GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. OOEKOSIEN NTIKKEiV. N°. 2. Leiden, 24 Januari 1941. Ter voorziening in de vacatures, welke op 1 Januari j.l. zijn ontstaan in den Baad van Beheer van de Sportstichting wegens periodiek aftreden van de heeren Mr. H. F. A. Donders, K. H. Kaiser, D. Vijlbrief en H. L. J. Tobé, welke leden terstond herkiesbaar zijn, bieden wij Uwe Ver gadering, na raadpleging van den genoemden Baad, de volgende aanbevelingen aan: Vacature-Donders 1°. Mr. H. F. A. DONDEES. 2°. TH. B. J. WILMEE. Vacature-Kaiser 1°. K. H. KAISEE. 2°. G. J. VAK DEE PLOEG. Vacature Vijlbrief: 1°. D. VIJLBBIEF. 2°. J. F. LAEDEE. Vacature-Tobé (als lid van den Gemeenteraad 1°. H. L. J. TOBÉ. 2°. H. LOMBEET. Wij verzoeken U alsnu tot een benoeming in deze vacatures over te gaan. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N°. 3. Leiden, 24 Januari 1941. Aangezien, zooals U bekend is, de heer N. C. F. van Ginkel op 1 Januari j.l. als gemeentelijke commissaris bij de N.V. Leidsche Duinwater Maatschappij is afgetreden, dient in deze vacature te worden voorzien. Voor deze functie bevelen wij U aan den heer Ir. F. H. E. Guljé, directeur der N.V. Ilollandsche Constructie Werkplaatsen. Wij verzoeken U alsnu over te gaan tot benoeming van een gemeentelijken commissaris bij de N.V. Leidsche Duin water Maatschappij, ingevolge art. 18, sub b, der concessie en art. 10 der statuten, zulks voor den tijd van drie jaren met ingang van een door ons College nader te bepalen datum. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N°. 4. Leiden, 24 Januari 1941 In Uw Vergadering van 6 Mei 1940 werd aangehouden ons voorstel om het recht tot heffing van den weg- en watertol tegenover den Eijnsburgschen Vliet bij het „Leidsche Hek", c.a. bij continuatie vanaf 1 Mei 1940 wederom te verpachten aan P. Ciggaar, te Oegstgeest, voor de laatst geldende pachtsom van 1050.per jaar (Ingek. Stukken No. 59). Inmiddels is een nieuw verzoek van den pachter om ver lenging van deze verpachting ingekomen, thans evenwel tegen een pachtsom van 900.per jaar, aangezien de bijzondere tijdsomstandigheden de inkomsten van den wegtol deden terugloopen. Met de Commissie van Fabricage zijn wij van meening, dat er inderdaad reden is de jaarlijksche vergoeding tot dit bedrag te verlagen. In verband met de loopende onderhandelingen met de gemeente Voorhout in zake overdracht van een gedeelte van den Haarlemmertrekvaartweg met opheffing van den wegtol, kan de nieuwe verpachting slechts geschieden tot den dag, waarop de wegtol ophoudt te bestaan, en uiterhjk tot 1 Mei 1941. De concessie tot het heffen van den weg en watertol is bij besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van Waterstaat uiterlijk tot 1 Mei 1943 verlengd. Onder verwijzing naar de in de Leeskamer ter visie lig gende stukken, geven wij alsnu Uw Vergadering, met in trekking van ons desbetreffend, onder de Ingekomen Stukken No. 59 opgenomen voorstel, in overweging het recht tot heffing van den weg- en watertol tegenover den Eijns burgschen Vliet bij het „Leidsche Hek", waaronder be grepen de huur van de huizing, staande op het trekpad aan dien Vliet, alsmede de huur van den tuingrond, gelegen bij, en van het perceel grond, gelegen achter de woning, gerekend te zijn ingegaan 1 Mei 1940, wederom te ver pachten aan P. Ciggaar, te Oegstgeest, tot den dag, waarop de weg- en watertol of een dier tollen mocht worden opge heven en uiterhjk tot 1 Mei 1941, zulks voor een pachtsom van f 75.per maand, en verder onder de bestaande voorwaarden. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N°. 5. Leiden, 24 Januari 1941. Voor de verbetering van den rijksweg LeidenBodegraven heeft het Eijk de beschikking noodig over een strook tuin met sloot en berm vóór de woning van den cheffitter der Stedelijke Fabrieken van Gas en Electriciteit, gelegen onder de gemeente Hazerswoude. Het Eijk heeft zich bereid verklaard voor dezen grond c. a. een koopsom van 1214,45 te betalen, een bedrag, dat ons College alsook de Commissie van Fabricage aannemelijk achten. Onder verwijzing naar de in de Leeskamer ter visie liggende stukken, geven wij Uw Vergadering mitsdien in overweging de op de overgelegde kaart in rood aangegeven strook tuin met sloot en berm, gelegen vóór de woning van den cheffitter van de Stedelijke Fabrieken van Gas en Electriciteit aan den rijksweg LeidenBodegraven, groot ±237 M2., uitmakende een gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Hazerswoude, sectie B, no. 1519, te verkoopen aan het Eijk voor de som van 1214,45. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N°. 6. Deiden, 24 Januari 1941, Van het Fonds, bedoeld bij art. 125 lid 1 der Ziektewet (Prophylaxefonds), te 's-Gravehage, is een verzoek inge komen, om in verband met het stichten van een gebouw voor het Instituut voor Praeventieve Geneeskunde op het terrein van het Academisch Ziekenhuis, van de gemeente te mogen koopen den op de overgelegde kaart met roode kleur aangegeven grond aan den Wassenaarschen weg, groot 580 M2, aangezien deze strook grond mede voor dien bouw is benoodigd. Onderhandelingen hebben tot over eenstemming geleid over een koopsom van ƒ7.per M2, een prijs, welken wij met de Commissie van Fabricage in dit geval aannemelijk achten. Adressant gaat voorts accoord met de aan den verkoop te verbinden, gebruikelijke voor waarden. Onder verwijzing naar de in de Leeskamer ter visie liggende stukken, geven wij alsnu Uw Vergadering in overweging aan het Fonds, bedoeld bij art. 125 lid 1 der Ziektewet, (Prophylaxefonds), gevestigd te 's-Gravenhage, te verkoopen het op de overgelegde kaart met roode kleur aangegeven terrein aan den Wassenaarschen weg, groot 580 M2, kad. bekend gemeente Leiden, sectie P nis 1574 en 929 (beide gedeeltelijk), tegen den prijs van 7.per M2 en voorts onder de mede overgelegde voorwaarden. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N°. 7. Leiden, 24 Januari 1941. Met den eigenaar van de perceelen Klikstraat Nis 2 en 4, 4e Binnenvestgracht Nis 72 en 72a en le Haverstraat No. 35 is alsnog overeenstemming bereikt over den aankoop van deze in het saneeringsplan GeeregrachtKraaierstraat gelegen perceelen tegen een koopsom van 4.500.in totaal. Met de Commissie van Fabricage zijn wij van oordeel, dat dit bedrag aanvaard kan worden. Onder verwijzing naar de in de Leeskamer ter visie lig gende stukken, geven wij Uw Vergadering alsnu in over weging, in het belang van de volkshuisvesting van W. F. Brands aan te koopen de perceelen Klikstraat Nis 2 en 4, Sectie E Nis 546 en 547, groot resp. 27 en 33 M2., 4e Bin nenvestgracht Nis 72 en 72a, Sectie E No. 1717, groot

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1941 | | pagina 1