Vergadering van Maandag 24 Februari 1941. MAANDAG 24 FEBRUARI 1941. 9 Geopend des namiddags te twee uur. Voorzitter: de waarnemend Burgemeester, de heer Mr. A. F. L. M. TEPE, wegens ongesteldheid van den Burgemeester. Te behandelen onderwerpen: 1° Benoeming van een lid van de Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs. (17) 2° Aanwijzing van een candidaat voor de benoeming van een Commissaris der N.V. Leidsche Duinwater Maat schappij. (18) 3° Voorstel om de onderwijzeres aan de o. 1. school aan de Paul Krugerstraat, Mej. J. J. van Doorn, over te plaatsen naar de Centrale School voor het 7e en 8e leerjaar. (19) 4° Voorstel inzake het verhuren van een gedeelte grond en water langs den Haarlemmertrekvaartweg en het Poelmeer, onder Oegstgeest, aan G. Willems, te Leiden. (20) 5° Voorstel inzake het aankoopen van het perceel Lange- gracht nis. 236/236a, hoek Noorderstraat, kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie B No. 683 en tot het vaststellen van de desbetreffende begrootingsstaten. (21) 6° Voorstel tot het verleenen van een subsidie voor het jaar 1941 aan de afdeeling Leiden van de Nederlandsche Vereeniging voor Luchtbescherming en tot het vast stellen van den desbetreffenden begrootingsstaat. (22) 7° Voorstel tot het beschikbaarstellen van gelden ten be hoeve van den aanleg in werkverruiming van straat- banen op gronden, gelegen benoorden den Maresingel. (23) 8° Voorstel tot herziening van het bij raadsbesluit van 6 November 1933 vastgestelde en sindsdien gewijzigde plan van uitbreiding voor de gemeente Leiden. (24) 9° Begrooting van de inkomsten en uitgaven der gemeente voor het jaar 1941. (157 van 1940 en 1 van 1941) 10° Voorstel: I. inzake het uitbreiden van het personeel van den Gemeentelijken Geneeskundigen- en Gezondheids dienst II. tot het vaststellen van een nieuwe verordening, regelende het geneeskundig toezicht op de open bare en bijzondere lagere scholen, de openbare en bijzondere bewaarscholen, de kinderbewaarplaatsen en dergelijke inrichtingen; III. tot het wijzigen van de verordening betreffende de geneeskundige armenverzorging en den werk kring en de bezoldiging van de Stadsgeneesheeren, te Leiden. (15 en 26) Tegenwoordig zijn 33 leden, namelijk: de heeren van Eek, van Dijk, Schüller, Eskens, mevrouw Braggaar, de heeren Tobé, Jongeleen, van Oyen, Eikerbout, Idenburg, van Ros malen, Riedel, Parmentier, Veenendaal, Piena, Oostveen, Tepe, Wilbrink, van Stralen, Verweij, Wilmer, Huurman, Bergers, Snel, mevrouw de Cler, Donders, Lombert, van der Reijden, Bosch van Rosenthal, Koole, Groeneveld, Key en van Bemmelen. Afwezig zijn de heeren Beekenkamp en van Weizen. De notulen van het verhandelde in de vergadering van 3 Februari 1941 worden goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede, dat zijn ingekomen: Missives van Gedeputeerde Staten ten geleide van: a. de vastgestelde rekening van de Gemeente over het dienstjaar 1938; b. de goedgekeurde raadsbesluiten: 1°. van 30 December 1940: a. tot wijziging van de gemeentebegrooting en de be grooting van het grondbedrijf, beide dienst 1940, in verband met het verkoopen aan de firma Gebr. Oostrom van een perceel bouwterrein bij de Da Costastraat; b. tot het vaststellen van de suppletoire begrootingen van de Stedelijke Fabrieken van Gas en Electriciteit en het Gemeentelijk Radio-Distributiebedrijf, dienst 1940; 2°. van 3 Februari-1941 tot het aangaan van een geld- leening. Worden voor kennisgeving aangenomen. (Voorzitter e.a.) De Voorzitter legt vervolgens over: 1°. Verzoek van de Gereformeerde Schoolvereeniging inzake medewerking tot aanschaffing van leermiddelen voor het onderwijs in lichamelijke oefening aan de school voor gewoon 1. o. aan de Driftstraat, met intrekking van het verzoek om medewerking tot inrichting van het speelterrein bij de school aan de Driftstraat voor het onderwijs in lichamelijke oefening. 2°. Verzoek van de Slagers Patroons Vereeniging voor Leiden e. o. en van de R.K. Slagers Patroons Vereeniging „St. Pelagius" om te bepalen, dat vleeschwinkels des Maandagsmiddags na 1 uur gesloten moeten zijn. Worden gesteld in handen van Burgemeester en Wet houders om praeadvies. 3°. Verslag van de Zuider-Commissie tot wering van schoolverzuim over het jaar 1940. Zal in uittreksel worden opgenomen in het gemeente verslag. Aan de orde is alsnu: I. Benoeming van een lid van de Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs. (17) De Voorzitter verzoekt den heeren van Eek, Eikerbout, Idenburg en Eskens het stembureau te vormen. Wordt benoemd de heer D. Parmentier met 18 stemmen; de heer T. Groeneveld verkreeg 9 stemmen en de heer H. M. Markusse 1 stem. De heer Parmentier verklaart de benoeming aan te nemen. II. Aanwijzing van een candidaat voor de benoeming van een Commissaris der N.V. Leidsche Duinwater Maatschappij. (18) Wordt met algemeene (28) stemmen aangewezen als candidaat, op wien de stemmen in de aandeelhouders vergadering zullen worden uitgebracht voor de benoeming van een commissaris der N.V. Leidsche Duinwater Maat schappij de heer Jhr. Mr. L. H. N. F. M. Bosch Ridder van Rosenthal. De heer Bosch van Rosenthal, die na de gehouden stem mingen ter vergadering was gekomen, verklaart de aanwijzing aan te nemen. De Voorzitter dankt de leden van het stembureau voor de genomen moeite. III. Voorstel om de onderwijzeres aan de o. 1. sehool aan de Paul Krugerstraat, Mej. J. J. van Doorn, over te plaatsen naar de Centrale School voor het 7e en 8e leerjaar. (19) IV. Voorstel inzake het verhuren van een gedeelte grond en water langs den Haarlemmertrekvaartweg en het Poelmeer, onder Oegstgeest, aan G. Willems, te Leiden. (20) V. Voorstel inzake het aankoopen van het perceel Lange- gracht nis. 236/236a, hoek Noorderstraat, kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie B No. 683 en tot het vaststellen van de desbetreffende begrootingsstaten. (21) VI. Voorstel tot het verleenen van een subsidie voor het jaar 1941 aan de afdeeling Leiden van de Nederlandsche Vereeniging voor Luchtbescherming en tot het vaststellen van den desbetreffenden begrootingsstaat. (22) Wordt zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming achtereenvolgens overeenkomstig de voorstellen III tot en met VI besloten. VII. Voorstel tot het besehikbaarstellen van gelden ten behoeve van den aanleg in werkverruiming van straatbanen op gronden, gelegen benoorden den Maresingel. (23) De heer Tobé zegt, dat deze gronden buitengewoon slap zijn, zoodat, wanneer daar huizen gebouwd zullen worden, er geheid zal moeten worden. Nu is het de bedoeling daar 180 arbeiderswoningen te zetten. Is er, waar men thans geen houten heipalen kan krijgen, en dus betonpalen gebruikt zullen moeten worden, al aan gedacht, welk een hooge huren die arbeiderswoningen zullen moeten opbrengen?

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1941 | | pagina 1