Vergadering van Maandag 3 Februari 1941. MAANDAG 3 FEBEUAEI 1941. 1 Geopend des namiddags te twee uur. Voorzitter: de heer Burgemeester Mr. A. VAN DE SANDEBAKHUYZEN. Te behandelen onderwerpen: 1" Benoeming van een hoofd aan de o. 1. school aan de Boommarkt. (14) 2° Benoeming van een hoofd aan de o. 1. school aan de Medusastraat A. (14) 3° Benoeming van vier leden van den Eaad van Beheer van de Sportstichting. (2) 4° Benoeming van een gemeentelijken Commissaris bij de N.V. Leidsche Duinwater Maatschappij. (3) 5° Voorstel inzake het verpachten van het recht tot heffing van den weg- en watertol c.a. tegenover den Bijnsburgschen Vliet, bij het „Leidsche Hek", aan P. Ciggaar te Oegstgeest. (4) 6° Voorstel tot het verkoopen van een strook tuin met sloot en berm, gelegen aan den Eijksweg LeidenBode graven, kadastraal bekend gemeente Hazerswoude, sectie B no. 1519 (ged.), aan het Eijk. (5) 7° Voorstel tot het verkoopen van een strook grond aan den Wassenaarscheweg, kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie P nis 1574 en 929 (beide ged.) aan het Prophylaxe-fonds. (6) 8° Voorstel inzake het aankoopen van een vijftal perceelen, begrepen in het saneeringsplan Geeregracht-Kraaier- straat. (7) 9° Voorstel tot het aangaan van een geldleening. (8) 10° Voorstel inzake het aangaan van kasgeldleeningen gedurende het 2e kwartaal 1941. (9) 11° Voorstel tot het verleenen van een subsidie aan de Commissie inzake Huishoudelijke Voorlichting en Gezins leiding en tot het vaststellen van den desbetreffenden begrootingsstaat. (10) 12° Voorstel tot het vaststellen van een nieuwe verordening, regelende de heffing van opcenten op de hoofdsom der personeele belasting te Leiden. (1) 13° Voorstel: a. inzake het toekennen van een tijdelijke toelage aan gehuwd gemeentepersoneel, wiens bezoldiging, ver meerderd met die toelage, een bedrag van 1900. niet overschrijdt; b. tot het tijdelijk verhoogen van het minimum bedrag van de kindertoelage, bedoeld bij artikel 6 van de Algemeene Salarisverordening en artikel 6 van de verordening betreffende de wedden van het personeel der politie. (11) 14° Voorstel tot het wijzigen van de op 29 Juli 1940 vast gestelde verordening, regelende de rangen, het aantal, de samenstelling, de eischen van benoembaarheid en de bezoldiging van de ambtenaren van politie der gemeente Leiden en het opnieuw vaststellen van de aldus ge wijzigde verordening. (12) 15° Voorstel: a. in zake het sluiten van een overeenkomst en het oprichten van een naamlooze vennootschap, genaamd N.V. Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland, met de Pro vincie Zuid-Holland en de gemeenten Botterdam, 's-Gravenhage, Dordrecht, Delft en Gouda, betref fende collectieve stroomopwekking en koppeling van electriciteitsbedrijven in Zuid-Holland c.a.; b. tot het beschikbaarstellen van gelden voor deel neming in het maatschappelijk kapitaal van voren genoemde N.V. (13) Tegenwoordig zijn 31 leden, namelijk: de heeren van Eek, Parmentier, Lombert, Tobé, mevrouw Braggaar, de heeren Eskens, van Oyen, Koole, Piena, Schüller, mevrouw de Cler, de heeren Bosch van Bosenthal, Snel, Eiedel, Jongeleen, Eikerbout, van Dijk, Veenendaal, Verweij, van Stralen, Wilbrink, Tepe, Bergers, Donders, Huurman, Idenburg, Wilmer, Oostveen, Key, van Eosmalen en Groeneveld. Afwezig zijn de heeren van Bemmelen en van der Eeijden, wegens ongesteldheid en de heeren Beekenkamp en van Welzen. De notulen van het verhandelde in de vergadering van 30 December 1940 worden goedgekeurd. (Voorzitter e.a.) De Voorzitter deelt mede, dat zijn ingekomen: 1°. Missives van Gedeputeerde Staten ten geleide van de goedgekeurde raadsbesluiten: 1°. van 18 November 1940: a. tot het aangaan van een transactie met het Leger des Heils inzake het verbouwen van het Gravensteen en de v.m. Kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen resp. tot industrieele inrichting met tehuis voor mannen, een industrieele inrichting voor gehuwden, een asyl voor passanten en een volkslogement en het verhuren van die gebouwen, na de verbouwing, aan het Leger des Heils en tot het beschikbaarstellen van gelden ten behoeve van de restauratie en de verbouwing van het Gravensteen en de verbouwing van de v.m. kweekschool. b. 1. tot het aankoopen van het perceel Muskadelsteeg, hoek Pieterskerkhof, kad. bekend gemeente Leiden, sectie G No. 519, van A. Christiaanse 2. tot het aankoopen van een strook grond, deel uit makende van het perceel kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie G No. 524, van Dr. J. E. de Bruine Groeneveld; 3. tot het kosteloos in eigendom bij de gemeente over nemen van een strook grond, deel uitmakende van het kadastrale perceel, gemeente Leiden, sectie G No. 523, van Mr. M. B. Yos. 2°. van 30 December 1940: 1. tot het wijzigen van de gemeentebegrooting, dienst 1940, in verband met het beschikbaarstellen van gelden ten behoeve van het verleenen van medewerking tot het aan schaffen van leermiddelen, ten behoeve van de school van de Gereformeerde Schoolvereeniging Hooglandsche Kerk- gracht 20a. 2. tot het verkoopen van een perceel bouwterrein bij de Da Costastraat, groot 2208 M2. en kad. bekend gemeente Leiden, sectie O No 1654 (ged.) aan de firma Gebr. Oostrom, te Warmond; 3. tot het overnemen in eigendom bij de gemeente van verschillende voor straat bestemde strooken grond; 4. inzake het verhuren van verschillende perceelen wei en teelland; 5. inzake het overbrengen van het dienstjaar 1939 op dat van 1940 van gelden in verband met de voldoening van onbetaald gebleven vorderingen en het nog niet verwerkt of verbruikt zijn van verleende credieten, alsmede tot het overbrengen van verschillende ontvang- en uitgaafposten van den kapitaaldienst 6. tot het beschikbaarstellen van gelden voor het uit breiden van de koolgasstokerii van de Gasfabriek met twee ovens 7. tot het wijzigen van de Gemeentebegrooting, dienst 1940, in verband met het verleenen van een bijdrage in de kosten van restauratie van het Sint Annahofje aan de Hooigracht 8. inzake het beleggen van kasgelden; 9. tot het verlengen van den termijn van ontruiming van een 23-tal onbewoonbaar verklaarde woningen; 10. tot het aankoopen van een strook grond, gelegen langs de trambaan der Noord-Zuid-Hollandsche Tramweg Maatschappij, kad. bekend gemeente Leiden, sectie O Nis 1055, 932, 934, 937, 940, 943 en 946 (alle ged.); 11. tot het verpachten van het vischrecht in de Haar lemmertrekvaart aan den Hengelaarsbond voor Leiden en Omstreken. 2°. Missive van Gedeputeerde Staten, houdende mede- deeling, dat zij hunne beslissing hebben verdaagd op het raadsbesluit van 18 November 1940 tot het verkoopen van een gedeelte van het bouwterrein aan de Heerengracht, kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O No. 1758, aan den Eaad van Arbeid. De heer Schüller verzoekt het College, deze missive van Gedeputeerde Staten inzake den grondverkoop enz. aan den Eaad over te leggen, dan wel haar in de Leeskamer ter inzage neder te leggen. De Voorzitter zegt, dat het College deze vraag in over weging zal nemen. Worden voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter legt vervolgens over: 1°. Verslag van de Noorder-Commissie tot wering van schoolverzuim over het jaar 1940. Zal in uittreksel in het gemeente-verslag worden opge nomen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1941 | | pagina 1