a. in te trekken de in Uwe Vergadering van 3 Februari j .1. vastgestelde verordening, regelende de heffing van opcenten op de hoofdsom der personeele belasting te Leiden; b. vast te stellen de navolgende verordening: VERORDENING, regelende de heffing van opcenten op de hoofdsom der personeele belasting te Leiden. Artikel 1. Ten behoeve van de gemeente Leiden worden op de hoofdsom der personeele belasting 200 opcenten geheven. Art. 2. Deze verordening wordt geacht in werking te zijn getreden op 1 Januari 1941. Alsdan vervalt de verordening van 22 December 1939 (Gemeenteblad No. 21), met dien verstande, dat zij van kracht blijft voor aanslagen betreffende het belastingjaar 1940. c. vast te stellen den overgelegden begrootingsstaat, model D., tot wijziging van onderscheidene posten van de begrooting 1941. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Te Leiden, ter Boekdrukkerij van J. J. GROEN ZOON. 20

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1941 | | pagina 2