GEMEENTERAAD VAN LEDEN. 21 DieEKOKEN STUKKEN. N°. 28. Leiden, 28 Maart 1941. Bij zijn in de Leeskamer ter visie gelegd schrijven ver zoekt de heer Dr. W. Stuurman hem wegens het bereiken van den pensioengerechtigden leeftijd eervol ontslag te ver- leenen uit zijn betrekking van Directeur van het Openbaar Slachthuis, tevens Hoofd van den Keuringsdienst van Vee en Vleesch alhier. Aangezien noch de Commissie van Beheer over het Open baar Slachthuis noch ons College tegen inwilliging van dit verzoek bezwaar heeft, geven wij Uw Vergadering in over weging aan den heer Dr. W. Stuurman, op diens verzoek, eervol ontslag te verleenen uit zijn betrekking van Directeur van het Openbaar Slachthuis, tevens Hoofd van den Keurings dienst van Vee en Vleesch, onder bepaling, dat het ontslag zal ingaan op een nader door Burgemeester en Wethouders te bepalen dag. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N°. 29. Leiden, 28 Maart 1941. Ter vervulling van de vacature van Directeur van het Openbaar Slachthuis, tevens Hoofd van den Keuringsdienst van Vee en Vleesch alhier, welke zal ontstaan door het aan den heer Dr. W. Stuurman als zoodanig te verleenen eervol ontslag, hebben wij, na raadpleging van de Commissie van Beheer over het Openbaar Slachthuis, de eer U ingevolge het bepaalde in art. 5 van de verordening van 16 October 1922 (Gemeenteblad No. 62), betreffende het Personeel verbonden aan het Openbaar Slachthuis en den Keurings dienst van Vee en Vleesch, voor een benoeming in vasten dienst als zoodanig voor te dragen den heer L. P. de Vries alhier, keuringsveearts bij het Openbaar Slachthuis en den Keuringsdienst van Vee en Vleesch, in het bijzonder voor de buitengemeenten. Met verwijzing naar het ter visie gelegde advies van de Commissie van Beheer over het Openbaar Slachthuis geven wij Uw Vergadering alsnu in overweging tot de benoeming over te gaan en daarbij te bepalen, dat zij zal ingaan op een nader door Burgemeester en Wethouders te bepalen dag. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N°. 30. Leiden, 28 Maart 1941. Tegen inwillliging van het ter visie liggend verzoek van den heer J. Wolters, om hem met ingang van 1 April 1941 eervol ontslag te verleenen als ambtenaar van den Burgerlijken Stand bestaat bij ons College geen bezwaar. Aangezien aan den dienst steeds twee ambtenaren ver bonden moeten zijn, bestemd om den ambtenaar, belast met alle aan den ambtenaar van den Burgerlijken Stand op gedragen werkzaamheden bij ontstentenis of afwezigheid om andere redenen te vervangen, stellen wij U tevens voor den heer P. A. de Tombe, ambtenaar op de bureaux van den Burgerlijken Stand en de Bevolking alhier in de vacature te benoemen. Wij geven U alsnu in overweging: a. den heer J. Wolters eervol ontslag te verleenen als ambtenaar van den Burgerlijken Stand dezer gemeente; b. tot benoeming van een ambtenaar van den Burgerlijken Stand, bestemd om den ambtenaar, belast met alle aan den ambtenaar van den Burgerlijken Stand opgedragen werkzaamheden, bij ontstentenis of afwezigheid om andere redenen, te vervangen, over te gaan. Aan deze functie is geen aparte bezoldiging verbonden. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N°. 31. Leiden, 28 Maart 1941. Ter voorziening in de vacatures in de Commissie van Toezicht op de Bewaarscholen, ontstaan tengevolge van het vertrek naar elders van Mevr. Z. KruitVermeer en het bedanken van den heer H. Kuipers, bieden wij U, met ver wijzing naar de in de Leeskamer ter inzage gelegde brieven van die Commissie, de hierna volgende voordrachten aan: a. Vacature Mevr. Z. KruitVermeer: 1°. Mevr. T. VAN BERKUM—Sieders, 2°. Mevr. J. VIJLBRIEFBavelaar; b. Vacature H. Kuipers: 1°. J. WIJTSMA, 2°. H. SCHUTTE. Wij verzoeken U alsnu tot benoeming over te gaan. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N°. 32. Leiden, 28 Maart 1941. Met ingang van 2 December j.l. benoemde ons College, voorloopig voor den tijd van drie maanden, tot tijdelijk leerares in de Staatswetenschappen aan de Hoogere Burger school voor Meisjes, mej. Mr. M. E. Blok. Voorts werden, m. i. v. 9 December d. a. v., eveneens voorloopig voor den tijd van drie maanden, aan de Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus aangesteld, tot respec tievelijk tijdelijk leerares en tijdelijk leeraar in het Neder- landsch, mej. J. Hensbroek en de heer Dr. J. C. de Haan, en tot tijdelijk leeraar in de Staatsinrichting, de heer Mr. C. de Eu. Aangezien de werkzaamheid van deze tijdelijke leerkrachten moet voortduren, geven wij, met verwijzing naar de bij de stukken gevoegde adviezen van de Commissie van Toezicht op en den Inspecteur van het Middelbaar Onderwijs, in overweging I alsnog, te rekenen met ingang van 2 December 1940, tot wederopzeggens, doch uiterlijk voor den verderen duur van den cursus 19401941, de aanstelling tot tijdelijk leerares in de Staatswetenschappen aan de Hoogere Bur gerschool voor Meisjes van mej. Mr. M. E. Blok te be krachtigen; II alsnog, te rekenen met ingang van 9 December 1940, tot wederopzeggens, doch uiterlijk voor den verderen duur van den cursus 19401941, de aanstelling aan de Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus, tot respectievelijk tijdelijk leerares en tijdelijk leeraar in het Nederlandsch van mej. J. Hensbroek en van den heer Dr. J. C. de Haan en tot tijdelijk leeraar in de Staatsinrichting van den heer Mr. C. de Eu, te bekrachtigen. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N°. 33. Leiden, 28 Maart 1941. Door ons College werd, met ingang van 14 Januari j.l., voorloopig voor den tijd van drie maanden, benoemd tot tijdelijk leeraar in de Staathuishoudkunde aan de Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus de heer Drs. W. S. A. Colenbrander. Aangezien zijn werkzaamheid ook ha afloop van dientermijn zal moeten voortduren, geven wij U, met verwijzing naar de bij de stukken gevoegde adviezen van de Commissie van Toezicht op- en den Inspecteur van het Middelbaar Onderwijs, in overweging de aanstelling van den heer Drs. W. S. A. Colenbrander als tijdelijk leeraar in de Staathuishoudkunde aan de Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus, alsnog, te rekenen met ingang van 14 Januari 1941, tot weder- opzeggens, doch uiterlijk voor den verderen duur van den cursus 19401941, te bekrachtigen. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N°. 34. Leiden, 28 Maart 1941. Bij haar in de Leeskamer ter inzage gelegd schrijven verzoekt Mejuffrouw M. H. C. Pels om ontslag als hoofd van de bewaarschool aan de Gortestraat. Aangezien tegen inwilliging van dat verzoek bij ons

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1941 | | pagina 1