feiten: Tot stand komen van het uitbreidingsplan; Belangrijke stadsuitbreidingen in verschillende stadswijken;

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1941 | | pagina 1