GEMEENTERAAD VAN LEIDEN 15 INCtBKOIIEir «TOKKEN. N°. 16. Leiden, 31 Januari 1941. Hierbij deelen wij U mede, dat, evenals in andere ge meenten, ook in deze gemeente is overgegaan tot beschik baarstelling van warm voedsel voor de bevolking. Mede in verband met de omstandigheid, dat de materialen voor den bouw en de inrichting van een of meer nood- keukens slechts in beperkte mate beschikbaar waren, is van den bouw van die keukens afgezien en met de fa. Tieleman en Dros overeengekomen, dat zij het warme voedsel, over eenkomstig de door het Rijksbureau voor Voedselvoorziening in Oorlogstijd verstrekte menu's en recepten, zal gereedmaken. De bereiding heeft plaats onder toezicht van den Gemeen telijken Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon, aan welken dienst de verstrekking is opgedragen. De porties moeten volgens de voorschriften van het Rijks bureau worden verstrekt bij hoeveelheden van circa 1.2 L. en tegen den prijs van 13 cent voor houders van vetkaarten en 25 cent voor houders van boterkaarten. De uitreiking van de porties heeft plaats op eenige punten in de stad. Daartoe moest tot het huren van eenige localiteiten en tot het indienstnemen van eenig personeel worden overgegaan. Met de verstrekking is aangevangen op Dinsdag 21 Januari j.l. Voorloopig mag worden vastgesteld, dat een niet onbe vredigend gebruik van de verstrekking wordt gemaakt. Het aantal verstrekte porties van 13 cent bedroeg op 21, 22, 23, 24, 25, 27 en 28 Januari respectievelijk 452, 587, 681, 839, 981, 1212 en 1309, die van 25 ct. op dezelfde dagen respectievelijk 21, 14, 14, 9, 11, 8 en 18. Volgens de voorloopig te onzer kennis gebrachte regeling, zal een eventueel exploitatietekort voor 75 ten laste van het Rijk worden genomen. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1941 | | pagina 1